organami gminy

sprawdź też:

gmina

Karol Adamaszek

Działacze PiS poparli "pracownika organów bezpieczeństwa"

Działacze PiS poparli "pracownika organów bezpieczeństwa"

Na wójta podlubelskiej gminy Głusk kandyduje podpułkownik Adam Lipert, który złożył oświadczenie, że w minionym ustroju pracował w "organach bezpieczeństwa państwa". Poparli go działacze i sympatycy głuskiego PiS. Do pionu stawiają ich teraz władze partii

TK odroczył wydanie orzeczenia ws. uprawnień komisarzy wyborczych

Trybunał Konstytucyjny odroczył we wtorek wydanie orzeczenia ws. przepisów Kodeksu wyborczego m.in. dających komisarzom wyborczym prawo do dokonywania podziału gminy na okręgi wyborcze, gdy nie zrobi tego w wyznaczonym terminie lub zgodnie z prawem właściwy organ samorządu.

Słownik samorządowy

RADNI GMINY/POWIATU/SEJMIKU - reprezentanci wspólnoty mieszkańców; pełnią swoje funkcje społecznie, nie muszą rezygnować z pracy zawodowej; jako radni otrzymują dietę; nie dotyczy to tych radnych, którzy zasiadają w zarządach rad (ci otrzymują wynagrodzenie ustalane przez radę). Radni, którzy tworzą odpowiednio radę gminy, radę powiatu i sejmik wojewódzki mogą zrzeszać się w klubach radnych. Kandydat na radnego musi mieć ukończone 18 lat. Kadencja radnego trwa 4 lata.

MAC: nowe przepisy dot. wsparcia dla gmin dotkniętych powodzią

;Rozporządzenie umożliwi podmiotom, których obiekty budowlane zostały uszkodzone lub zniszczone przez żywioł, skorzystanie z uproszczonych procedur postępowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej przewidzianych w ustawie o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów

Warszawa - miasto o specyficznej organizacji samorządu terytorialnego

; - mówi dr Magdalena Niziołek adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW, radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Obecna konstrukcja relacji między poszczególnymi organami samorządu w stolicy powstała w odpowiedzi na problemy, jakie rodziło stosowanie poprzedniej tzw. ustawy warszawskiej z

Słownik samorządowy

podstawowych i gimnazjalnych oraz podstawowa opieka zdrowotna. Organami gminy są rada i wójt. W Polsce dominują gminy co najmniej 5-tysięczne. Gmin jest 2479. RADA GMINY/MIASTA - w skład rady wchodzą radni w liczbie zależnej od liczby mieszkańców, rada podejmuje decyzje przyjmując zwykłą większością głosów

Warszawa - miasto o specyficznej organizacji samorządu terytorialnego

miasta" - mówi dr Magdalena Niziołek adiunkt na WPiA UW, radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Obecna konstrukcja relacji między poszczególnymi organami samorządu w stolicy powstała w odpowiedzi na problemy, jakie rodziło stosowanie poprzedniej tzw. ustawy warszawskiej z 1994 r. "Na

Sejm. Projekt ustawy o samorządzie gminnym - do komisji

. Organy gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin staną się organami właściwymi lub stronami wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych i sądowych. Projekt zakłada, że samorządy będą mogły również tworzyć tzw. centra usług wspólnych. Oznaczać to będzie, że np. szkoły

Resort administracji chce ułatwić łączenie się samorządów

, koncesji oraz innych aktów administracyjnych. Organy gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin staną się organami właściwymi lub stronami wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych i sądowych. Będą mogły także powstawać związki powiatowo-gminne. Projekt zakłada, że samorządy

Cisza wyborcza w związku z II turą wyborów samorządowych obowiązuje w całym kraju

, że dozwolone miałoby być prowadzenie kampanii wyborczej dwa metry od granicy miasta, w którym przeprowadzane jest głosowanie w II turze" - powiedział Lorentz. Podkreślił, że ocena dotycząca naruszenia ciszy wyborczej należy do organów ścigania i sądów. Ciszę wyborczą narusza każdy element

Zielona Góra. Wybory prezydenta i rady miasta - w późniejszym terminie

wyborczym, premier na wniosek wojewody wyznaczy pełnomocnika, który przejmie wykonywanie zadań i kompetencji organów aż do wyborów. Wybory, w których wyłoniony zostanie prezydent Zielonej Góry oraz rada miasta, muszą się odbyć w ciągu 90 dni licząc od 1 stycznia. We wtorek rząd wydał rozporządzenie w

MEN: liczenie głosów nie spowodowało odwołania lekcji w żadnej ze szkół

. Zaznaczyła, że z informacji telefonicznej uzyskanej przez wójta wynika, że mimo to wszystkie zajęcia w szkole w Chociszewie odbyły się zgodnie z planem. Decyzje o odwołaniu zajęć dyrektorzy szkół mogą podejmować w porozumieniu z organami prowadzącymi te placówki.

