organ prowadzący szkołę

PAP

ZNP: czas ferii świątecznych został ustanowiony przez ministra edukacji

ZNP: czas ferii świątecznych został ustanowiony przez ministra edukacji

Czas ferii świątecznych został ustanowiony przez minister edukacji, nauczyciele mogą w tym czasie organizować opiekę nad dziećmi, jeśli jest potrzeba ze strony rodziców i zgadza się na to organ prowadzący szkołę - powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Sejm przyjął informację MEN ws. przygotowania szkół na przyjęcie 6-latków

Sejm przyjął w piątek informację Ministerstwa Edukacji Narodowej o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Wynika z niej, że szkoły są przygotowane na przyjęcie najmłodszych uczniów.

Od 2016 r. w szkołach obowiązkowo nauczyciel wspomagający dla potrzebujących

Od 1 stycznia 2016 r. w placówkach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, będą obowiązkowo zatrudniani asystenci nauczyciela lub nauczyciele wspomagający - zdecydowało MEN.

MEN: zakończyła się dystrybucja I części podręcznika "Nasza szkoła"

podstawowych w Polsce, w tym ponad 99 proc. szkół publicznych. Nauczyciele mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy pod warunkiem, że jego zakup finansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników

MEN: wnioski o dotację na zakup podręczników złożyło 91 proc. samorządów

ćwiczeniowych - wszystko po to, by mogły zostać dostarczone do szkół z początkiem roku szkolnego. "Dyrektorzy, aby otrzymać dotację, już od połowy marca mogli przekazać do organu prowadzącego stosowne dane, a już w maju mogli otrzymać od organu prowadzącego pieniądze na zakup podręczników. Ci, którzy

Śląskie. 46 szkół podstawowych nie zamówiło darmowego podręcznika

zrezygnowały z podręcznika, wśród przyczyn podawały między innymi wspólną decyzję rodziców, dyrektora szkoły i organu prowadzącego, by zakupić inny podręcznik. W tej grupie są również placówki, w których ze względu na wysoką niepełnosprawność dzieci podręczniki nie są potrzebne oraz takie, w których nie będzie

Kujawsko-Pomorskie. Ponad 10 mln zł na poprawę warunków w przedszkolach

O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi, a pieniądze przeznaczone są na dostosowanie warunków lokalowych i organizacyjnych do potrzeb przedszkolaków. Pomoc może trafić tylko do szkół działających na terenach o najniższym

MEN: koszt każdej z części "Naszej szkoły" to 4,21 zł

podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup finansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta zasada dotyczyła także podręcznika do II szkoły podstawowej i będzie

MEN: do większości szkół dotarły już pierwsze części "Naszej szkoły"

warunkiem, że jego zakup finansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta zasada dotyczyła także podręcznika do II szkoły podstawowej i będzie dotyczyć podręcznika do III klasy. Wybór podręcznika do I

Za dostosowanie edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością odpowiada dyrektor szkoły

organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz rolę dyrektorów w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami. To dzieci, które mają niepełnosprawność i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną; w orzeczeniu zawarte są zalecenia, które mają

Śląskie. Ponad 3,6 mln zł na m.in. 44 szkolne place zabaw

organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły muzyczne pierwszego stopnia. Jego celem jest stworzenie w szkołach podstawowych warunków do aktywności ruchowej dzieci, porównywalnych ze standardami w przedszkolach. W ramach programu można uzyskać środki na zakup - lub zwrot kosztów zakupu - pomocy

MEN: liczenie głosów nie spowodowało odwołania lekcji w żadnej ze szkół

. Zaznaczyła, że z informacji telefonicznej uzyskanej przez wójta wynika, że mimo to wszystkie zajęcia w szkole w Chociszewie odbyły się zgodnie z planem. Decyzje o odwołaniu zajęć dyrektorzy szkół mogą podejmować w porozumieniu z organami prowadzącymi te placówki.

