wsch骴 ksi昕yca

W, pioc

W 秗od za鎚ienie! Ksi昕yc w cieniu Ziemi

W 秗od za鎚ienie! Ksi昕yc w cieniu Ziemi

W 秗od wieczorem nasz Srebrny Glob wejdzie w cie rzucany przez Ziemi. Pocz眛ek za鎚ienia nast眕i jeszcze przed wschodem Ksi昕yca, ale za鎚ienie ca砶owite, trwaj眂e od 21.22 do 23.03, b阣ziemy mogli podziwia w ca硂禼i. Co zobaczymy?

Najlepsze zdj阠ia tygodnia

Wsch骴 Ksi昕yca widziany z kosmosu, papie z wizyt w Ziemi i阾ej oraz gwiazdy w b硑sku fleszy na Festiwalu Filmowym w Cannes. Zobacz najciekawsze zdj阠ia tygodnia.

Niezwyk砮 za鎚ienie Ksi昕yca widoczne za Oceanem. "Srebrny Glob" zmieni sw骿 kolor

Wiele os骲 uwa縜, 縠 zjawisko za鎚ienia Ksi昕yca wyst阷uje znacznie cz甓ciej ni za鎚ienie S硂馽a. Tymczasem jest zupe硁ie odwrotnie: na trzy za鎚ienia S硂馽a przypadaj 秗ednio dwa za鎚ienia Srebrnego Globu. Cho rocznie mog wyst眕i maksymalnie trzy za鎚ienia Ksi昕yca, nie wszystkie mo縠my zaobserwowa w Polsce. Tak by硂 i dzi w nocy, gdy wspania硑mi widokami nieba mog硑 si cieszy jedynie osoby mieszkaj眂e za oceanem.

Jak 45 lat temu wykonano historyczne zdj阠ie "wschodu Ziemi"?

Jak 45 lat temu wykonano historyczne zdj阠ie "wschodu Ziemi"?

NASA pokaza砤 zdj阠ie Ziemi zrobione w pobli縰 Saturna

NASA pokaza砤 zdj阠ie Ziemi zrobione w pobli縰 Saturna

Wczoraj sonda Cassini przes砤砤 na Ziemi zdj阠ie naszej planety oraz Ksi昕yca. Widzimy na nim dwie ma砮 jasne plamki: wi阫sza to Ziemia, mniejsza - nasz naturalny satelita. Mniejsze kropki 秝iat砤 to odleg砮 gwiazdy. Do tej pory uda硂 si zrobi zaledwie dwa zdj阠ia Ziemi z zewn阾rznej cz甓ci

O godz. 12.02 rozpoczyna si wiosna. Ale nie w pogodzie

O godz. 12.02 rozpoczyna si wiosna. Ale nie w pogodzie

Pocz眛ek astronomicznej wiosny, wraz z faz Ksi昕yca, wyznacza te czas i眛 Wielkanocnych. Wed硊g tradycji 秝i阾a te wyst阷uj w pierwsz niedziel po pierwszej wiosennej pe硁i Ksi昕yca. W tym roku wiosna rozpoczyna si 20 marca, pe硁i mamy 27 marca (秗oda), wi阠 Wielk Niedziel jest ta z dnia

Za鎚ienie Ksi昕yca i jasna kometa - w kwietniu wieczorami patrzmy w niebo

Za鎚ienie Ksi昕yca i jasna kometa - w kwietniu wieczorami patrzmy w niebo

Po r體nonocy wiosennej dnia przybywa coraz szybciej. 1 kwietnia w Warszawie S硂馽e wzejdzie o godz. 6.10, a zajdzie o godz. 19.11. Pod koniec miesi眂a wsch骴 naszej dziennej gwiazdy mo縠my obserwowa o godz. 5.07, a zach骴 o godz. 20. W kwietniu S硂馽e wst阷uje w znak Byka. 25 kwietnia mi硂秐icy

Pe硁e za鎚ienie Ksi昕yca [NIESAMOWITE ZDJ蔆IA]

Pe硁e za鎚ienie Ksi昕yca [NIESAMOWITE ZDJ蔆IA]

Krakowie, warto by硂 je zobaczy. Mimo neizbyt dogodnych warunk體 - pogoda w Polsce nie dopisa砤. Najlepiej za鎚ienie widzieli Ci, kt髍zy obserwowali je za miastem, gdzie by otwarty widok w kierunku wschodu i po硊dniowego-wschodu.Za鎚ienie mo縩a by硂 ogl眃a na 縴wo pe硁e za鎚ienie Ksi昕yca »>

Prof. Jarz阞ski: w tw髍czo禼i Konwickiego odbija si los pisarza PRL-u

;, "Kompleks polski", "Bohi". Wielk rol odegra砤 te w literaturze polskiej seria jego "晨e-dziennik體" - opis體 rzeczywisto禼i, w kt髍ej 縴 na co dzie, pe硁ych wspania硑ch anegdot i autokreacji: "Kalendarz i klepsydra", "Wschody i zachody ksi昕yca"

Saturn, Spica i Ksi昕yc razem na wieczornym niebie

spotkania z jasnymi obiektami, takimi jak Ksi昕yc czy najja秐iejsze planety - powiedzia astronom. Jak obserwowa? Do takiego spotkania, i to potr骿nego, dojdzie wieczorem 27 i 28 czerwca. - Od pewnego czasu w okolicach Spiki przebywa bowiem Saturn, kt髍ego blask obecnie wynosi 0,7 wielko禼i gwiazdowych

