senacie

PAP

Senat przerwał obrady

Senat przerwał obrady

Przed godz. 13.30 Senat przerwał obrady.

Senat wznowił obrady

W piątek po godz. 10 Senat wznowił obrady.

Senat wznowił obrady

Po godz. 15 w piątek Senat wznowił obrady.

Senat odrzuci Bodnara jako RPO? Mucha wzdycha: Mam obawy. Możemy mieć problem

Senat odrzuci Bodnara jako RPO? Mucha wzdycha: Mam obawy. Możemy mieć problem

Senat przerwał obrady

Wznowi je w czwartek o godz. 9. Tego dnia senatorowie wysłuchają sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich, sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz informacji szefa MSZ o polityce polonijnej. Dwudniowe posiedzenie Senatu zakończą głosowania.

Senat zakończył obrady

Początkowo były zaplanowane tylko na dwa dni, ale głosowania przeprowadzono wyjątkowo trzeciego dnia, w sobotę. Następne posiedzenie Senatu zaplanowane jest w dniach 4-6 marca br.

Senat przerwał obrady

Wznowi je w piątek o godz. 10. Tego dnia planowane są głosowania, m.in. nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na 2015 rok.

Senat zakończył posiedzenie

Choć początkowo obrady miały trwać trzy dni, zakończyły się już po dwóch. To było ostatnie posiedzenie Senatu w 2014 roku. Następne planowane jest 8 stycznia 2015 roku.

Senat wznowił obrady

To drugi i ostatni dzień posiedzenia Senatu. Planowane jest dokończenie porządku obrad, m.in. rozpatrzenie dwóch senackich inicjatyw nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także nowelizacji kodeksu wykroczeń. Odbędą się także głosowania, m.in. nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej

Senat wznowił obrady

Senat zajmie się m.in. ustawą o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka oraz nowelizacją ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Potem zaplanowano głosowania.

Senat wznowił obrady

To drugi i ostatni dzień posiedzenia. Planowane są głosowania, a także m.in. wyrażenie zgody na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej UE z Ukrainą. Senat ma też zaakceptować odwołanie ze stanowiska Głównego Inspektora Danych Osobowych. Wojciech Wiewiórowski zrzekł się tej funkcji, ponieważ wkrótce

Senat za specustawą przesyłową

Ustawę poparło 54 senatorów, 29 było przeciw, czterech się wstrzymało. Senat przyjął do ustawy sześć poprawek. Nie poparł wniosku senatorów PiS o odrzucenie ustawy. Wśród poprawek, w większości doprecyzowujących, senatorowie zaproponowali m.in. zakaz rozpoczęcia robót budowlanych do czasu, gdy

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Na początku obrad senatorowie uczcili minutą ciszy zmarłego 24 kwietnia br. Władysława Bartoszewskiego, który był senatorem w latach 1997-2001. Senat rozszerzył zaplanowany porządek obrad o ustawę ustanawiającą 8 maja Narodowym Dniem Zwycięstwa (w miejsce obowiązującego od 1945 roku 9 maja), a

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

terytorialnego. Z kolei nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która również jest w porządku obrad Senatu, rozszerza krąg uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego o ojców, jeśli matka umiera lub porzuca dziecko. Daje też ojcu większe możliwości

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Senatu, które rozpoczęło się w środę po godz. 11. Senat zajmie się nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2016 r., a

Senat zakończył obrady

Kolejne, uroczyste posiedzenie z okazji 25-lecia odrodzenia Senatu zaplanowane jest na piątek, 4 lipca. Następne, robocze posiedzenie Senatu ma się rozpocząć 23 lipca br.

