zw昕enia t阾nic

PAP

W Poznaniu przeprowadzono nowatorski zabieg zw昕enia aorty

W Poznaniu przeprowadzono nowatorski zabieg zw昕enia aorty

Trzy zabiegi zw昕enia aorty wykonali w poniedzia砮k polscy kardiolodzy pod kierunkiem eksperta w dziedzinie kardiologii wad wrodzonych prof. Shakeela Qureshiego. Wykorzystano now technik operowania okolic t阾nicy szyjnej bez u縴cia skalpela.

Powsta polski stent szyjny

Hybrydowy stent szyjny, kt髍y pozwala skuteczniej stabilizowa blaszk mia縟縴cow w miejscu wszczepienia, a dzi阫i swojej gi阾ko禼i mo縠 by stosowany w przypadku skomplikowanych zmian w t阾nicy szyjnej, opracowali polscy specjali禼i.

Nowa "sk砤dana" zastawka szans na skuteczniejsze leczenie

Pierwszy zabieg przezsk髍nej implantacji zastawki aortalnej nowej generacji przeprowadzili lekarze w G髍no秎眘kim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Zastawk mo縩a sk砤da i rozk砤da w ciele pacjenta, co u砤twia umieszczenie jej w optymalnym miejscu.

Kardiologia inwazyjna to nie tylko naczynia wie馽owe

. naszej dzia砤lno禼i". Chodzi przede wszystkim o stenty, dzi阫i kt髍ym mo縩a poszerzy zw昕one naczynia wie馽owe. Najnowsze biodegradowalne stenty wykonane z polimeru lub stopu, kt髍y rozk砤da si w organizmie, s znacznie dro縮ze od dotychczasowych, ale dzi阫i nim 禼iany naczynia krwiono秐ego nie

Pozna. Pacjenci po zabiegach poszerzenia aorty czuj si dobrze

, zabiegi by硑 wyj眛kowo trudne. "Ze wzgl阣u na rozleg硂舵 zmian anatomicznych i ich lokalizacje np. w pobli縰 t阾nic szyjnych, czy zmian t阾niakowatych aorty, pacjenci wymagaj bardzo szczeg蟪owego i precyzyjnego umieszczenia stentu. S to bardzo szczeg髄ne przypadki, wymagaj眂e precyzji - nie ma

Ro秐ie zainteresowanie przezsk髍nym wszczepianiem zastawek aortalnych

cierpi眂ym z powodu jej zw昕enia, kt髍zy z powodu wielu obci笨e nie mog by operowani, to wysokospecjalistyczna procedura finansowana przez Ministerstwo Zdrowia. Rocznie wykonuje si w Polsce 380 takich zabieg體. Zainteresowanie t metod ca硑 czas ro秐ie" - powiedzia PAP jeden z organizator體

Polscy naukowcy pracuj nad now zastawk aortaln

Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP (CBR AHP) dr hab. Krzysztof Milewski. Wprowadzenie kilka lat temu do praktyki klinicznej zabieg體 ma硂inwazyjnej i przezsk髍nej techniki implantacji zastawek aortalnych w tzw. technologii TAVI by硂 prze硂mowym wydarzeniem w leczeniu zw昕enia zastawki aortalnej. Wcze秐iej

Ks. Isakowicz-Zaleski na intensywnej terapii

Ks. Isakowicz-Zaleski na intensywnej terapii

szpitala kardiologicznego. Od razu wykonano mi koronografi, polegaj眂 na wbijaniu przewodu z mini kamerk do t阾nicy w prawym udzie. Wynik by natychmiastowy: niebezpieczne zw昕enie pnia lewej t阾nicy. Po trzech godzinach by drugi zabieg, polegaj眂y na pr骲ie umieszczenia w chorej t阾nicy sztucznej