Ca砶owite za鎚ienie s硂馽a nad zachodni cz甓ci Pacyfiku [ZDJ蔆IE]

Ca砶owite za鎚ienie s硂馽a nad zachodni cz甓ci Pacyfiku [ZDJ蔆IE]

Za鎚ienie s硂馽a rozpocz瓿o si o godzinie 20:15 naszego czasu w zachodniej cz甓ci Pacyfiku, na p蟪nocny-wsch骴 od Nowej Zelandii. O godzinie 22:11 widoczne by硂 na Wyspie Wielkanocnej, a zako馽zy硂 si o godzinie 22:53 w po硊dniowej Argentynie i po硊dniowych cz甓ciach Chile.- To by硂 jak noc na

Te zdj阠ia polubi硑 tysi眂e ludzi. Najlepsze fotografie z Instagrama agencji Reutera

Te zdj阠ia polubi硑 tysi眂e ludzi. Najlepsze fotografie z Instagrama agencji Reutera

. "Czerwony" Ksi昕yc po ca砶owitym za鎚ieniu widziany zza diabelskiego m硑na na nabrze縰 w Santa Monica w Kalifornii, 08.11.2014 r. Kobiety z twarzami pomalowanymi na wz髍 popularnej meksyka駍kiej bohaterki "Catriny" bior udzia w pr骲ie pobicia rekordu Guinnessa na najwi阫sze

Wschodem s硂馽a rz眃zi Warszawka

Wschodem s硂馽a rz眃zi Warszawka

po硊dnie, w kt髍ym le縴 m.in. Warszawa. A poniewa przyj瓿o si w Polsce, 縠 godziny wschod體/zachod體 s硂馽a czy ksi昕yca kalendarze podaj w砤秐ie dla Warszawy, wi阠 dalej jak wy縠j.Trzeba jednak pami阾a, 縠 dla szeroko禼i geograficznych Polski moment wschodu s硂馽a zmienia si o minut na ka縟e 17 km w

Sonda Selene przesy砤 zdj阠ia

Jest pierwsz tak du勘 misj od czasu programu Apollo. Nazwa pr骲nika nie jest przypadkowa - w mitologii greckiej bogini Selene uosabia砤 w砤秐ie Ksi昕yc. Z orbity znajduj眂ej si 100 kilometr體 nad powierzchni Srebrnego Globu Selene sfotografowa砤 Ziemi. Zdj阠ia przypominaj te robione przez

Tajemnica drugiej strony Ksi昕yca

nowe cia硂. Wsch骴 Ziemi na Ksi昕ycu Hipoteza wielkiej katastrofy, kt髍a nast眕i砤 4,5 mld lat temu, nie糽e t硊maczy wiek, rozmiar, a tak縠 sk砤d chemiczny naszego satelity - 縠 jest niezwykle suchy, ma wyra糿ie mniej 縠laza, sodu i potasu ni ziemskie ska硑, natomiast wi阠ej tytanu i glinu. Niestety

Zdj阠ie Roku World Press Photo. Bez krwi, cierpienia, 秏ierci. "Poetyckie", "z przekazem", "jak list w butelce"

Zdj阠ie Roku World Press Photo. Bez krwi, cierpienia, 秏ierci. "Poetyckie", "z przekazem", "jak list w butelce"

Tytu Zdj阠ia Roku 2013 w 57. edycji konkursu World Press Photo przypad fotografii na pierwszy rzut oka nie maj眂ej nic wsp髄nego z tematyk fotografii regularnie wygrywaj眂ych ten konkurs. Zdj阠ie uderza szerok palet odcieni niebieskiego koloru a do ciemnego granatu. Jasny ksi昕yc o秝ietla

Oscary 2014: prowadz眂y, rekordzi禼i, historia [CIEKAWOSTKI]

Oscary 2014: prowadz眂y, rekordzi禼i, historia [CIEKAWOSTKI]

niebo" (re. Frank Borzage), "Street Angel" (re. Frank Borzage) i "Wsch骴 s硂馽a" (re. F.W. Murnau). Najwi阠ej Oscar體 w historii konkursu - ka縟y po 11 - zdoby硑 "Ben Hur", "Titanic" i "W砤dca Pier禼ieni: Powr髏 Kr髄a". Najm硂dszy laureat Oscara

Jutro ca砶owite za鎚ienie S硂馽a. Niewidoczne w Polsce

Za鎚ienie S硂馽a obserwujemy, gdy S硂馽e, Ksi昕yc i Ziemia ustawiaj si w jednej linii. Poniewa tarcza Srebrnego Globu ma mniej wi阠ej taki sam rozmiar jak tarcza naszej dziennej gwiazdy, Ksi昕yc jest w stanie ca砶owicie zas硂ni S硂馽e. Mamy wtedy do czynienia z za鎚ieniem ca砶owitym i do

Roskosmos: Wiadomo ju, gdzie spadnie marsja駍ki pr骲nik Fobos

Roskosmos: Wiadomo ju, gdzie spadnie marsja駍ki pr骲nik Fobos

Wed硊g Roskosmosu Fobos-Grunt mo縠 spa舵 na Ziemi, do oceanu, w niedziel lub poniedzia砮k. Agencja prognozuje, 縠 stanie si to oko硂 400 km na wsch骴 od wybrze縜 prowincji Chubut w po硊dniowej Argentynie.Dok砤dniejsze przewidywania mog by og硂szone p蠹niej, kiedy rosyjski pr骲nik b阣zie ju