Rzecznik Praw Dziecka pyta MEN o brak bibliotek w szkołach

statutowych. Zapewnienie dostępu uczniom do bibliotek jest obowiązkiem organu prowadzącego szkołę. Michalak zaznaczył też, że rola biblioteki szkolnej została szczególnie podkreślona w przepisach dotyczących realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz w Konwencji o Prawach Dziecka. Rzecznik

"Gazeta Polska Codziennie": Promocja nawet dla nieuka

zostały pozbawione nadzoru pedagogicznego ze strony kuratoriów. Władze samorządowe, które są organami prowadzącymi szkoły, kontrolują same siebie. Podobnie sytuację ocenia szef nauczycielskiej Solidarności Ryszard Proksa. Podkreśla, że dla dobrego funkcjonowania systemu oświatowego samorząd powinien

Od poniedziałku zamówienia na drugą część "Naszego elementarza"

"Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła może domagać się od rodziców, by kupili podręczniki sami.

MEN: w październiku dystrybucja drugiej części "Naszego elementarza"

podręczniki. Książki te są własnością szkoły, mają służyć co najmniej trzem rocznikom. Nauczyciele mogą korzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła może

Warszawa. Happening z okazji 25-lecia niepublicznego szkolnictwa w Polsce

stowarzyszenia, w tym organizacje zrzeszające rodziców, szkoły prywatne i szkoły, których organem prowadzącym są związki wyznaniowe. W części z nich obowiązuje wpisowe i czesne. Podobnie jak szkoły publiczne otrzymują środki z budżetu państwa z subwencji oświatowej. Szkoły niepubliczne przetarły drogę do zmian

MEN udostępniło w internecie czwartą część podręcznika "Nasza szkoła"

finansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta zasada dotyczyła także podręcznika do II szkoły podstawowej i będzie dotyczyć podręcznika do III klasy. Wybór przez szkołę "Naszego elementarz

MEN: szkoły zamówiły ponad 555 tys. egzemplarzy "Naszego elementarza"

sfinansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników. We wrześniu do I klas szkół podstawowych razem z siedmiolatkami pójdą obowiązkowo wszystkie dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r

Są jeszcze do rozdania pieniądze w ramach programu "Radosna szkoła"

Są jeszcze do rozdania pieniądze w ramach programu "Radosna szkoła"

mogą wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o środki finansowe m.in. na: pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole, zwrot kosztów zakupionych pomocy dydaktycznych, utworzenie placu zabaw lub modernizację już istniejącego. Dokumenty gminy muszą złożyć do kuratorium oświaty w terminie do 10 lipca

W środę upływa termin zamówień na "Nasz elementarz"

klasie szkoły podstawowej, dostaną darmowe podręczniki. Książki te staną się własnością szkoły, mają służyć co najmniej trzem rocznikom. Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje jej organ prowadzący (w

MEN przedłużyło do 20 stycznia konsultacje podręcznika "Nasza szkoła"

finansowane są z budżetu państwa. Nauczyciele mogą skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup finansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta

MEN przedstawił podręcznik "Nasza szkoła" dla klas II w podstawówkach

finansowane są z budżetu państwa. Nauczyciele mogą skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup finansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta

Senat w nowelizacji ograniczył zakres pracy asystentów nauczycieli

podstawowych. Zatrudnienie asystenta nie będzie obowiązkowe. O tym, czy w danej placówce taka osoba się pojawi, decydować będą same szkoły i organy je prowadzące. Asystenci będą musieli mieć przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie co najmniej takie, jak nauczyciele uczący w danej szkole. Będą jednak

Trzecia część "Naszego elementarza" dopuszczona do użytku szkolnego

"Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła może domagać się od rodziców, by kupili podręczniki sami. Według MEN, "Nasz elementarz" zamówiło 97,38 proc. wszystkich szkół w Polsce

Tusk: 97 procent szkół w Polsce skorzysta z darmowego podręcznika

;Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników. Drukowanie "Naszego elementarza" zlecono drukarni Centrum Usług Wspólnych, które

Fundacja Polska Bez Korupcji proponuje zmiany w ustawie dot. oświaty

latach 2014-2024. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Dębek w odpowiedzi przesłanej PAP wyjaśniła, że samo wchodzenie na teren szkoły akwizytorów czy jakichkolwiek innych osób z zewnątrz jest uregulowane. "Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkołę

MEN: rozpoczęto dystrybucję pierwszej części "Naszego elementarza"

" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców, by kupili podręczniki sami. "Nasz elementarz", obok wersji standardowej, której dystrybucję rozpoczęto w środę, ma