Mia砤 zawa, odes砤li j ze szpitala do domu

Mia砤 zawa, odes砤li j ze szpitala do domu

zawa. Tym razem rodzina na w砤sn r阫 zawioz砤 pacjentk do szpitala Przemienienia Pa駍kiego przy D硊giej. Tu lekarze potwierdzili ostry zesp蟪 wie馽owy spowodowany "krytycznym zw昕eniem t阾nicy wie馽owej", kt髍e ogranicza硂 dop硑w krwi do serca i wykonali zabieg poszerzenia naczynia

Ekspert: 8-10 proc. zawa丑w ko馽zy si zgonem, 20 lat temu - po硂wa

zorganizowani w zakresie ratownictwa medycznego i procedur wypracowanych i obowi眤uj眂ych w szpitalach, 縠 je縠li tylko pacjent wpadnie w r阠e systemu, to damy sobie rade i zagwarantujemy, 縠 zw昕one, zamkni阾e naczynie wie馽owe zostanie otwarte" - zapewnia prof. Gielerak. Jego zdaniem, konieczne jest

Eksperci: w Polsce za ma硂 zabieg體 TAVI

stanie go za chwil zabi. Komfort 縴cia tych chorych jest bardzo niski, nie mog normalnie funkcjonowa, a rokowanie co do prze縴cia od chwili wyst眕ienia powa縩ych objaw體 to zaledwie 2 - 4 lata" - doda. Zw昕enie zastawki to wada serca utrudniaj眂a wyp硑w krwi z lewej komory do aorty, kt髍a przy

Dzi阫i PESEL kr髏sze kolejki u lekarza? Brakuje tylko rozporz眃zenia ministerstwa

Dzi阫i PESEL kr髏sze kolejki u lekarza? Brakuje tylko rozporz眃zenia ministerstwa

Obecnie obowi眤ek podawania numeru PESEL dotyczy tylko sze禼iu typ體 秝iadcze: usuwania za鎚y, wszczepienia endoprotezy staw體 biodrowego i kolanowego, usuni阠ia zw昕enia t阾nicy wie馽owej oraz rewizji po tych zabiegach. Jak twierdzi NFZ, kolejki rzeczywi禼ie uleg硑 zmniejszeniu. Od stycznia takie

NFZ skre秎a z list oczekuj眂ych na operacje. Celem kr髏sze kolejki

NFZ skre秎a z list oczekuj眂ych na operacje. Celem kr髏sze kolejki

szpitalach.Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdza listy oczekuj眂ych na angioplastyk - czyli usuni阠ie zw昕enia t阾nicy wie馽owej, operacje za鎚y, endoprotezoplastyk stawu biodrowego i stawu kolanowego. Weryfikacja jest prowadzona na podstawie numeru PESEL. Je縠li system komputerowy wska縠 pacjenta, kt髍y zapisa si na

Prof. Zembala: ratujemy wi阠ej dzieci, przed硊縜my 縴cie seniorom

iatowy Dzie Chorego. Od kilku lat w Polsce, dzi阫i wsparciu Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, przeprowadzane s zabiegi TAVI, czyli przezsk髍ne wszczepianie zastawek aortalnych. S przeznaczone tylko do starszych chorych, cierpi眂ych z powodu zw昕enia zastawki aortalnej, z grup du縠go

Do serca przytul psa - rozmowa z psim kardiologiem

Do serca przytul psa - rozmowa z psim kardiologiem

u nich nadci秐ienie. Je縠li si ono pojawia, to ma najcz甓ciej zwi眤ek z chorobami nerek, w眛roby lub zaburzeniami endokrynologicznymi. Jakie wady wrodzone wyst阷uj u ps體 najcz甓ciej? - Zw昕enie zastawki t阾nicy p硊cnej, podzastawkowe zw昕enie aorty, przetrwa硑 przew骴 t阾niczy

Zagl眃anie w serce

ci秐ienie (w razie konieczno禼i bra leki), ewentualnie rozszerzy zawczasu zw昕one naczynie za pomoc stentu. Z powy縮zego wywodu wynika, 縠 od pewnego wieku w砤禼iwie wszyscy "wisimy" na tych drobnych m髗gowych lub sercowych naczynkach. Je秎i zatka si kt髍a z naszych t阾nic m髗gowych