Dlaczego huragan "Sandy" mo縠 by wyj眛kowo niszczycielski [TRZY CZYNNIKI]

Dlaczego huragan "Sandy" mo縠 by wyj眛kowo niszczycielski [TRZY CZYNNIKI]

niskie ci秐ienie (950 hPa) odnotowano przy okazji huraganu, kt髍y uderzy w Nowy Jork w 1938 roku - napisa na Twitterze meteorolog Jim Cantore. W dodatku - jak przewiduj synoptycy - "Sandy" ma si zderzy z zimnym frontem nadchodz眂ym z p蟪nocnego wschodu, co mo縠 sprawi, 縠 si砤 huraganu

Japonia wystrzeli砤 swoj pierwsz sond ksi昕ycow

telewizyjna wysokiej rozdzielczo禼i, kt髍a b阣zie rejestrowa m. in. wsch骴 Ziemi nad horyzontem Ksi昕yca i przesy砤 zdj阠ia na Ziemi. Sonda ma pracowa przez ok. rok do czasu wyczerpania si zapasu paliwa.Wed硊g japo駍kich naukowc體, projekt o bud縠cie ok. 480 mln dolar體, jest najbardziej zaawansowan

Obama i Dalajlama wypowiadaj si w filmie "Polacy w oczach 秝iata"

pojazdu ko硂wego LRV (Lunar Roving Vehicle), u縴wanego przez astronaut體 programu Apollo do przemieszczania si po powierzchni Ksi昕yca, a zam體ionego przez NASA. Wykonania pojazdu, na podstawie projekt體 zespo硊 konstruktor體 kierowanego przez Bekkera, podj瓿y si wsp髄nie General Motors i Boeing

Perseidy najwi阫sz atrakcj na sierpniowym niebie

W sierpniu S硂馽e nadal zbli縜 si do r體nika niebieskiego, wi阠 dni staj si coraz kr髏sze. 1 sierpnia wsch骴 naszej dziennej gwiazdy mo縠my obserwowa o godzinie 4:56, a zach骴 o 20:28. Pod sam koniec miesi眂a S硂馽e wschodzi o 5:45, a zachodzi o 19:27. W sierpniu S硂馽e wst阷uje w znak Panny

Mrozy z Rosji id nad Polsk

, bia硑m ko縰chem; lasy gi瓿y si i 砤ma硑 pod obfit oki禼i, 秐ieg ol秐iewa oczy w dzie przy s硂馽u, a noc przy ksi昕ycu migota硑 jakoby iskry nikn眂e po st昕a砮j od mrozu powierzchni; zwierz zbli縜 si do mieszka ludzkich, a ubogie, szare ptactwo stuka硂 dziobami do szyb szedzi i 秐ie縩ymi

Polscy wyznawcy islamu rozpocz阬i miesi阠zny post - Ramadan

30-dniowy post wyznawc體 islamu to dziewi眛y miesi眂 opartego na fazach ksi昕yca roku muzu砿a駍kiego. Liczony w ten spos骲 rok jest jednak kr髏szy o jedena禼ie dni od roku tradycyjnego, okre秎anego czasem obiegu Ziemi wok蟪 S硂馽a. Dlatego te termin rozpocz阠ia postu, jak i innych uroczysto禼i i

Spadaj眂a gwiazda jak Ksi昕yc w pe硁i

W nocy z soboty na niedziel nad centraln Polsk przelecia pot昕ny meteor z roju Geminid體.Spalaj眂 si w atmosferze, 秝ieci tak jasno jak Ksi昕yc w pe硁i. Na wysoko禼i ok. 40 km rozpad si na cztery kawa砶i.Geminidy to jeden z najbardziej aktywnych i regularnych roj體 meteor體 ukazuj眂ych si

Wiele astronomicznych atrakcji na pa糳ziernikowym niebie

Jesieni dni s coraz kr髏sze. 1 pa糳ziernika w Warszawie, S硂馽e wzejdzie o godz. 6.36, a zachodzi o godz. 18.14. Miesi眂 p蠹niej, ju po zmianie czasu na zimowy, wsch骴 naszej dziennej gwiazdy mo縩a obserwowa o godz. 6.29, a zach骴 o godz. 16.10. W pa糳zierniku S硂馽e wst阷uje w znak Skorpiona

Trzej Kr髄owie przybyli do stajenki? Tylko ani oni kr髄ami nie byli, ani ich nie by硂 trzech... [PYTAMY BIBLIST蔧

dzie s硂馽a, Monday - dzie ksi昕yca, Saturday - Saturna. Z tego wzgl阣u, 縠 na sobot przypada szabat, skojarzono planet Saturn z narodem 縴dowskim. Jowisz obok Saturna oznacza wi阠 narodzenie kr髄a 縴dowskiego. Kim byli Trzej Kr髄owie ze Wschodu? - Nie wiemy, jak si nazywali ani ilu ich by硂

To by Frankensztorm. Ogl眃amy z bliska huragan Sandy [WIDEO]

przemieszczaj眂e si wzd硊 wschodniego wybrze縜 zwykle skr阠aj na wsch骴 i zanikaj nad p蟪nocnym Atlantykiem. Ale front nad Grenlandi i uk砤d niskiego ci秐ienia nad Stanami Zjednoczonymi nada硑 Sandy inny kierunek.Kolejn niezwyk潮 rzecz by硂 to, 縠 Sandy nie zawr骳i砤 nad Atlantyk, jak wi阫szo舵 huragan體 na

Zbigniew Brzezi駍ki Cz硂wiekiem Roku 2006 "Gazety Wyborczej"