Pierwsza część "Naszego elementarza" ma adaptacje dla niepełnosprawnych

szkoły, mają służyć, co najmniej, trzem rocznikom. Podręczniki adaptowane, dostosowane do potrzeb konkretnego ucznia, np. niewidomego, będą własnością organu prowadzącego, a nie konkretnej szkoły. W przypadku zmiany miejsca nauki uczeń będzie zabierał podręcznik z sobą do nowej szkoły. Szkoły zamówiły

MEN: szkoły zamówiły dotąd ponad 530 tys. egzemplarzy "Naszego elementarza"

wrześniu 2016 r. do pierwszych klas pójdzie 641,3 tys. uczniów, a we wrześniu 2017 r. - 406,3 tys. Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje prowadząca szkołę gmina, a w przypadku szkół niepublicznych jej organ

MEN: 52 tys. osób obejrzało w internecie podręcznik "Nasza szkoła"

" pod warunkiem, że jego zakup finansuje organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta zasada będzie dotyczyła także podręcznika do II i do III klasy szkoły podstawowej.

Raport IBE: w latach 2007-2012 zamknięto prawie 1000 szkół podstawowych

decyzje częściej podlegają ocenie lokalnej społeczności niż decyzje miejskich radnych. Samorząd na wsi jest bliżej ludzi, dlatego jest bardziej zależny od nastrojów społecznych". Eksperci zauważyli też, że oprócz zamykania placówek, dochodziło też do zmiany organu prowadzącego szkołę. Raport podaje

Najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym

organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Wybór przez szkoły podręcznika do I klasy "Nasz elementarz" oznaczał automatycznie wybór rządowego podręcznika w II klasie. I tak uczniowie, którzy

Świętokrzyskie. Ruszył program promujący dwujęzyczną edukację

klasach, wymagane jest, by nauka w języku ojczystym i obcym była prowadzona w ramach minimum dwóch przedmiotów. Z zastrzeżeniem, iż zajęcia z języka polskiego, geografii Polski i historii Polski, muszą być prowadzone w języku ojczystym. "Jeżeli organ prowadzący placówkę ma nauczycieli poszczególnych

Podlaskie. Pierwsze konkursy w ramach RPO - 31 sierpnia

ubiegać się m.in. organy prowadzące szkoły - technika, zasadnicze szkoły zawodowe czy szkoły policealne dla dorosłych, przedsiębiorcy, uczelnie oraz organizacje pozarządowe. W ramach konkursu będzie można składać projekty dotyczące staży i praktyk dla uczniów, nauczycieli i instruktorów nauki zawodu

Kluzik-Rostkowska: przerwa świąteczna to nie dni wolne dla nauczycieli

zajęciach" - dodała minister. Poinformowała, że na obowiązek zaopiekowania się dziećmi w dniach wolnych od nauki zwróciła uwagę w listach do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, kuratorów i organów prowadzących. "Gdybyście państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie prosimy o

Śląskie. Kuratorium zachęca szkoły - lepsze owoce niż słodycze z automatów

pamiętamy. Warto z niego skorzystać, zwłaszcza, że owoce i warzywa są za darmo a szkoła, czy organ prowadzący też nie wnoszą żadnych opłat" - powiedział kurator oświaty Stanisław Faber. Kurator wskazał, że dyrektor szkoły może kreować pewne zachowania i nawyki żywieniowe. "Zachęcałbym dyrektorów

Komisja: od 2015 r. do podręcznika rządowego konieczne recenzje

jej myśl, podręcznik dostosowany do potrzeb ucznia, np. niewidomego, będzie własnością organu prowadzącego, a nie konkretnej szkoły. W przypadku zmiany miejsca nauki uczeń będzie zabierał go z sobą do nowej szkoły. Przyjęto też szereg poprawek o charakterze redakcyjnym i porządkowym. Odrzucono za to

Senat w nowelizacji ograniczył zakres pracy asystentów nauczycieli

będzie obowiązkowe. O tym, czy w danej placówce taka osoba się pojawi, decydować będą same szkoły i organy je prowadzące. Asystenci będą musieli mieć przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie co najmniej takie, jak nauczyciele uczący w danej szkole. Będą jednak zatrudniani przez samorządy na

MEN: 130 tys. obejrzało w internecie czwartą część "Naszego elementarza"

"Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła może domagać się od rodziców, by kupili podręczniki sami.

Sejm przyjął informację MEN ws. przygotowania szkół na przyjęcie 6-latków

. Obowiązek przedstawiania co roku w Sejmie informacji o przygotowaniu szkół przez ich organy prowadzące, czyli samorządy nakłada na MEN ustawa o systemie oświaty.