Z sercem w XXI wiek

Z sercem w XXI wiek

-Aninie, ma by odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed nami XXI wiek.Nie opieka, lecz terapiaKa縟ego roku 100 tys. Polek i Polak體 przechodzi ostry zesp蟪 wie馽owy - najpro禼iej m體i眂 - zawa. Jest on spowodowany bardzo ciasnym zw昕eniem lub nawet ca砶owitym zamkni阠iem 秝iat砤 jednej z t阾nic

Lekarka i piel阦niarka podejrzane o nieudzielenie pomocy dziecku

bieg硑ch, zapaleniu mi甓nia serca towarzyszy硂 przewlek砮 schorzenie w postaci "spr昕ystego zw丑knienia wsierdzia". Lekarze wykryli tak縠 u dziecka znaczne zw昕enie t阾nicy g丑wnej oraz "zapalenie 秗骴mi笨szowe p硊c". Poza tym ch硂piec mia zaawansowane uszkodzenie w眛roby i zmiany w

Z klipsem w sercu

przez mia縟縴c naczy wie馽owych lekarze wszczepiali mu stenty - metalowe rusztowania, kt髍e zapobiegaj zw昕eniu t阾nic. - My秎a砮m, 縠 na tych stentach jako poci眊n. Wysz硂 inaczej. Serce by硂 bardzo zniszczone, pojawi硂 si ogromne zm阠zenie przy najmniejszym wysi砶u, a od lutego to ju prawie nie

Komu najcz甓ciej zagra縜 zawa serca? 2/3 to m昕czy糿i

Komu najcz甓ciej zagra縜 zawa serca? 2/3 to m昕czy糿i

po硂wa ma 60-78 lat). Po drugie, znacznie wi阠ej jest w秗骴 nich chorych na nadci秐ienie, cukrzyc i oty硑ch. Mniej za to si阦a po papierosy.Sk眃 takie r罂nice? - M昕czy糿i cz甓ciej maj genetyczne sk硂nno禼i do mia縟縴cy t阾nic. Ryzyko zawa硊 serca znacznie podwy縮za te u nich odsetek pal眂ych tyto. Z

Problem z nadci秐ieniem

Problem z nadci秐ieniem

organizmie, kt髍ej objawem jest wzrost ci秐ienia. Co to mo縠 by za choroba? - Np. niekt髍e zaczynaj眂e si w m硂dym wieku ostre schorzenia nerek, takie jak ostre k酬buszkowe zapalenie nerek. To mo縠 by te efekt niekt髍ych wad serca, wrodzonej dysplazji (zw昕enia) t阾nicy nerkowej, wrodzonego zw昕enia

Za stary na leczenie?

Za stary na leczenie?

rzeczywi禼ie "tak posz砤 do przodu". Dziesi赕 lat temu pani Maria us硑sza砤, 縠 nawet na balonikowanie jest ju za stara. Mia砤 93 lata.Balonikowanie to mechaniczne poszerzenie zatkanych t阾nic wie馽owych. Takich zabieg體 wykonywano w體czas kilkana禼ie razy mniej ni dzisiaj i prawie nigdy u

Ma pani t阾niaka, trzeba operowa, mo縠 pani umrze. Zgadza si pani?

Ma pani t阾niaka, trzeba operowa, mo縠 pani umrze. Zgadza si pani?

prof. Rzepa.Wcieleni體ka prof. psychologii inspiracj do bada馱cieleni體ka profesor psychologii odby砤 si w pa糳zierniku 2008 r. P蠹niej prof. Rzepa asystuje przy rozmowach chirurga z pacjentami z bezobjawowymi schorzeniami: t阾niakiem aorty brzusznej i zw昕eniem t阾nicy szyjnej wewn阾rznej.Dowiaduje