USA i Niemcy granicy na Odrze i Nysie. Na Wschodzie nast眕i pokojowy rozpad imperium. To graniczy硂 z cudem. No i oczywi禼ie - Papie - m體i profesor. Potem zapyta: - Ale je秎i b阣zie inaczej? Czy je秎i Ameryka wci眊nie si w coraz krwawszy konflikt ze 秝iatem islamskim, nie straci dominuj眂ej roli

S硂馽e schowa硂 si za Ksi昕ycem

. Wkr髏ce potem, oko硂 godziny trzynastej, g阺te chmury znowu zakry硑 niebo nad Warszaw. Tymczasem w Brazylii, w Afryce i na Bliskim Wschodzie mo縩a by硂 obserwowa pe硁e za鎚ienie. Cie Ksi昕yca przesun背 si mi阣zy innymi przez Libi. Z tej okazji izolowany dotychczas kraj odwiedzi硂 niespodziewanie 7

Papie apeluje o pok骿 w Ziemi i阾ej, Libanie i Iraku (opis)

Bliskiego Wschodu, naznaczonym niezliczonymi i powa縩ymi konfliktami oraz kryzysami, i 縴cz, by otworzy硑 si perspektywy sprawiedliwego i trwa砮go pokoju, przy poszanowaniu niezbywalnych praw narod體, kt髍e tam mieszkaj" - powiedzia Benedykt XVI. Modli si o pok骿 mi阣zy Izraelczykami i

痮ny astronaut體 - "najciekawsza rzecz od czasu wynalezienia krojonego chleba" [FRAGMENTY KSI’KI]

, z Janet Armstrong, 縪n Neila Armstronga, kt髍y stan背 na Ksi昕ycu podczas misji Apollo 11 i Marilyn Lovell, 縪n Jima "Houston, mamy problem" Lovella), kolejna czternastka (1963 r., Harriett Eisele by砤 pierwsz 縪n, kt髍a dokona砤 "kosmicznego rozwodu") i wreszcie ostatnia

Ciemno舵 by砤 nad powierzchni bezmiaru

Wigilia 1968 r. Wsch骴 Ziemi nad Ksi昕ycem zapar dech w piersiach astronaut體 ze statku Apollo 8. Pierwszy oprzytomnia Bill Anders, kt髍y zrobi to pi阫ne zdj阠ie. Anders, Jim Lovell i dow骴ca misji Frank Borman byli pierwszymi lud糾i, kt髍zy zobaczyli Srebrny Glob z bliska - z odleg硂禼i

Auta w USA dwukrotnie zmniejsz zu縴cie paliwa

przez 15 lat. Przedstawiciele Bia砮go Domu podkre秎ali, 縠 po wprowadzeniu nowych standard體 kierowcy zaoszcz阣z oko硂 8 tys. dol. rocznie na tankowaniu paliwa. A ceny ropy, kt髍e od pocz眛ku roku wzros硑 o jedn czwart po zamieszkach w Afryce P蟪nocnej i na Bliskim Wschodzie, to zmora nie tylko dla

Zdemaskowanie magii

Pozbawienie powie禼i Bu砲akowa magii to sztuka nie砤twa, ale mo縧iwa. Udowodni to Waldemar Wola駍ki spektaklem w Grotesce. Bu砲akow pod ci昕k r阫 re縴sera blad i wi眃, a wyzion背 ducha. Nie pomog砤 nawet magiczna data i godzina premiery - wtorek, godz. 21.33, wsch骴 pe硁i ksi昕yca, jak縠

Huragan "Sandy" ju nad USA. Transport stoi, szko硑 zamkni阾e, wielka ewakuacja. Miasta szykuj si na "Frankenstorm"

wichury. O 5.00 rano miejscowego czasu (11.00 czasu polskiego) "Sandy" znajdowa si 780 km na po硊dniowy wsch骴 od Nowego Jorku. Ale od tego czasu sytuacja si pogorszy砤. Huragan przyspieszy, obecnie porusza si w kierunku wybrze縜 z pr阣ko禼i 32 km/h. Dziewi赕 stan體 USA wprowadzi硂 stan

Jaruzelski dla "Rossijskaja Gazieta": Doprowadzi砮m do przemian bez rozlewu krwi

- Historia nie powinna zale縠 od polityki, podlega politycznej koniunkturze, stanowi narz阣zia w walce politycznej. A my tym dzi grzeszymy - powiedzia Jaruzelski.- Przyznaj, 縠 przez wiele lat po wojnie trwali秏y przy czarno-bia砮j wizji rzeczywisto禼i. My, kt髍zy przybyli秏y ze Wschodu

W niedziel przypada 33. rocznica wyboru Jana Paw砤 II

"psychologicznym trz阺ieniem ziemi dla ca砮go wschodu Europy" - powiedzia potem kardyna Franz Koenig. Znany w硂ski watykanista Gian Franco Svidercoschi w ksi笨ce "Papie, kt髍y nie umiera. Dziedzictwo Jana Paw砤 II" napisa o obawach i s硂wach krytyki, jakie pojawi硑 si po wyborze

Polscy wyznawcy islamu rozpocz阬i post - ramadan

30-dniowy post wyznawc體 islamu to dziewi眛y miesi眂 opartego na fazach ksi昕yca roku muzu砿a駍kiego. Liczony w ten spos骲 rok jest jednak kr髏szy od tradycyjnego o jedena禼ie dni, dlatego termin rozpocz阠ia postu, jak i innych uroczysto禼i i 秝i眛 islamskich, ulega ci眊硑m przesuni阠iom w