Senat wznowił obrady

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Zaostrza ona przepisy, gwarantujące większe bezpieczeństwo związane z hodowlą i wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych w laboratoriach. W porządku obrad jest także m.in. nowelizacja

Senat za Europejskim Poświadczeniem Spadkowym

spadkowych mają objąć około 450 tys. rodzin, każdego roku mających do czynienia z tego typu sprawami. Jak tłumaczył wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński (PO) poprawka przyjęta przez Senat "zmierza do tego, aby zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, nabycia własności rzeczy i praw majątkowych

Senat wznowił obrady

Senatorowie mają zająć się m.in. nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym, która ma przyspieszyć inwestycje kolejowe oraz umożliwić szybsze dopuszczanie pociągów do ruchu. Senat omówić ma również nowelizacją ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zakłada

Senat: cztery projekty ustaw na podstawie petycji

Seweryński przedstawił w Senacie sprawozdanie z pracy kierowanej przez siebie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji za ubiegły rok. Przypomniał, że prawo wnoszenia do organów władzy publicznej petycji, wniosków i skarg "w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Senat rozpoczął obrady od uczczenia minutą ciszy ofiar wydarzeń w grudniu 1970 roku i w grudniu 1981 roku. Senatorowie zajmą się uchwaloną przez Sejm Kartą Dużej Rodziny. Ustawa określa zasady przyznawania Karty, uprawnienia z niej wynikające oraz sposób realizacji i finansowania zadań przez

Prezydent Ukrainy rozmawiał z marszałkami Sejmu i Senatu

17.12. Warszawa (PAP) - Przebywający w Polsce z oficjalną wizytą prezydent Ukrainy Petro Poroszenko spotkał się w środę z marszałkami Sejmu i Senatu: Radosławem Sikorskim i Bogdanem Borusewiczem. Do spotkania doszło przed wystąpieniem Poroszenki w polskim parlamencie. "Oczywiście głównym

Senat przerwał obrady

Wznowi je w piątek o godz. 10. Planowane jest dokończenie porządku obrad, m.in. omówienie projektu ustawy dotyczącej tzw. dekretu Bieruta. Na zakończenie posiedzenia odbędą się głosowania.

Senat wznowił obrady

Izba ma w piątek zakończyć trzydniowe posiedzenie. Planowane jest rozpatrzenie m.in. ustaw o pomocy społecznej, o Agencji Mienia Wojskowego, ustaw podatkowych, ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, o Funduszu Kolejowym, a także senackiego projektu nowelizacji ustawy o policji, który reguluj

Senat upamiętnił Stanisława Dygata

.), wyrażający protest przeciwko cenzurze, a także "Memoriał 101" (1975 r.), przeciwko zmianom w konstytucji, zakładającym przewodnią rolę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w państwie i podporządkowanie Polski Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Senat podkreśla w uchwale, że "

Senat m.in. o budżecie na 2015 rok

07.01. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Ustawa budżetowa na 2015 rok - to główny punkt rozpoczynającego się w czwartek dwudniowego posiedzenia Senatu. Senatorowie zajmą się też m.in. ustawą o ochronie zwierząt, wykorzystywanych do celów naukowych. W planie posiedzenia są też trzy inicjatywy

Senat wznowił obrady

Rozpatruje kolejne punkty porządku obrad po ustawie dotyczącej metody in vitro, która zajęła cały pierwszy dzień posiedzenia. Pierwszym punktem jest ustawa o bezpieczeństwie morskim. Na kolejne posiedzenie została przełożona informacja o działalności IPN w 2014 roku.

Rozpoczęło sie posiedzenie Senatu

mld zł. Senat zajmie się też wielką nowelizacją Kodeksu karnego, zmieniającą "filozofię karania". Jest to największa zmiana tej ustawy od 1997 r. Częściej mają być stosowane kary grzywny i ograniczenia wolności, rzadziej zaś orzekane więzienie w zawieszeniu. Jak wskazuje resort

Senat ustanowił rok 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

03.12. Warszawa (PAP) - Senat przyjął w środę uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego, wyrażając przekonanie, że "idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju". Za uchwałą głosowało 64 senatorów, wstrzymało się trzech