Dwie wyj眛kowe operacje na 25-lecie pierwszego przeszczepu serca w Polsce

zabrza駍ki zesp蟪. Przesz砤 pomy秎nie operacj wszczepienia bypass體. Mia砤 niedokrwienn chorob serca i krytyczne zw昕enie t阾nicy zst阷uj眂ej przedniej. Lekarze z Wroc砤wia poprosili zabrza駍kich koleg體 o pomoc, ale nie chcieli zdradzi jej wieku. - Powiedzieli, 縠 wygl眃a najwy縠j na 80 lat - 秏ia si

Pracownia hemodynamiczna otwarta

dzi. I traci mn髎two bezcennego w takich sytuacjach czasu. Drzewiecki i Figatowski wyja秐iali, 縠 koronarografia jest drogowskazem, co z pacjentem nale縴 zrobi. Z ty硊 pozostawia domys硑, spekulacje, polega bowiem na precyzyjnym odnajdywaniu zw昕onych, zatkanych naczy. Przez nak硊cie t阾nicy, np

Zgon na boisku - nieunikniona rzadko舵

, zagra縜j眂e 縴ciu cz阺toskurcze komorowe. Po硂縴li秏y go do szpitala i okazuje si, 縠 ten m昕czyzna ma zatkan jedn t阾nic wie馽ow (to w砤秐ie to zamkni阠ie spowodowa硂 zawa w przesz硂禼i), istotnie zw昕on drug i dodatkowo tak arytmi, kt髍a wymaga wszczepienia najnowszego defibrylatora. Gdyby on w

Mikro-robot b阣zie p硑wa w uk砤dzie krwiono秐ym

uszkodze. Jest du縪 bezpieczniejsza dla pacjenta ni zwyk砮 rozcinanie cia砤. Chirurdzy u縴waj do tego celu bardzo cienkich rurek lub cewnik體. Czasami jednak nie mo縩a zastosowa tej techniki z powodu zbytniego zw昕enia naczy krwiono秐ych lub ich skomplikowanego uk砤du, kt髍y utrudnia operowanie

Zakrzepica - zagro縠nie kryj眂e si w nogach

, bia砮k lub nagromadzonych krwinek, kt髍e z jakiego powodu przylgn瓿y do 禼iany naczynia. To powoduje zw昕enie lub zamkni阠ie jego 秝iat砤, co ju samo w sobie jest bardzo gro糿e. Ale nie tylko. Czasem fragment zakrzepu odrywa si i przemieszcza wraz ze strumieniem krwi do serca, a nast阷nie do t阾nicy

Rodzina Ziobry walczy ze szpitalem

- doprowadzili do jego 秏ierci.Jednak Dariusz Dudek, lekarz Jerzego Ziobry i szef pracowni hemodynamiki (badania naczy krwiono秐ych) w krakowskiej klinice, twierdzi: - Uznali秏y, 縠 stan zdrowia Jerzego Ziobry wymaga natychmiastowego poszerzenia prawej t阾nicy wie馽owej z powodu jej zw昕enia w ponad 90

Serce jak dzwon, czyli jak zadba o uk砤d krwiono秐y

pracowa. Czy mo縩a si przed tym ochroni? I tak, i nie. Czynnik體 ryzyka chor骲 uk砤du kr笨enia jest wiele. Na niekt髍e, cho鎎y na wiek, nie mamy wp硑wu - wraz z up硑wem lat t阾nice staj si coraz mniej elastyczne. Nie poradzimy te nic na odziedziczone sk硂nno禼i genetyczne - wiadomo, 縠 w niekt髍ych

Winiary na ostro. Wy禼igu p硂ckich szpitali cd.

zastrzykuPodstawow przyczyn zawa硊 jest mia縟縴ca, zatkanie t阾nic. Aby przywr骳i kr笨enie, t阾nice trzeba udro縩i. Niestety, w wi阫szo禼i szpitali w leczeniu stosuje si tabletki, zastrzyki, czyst farmakologi. Skuteczno舵 tej metody szacuje si na ok. 50 proc.Co innego techniki kardiologii inwazyjnej - ich