Benedykt XVI zaapelowa o pok骿 w Ziemi i阾ej, Libanie i Iraku

znaczenie dla cz硂wieka trzeciego tysi眂lecia. Papie m體i, 縠 cz硂wiek, kt髍y dotar na Ksi昕yc i szykuje si do lotu na Marsa, osi眊n背 bardzo wysoki rozw骿 cywilizacyjny, odkry tajemnice kodu ludzkiego genu jest przekonany, 縠 Zbawiciel jest mu ju niepotrzebny. Jednak mimo tych wspania硑ch

Podr罂 na dno 秝iata

podr罂y, to te b阣zie umiera ze 秏iechu.Po naszemu idzie to tak: "痽je jeszcze dziewi赕 os骲, kt髍e by硑 na Ksi昕ycu, dwie禼ie, kt髍e dotar硑 na biegun p蟪nocny, dwa tysi眂e, kt髍e wesz硑 na Mount Everest, ale tylko jeden cz硂wiek z dw骿ki, kt髍a 50 lat temu zesz砤 do najg酬bszej g酬biny 秝iata

Kalendarz rocznic 5-11 stycznia 2015 r.

Primo de Rivera, genera; w latach 1923-1930 sprawowa w Hiszpanii w砤dz dyktatorsk. (145) 1884 - W Stryju urodzi si Kornel Makuszy駍ki, pisarz, felietonista, autor popularnych ksi笨ek dla dzieci i m硂dzie縴: "120 przyg骴 Kozio砶a Mato砶a", "O dw骳h takich, co ukradli ksi昕yc"

Kalendarz rocznic 5-11 stycznia 2015 r.

Primo de Rivera, genera; w latach 1923-1930 sprawowa w Hiszpanii w砤dz dyktatorsk. (145) 1884 - W Stryju urodzi si Kornel Makuszy駍ki, pisarz, felietonista, autor popularnych ksi笨ek dla dzieci i m硂dzie縴: "120 przyg骴 Kozio砶a Mato砶a", "O dw骳h takich, co ukradli ksi昕yc"

Po co nam kosmos?

P蟪 wieku temu wystartowa Sputnik i 秝iat zach硑sn背 si kosmosem. Cz硂wiek stawia stop na Ksi昕ycu i bi rekordy czasu sp阣zanego w niewa縦o禼i. Dzi jednak stracili秏y tamten entuzjazm.Uboczne efekty wyprawy poza Ziemi闣 pierwszych dekadach podboju kosmosu ma硂 kto powa縩ie si nad tym

"Tageszeitung": Nowy polski kartofel. Z硂dziejaszki, co chc zaw砤dn辨 秝iatem

toalecie na lotnisku we Frankfurcie. Wiadomo, 縠 urodzony w 1949 r. Kaczy駍ki reprezentuje to trudne pokolenie, kt髍e jeszcze przed swoimi narodzinami zosta硂 przez Niemcy uk眘zone. Jest jasne, 縠 w negatywnym 秝iatopogl眃zie Kaczy駍kiego od 秗edniowiecza ka縟y Niemiec konno prze na Wsch骴. Ale w Niemczech

Po co nam kosmos?

danin. Przypomnijmy l眃owanie cz硂wieka na Ksi昕ycu. Efektowne, technicznie perfekcyjnie, ale co poza tym? Tylko jeden ze zdobywc體 Srebrnego Globu by profesjonalnym naukowcem, geologiem, kt髍y wiedzia, czego i jak warto szuka w ksi昕ycowym pyle. Reszta to piloci wojskowi, wybrani po to, by sprosta

Benedykt XVI: cz硂wiek potrzebuje Zbawiciela

- od angielskiego, przez kambod縜駍ki, po suahili. Wcze秐iej wyg硂si or阣zie, w kt髍ym tradycyjnie zaapelowa o pok骿 na 秝iecie. "Z g酬bokim niepokojem my秎 w tym 秝i眛ecznym dniu o regionie Bliskiego Wschodu, naznaczonym niezliczonymi i powa縩ymi konfliktami oraz kryzysami, i 縴cz, by

Niebo ju nami nie kieruje

kilku tysi阠y omen體, takich jak zbli縠nie Ksi昕yca albo planety do jakiej gwiazdy, za鎚ienie S硂馽a i Ksi昕yca, pierwsze pojawienie si planety, np. Wenus, jako Gwiazdy Wieczornej, kolory planet. Ich znaczenie umieli odczyta specjali禼i z wykszta砪onej kasty pisarzy. Gdy co wa縩ego zdarzy硂 si na

Niebo w styczniu

znajdzie si w peryhelium, czyli w punkcie swojej orbity najbli縮zym S硂馽u i oddalonym od niego o 147 milion體 kilometr體.Kolejno舵 faz Ksi昕yca w styczniu jest nast阷uj眂a: n體 - 8.01 o godz. 12:37, pierwsza kwadra - 15.01 o godz. 20:46, pe硁ia 22.01 o godz. 14:35 i ostatnia kwadra - 30.01 o godz. 6:03

Berlinale 2011: Kino bez krzyku

. Jaki czas straszy je krzy na 禼ianie, ale marzy硑 o choince ze 秝ieczkami, kol阣ach i prezentach od i阾ego Miko砤ja. Husajn jako dziadek rozmawia w my秎ach z kanclerz Angel Merkel: "S硊chaj, Angela, powinna nas zrozumie, ty jeste ze wschodu i my ze wschodu! Jeste秏y tu od 45 lat. R罂nie