Senat przerwał posiedzenie

Tego dnia w planie posiedzenia Senatu jest m.in. nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która ma przyspieszyć inwestycje kolejowe oraz umożliwić szybsze dopuszczanie pociągów do ruchu. Senatorowie zajmą się również nowelizacją ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Senat: bez poprawek do Prawa konsularnego

konsulem na poziomie pozaustawowym. Od połowy lat 80. w tej kwestii obowiązywało zarządzenie MSZ - akt prawny, który zgodnie z obecną konstytucją powinien mieć charakter wewnętrzny i obowiązywać tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu ten akt. Senat ustawę przyjął jednogłośnie.(PAP)

Senat rozpoczął obrady od in vitro

zapewniają jednak, że na plenarnym posiedzeniu Senatu uda się ustawę o in vitro przyjąć. Po wtorkowym spotkaniu z senatorami PO premier, szefowa Platformy Obywatelskiej Ewa Kopacz wyraziła nadzieję, że wynik głosowania w Senacie nad ustawą regulującą zasady zapłodnienia pozaustrojowego in vitro nie będzie

Francja.Zgoda Senatu ws. programu pomocy dla Grecji

deputowanych, a francuski Senat 348 senatorów. Do środy grecki parlament musi zaakceptować całe porozumienie i uchwalić pierwszy pakiet ustaw wprowadzających reformy w kraju; jest to warunek podjęcia negocjacji z międzynarodowymi wierzycielami na temat nowego pakietu pomocy dla Aten. Łączna wartość nowego

Senat za ustawą o ochronie gruntów rolnych

Za ustawą było 49 senatorów, 29 - przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawę rozpatrywały dwie senackie komisje: rolnictwa oraz samorządu terytorialnego. Zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy, jak również poprawki do niej. Komisje rekomendowały przyjęcie ustawy wraz z poprawką. Senat

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2016 r., a także oskładkowanie dochodów członków rad

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

To pierwsze posiedzenie izby po wakacyjnej przerwie. Rozpoczęło się od złożenia ślubowania przez trzech nowych senatorów, wybranych w wyborach uzupełniających 7 września br. To trójka senatorów PiS: Izabela Kloc, Maria Koc i Jarosław Rusiecki. Na początku posiedzenia Senat przyjmie, wspólnie z

Senat poparł nowelę ustawy o Funduszu Kolejowym

niewykorzystane przez województwa w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych, jednakże nie później niż w 2021 r. Środki niewykorzystane do końca 2021 r. podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu. Ustawa ma obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Senat przyjął nowelę ustawy - bez poprawek

Senat za przyjęciem ustawy o in vitro

Komorowski powiedział w środę w Berlinie, że podpisze ustawę o in vitro, o ile będzie ona zgodna z konstytucją. W czwartek list do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza skierowała Kancelaria Prezydenta. W piśmie stwierdzono, że wprowadzana ustawą o in vitro możliwość pobierania komórek rozrodczych od dawcy

Senat o prawie restrukturyzacyjnym i statystyce publicznej

infrastruktury i rozwoju, a nie administracji, jak obecnie. Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która także jest w porządku obrad Senatu, zakłada, że osobom sterującym statkami, pontonami, kajakami czy rowerami wodnymi, które wypiją nawet niewielką ilość alkoholu (0,2

Senat wznowił posiedzenie

Resort pracy poinformuje Senat o skutkach ustawy okołobudżetowej, która wprowadziła dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Senatorowie omówią również sejmową nowelizację ustawy o autostradach płatnych. W ostatnim dniu posiedzenia planowany jest także blok głosowań.