Zielona Góra. Wybory prezydenta i rady miasta - później

kompetencji organów aż do wyborów. Wybory, w których wyłoniony zostanie prezydent Zielonej Góry oraz rada miasta, muszą się odbyć w ciągu 90 dni, licząc od 1 stycznia. We wtorek rząd wydał rozporządzenie w sprawie połączenia miasta i gminy Zielona Góra, a także o zmianie granic powiatu zielonogórskiego. To

PKW: zbiorcze wyniki wyborów - po obwieszczeniach od wszystkich komisarzy

komisarzy wyborczych oraz na stronie PKW. "Państwowa Komisja Wyborcza po otrzymaniu drogą elektroniczną obwieszczeń od wszystkich komisarzy wyborczych sporządza obwieszczenie o zbiorowych wynikach wyborów do organów samorządowych na terenie kraju. PKW ogłasza je w Dzienniku Ustaw i podaje do

WSA: Dzielnice stolicy mogą aktualizować opłaty za użytkowanie wieczyste

stolica ma szczególną strukturę prawno-ustrojową. W ustawie określono m.in. obowiązek utworzenia dzielnic, które są jednostkami pomocniczymi gminy. W ocenie sądu dzielnice są więc wyłącznie organami składowymi gminy i ich działalność należy traktować jako działalność gminną. Zadania i kompetencje oraz

Sikorski: zwrócę się o niezbędne środki na przyszłoroczne wybory

agendy rozwojowej ONZ po 2015 roku. W swym wystąpieniu Sikorski potwierdził, że Polska zabiega o miejsce niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. System informatyczny, który miał wspomóc pracę organów wyborczych podczas niedzielnych wyborów samorządowych w Polsce, nie zadziałał

Łódzkie. Ponad 21 mln zł z UE na wyposażenie oddziałów przedszkolnych

Marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień podkreślił na konferencji w piątek, że trwający do lutego nabór projektów dotyczy wyłącznie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, działających na terenie 80 gmin, w których występuje najniższy stopień

Rząd za ułatwieniami w łączeniu samorządów

administracyjnych. Organy gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin staną się organami właściwymi lub stronami wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych i sądowych. Będą mogły także powstawać związki powiatowo-gminne. Przyjęty dokument zakłada, że samorządy będą mogły również

PG i Sejm: niech TK umorzy sprawę przyjmowania do gminy żydowskiej

organami uprawnionymi do rozstrzygania spraw regulowanych prawem wewnętrznym ZGWŻ są przewidziane w nim organy wspólnoty. "Tym samym nie można uznać, że zainteresowanym przyjęciem do tej wspólnoty przysługuje roszczenie cywilnoprawne" - napisał Hernand. Dlatego podsumował, że nie można uznać

NIK: likwidacja szkół nie pogarsza warunków kształcenia uczniów

podstawowych i 129 gimnazjów. Ponadto następowało przekazywanie przez gminny szkół podstawowych i gimnazjów do prowadzenia innym organom oraz przekształcanie szkół podstawowych (poprzez zmianę poziomu organizacyjnego i zastępowanie samodzielnych szkół podstawowych filiami szkolnymi.

Projekt: wobec dłużników alimentacyjnych tylko egzekucja sądowa

państwa na podstawie decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazanej mu np. przez gminę. Zmieniony ma być też m.in. sposób przekazywania określonym organom środków pochodzących z egzekucji. Obecnie - w przypadku odzyskania należności - 20 proc. tej kwoty stanowi

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci obejmą funkcje w siedem dni po ogłoszeniu wyników

. Wójt, burmistrz i prezydent miasta stanowią organy wykonawcze gminy. Wójt stoi na czele gmin wiejskich; burmistrz - miast do 100 tys. mieszkańców; prezydent - powyżej 100 tys. mieszkańców lub w miastach, w których przed wejściem w życie ustawy o samorządzie rządził prezydent. Wójtowie, burmistrzowie i

Prezes PiS: nasza deklaracja samorządowa to zobowiązanie do służby

przeciwdziałania likwidacji lokalnych posterunków policji, szpitali, bibliotek czy placówek pocztowych. Ma to zatrzymać proces "zwijania się państwa", obserwowany - zdaniem PiS - w mniejszych miastach i gminach. Partia opowiada się za wzmocnieniem pozycji organów uchwałodawczych i kontrolnych gmin oraz

Po rozbieranej sesji na żydowskim cmentarzu. Jest prokuratorskie postępowanie

prokuratura rozpocznie postępowanie sprawdzające, czy od razu śledztwo. - Nie powołano jeszcze prokuratora referenta. To on będzie podejmował tę decyzję - wyjaśnia Mielniczuk. Nad powiadomieniem organów ścigania zastanawiają się również przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. - Czekamy na

16 listopada wybierzemy blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy

. Ponadto do obsadzenia jest 2 477 stanowisk organów wykonawczych gmin. Wybierzemy 1 565 wójtów, 806 burmistrzów i 106 prezydentów miast. W związku z połączeniem Zielonej Góry z gminą Zielona Góra z 1 stycznia, 16 listopada nie odbędą się wybory do rady miasta oraz rady gminy Zielona Góra oraz wybory

Wyborca będzie mógł oddać cztery głosy: trzy na radnych; jeden na włodarza

powiatu wybierają wyłącznie radę miejską i prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu nie mają odrębnych organów gminy i powiatu) oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego - otrzymają więc nie cztery, ale trzy karty do głosowania. Wyjątkowym miastem na prawach powiatu jest Warszawa; mieszkańcy stolicy

Rozpoczęła się cisza wyborcza. Za jej złamanie grozi nawet 1 mln zł grzywny

publicznym, czyli - jak powiedział Kisielewicz - skierowane do ogółu, nieoznaczonych z góry adresatów. Zaznaczył, że dotyczy to także internetu. - Unikamy odpowiedzi dotyczących konkretnych sytuacji, w których mogło dojść do naruszenia ciszy wyborczej, bo jest to zadanie organów ścigania. W ten sposób