Klimat mamy jeden

polityki 秝iatowej. Nale縴 wystrzega si walki mi阣zy 秝iatem bogatym i biednym czy mi阣zy Wschodem i Zachodem. Problem zmian klimatycznych dotyczy nas wszystkich i my wszyscy musimy go rozwi眤a. iat musi podj辨 kroki, aby ograniczy wzrost temperatury do 2 stopni Celsjusza - co oznacza, 縠 emisja

TOKultura. Co warto zobaczy? Czekamy na Wasze propozycje

mi硂snych", "Wschody i zachody ksi昕yca", " Rojsty". Suplementem do serii jest audiobook z "Wniebowst眕ieniem" czytanym przez Andrzeja pickiego, kt髍y jest do潮czony do publikowanej po raz pierwszy pracy Jana Walca pt. "Tadeusza Konwickiego przedstawianie 秝iata

Prof. Duch: dlaczego nie pami阾am, w jakiej sukience jest 縪na?

, ale np. bezmy秎ne ogl眃anie programu TV ko馽zy si tym, 縠 niechciane my秎i powracaj. Najlepiej zacz辨 aktywnie co rozwi眤ywa. Inny spos骲 stosowany na Dalekim Wschodzie to powtarzanie mantr, skupianie si na d紈i阫u, wibracjach w swoim ciele. Podobny efekt fizjologiczny ma odmawianie r罂a馽a

Fruwaj眂 pod koszem: It's a Kind of Magic

ten pan, kt髍y podczas Weekend體 Gwiazd przywdziewa pelerynk Supermana: Dwight Howard. I kt髍y w sz髎tym, decyduj眂ym meczu fina丑w Wschodu, zdobywaj眂 40 punkt體 pobi sw骿 strzelecki rekord play off體. Te 40 punkt體 to tak縠 o 40 wi阠ej, ni zaliczy w tym meczu nasz jedynak. Ale nie narzekajmy

WFF. 13. festiwal 秝iata

tygodniu, nikt nie chce zarabia mniej i ka縟y chcia砨y jada w restauracji". Ale jest kryzys, a w kryzysie trzeba sobie pomaga i dzia砤 "jak dru縴na": "Pozw髄cie nam przej舵 te trudne czasy i nie martwcie si! Wyobra糲ie sobie, 縠 z perspektywy ksi昕yca wasze problemy s absurdalne

Homilia wyg硂szona w czasie Mszy . odprawionej pod szczytem Jasnej G髍y

niewypowiedzianym 縴ciu Ojca, Syna i Ducha i阾ego, kt髍e jest ostateczn pe硁i wszelkiej prawdy i mi硂禼i. Ksi阦a Apokalipsy ka縠 nam ogl眃a Wniebowzi阾 jako "wielki znak": "Niewiasta obleczona w s硂馽e i ksi昕yc pod jej stopami, a na jej g硂wie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12,1). Jest to

Co "Tageszeitung" napisa o polskim prezydencie

", odnosz眂 do wojennych dramat體 pokolenia rodzic體 prezydenta. Dalej pisze, 縠 wed硊g Kaczy駍kiego Niemcy od 秗edniowiecza konno sun na wsch骴. "W Niemczech takie pogl眃y uchodz za zgrane stereotypy. Nikt nie pyta polskiego prezydenta, sk眃 pochodzi jego luksusowa limuzyna", daj眂 do

Niedobitki, czyli co zosta硂 z kadry Globisza

przechodnia.kasz Nawotczy駍ki (Korona Kielce)Reprezentacja A: -W Wi秎e szans dawa mu Henryk Kasperczak, ale nawet polska Ekstraklasa to zbyt wysoki poziom dla 秗odkowego obro馽y.Pawe Gola駍ki (Steaua Bukareszt)Reprezentacja A: 12 mecz體, 1 golLeo Beenhakker przeci眊n背 go na jasn stron Ksi昕yca. Gola駍ki nie

Lolita po korea駍ku

Ju w kinach film "k" Kim Ki-duka. To mi硂sny thriller, a zarazem taoistyczna przypowie舵 o jedno禼i i konflikcie Gdzie cz硂wiek Zachodu widzi przeciwie駍two i antagonizm, tam cz硂wiek Wschodu dostrzega jedno舵 i harmoni. Dobrym przyk砤dem jest s硑nny taoistyczny diagram - obecny

Wenus, krn眀rna siostrzyczka Ziemi

Ziemia - nadal nie jest bliska rozwi眤ania. Z daleka pi阫na To najja秐iejsza z planet na niebie. Ust阷uje jedynie Ksi昕ycowi i S硂馽u. Noc rzuca cienie. Wida j nawet za dnia i pono podczas jednej z wojskowych parad w Pary縰 Napoleon skar縴 si, 縠 t硊my patrz w niebo na Wenus, a nie na niego. Od

Kowboj w kwaterze Hitlera

jakiego genera砤, aby ten wyst眕i przeciwko Hitlerowi. Oto kowboj w mundurze Wehrmachtu, je糳ziec znik眃, kt髍y ma uratowa Niemcy i 秝iat. Ani s硂wa o tym, kim by i co robi przedtem. Stauffenberg Toma Cruise jakby spad z ksi昕yca. 痮硁ierze Wehrmachtu z硂縴li wprawdzie przysi阦 wierno禼i Hitlerowi