Opóźnia się wznowienie obrad Senatu

Opóźnienie, jak wynika z informacji PAP, związane jest ze sporami wokół poprawki do budżetu na 2015 rok, autorstwa marszałka Bogdana Borusewicza. Marszałek Senatu zaproponował podczas czwartkowej debaty budżetowej, by dysponentem pieniędzy rezerwy celowej na kontakty z Polonią, w wysokości 60,5 mln

Senat za większą przejrzystością instytucji gospodarki budżetowej

Nowela jest inicjatywą legislacyjną Senatu. Jest efektem kontroli NIK w tzw. instytucjach gospodarki budżetowej (IGB) poszczególnych resortów. IGB zostały powołane w miejsce tzw. gospodarstw pomocniczych na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Według kontroli NIK, IGB nie spełniały

Senat za nowelizacją ustawy o własności lokali

Ustawę Senat poparł jednogłośnie. Rozwiązania wprowadzane przez ustawę "polegają na zrównaniu statusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych, bo ci drudzy w obecnym stanie prawnym pozbawieni byli praw, które ustawa przyznaje właścicielom". Zgodnie z nowelą

Senat za objęciem żołnierzy-górników ustawą kombatancką

przypłaciło służbę przedwczesną śmiercią. Projekt nowelizacji ustawy o kombatantach, który jest inicjatywą legislacyjną Senatu, został przyjęty jednogłośnie. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Następnie senatorowie przyjęli uchwałę w sprawie "uczczenia bł. Jana Pawła II w dniu jego kanonizacji". Senat przyjmie też uchwałę w stulecie urodzin Jana Karskiego. "24 kwietnia 2014 roku przypada setna rocznica urodzin Jana Karskiego, wybitnego patrioty, odważnego, niezłomnego

Senat wznowił obrady

zajmą się też nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. Senat wysłucha również informacji o udziale Polski w pracach UE w czasie przewodnictwa Grecji w Radzie Unii Europejskiej - czyli od stycznia do czerwca 2014 r., a także informacji ministra administracji i cyfryzacji o realizacji Rządowego

Senat za nowymi typami obligacji

komunikatów publikowanych na stronie emitenta do instytucji je przechowującej, a także konsekwencji za nie przechowywanie tych wydruków przez wymagany okres. Senat zaproponował, żeby obowiązywała za to kara grzywny, pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności. Inna przyjęta poprawka wprowadza obowiązek

Senat przerwał obrady

Senatorowie wezmą udział w zgromadzeniu posłów i senatorów, które wysłucha wystąpienia prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki.

Senat za nowelą Prawa budowlanego

zaproponowanych przez Senat poprawek zakłada, że inwestor, który chce rozpocząć prace budowlane musi zawiadomić właściwy organ i projektanta nadzorującego budowę, o planowym terminie rozpoczęcia prac; chodzi prace wymagające pozwolenia na budowę. Nowela znosi ponadto obowiązek załączania do projektu budowlanego

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

Na początku posiedzenia głos zabrał szef MSZ Radosław Sikorski, który przedstawia senatorom informację nt. polityki wobec Polonii. Senat zajmie się także m.in. uchwaloną pod koniec maja przez Sejm ustawą o oświacie, wprowadzającą bezpłatny podręcznik. Ustawa przewiduje, że we wrześniu 2014 r

Senat wznowił obrady

Zaplanowane jest przeprowadzenie głosowań, m.in. nad poprawkami do ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz do nowelizacji kodeksu karnego.

Senat rozszerzył porządek obrad o nowelę ustawy o autostradach

Decyzja Senatu zapadła w głosowaniu, bo przeciw byli senatorowie PiS. "To traktowanie Senatu jak maszynki do głosowania" - ocenił Czesław Ryszka (PiS), twierdząc, że nie zdążył zapoznać się z tą ustawą. Nowelizacja ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym zakłada

Senat wznowił obrady

Obejmująca sto zawodów transza została przyjęta przez Sejm 25 czerwca. Łącznie dotychczas deregulacja w trzech transzach objęła 247 zawodów, 70 z nich przestało być regulowanych, zaś do pozostałych ułatwiono dostęp. Wśród zawodów objętych trzecią transzą deregulacji są profesje pożarnicze, geologic

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

Senat na początku posiedzenia minutą ciszy uczcił pamięć zmarłego 24 lipca 2014 r. Władysława Sidorowicza, senatora VI i VII kadencji, ministra zdrowia w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego i uczestnika obrad Okrągłego Stołu. Senatorowie mają zająć się w środę m.in. nowelą ustawy o rencie