Rozpoczęła się cisza wyborcza przed wyborami samorządowymi

powiedział Kisielewicz - skierowane do ogółu, nieoznaczonych z góry adresatów. Zaznaczył, że dotyczy to także internetu. "Unikamy odpowiedzi dotyczących konkretnych sytuacji, w których mogło dojść do naruszenia ciszy wyborczej, bo jest to zadanie organów ścigania. W ten sposób unikamy wchodzenia w

Dolnośląskie. Wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo noworodka utrzymany

., którym prokuratura postawiła zarzuty zacierania śladów zbrodni oraz utrudnianie postępowania organom ścigania. Według śledczych C. o zabójstwie poinformowała obu mężczyzn. Kobieta zabiła dziecko, ponieważ chciała ukryć przed swoim konkubentem, że ojcem dziecka jest inny mężczyzna. Przeprowadzone badania

Szef KBW podał się do dymisji; przestanie pełnić funkcję 1 grudnia

System informatyczny, który miał wspomóc pracę organów wyborczych podczas wyborów samorządowych, które odbyły się 16 listopada, nie zadziałał prawidłowo. Organizacja wyborów m.in. od strony technicznej należy do zadań Krajowego Biura Wyborczego. Czaplicki szefem KBW był przez 23 lata. Czaplicki

Kujawsko-Pomorskie. Ponad 10 mln zł na poprawę warunków w przedszkolach

O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi, a pieniądze przeznaczone są na dostosowanie warunków lokalowych i organizacyjnych do potrzeb przedszkolaków. Pomoc może trafić tylko do szkół działających na terenach o najniższym

NIK: gminy nie zabezpieczają mieszkańców przed skutkami powodzi

w zarządzaniu terenami zagrożonymi ewentualną powodzią. Izba zwróciła uwagę, że tylko dwóch dyrektorów wywiązało się z tego obowiązku. "Ani niedoskonałości prawa, ani zaniedbania organów administracji rządowej (dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej) nie zwalniają gmin z

221 samorządów przeciw referendum bez progu frekwencyjnego

może ulegać agresywnemu lobbingowi lub nawet działaniom korupcyjnym. Niedopuszczalne jest, żeby w gminie - w takim referendum - niewielki odsetek mieszkańców podejmował merytoryczne decyzje wiążące dla całej wspólnoty i jej organów" - czytamy. Tomalik podał, że apel poparło - w formie uchwał lub

NIK: farmy wiatrowe na działkach radnych, burmistrzów, wójtów

elektrowni wiatrowych pozostawała i pozostaje poza zainteresowaniem jakichkolwiek organów inspekcyjnych państwa" - podkreślono w raporcie. NIK zwróciła też uwagę na kwestie podatkowe. Organy podatkowe z jednej strony, a inwestorzy - z drugiej, inaczej interpretowali podstawę opodatkowania elektrowni

Dziekoński: tak dla referendum bezprogowego, mimo wątpliwości rządu

" - podkreśla Dziekoński. "Chodziłoby o to, aby pytania referendalne to nie był koncert życzeń" - dodaje. Jednak i do tego pomysłu rząd ma wątpliwości. "Należy wskazać na ewentualną możliwość instrumentalnego wykorzystania tych rozwiązań przez organy gminy w celu ograniczenia

CBOS: wybory samorządowe "bardzo ważne" dla dwóch trzecich Polaków

respondentów. Wybory radnych powiatowych oraz wojewódzkich za najważniejsze w wyborach samorządowych uznało odpowiednio 3 i 6 proc. badanych. Zaledwie 11 proc. ankietowanych traktuje wybory do organów samorządu terytorialnego różnych szczebli jako równorzędne - podkreślił CBOS. 76 proc. respondentów

ZNP: ponad 2 tys. szkół podstawowych może zostać w tym roku przekazanych

prawnych, które następnie przejmują od samorządu szkoły. Stąd ZNP chce wprowadzenia ustawowego zakazu dla osób wchodzących w skład organów stanowiących i organów wykonawczych jednostek samorządu, a także wysokich rangą urzędników samorządowych, możliwości wchodzenia w skład zarządów podmiotów, które

Poznań. Gmina Krzywiń nie musi płacić za niezbudowaną farmę wiatraków

intencyjny podpisany przez strony nie rodził dla gminy żadnych skutków. Burmistrz występujący wyłącznie jako organ wykonawczy rady gminy nie był uprawniony do zaciągania zobowiązań tego rodzaju. Jedynym organem uprawnionym do podjęcia takiej uchwały (ws. planu zagospodarowania przestrzennego - PAP) była rada

Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego

rozdzielanie funduszy europejskich, a także przez organy administracji rządowej" - dodał. Finansowanie gminy Sześciło ocenia, że gminy są dość mocno uzależnione od transferu środków z budżetu centralnego: mają m.in. zagwarantowane udziały w dochodach z podatków PIT i CIT, otrzymują także subwencję

CBOS: wybory samorządowe "bardzo ważne" dla dwóch trzecich Polaków

przypada łącznie około 80 proc. wskazań respondentów. Wybory radnych powiatowych oraz wojewódzkich za najważniejsze w wyborach samorządowych uznało odpowiednio 3 i 6 proc. badanych. Zaledwie 11 proc. ankietowanych traktuje wybory do organów samorządu terytorialnego różnych szczebli jako równorzędne