Unia leczy si na wschodzie

zw昕enia t阾nic, czeka si w Warszawie nawet rok. Gdy z zabiegu tego b阣 komercyjnie korzysta jeszcze obywatele UE, kolejka mo縠 si jeszcze bardziej wyd硊縴. A tak si mo縠 sta, bo krajowe szpitale mog po 1 maja podpisywa umowy z unijnymi firmami ubezpieczeniowymi. A te bez 縜dnych ogranicze mog

Leczenie serca w dobie high-tech

Hodowane zastawki, nowa generacja urz眃ze do odblokowywania zatkanych przez mia縟縴c t阾nic, nanocz眘teczki wymierzone w kom髍ki sprzyjaj眂e zawa硂m, mikrogenerator wykorzystuj眂y energi bicia serca do 砤dowania rozrusznik體 - jeszcze kilka lat temu takie nowinki zaliczono by do science fiction

Polskie Noble 2007 przyznane

krwi w t阾nicach, 縴砤ch i sercu. Dzi阫i niej lekarz mo縠 dostrzec np. t阾nice, kt髍e uleg硑 zw昕eniu albo zosta硑 ca砶owicie zakorkowane, co grozi pacjentowi zawa砮m czy udarem. Mo縠 tak縠 zawczasu wykry zakrzepy w 縴砤ch n骻. Ultrad紈i阫i odbijaj si od krwinek i wracaj do urz眃zenia, a ich echo

Migrena, czyli wi阠ej ni b髄 g硂wy

b髄 jest wywo砤ny nadmiernym rozszerzaniem si tych naczy. Przez "powi阫szone" t阾nice neuropeptydy przedostaj si na zewn眛rz naczy i dra縩i znajduj眂e si tam receptory b髄owe. Co powoduje napad? Mechanizm wywo砤nia konkretnego napadu cz阺to nie jest znany, ale okre秎ono wiele

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Niedro縩o舵 t阾nic obwodowych

Przewlek砤 niedro縩o舵 t阾nic obwodowych powstaje najcz甓ciej jako odpowied na mia縟縴c t阾nic. Czynnikami, kt髍e podwy縮zaj ryzyko s: na丑g nikotynowy nadci秐ienie cholesterolemia cukrzyca nadwaga brak ruchu stres czasem zapalenie naczy Objawem niedro縩o禼i t阾nic obwodowych jest chromanie

Zw昕enie t阾nic szyjnych

Zw昕enie t阾nic szyjnych (砤c. stenosis arteriae carotidis internae ang. carotid artery stenosis) – jest to zw昕enie lub zamkni阠ie 秝iat砤 t阾nicy szyjnej wewn阾rznej, zwykle spowodowane przez mia縟縴c. Choroba przebiega bezobjawowo lub wyst阷uj ubytkowe objawy neurologiczne

Wska糿ik uwapnienia t阾nic wie馽owych

Wska糿ik uwapnienia t阾nic wie馽owych - (ang. calcium score, CS) - wska糿ik uzyskiwany w wyniku tomografii komputerowej wi眤ki elektronowej (EBCT) lub wielorz阣owej tomografii komputerowej (MSCT), umo縧iwiaj眂y okre秎enie zagro縠nia rozwojem choroby wie馽owej, nawet u os骲 bez objaw體 klinicznych

Choroba t阾nic obwodowych

Choroba t阾nic obwodowych (ang.PAD – peripheral artery disease) – grupa chor骲 dotycz眂a t阾nic, kt髍a doprowadza do zw昕enia lub niedro縩o禼i du縴ch t阾nic, z wyj眛kiem t阾nic wie馽owych, 硊ku aorty i t阾nic m髗gu.Zaburzenia kr笨enia w tych naczyniach s najcz甓ciej wynikiem mia縟縴cy

Karl von Rokitansky

Nauk. W trakcie swojej kariery dokona oko硂 30 tysi阠y sekcji zw硂k. Uwa縜, 縠 choroby powoduj zmiany we krwi, a podtrzymywanie si chorego pomaga w ich zwalczeniu. W 1856 opisa mia縟縴ce naczy t阾niczych jako proces prowadzo眂y do zakrzepicy i zw昕enia t阾nic.

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.