W środę zbiera się Senat; zajmie się m.in. in vitro

. Przedstawiciele PO zapewniają jednak, że na plenarnym posiedzeniu Senatu uda się ustawę o in vitro przyjąć. W przeddzień posiedzenia Senatu prezydium Konferencji Episkopatu Polski w komunikacie przekazanym PAP po raz kolejny powtórzyło, że nie może milczeć ws. in vitro, "gdy pozbawia się dzieci ich

Senat rozpoczał posiedzenie

Senat na zaplanowanym na dwa dni posiedzeniu zajmie się m.in. ustawą o VAT dotyczącą tzw. samochodów z kratką, zmniejszeniem wynagrodzeń chorobowych m.in. dla sędziów i policjantów oraz ustawą dającą możliwość przywrócenia części sądów rejonowych. Na początku lutego Sejm znowelizował ustawę o VAT

W środę zbiera się Senat; zajmie się m.in. in vitro

. Przedstawiciele PO zapewniają jednak, że na plenarnym posiedzeniu Senatu uda się ustawę o in vitro przyjąć. Sejm uchwalił ustawę o leczeniu niepłodności, regulującą również stosowanie procedury in vitro, w końcu czerwca. Daje ona prawo do korzystania z niej małżeństwom i osobom we wspólnym pożyciu, potwierdzonym

Senat uchwalił propozycję referendum ws. m.in. JOW-ów

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasŻaden z obecnych na sali senatorów nie głosował przeciwko referendum ani nie wstrzymał się od głosu. Tym samym Senat jednogłośnie wyraził zgodę na zorganizowanie we wrześniu referendum w sprawie m.in. wprowadzenia w wyborach do Sejmu jednomandatowych okręgów

Marszałek Senatu odznaczył działaczy opozycji zasłużonych dla przemian w Polsce

opozycjonistom z czasów PRL "to pamięć Polski za to, co robili". Wiem, że nikt z was w zasadzie nie chciał tych zaszczytów i orderów i były duże problemy, żeby was tutaj ściągnąć - dodał. "Czułem i uważałem, że należy wam się podziękowanie" - zaznaczył marszałek Senatu. Wyraził przekonanie

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu po wyborach - najpóźniej 24 listopada

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Prezydent Bronisław Komorowski w piątek ogłosił, że wybory parlamentarne odbędą się 25 października, w związku z tym inauguracyjne posiedzenia najpóźniej muszą się odbyć 24 listopada

Senat za ratyfikacją umowy stowarzyszeniowej UE z Gruzją

Za ratyfikacją opowiedziało się 75 senatorów, nikt nie był przeciw, ani się nie wstrzymał. Treść uchwały Senatu głosi: "wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej

Senat zaakceptował nowelę ustawy o recyklingu pojazdów

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 57 senatorów, wstrzymało się 28. Przyjęte przez Senat poprawki mają charakter doprecyzowujący. Najważniejsza merytoryczna poprawka zakłada, że ustawa wejdzie w życie szybciej niż zakładał to Sejm. Zamiast 1 stycznia 2017, będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016

Senat zakończył obrady

Następne posiedzenie zaplanowane jest na 5 i 6 lutego br., choć nie jest wykluczone, że senatorowie zbiorą się jeszcze w tygodniu między 19 stycznia a 23 stycznia.

Senat wznowił obrady

Senatorowie mają m.in. omawiać nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego i nowelizację Prawa farmaceutycznego. Planowane są także głosowania.

Senat za dłuższymi terminami na składanie wniosków o płatności bezpośrednie

Senat poparł nowelizację jednogłośnie. Przyjęta 24 kwietnia przez Sejm nowelizacja ustawy o płatnościach bezpośrednich, jak podkreślał senacki sprawozdawca, senator Wiesław Kilian (PO), ma dwa podstawowe cele. Pierwszy to wydłużenie rolnikom o miesiąc czasu na składanie w 2015 roku wniosków o

Senat przerwał obrady

Wznowi je o godz. 21.30. O tej godzinie planowane są głosowania i prawdopodobne zakończenie posiedzenia, które początkowo miało być kontynuowane także w piątek.