Zakończyły się wybory samorządowe; członkowie PKW odchodzą

Komisji. Sędzia Jaworski podziękował urzędnikom pracującym przy wyborach, a szczególnie odchodzącemu szefowi Krajowego Biura Wyborczego Kazimierzowi Czaplickiemu. Podkreślił, że jest on "niesłychanie zasłużony dla polskich i europejskich organów wyborczych". Podziękował również innym urzędnikom

Rozpoczęła się cisza wyborcza przed II turą wyborów samorządowych

Krajowego Biura Wyborczego powiedział PAP, że "trudno sobie wyobrazić, że dozwolone miałoby być prowadzenie kampanii wyborczej dwa metry od granicy miasta, w którym przeprowadzane jest głosowanie w drugiej turze". Zastrzegł jednak, że ocena, czy naruszono ciszę wyborczą należy do organów ścigania

W niedzielę wybierzemy blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy

, a więc każdy komitet zgłasza listę z nazwiskiem tylko jednego kandydata. W wyborach do sejmików jest 45 proc. kobiet kandydatów, w wyborach do rad powiatów także 45 proc., do rad miasta - 44 proc. a do rad dzielnic Warszawy - 47 proc. kobiet. Ponadto do obsadzenia jest 2 477 stanowisk organów

Rząd: będą zmiany w ustawie dotyczącej funduszu alimentacyjnego

znaczne koszty. W projekcie zaproponowano likwidację egzekucji administracyjnej i pozostawienie wyłącznie egzekucji sądowej, przez komornika. Zmieniony ma być także sposób przekazywania określonym organom środków pochodzących z egzekucji. Obecnie w przypadku odzyskania należności 20 proc. stanowi dochód

Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym: kadencyjność PKW, przezroczyste urny

znak niż x. Prezydencki projekt miałby także wprowadzić 9-letnią kadencję członków Państwowej Komisji Wyborczej. To wprowadzenie naturalnej dla organów państwa zasady rotacji składu - argumentuje Kancelaria Prezydenta. W projekcie znalazł się również zapis, że "wydane na podstawie przepisów

Rząd zajmie się założeniami do nowelizacji ustawy dot. alimentów

natomiast znaczne koszty po stronie organu właściwego wierzyciela (czyli urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej). Z danych MPiPS wynika, że w 2012 r. koszty poniesione przez gminy w celu wyegzekwowania długów w ramach postępowania administracyjnego przewyższyły kwotę odzyskanych należności. Efektywność

Wybory samorządowe: wyzwanie dla obywateli i organów wyborczych

będziemy wybierać ponad 46 tys. radnych oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast to także wyzwanie dla organów wyborczych - ocenił sekretarz PKW. Jak mówił, komisja obwodowa (za wyjątkiem miast na prawach powiatu i Warszawy) będzie przygotowywała protokoły: z głosowania do rad gmin

Kraków.Lasota podpisał deklarację samorządową PiS

opowiada się za wzmocnieniem pozycji organów uchwałodawczych i kontrolnych gmin oraz za ograniczeniem do dwóch kadencji nieprzerwanego czasu sprawowania tej samej funkcji przez wójta, burmistrza oraz prezydenta. PiS zapowiada w deklaracji działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, lepsze

W Sejmie o projekcie ustawy o samorządzie gminnym

gmina powstała w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin będzie miała wszystkie prawa i obowiązki połączonych gmin, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych. Organy gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin staną się organami właściwymi

Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego

rozdzielanie funduszy europejskich, a także przez organy administracji rządowej" - dodał. Finansowanie gminy Sześciło ocenia, że gminy są dość mocno uzależnione od transferu środków z budżetu centralnego: mają m.in. zagwarantowane udziały w dochodach z podatków PIT i CIT, otrzymują także subwencję

TR, PO, PSL i SLD za nowelizacją ustawy o transporcie drogowym

czy odpowiedniego stanu bezpieczeństwa. "Organami właściwymi do rozpatrywania skarg na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez przewoźnika drogowego będą: organizator publicznego transportu zbiorowego oraz organ właściwy do wydawania zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym. Marszałek

Wyborca będzie mógł oddać cztery głosy: trzy na radnych; jeden na włodarza

powiatu nie mają odrębnych organów gminy i powiatu) oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego - otrzymają więc nie cztery, ale trzy karty do głosowania. Wyjątkowym miastem na prawach powiatu jest Warszawa; mieszkańcy stolicy głosują dodatkowo na radnych dzielnic. Także w wyborach do rad powiatu obowiązuje

NIK: gminy nie zabezpieczają mieszkańców przed skutkami powodzi

terenami zagrożonymi ewentualną powodzią. Izba zwróciła uwagę, że tylko dwóch dyrektorów wywiązało się z tego obowiązku. "Ani niedoskonałości prawa, ani zaniedbania organów administracji rządowej (dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej) nie zwalniają gmin z odpowiedzialności za racjonalne

Podkarpackie. Ponad 240 zabytków otrzyma dofinansowanie na renowacje zabytków

-konserwatorskie przy obiektach architektury i budownictwa przeznaczono ponad 6,9 mln zł. Natomiast na prace przy obiektach ruchomych np. zabytkowych organach wydamy 2,6 mln zł" - dodała. Dotacje przyznawane są do 50 proc. kosztów. Pozostałą kwotę, jako wkład własny, musi zabezpieczyć wnioskodawca. Jedynie w