Konwicki m體i Michnikowi: Na 秝iecie jestem przejazdem cz I

najg硂秐iejsze powie禼i Konwickiego ukaza硑 si poza cenzur w Niezale縩ej Oficynie Wydawniczej "NOWA": "Kompleks polski" (1977) i "Ma砤 apokalipsa" (1979). W wydawnictwach podziemnych wysz硑 tak縠 "Wschody i zachody ksi昕yca" (1982) oraz "Rzeka podziemna, podziemne

Cz硂wiek chory na Ameryk

pokona mrocznego wroga, uwolnimy 秝iat od terroryzmu, na Bliskim Wschodzie wprowadzimy demokracj. Bush i "jego junta" wiedzieli, dowodzi Mailer, 縠 wystarczy takie fantazjowanie. I ostrzega: "To, 縠 zawsze byli秏y wielk demokracj, nie znaczy, 縠 automatycznie ni zostaniemy gdy

Rok 2006 za granic (chronologia)

Ob髗 Koncentracyjny i Zag砤dy Auschwitz-Birkenau". 15-17.7.Rosja - Na szczycie przyw骴c體 pa駍tw G8, siedmiu najbardziej uprzemys硂wionych pa駍tw 秝iata i Rosji w Petersburgu, w centrum uwagi znalaz硑 si bezpiecze駍two energetyczne i konflikt na Bliskim Wschodzie. 17.7.Indonezja - Blisko 670 os骲

Rok 2006 za granic

Wschodzie. 17.7.Indonezja - Blisko 670 os骲 zgin瓿o na skutek trz阺ienia ziemi i wywo砤nych przez nie fal tsunami na indonezyjskiej wyspie Jawa. SIERPIE 1.8.Kuba - Kuba駍ki przyw骴ca Fidel Castro poddany zosta operacji jelita. Z tego powodu 80-letni Castro tymczasowo powierzy kierowanie pa駍twem swemu

Co jeszcze mo縠 zrobi prezydent Bush

wtorku na 秗od o wielkich, odleg硑ch, maj眂ych rozpali wyobra糿i celach. Tym razem nie by硂 zapowiedzi demokratyzacji Bliskiego Wschodu (jak trzy lata temu), lot體 na Ksi昕yc i Marsa (jak dwa lata temu) ani budowy samochod體 na wod髍 (jak rok temu). Prezydent zaproponowa kosmetyczne zmiany w

PPA we Wroc砤wiu: Przewr髏 w krainie 砤godno禼i

pod tytu砮m "Kres Ksi昕yca" oparty na do秝iadczeniach z rocznego stypendium w NASA. Artystka opowiada o nich na tle samplowanej muzyki, w przerwach pomi阣zy epizodami gra na elektronicznych skrzypcach dzikie sol體ki, kt髍e w tej opowie禼i pe硁i funkcj muzyki sfer niebieskich. Nie wiem

Szcz甓cie czy przekle駍two trzech si骴emek

wielu religiach i kulturach. Symbolika si骴emki 潮czy si z ilo禼i cia niebieskich. Chaldejscy, czy babilo駍cy astronomowie z Dalekiego Wschodu znali 7 planet. Liczba "7" przenikn瓿a tak縠 do kultury 縴dowskiej i Biblii. W Pi秏ie i阾ym jest bardzo wiele odniesie do tej liczby - podkre秎i

To istne piek硂 - dramatyczna relacja Polki

Koryntu, Argolide, gdzie mieszcz si staro縴tne Mykeny i teatr w Epidauros, w centrum - Arkadie, na po硊dniu Lakonie ze stolic Spart i Messeni ze stolica Kalamat s硑nn z gaj體 oliwnych, a na po硊dniowym wschodzie region Ilia, gdzie mie禼i si staro縴tne miasto Olimpia. Ogie nie oszcz阣za r體nie

Rudow硂sy

blask 矿硉y cz硂wiek, 秝iat硂舵 za, kt髍 rozsiewa, przenika砤 do mego 硂na, a kiedy mnie opuszcza, wype硓a po promieniu s硂馽a lub ksi昕yca na podobie駍two 矿硉ego psa". By to niezbity dow骴 na boskie pochodzenie jej trzech syn體 i jednocze秐ie rodu Czyngis-chana, ale ju trze紈o patrz眂y

Konwicki m體i Michnikowi: Na 秝iecie jestem przejazdem cz. V

jest co, co po prostu da si zredukowa do sowieckiej intrygi, agentury. A teraz powiadasz, 縠 nie wolno ludzi, kt髍zy to budowali, wspierali, traktowa po prostu jako zdrajc體 pa駍twa. Gdzie jest 紃骴硂 tej, r體nie mojej, niekonsekwencji?- We "Wschodach i zachodach ksi昕yca" jest rozdzia

Zidentyfikowane Obiekty Lataj眂e

balonem na Ksi昕yc, gdzie poznaje krain sielskich rolnik體, a nast阷nie gr骴 chciwych mieszczan. Po powrocie staje si lepszym cz硂wiekiem i przyk砤dnym obywatelem. Z kolei w XIX wieku nie tylko pisarze fascynowali si mo縧iwo禼iami techniki, a Juliusz Verne i jego epigoni opisywali niesamowite podr罂e i

Wa縩iejsze wydarzenia naukowe w 2006 roku

. Eberhard Schlicker z Wydzia硊 Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu w Bonn. 10.3 - Sonda Cassini znalaz砤 prawdopodobny dow骴 na to, 縠 na Enceladusie, jednym z ksi昕yc體 Saturna, znajduje si woda w stanie ciek硑m. Enceladus to jeden z ksi昕yc體 Saturna. Zosta odkryty w 1789 roku. Ma 秗ednic 500