Senat wznowił posiedzenie

Przedstawiciel MF oraz szef Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak poinformują także o ocenie prawidłowości wykonywania nadzoru nad ich udzielaniem i spłatą. W Senacie odbędą się też głosowania nad ustawami rozpatrzonymi w środę m.in. nad ustawą o VAT dotyczącą tzw. samochodów z kratką

Marszałek Senatu spotkał się z prezydent Chorwacji

Marszałek Senatu odwiedził Chorwację w niedzielę; wziął tam udział w uroczystym zaprzysiężeniu chorwackiej głowy państwa na placu Św. Marka w Zagrzebiu. Oprócz niego w uroczystościach wzięły udział delegacje z ponad dwudziestu krajów. Po uroczystościach Borusewicz spotkał się z Grabar-Kitarović i

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

; korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. W porządku obrad Senatu jest też nowela prawa przetargowego, która przewiduje, że próg prowadzenia zamówień publicznych wzrośnie z 14 do 30 tys. euro. Dla instytutów naukowych będzie to do 130 tys. euro, a dla uczelni

Senat za zmianami w Prawie lotniczym dotyczącym lotnisk wojskowych

Nowelizację bez poprawek Senat poparł jednogłośnie. Nowela trafi teraz do podpisu przez prezydenta. Obecnie w Polsce lądowanie cywilnego samolotu na wojskowym lotnisku możliwe jest tylko na nielicznych lotniskach, np. tych, przy których działają zarówno cywilne, jak i wojskowe porty lotnicze. Inne

Senat proponuje poprawki do noweli ustawy o biopaliwach

03.07. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Kilkanaście poprawek zaproponował w czwartek Senat do noweli ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw oraz o biokomponentach i biopaliwach. Skutkiem wejścia noweli w życie będzie wzrost ceny benzyny o 5 gr za litr - szacuje Ministerstwo Gospodarki

Senat za trzecią transzą deregulacji

Łącznie dotychczas deregulacja w trzech transzach objęła 247 zawodów, 70 z nich przestało być regulowanych, zaś do pozostałych ułatwiono dostęp. Za nowelizacją regulującą warunki dostępu do wykonywania określonych zawodów i obejmującą kilkanaście ustaw, wraz w poprawkami, głosowało 53 senatorów, dw

Senat za uproszczeniem szkoleń kierowców w służbach mundurowych

kierowania pojazdami uprzywilejowanymi także funkcjonariuszy BOR. Inna przesądza, że ustawa wejdzie w życie 4 stycznia 2016 r., a nie, jak proponował Sejm, 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowelizację wraz z poprawkami Senat poparł jednogłośnie. W uzasadnieniu projektu nowelizacji podpisanego przez

Senat za ustanowieniem Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej

znany. Przyjmuje się, że zostali wywiezieni w okolice Grodna i zamordowani. Kolejnych 512 osób zostało wywiezionych na tereny Litwy. Również nie wiadomo, co się z nimi stało. Senat przyjął ustawę jednogłośnie.

Senat: uzupełniające poprawki do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

. Większość poprawek przyjętych przez Senat ma charakter uzupełniający. W myśl jednej z nich Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego będzie przedstawiał sprawozdanie z działalności również Senatowi. Inna poprawka senacka przewiduje, że do opiniowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016 wraz z

Senat. Wystawa nt. reemigracji Polaków z Bośni i Hercegowiny

-węgierskiej na tereny Bośni i Hercegowiny, wróciły dobrowolnie" - mówił otwierając wystawę marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Dodał, że spójność ludzi, którzy wrócili z Bośni i Hercegowiny zachowała się do dzisiaj. "To bardzo dobrze, nie tylko że wróciliście, ale że kultywujecie tradycję tej

Senat: bez poprawek do nowelizacji o kosztach obrony z urzędu

Za zmianami w Kodeksie postępowania karnego głosowało 88 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Przygotowana w Senacie nowelizacja ma na celu dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2013 r. TK orzekł

Senat wznowił obrady

To drugi i ostatni dzień posiedzenia. Planowane jest m.in. wysłuchanie informacji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a także głosowania.