IPN przypomina o obowiązku lustracji kandydatów w wyborach samorządowych

służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Oświadczenie lustracyjne należy złożyć we właściwej komisji wyborczej w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie. "Wskazane jest, aby kandydat zachował szczególną staranność

Górnośląski Związek Metropolitalny nie spełnił oczekiwań samorządów

, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza. Dziś poza GZM są Piekary Śląskie, a wkrótce szeregi Związku mają opuścić Świętochłowice. W przyjętym przez rady miast statucie zapisano, że siedzibą GZM są Katowice. Jego organami są zgromadzenie oraz zarząd. Kadencja tych organów pokrywa się z kadencją

Wspólny bilet na komunikację w 13 pomorskich gminach i miastach

Wspólny bilet będzie funkcjonował w gminach - Kolbudy, Kosakowo, Luzino, Pruszcz Gd., Wejherowo, Żukowo oraz miastach - Gdańsku, Gdyni, Pruszczu Gd., Redzie, Rumi, Sopocie i Wejherowie. Chęć członkostwa w MZKZG zgłosiły już ponadto dwie kolejne gminy: Szemud i Tczew. Zintegrowany bilet obejmie

Resort gospodarki zamierza usprawnić CEIDG

składanych w organach gmin". "Założenie, które przyświecało idei stworzenia rejestru online z dostępem do tego rejestru bez pośrednictwa organów administracji, mimo że zostało zrealizowane, nie jest przez przedsiębiorców wykorzystywane" - przyznał resort w propozycji zmian w ustawie, które

PKW: otwarto 27435 lokali do głosowania, 137 incydentów w czasie ciszy

dobiegnie także cisza wyborcza, trwająca od północy z piątku na sobotę. Według członka PKW sędziego Włodzimierza Rymsa, było kilka zdarzeń mających związek z samym głosowaniem. Np. w gminie Głogów Małopolski podczas sprawdzania i liczenia kart, które miały być wydane obwodowym komisjom, stwierdzono brak

Rząd za ułatwieniami dla niepełnosprawnych na dworcach

obowiązków przez przewoźnika, w tym niezabezpieczenie podstawowych potrzeb pasażerów w trakcie podróży czy odpowiedniego stanu bezpieczeństwa. "Organami właściwymi do rozpatrywania skarg na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez przewoźnika drogowego będą: organizator publicznego transportu

Wybory samorządowe. Od północy w piątek cisza wyborcza; także w internecie

naruszenia tego zakazu nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów" - zaznacza PKW. Cisza wyborcza w związku z wyborami samorządowymi potrwa od północy w piątek i zakończy się w niedzielę o godz. 21. Głosowanie może być przedłużone w wyniku nadzwyczajnych

16 listopada wybory samorządowe; zmieniają się zasady wyboru rad gmin

. Oznacza to, że przeprowadzenie wyborów dwudniowych wymagałoby nowelizacji kodeksu wyborczego - powiedział PAP sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki. Wybory samorządowe są wyzwaniem nie tylko dla wyborców, ale i organów wyborczych - ocenia Czaplicki. Chociaż PKW nie opublikowała jeszcze liczby radnych oraz

MIR: państwo nie daje przyzwolenia na łamanie prawa przy reprywatyzacji

razem z wojewoda mazowieckim i Samorządowym Kolegium Odwoławczym są organami nadzorczymi ws. decyzji wydawanych na podstawie dekretu Bieruta. "Obejmują tryb stwierdzenia nieważności uregulowanego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz tryb wznowienia postępowania. Cała procedura jest

Projekt dot. elektrowni wiatrowych w komisji nadzwyczajnej

danym obszarze w studium. Lokalizowanie dużych wiatraków w taki sposób ma zapewnić udział obywateli i organów opiniujących w podejmowaniu decyzji w tej kwestii. Ma to też ograniczyć możliwość działań korupcyjnych gmin i prywatnych inwestorów. Wprowadzenia zmian w prawie regulujących bardziej

RPO: w Polsce nadal zbyt mały udział kobiet w życiu publicznym

dwukrotnie niższy niż np. w Szwecji. Podobne, negatywne tendencje charakteryzują inne organy pochodzące z wyboru: rady gmin, rady powiatów, czy sejmiki województw - kobiety stanowią około 25 proc. wszystkich radnych" - zaznaczyła pełnomocnik. Podkreśliła również, że wyjątkowo niewielki odsetek kobiet

ZNP chce rozmów z MEN na temat podwyżek w 2016 r.

dotyczące struktury szkolnictwa, nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły i przedszkola oraz finansowania oświaty. Pozostałe kwestie, np. dotyczące zasad oceniania i promowania uczniów, rekrutacji i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, według ZNP, powinny być ujęte w osobnej ustawie, z kolei

Wyborca będzie mógł oddać cztery głosy: trzy na radnych; jeden na włodarza

przekroczyły 5-proc. próg wyborczy (metodą d'Hondta). Mandaty trafiają do kandydatów z danej listy, którzy otrzymali najwięcej głosów. Mieszkańcy miast na prawach powiatu wybierają wyłącznie radę miejską i prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu nie mają odrębnych organów gminy i powiatu) oraz radnych do