Rok 2006 na 秝iecie

Sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tym wojna Izraela z liba駍kimi hezbollahami najbardziej poruszy硑 opini publiczn na 秝iecie w 2006 roku. Szerokim echem odbi si te wyg硂szony przez papie縜 Benedykta XVI wyk砤d na Uniwersytecie w Ratyzbonie na temat islamu i 秝i阾ej wojny, a p蠹niej

Niezwyk硑 lot Rudolfa Hessa

z baz obrony wybrze縜 wykazuj, 縠 w tym rejonie nie by硂 brytyjskich my秎iwc體, a wi阠 dwa, kt髍e zawr骳i硑, musia硑 by niemieckimi samolotami eskortuj眂ymi Hessa. Rozkaz z wy縮zego szczebla O godzinie 22.23 na posterunku obserwacyjnym po硂縪nym w odleg硂禼i 11 kilometr體 na p蟪nocny wsch骴 od

Konkurs "Metra": Podr罂 marze

lotem na Ksi昕yc przygotowywali si w砤秐ie na Islandii, przecie to jedna wielka pustynia lawy, i禼ie ksi昕ycowy krajobraz. Moje marzenia realizowa砮m w lipcu, miesi眂u w kt髍ym na tej pi阫nej wyspie s硂馽e w og髄e nie zachodzi. Zjawisko tzw "Bia硑ch Nocy" jest niezwykle interesuj眂e, nie ma

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Moonphase

mapie).

Moonphase wy秝ietla takie ciekawostki, jak odleg硂舵 ksi昕yca od Ziemi w danym dniu, a tak縠 godziny wschodu i zachodu zar體no ksi昕yca jak i s硂馽a. Dla wielbicieli w阣karstwa dost阷na jest opcja pokazuj眂a w kt髍e dni najkorzystniej jest wybra si na ryby.

Moonphase

mapie).

Moonphase wy秝ietla takie ciekawostki, jak odleg硂舵 ksi昕yca od Ziemi w danym dniu, a tak縠 godziny wschodu i zachodu zar體no ksi昕yca jak i s硂馽a. Dla wielbicieli w阣karstwa dost阷na jest opcja pokazuj眂a w kt髍e dni najkorzystniej jest wybra si na ryby.

SkyMap Pro

gwiazd (wielko舵 gwiezdna do 15) oraz blisko 250 tys. innych obiekt體. Aplikacja wy秝ietla szczeg蟪owe dane dotycz眂e poszczeg髄nych obiekt體, umo縧iwia ogl眃anie obrazu nieba za pomoc kamery CCD, planowanie obserwacji czy te sprawdzenie po硂縠nia planet z odwzorowaniem ich ruchu, sprawdzenie wschod體

Weather Center

meteorologiczna. Program poinformuje u縴tkownika o pogodzie na dzi i najbli縮ze dni oraz poda dane na temat wschodu i zachodu s硂馽a, cyklu ksi昕yca, widoczno禼i, ci秐ieniu oraz wiele wiele innych.

Weather Center potrafi poda pogod dla wi阫szo禼i lokalizacji na 秝iecie. Poza USA nie

i眛ynia Ksi昕yca

p硑tami, symbolizuj眂ymi 秝iat硂 Ksi昕yca. Na wsch骴 od niego znajduje si pawilon, w kt髍ym cesarz przebiera si i wypoczywa. Na po硊dniowy zach骴 znajduj si natomiast trzy pawilony, w kt髍ych przygotowywano ofiary. Obok bramy p蟪nocnej wznosi si Wie縜 Dzwonu. Na jej drugim pi阾rze umieszczono 3

Orbita Ksi昕yca

13,176358 na wsch骴. Dok砤dny kierunek orbity nie jest sta硑, lecz podlega precesji. Innym ruchem zwi眤anym z orbit jest recesja linii apsyd: elipsa orbity Ksi昕yca powoli obraca si w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz體ek zegara z okresem tego obrotu r體nym 8,85 roku (3233 dni); wyst阷uje te precesja

Chronologia staro縴tnego Bliskiego Wschodu

, co z kolei prowadzi do propozycji „ultra-kr髏kiej” chronologiiThe Venus Tablet and Refraction, V.G. Gurzadyan, Akkadica, v. 124 (2003), s. 13-17.. Za鎚ienia Pewna liczba za鎚ie ksi昕yca i s硂馽a by硂 proponowanych jako wsparcie dla datowania staro縴tnego Bliskiego Wschodu. W wielu przypadkach

Terra Nivium

terenie Terra Nivium znajduj si liczne depresje lawowe, okre秎ane jako morza ksi昕ycowe. S one wyszczeg髄nione w poni縮zej tabeli, od zachodu na wsch骴.upright=2 Nazwa Nazwa polska Szeroko舵selenograficzna D硊go舵selenograficzna ednica Sinus Fidei Zatoka Wierno禼i 18,0 N 2,0 E 70 km Lacus

Ziemie ksi昕ycowe

Ziemie ksi昕ycowe (砤c. Terra) – jasne obszary nazywane l眃ami w odr罂nieniu od ciemnych m髍z na powierzchni Ksi昕yca. Podobnie jak ksi昕ycowe morza zosta硑 nazwane przez Giovanniego Battist Riccioliego lecz ich nazwy otrzyma硑 przeciwstawne znaczenie ni nazwy m髍z. Przyk砤dem jest Terra

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.