pi阠ioro najci昕ej

mig

Wybuch butli z gazem w Opolskiem. 11 os骲 rannych, w tym 5 dzieci

Wybuch butli z gazem w Opolskiem. 11 os骲 rannych, w tym 5 dzieci

Co najmniej 11 os骲 zosta硂 rannych w wybuchu butli z gazem w Olesnie w wojew骴ztwie opolskim. W秗骴 rannych jest pi阠ioro dzieci i trzech stra縜k體. Najci昕ej ranne dziecko 秏ig硂wiec wiezie do szpitala w Opolu. Tylko dzi阫i szcz甓ciu nie dosz硂 do gorszej tragedii.

Pod Moskw zderzy硑 si poci眊i osobowy i towarowy. 6 os骲 zgin瓿o, 30 jest rannych

Co najmniej sze舵 os骲 zgin瓿o, a 30 zosta硂 rannych w wyniku zderzenia poci眊u pasa縠rskiego ze sk砤dem towarowym w rejonie Naro-Fomi駍ka, 80 km na po硊dniowy zach骴 od Moskwy. Stan 17 rannych lekarze okre秎aj jako ci昕ki - poda departament zdrowia obwodu moskiewskiego. Z kolei wed硊g Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obra縠 dozna硂 50 os骲, spo秗骴 kt髍ych 29 wymaga硂 hospitalizacji; stan 18 jest ci昕ki.

Rosja.6 zabitych, 30 rannych w katastrofie kolejowej pod Moskw

# wi阫sza liczba ofiar; wi阫szo禼 ofiar to obywatele Mo砫awii; wagony nale勘 do ukrai駍kiej sp蟪ki Liski #

Burze we Francji: 6 dzieci rannych, setki dom體 uszkodzonych

Piorun trafi sze禼ioro dzieci w wieku 11 i 12 lat, kt髍e wczoraj wieczorem wraca硑 z boiska pi砶i no縩ej w miejscowo禼i Thor niedaleko Awinionu - poda砤 縜ndarmeria. Najci昕ej pora縪ne dziecko przetransportowano do szpitala w Marsylii. Pi阠ioro pozosta硑ch, z kt髍ych dwoje straci硂 przytomno舵

W. Brytania/Polak ranny w wypadku autobusu w stanie ci昕kim, ale nie krytycznym (aktl.)

ponios硑 秏ier, a ponad 40 zosta硂 rannych, w tych dziewi赕 ci昕ko. Obra縠nia odnios硂 dziewi阠ioro Polak體. Czworo zwolniono do domu po opatrzeniu lekkich ran, pi阠ioro nadal pozostaje w szpitalach - najci昕ej ranny w Chertsey, pozosta砤 czw髍ka - w Hillingdon. Pi眛ka hospitalizowanych Polak體 to dwie

Celnicy dachowali. Funkcjonariuszka ze z砤manym kr阦os硊pem

Celnicy dachowali. Funkcjonariuszka ze z砤manym kr阦os硊pem

秎isko - m體i Bo縠na Szyma駍ka z Komendy Powiatowej Policji we W硂dawie. Chrysler najpierw wpad do rowu, uderzy w przepust i dachowa. Potem samoch骴 wr骳i na ko砤 i przejecha jeszcze 100 metr體. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trze紈i. S ju w szpitalach we W硂dawie i Che砿ie. Najci昕ej ranna jest

46 poszkodowanych w wypadku w Serbii ju w Polsce

46 poszkodowanych w wypadku w Serbii ju w Polsce

) oraz Szpitala Wojew骴zkiego im. 秝. Barbary w Sosnowcu (doro秎i). L縠j ranni zostali przewiezieni tam autokarami, najci昕ej ranne dzieci - karetkami pogotowia. W秗骴 rannych s tak縠 osoby, kt髍ych stan jest powa縩y. Kilkoro dzieci by硂 transportowanych w specjalnych, sztywnych noszach, zabezpieczonych

Pi阠ioro Polak體 rannych w wypadku na Wyspach Brytyjskich

najci昕ej ranny zosta przewieziony w inne miejsce. Wszyscy byli pasa縠rami autobusu Chorych Polak體 odwiedzi jeden z konsul體, kt髍y na miejscu zbiera te informacje potrzebne do identyfikacji rannych. - W tej chwili kontaktujemy si z rodzinami poszkodowanych i ustalamy z nimi dalsze dzia砤nia

Zidentyfikowano cia砤 10 ofiar, pi阠ioro rannych wr骳i do Polski jeszcze w tym tygodniu

Radiu, 縠 poprawia si stan najci昕ej poszkodowanych. Sze舵 os骲 jest w stanie stabilnym, cz甓 jest ju wybudzanych z kontrolowanej 秔i眂zki farmakologicznej. Dwie osoby s w stanie powa縩ym, ale stabilnym.Piecha zastrzeg, 縠 lekarze nie przes眃zaj sprawy, ale s pe硁i nadziei i optymizmu, 縠 ju nie

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體