Przedstawiciele ukraińskich miast na stażach w miastach woj. śląskiego

model reformy organów samorządu" - podkreślił Dobriański. Wskazał, że doświadczenie polskie pozwala mieć nadzieję na pozytywne przeprowadzenie podobnej reformy na Ukrainie. "Widzimy, jakie dobre skutki ma sytuacja, gdy gminy - dysponujące własnym finansowaniem - niezależnie wybierają drogę

TK: niepubliczne znieważenie funkcjonariusza publicznego - też karalne

skargi przyłączyła się Irena Lipowicz, która wnosiła, by TK uznał przepis w zaskarżonym zakresie za niezgodny z konstytucyjną zasadą wolności wyrażania poglądów. Dodała, że funkcjonariusze publiczni cieszą się większym zaufaniem w organach wymiaru sprawiedliwości, "co może wpływać na nierówną

Wybory samorządowe. Kandydatami na włodarzy głównie mężczyźni

porównaniu z 2010 r.; kobiety stanowią 45 proc. kandydatów do tych organów stanowiących. Z kolei w wyborach do rad gmin, gdzie nie obowiązuje system kwotowy, kobiety to 34 proc. osób startujących w wyborach, odsetek ten wzrósł o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednimi wyborami samorządowymi. Na listach

ZNP: ponad 2 tys. szkół podstawowych może zostać w tym roku przekazanych

następnie przejmują od samorządu szkoły. Stąd ZNP chce wprowadzenia ustawowego zakazu dla osób wchodzących w skład organów stanowiących i organów wykonawczych jednostek samorządu, a także wysokich rangą urzędników samorządowych, możliwości wchodzenia w skład zarządów podmiotów, które przejęły prowadzenie

Prokuratorzy i policjanci z Polski i Niemiec przeciwko przestępczości

wraz ze swoimi odpowiednikami w Niemczech" - dodała rzeczniczka. "Przestępczość nie zna granic, dlatego szkolenia i współpraca organów ścigania z Polski i Niemiec są niebywale ważne. A co najważniejsze są tego efekty, choćby zatrzymanie sprawców kradzieży maszyn budowlanych po niemieckiej

Radna wygrała w Strasburgu. Mogła krytykować burmistrza

profesor, będąc radną, wielokrotnie zwracała się do organów ścigania, by zbadały ewentualne nieprawidłowościach w działalności gminy. Jednak postępowania umarzano. W końcu w 2004 roku napisała w liście do PAP, że m.in. "skłania się do poglądu, że burmistrz czyni na organ prokuratorski pozaprawne

TK zbada czy karać za znieważenie urzędnika także w sytuacji "sam na sam"

kontrolę poczynań organów władzy" - głosi skarga. Przypomniano w niej, że w 2006 r. TK uznał niezgodność z konstytucją art. 226 par.1 w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza dokonane niepublicznie lub publicznie, lecz nie podczas czynności służbowych. Sejm znowelizował potem ten

Projekt regulujący stan prawny gruntów na wsi przyjęty przez rząd

także zmianę przepisów regulujących ustrój spółek powołanych do zagospodarowania wspólnot gruntowych oraz wprowadzenie sądowej kontroli działalności organów spółek, co ma usprawnić ich działanie. Jak zauważył resort rolnictwa w uzasadnieniu do projektu, w tej chwili tylko w 1080 wspólnotach utworzono

W komisjach wyborczych dalsze liczenie głosów; nadal bez wyników dot. sejmików

sprawdzać m.in. jak wydawano pieniądze na obsługę informatyczną wyborów. PIS zapowiedziała wniosek o komisję śledczą. Prezydent Bronisław Komorowski spotka się w związku z tym w środę z szefami organów wskazujących kandydatów do PKW - prezesem TK, I prezesem SN oraz prezesem NSA . PiS chce komisji śledczej

Prezes PiS: nasza deklaracja samorządowa to zobowiązanie do służby

", obserwowany - zdaniem PiS - w mniejszych miastach i gminach. Partia opowiada się za wzmocnieniem pozycji organów uchwałodawczych i kontrolnych gmin oraz za ograniczeniem czasu nieprzerwanego sprawowania tej samej funkcji przez wójta, burmistrza, prezydenta - do dwóch kadencji. W deklaracji

Reforma samorządowa 1990 - jedna z najbardziej udanych

Inicjatorem reformy był rząd Tadeusza Mazowieckiego. W styczniu 1990 roku premier Mazowiecki ogłosił zamiar przeprowadzenia nowych wyborów do rad gmin. Przygotowania niezbędnego pakietu ustaw podjęli się senatorowie. Senat I kadencji był bowiem jedyną izbą parlamentarną wybraną w całkowicie wolnych

Sejm. Propozycja SLD, by łączyć funkcje wójta i senatora - odrzucona

posłem i senatorem. Ponadto nie może być jednocześnie wójtem lub jego zastępcą w innej gminie, zasiadać w organach jednostek samorządu terytorialnego (w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta). Funkcji wójta nie można łączyć także z zatrudnieniem w administracji rządowej. W uzasadnieniu

Sejm: PO, PiS, SP przeciw łączeniu funkcji wójta i senatora

nie chce ingerować w prace dotyczące ustroju jednej z izb parlamentu. Zgodnie z obecnymi przepisami wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może być posłem i senatorem. Ponadto nie może być jednocześnie wójtem lub jego zastępcą w innej gminie, zasiadać w organach jednostek samorządu terytorialnego (w