Senat: poprawki ws. doprecyzowania zasad przekazywania 1 proc. podatku

prowadzenie działalności pożytku publicznego. Kolejne przegłosowane przez Senat poprawki wprowadzają zakaz dla organizacji finansowania kampanii promocyjnej, zachęcającej do przekazywania 1 proc. podatku ze środków uzyskanych właśnie z tego źródła. Zgodnie z nimi sankcją za złamanie tego przepisu byłaby

Senat: wyjątkowo noclegownia będzie mogła przyjąć osobę pod wpływem alkoholu

Nowelę ustawy - wraz z poprawkami - Senat przyjął jednogłośnie. Teraz poprawki oceni Sejm. Większość z nich poprawek ma charakter redakcyjny. W myśl jednej z nich, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie w noclegowni i w schronisku osób pod wpływem alkoholu lub substancji

Senat przerwał obrady

Wznowi je w czwartek o godz. 9. Tego dnia zaplanowane jest m.in. wysłuchanie informacji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji SKOK-ów. Odbędą się także głosowania.

Senat wznowił obrady

Senatorowie rozszerzyli porządek obrad o nowelizację ustawy o dowodach osobistych, ewidencji ludności i o Prawie o aktach stanu cywilnego, uchwaloną przez Sejm w środę. Punkt ten został dołaczony do porządku mimo sprzeciwu senatora Jana Marii Jackowskiego (PiS). Jackowski argumentował, że nowelizac

Rodzina Zbigniewa Romaszewskiego przekazała Senatowi jego odznaczenia

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz na środowej uroczystości w senackiej sali im. Romaszewskiego podziękował żonie Romaszewskiego - Zofii Romaszewskiej oraz jego córce Agnieszce Romaszewskiej-Guzy za przekazanie odznaczeń - w tym najwyższego polskiego odznaczenia, Orderu Orła Białego. "Będzie

Senat uczcił Jana Karskiego

Karskiego Senat RP oddaje hołd wybitnemu patriocie, moralnemu Człowiekowi w niemoralnych czasach, którego stawia za wzór obywatelskiej odpowiedzialności i zaangażowania" - zaznaczył Senat. 1 kwietnia rezolucję upamiętniającą Karskiego przyjął Senat USA. Wnioskodawcami rezolucji było dwóch senatorów z

Senat za zmianą opisu okręgów wyborczych dot. Wałbrzycha

dniem 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu. Zmiany dotyczą opisu okręgu nr 2 w wyborach do Sejmu i nr 4 do Senatu. Autorzy ustawy zaznaczali, że ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych dopuszcza odstępstwo od zasady ustanawiającej 14-dniowe vacatio legis, jeśli wymaga tego ważny interes

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Total War: Rome II

rozbudowywania miast będziemy musieli ugrzęznąć w jego politycznej machinie, senacie i gierkach frakcji, jeśli chcemy wygrać. Nikt, w tym i my, nie cofnie się przed żadnym środkiem do swego celu - morderstwem, przekupstwem, zamachem stanu. To właśnie ma odróżniać nową grę od poprzednich - historie "jednostek

Hannibal: Rome and Carthage

aby to osiągnąć gracz będzie musiał wykazać się dobrą taktyką militarną oraz umiejętnościami dyplomatycznymi. Poza tym niezbędne jest także utrzymywanie dobrych stosunków z senatem Kartaginy.

Hannibal: Rome and Carthage in the Second Punic War to rozgrywka, która dzieje się w turach