Projekt. Po latach dyskusji pojawiła się w Sejmie propozycja ws. metropolii

miast rozważali już wtedy ideę powiatu metropolitalnego, który obejmowałby wszystkie miasta i gminy wiejskie w obszarze metropolitalnym. Powiat taki miałby swoje organy pochodzące z wyborów bezpośrednich, a mieszkańcy obszaru metropolitalnego wybieraliby radę, która kreowałaby organ wykonawczy. Takie

Komisja przeciw poprawkom PiS do projektu noweli Prawa wodnego

. Podkreślił, że w takiej sytuacji podmioty musiałyby płacić zdecydowanie większe opłaty, nawet 500 proc. większe. "Ten termin jest ostateczny, ale zaproponowane brzmienie atrykułu wskazuje organom obowiązanym do dokonania przeglądu pozwoleń na podjęcie odpowiednich działań z pewnym wyprzedzeniem

Dolnośląskie. Rozpoczął się proces ws. zabójstwa noworodka

- jej konkubent, 30-letni Tadeusz S. oraz znajomy, 40-letni Ireneusz T., którym prokuratura postawiła zarzuty zacierania śladów zbrodni oraz utrudnianie postępowania organom ścigania. Grozi im do pięciu lat więzienia. Jak ustalili śledczy, Kamila C. o zabójstwie poinformowała swojego konkubenta oraz

Nie gaśnie spór wokół sposobu wyboru operatora internetu LTE

selekcji (...) w niedostateczny sposób chronią stan konkurencji i interesy konsumentów na tym rynku. (...) Prezes UKE ogłaszając przedmiotową aukcję nie uwzględnił również postulatu przeprowadzenia dialogu społecznego - w tym z udziałem właściwych organów administracji oraz samych uczestników rynku

Opolskie. Sądowa sprawa o hałas z boiska szkolnego

- to wynik bezsilności na sytuację trwającą od trzech lat i brak reakcji na tę sytuację gminy oraz organów ścigania. Piątkowe postanowienie uprawomocni się w ciągu siedmiu dni, jeśli pełnomocnik skarżącej się nie złoży zażalenia. Mecenas Paściak w rozmowie z mediami po rozprawie zastrzegła, że nie

Białystok. IPN opublikował listę ofiar powojennych egzekucji w więzieniu

jest ofiara wyroków sądowych komunistycznych. To są także osoby które zmarły na terenach powiatowych urzędów bezpieczeństwa, które zostały zabite w wyniku potyczek z organami bezpieczeństwa czy z sowieckimi żołnierzami" - mówiła Bojaryn-Kazberuk. IPN w Białymstoku wspólnie z Polską Bazą

NIK zapowiada zbadanie w 2015 r. bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

sprawdzi, czy działania organów państwa przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a szczególnie: czy prowadzone działania edukacyjne i prewencyjne zwiększyły bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów; czy infrastruktura drogowa w dostatecznym stopniu zapewnia im bezpieczeństwo; czy

KBW: we wtorek i czwartek kolejne testy wyborczego systemu informatycznego

był też pytany, czy PiS będzie liczył głosy niezależnie od organów wyborczych. "Zrobimy wszystko, żeby zgodnie z prawem i normalną praktyką demokratyczną kontrolować przebieg liczenia głosów" - powiedział. Dodał, że jest to zwykła procedura ściśle związana z demokracją. "Próby robienia

Raport IBE: w latach 2007-2012 zamknięto prawie 1000 szkół podstawowych

. Decentralizacja polskiej oświaty jest sukcesem. To są odpowiedzialne, myślące organy, które mają wielką władzę, i którą wykorzystują w sposób wstrzemięźliwy" - mówił Herczyński. Główny powód likwidacji szkół - jak podkreślają autorzy raportu - to brak uczniów. "Ten problem dotyczy zwłaszcza terenów

Kobieta startuje w wyborach. "A ma dzieci? To źle, bo poświęca je dla kariery. Nie ma? Też źle..." [WYWIAD]

wykonawczych różnych szczebli samorządu (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci)62 - w radach tylu gmin nie zasiada ani jedna kobieta92 - w radach tylu gmin kobiety stanowią większość w organach stanowiących Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Świętokrzyskie. Marszałek Jarubas liderem listy PSL do sejmiku

. Według Jarubasa kandydaci PSL w wyborach do regionalnego parlamentu to doświadczeni samorządowcy. "Zrębem listy są obecni radni i osoby, które już kandydowały w wyborach, pełniące ważne funkcje w organach administracji samorządowej" - zauważył. W 2010 r. świętokrzyskie PSL w wyborach do

Rząd przyjął projekt, który ma ułatwić poszukiwania gazu z łupków

bezpośrednio poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów, nie będą wymagały uzyskania pozwolenia budowlanego, będą jedynie podlegały zgłoszeniu organom nadzoru górniczego. Wprowadzono nowy podział wpływów z podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów. Oprócz dotychczasowych

Piotrowska: ABW powinna podlegać MSW; resort jest na to gotowy

identyfikację ich tożsamości. Dodatkowo należy określić uprawnienia organów publicznych do wglądu do zarejestrowanego obrazu. Trzeba to tak zapisać, tak uregulować, żeby nie narażać się na niekonstytucyjność projektu, na łamanie praw obywateli. PAP: Rok 2015 jako termin przygotowania projektu jest realny? T.P

Chorzów. Syndyk chce włączenia terenu huty do Katowickiej SSE

KSSE, a później organów państwa. Z KSSE będziemy o tym wkrótce rozmawiać" - powiedział PAP Michalik. Położona w centrum Chorzowa Huta Kościuszko jest od lat w upadłości likwidacyjnej. Na teren po dawnym zakładzie władze starają się ściągnąć inwestorów, na razie bezskutecznie. Według syndyka może

Lubuskie.W regionie zarejestrowano 367 komitetów wyborczych

gminy Zielona Góra i prezydenta tego miasta. Wynika to z decyzji rządu o połączeniu obu tych jednostek samorządu terytorialnego, co ma nastąpić z początkiem 2015 r. Do tego czasu obecne organy samorządowe będą funkcjonowały w niezmienionym składzie. Natomiast od 1 stycznia 2015 roku do czasu

MSW: 5 tys. osób przyjechało do Polski w ramach repatriacji

, jak i nieefektywnych działań organów administracji publicznej. Za najpilniejszą kwestię NIK uznaje nowelę ustawy o repatriacji, tak aby wszyscy posiadający przyrzeczenie wydania wizy repatriacyjnej mogli osiedlić się w Polsce oraz aby systemem wsparcia finansowego były objęte również te gminy, które

Święto Niepodległości - nadal bez zakazu zakrywania twarzy

należałaby do organów samorządu. Nadal istniałaby więc możliwość prowadzenia np. demonstracji, których uczestnicy w celu ekspresji swoich przekonań będą używać przebrań lub innych rekwizytów uniemożliwiających ich rozpoznanie czy też demonstracji służących obronie praw pracowniczych - wskazywał prezydent

TK: niepubliczne znieważenie funkcjonariusza publicznego - też karalne

funkcjonariusze publiczni cieszą się większym zaufaniem w organach wymiaru sprawiedliwości, "co może wpływać na nierówną pozycję obywatela w kontakcie z władzą publiczną i w konsekwencji może w pewnych sytuacjach powodować ustalenie błędnego stanu faktycznego". Sejm oraz Prokurator Generalny wnieśli o

NIK: coraz mniej repatriantów, coraz większe kolejki chętnych

Raport z tej kontroli otrzymała w środę PAP. "Wyniki kontroli pokazują, że mierne efekty repatriacji wynikają zarówno z braku skutecznych rozwiązań prawnych, jak i nieefektywnych działań organów administracji publicznej" - czytamy w nim. Za najpilniejszą kwestię NIK uznaje nowelizację

Sąd Najwyższy: majowe eurowybory są ważne

przewodniczący PKW Stefan Jaworski wnioskowali o stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego. Szef PKW powiedział, że jeszcze przed zarządzeniem przez prezydenta eurowyborów jedno z ugrupowań politycznych "przeprowadziło bardzo agresywną retorykę przeciwko polskim organom wyborczym"

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

e-pity dla Mac

, PIT-8C, PIT-40 oraz PIT-4R, a także PIT- 8AR, PIT-14, PIT-16, 16A i 16Z, PIT-23 i PIT-R.

Do wypełnienia PIT-a z programem e-pity możemy użyć poręcznego kreatora lub skorzystać z aktywnych deklaracji. Program posiada wbudowaną bazę gmin, powiatów oraz urzędów skarbowych

e-pity dla Windows

, PIT-8C, PIT-40 oraz PIT-4R, a także PIT- 8AR, PIT-14, PIT-16, 16A i 16Z, PIT-23 i PIT-R.

Do wypełnienia PIT-a z programem e-pity możemy użyć poręcznego kreatora lub skorzystać z aktywnych deklaracji. Program posiada wbudowaną bazę gmin, powiatów oraz urzędów skarbowych

e-pity dla Linux

, PIT-8C, PIT-40 oraz PIT-4R, a także PIT- 8AR, PIT-14, PIT-16, 16A i 16Z, PIT-23 i PIT-R.

Do wypełnienia PIT-a z programem e-pity możemy użyć poręcznego kreatora lub skorzystać z aktywnych deklaracji. Program posiada wbudowaną bazę gmin, powiatów oraz urzędów skarbowych

Procedura budżetowa gminy

; zadania wynikające z porozumienia z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Opracowanie projektu budżetuNa proces opracowywania budżetu gminy wypływa wiele uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych, np. wielkość gminy, wypracowana forma dialogu

Gminy w Polsce z językiem pomocniczym

Gminy w Polsce z językiem pomocniczym – gminy, w których zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, samorządy mogą wprowadzić język mniejszości jako język pomocniczy stosowany w kontaktach z organami gminy. W gminach

Gmina (Francja)

rządowej lub wspólnot wyższego szczebla (departamentów i regionów administracyjnych). Jej organami są rada gminy i mer. Organy gminy Rada gminyRada gminy jest organem przedstawicielskim, wybieranym na sześcioletnią kadencję w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Liczy od 9 radnych (w gminach do 100

Gmina wiejska

administracji i rady narodowe po reformie, Warszawa 1977.Zarówno gromady jak gminy, począwszy od roku 1950, były organami jednolitej władzy państwowej, a nie samorządu terytorialnego. Dotyczy to także gmin miejskich.

Język pomocniczy (Polska)

Językiem pomocniczym w prawodawstwie polskim określa się język mniejszości narodowej lub etnicznej albo język regionalny, dopuszczony do użycia obok języka urzędowego (języka polskiego), wyłącznie przed organami gminyZgodnie z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organami

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.