MEN: kryterium dochodowe w programie "Wyprawka szkolna" wynosi 574 zł

rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2013. Resort edukacji poinformował także, że skierował list do dyrektorów szkół i organów je prowadzących, aby zwrócili szczególną uwagę na prawidłowość składanych

Łódzkie. Ponad 21 mln zł z UE na wyposażenie oddziałów przedszkolnych

Marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień podkreślił na konferencji w piątek, że trwający do lutego nabór projektów dotyczy wyłącznie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, działających na terenie 80 gmin, w których występuje najniższy stopień

MEN: pierwszą część "Naszego elementarza" dostarczą do szkół kuratoria

się własnością szkoły, mają służyć co najmniej trzem rocznikom. Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła

Poseł PiS do Kluzik-Rostkowskiej: Pani przyszła do resortu, żeby niszczyć polski system wychowawczy i polską rodzinę

wołomiński jest organem prowadzącym tylko dla siedmiu. Pozostałe szkoły to są szkoły gminne. Z uzyskanych informacji wynika, że organy prowadzące szkoły podstawowe i gimnazja na terenie gmin: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin, Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne i Strachówka nie

MEN: certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie" to dodatkowy koszt dla gmin

ponoszenia kosztów nie wiadomo jakich i zobowiązują się, że będą działali zgodnie z programem, którego nie ma i nie będą wykraczać poza program, którego jeszcze nie ma. Co więcej okazało się, że na 20 szkół, które przystąpiły do programu powiat wołomiński jest organem prowadzącym tylko dla siedmiu. Pozostałe

ZNP 1 września wchodzi w spór z rządem

gorszych warunkach, czyli w oparciu o Kodeks pracy, a nie ustawę Karta Nauczyciela. Chcą też wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego, w tym przywrócenia kuratorom uprawnień decyzyjnych wobec szkół i ich organów prowadzących, również dotyczących kształtowania sieci szkół, likwidacji i przekształceń

Od soboty przerwa świąteczna w szkołach

rodziców i zgadza się na to organ prowadzący szkołę, czyli gmina lub powiat. Przypomnieli także, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalane dodatkowo przez szkoły, są organizowane zajęcia wychowawcze. Podkreślali, że nauczyciele nie uchylają się od opieki nad dziećmi. Odpowiadając im Kluzik-Rostkowska

Świętokrzyskie. Ruszył nabór do konkursów z nowego RPO

proc. jego kosztów. Wnioski mogą składać m. in. szkoły i instytucje zajmujące się szkolnictwem zawodowym oraz ich organy prowadzące (np. samorządy), przedsiębiorcy, uczelnie. Z kolei projekty związane z edukacją przedszkolną mogą dotyczyć tworzenia nowych przedszkoli, zwiększenie liczby miejsc w już

Tusk reaguje na korki: W sierpniu w weekendy kierowcy przejadą autostradą A1 bez opłat

. Książki te staną się własnością szkoły, mają służyć co najmniej trzem rocznikom. Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie

ZNP 1 września wchodzi w spór z rządem

uniemożliwią demontaż publicznej oświaty i powstrzymają zatrudnianie pracowników oświaty na gorszych warunkach, czyli w oparciu o Kodeks pracy, a nie ustawę Karta Nauczyciela. Chcą też wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego, w tym przywrócenia kuratorom uprawnień decyzyjnych wobec szkół i ich organów

ZNP 1 września wchodzi w spór z rządem

przywrócenia kuratorom uprawnień decyzyjnych wobec szkół i ich organów prowadzących, również dotyczących kształtowania sieci szkół, likwidacji i przekształceń placówek. ZNP opowiada się również za zachowaniem uregulowań pragmatyki zawodowej nauczycieli w randze odrębnej ustawy. Obecnie są one zapisane w

Kluzik-Rostkowska: szkoła publiczna powinna być neutralna światopoglądowo

, jeżeli nauczyciel podpisze taką deklarację i będzie uczyć zgodnie z zapisami w niej zawartymi, to powinien liczyć się z reakcją dyrektora szkoły, organu prowadzącego i wojewody. "Łamie on konstytucję, która mówi, że wszyscy obywatele mają takie same prawa i obowiązki bez względu na wyznanie i

Podkomisja: nauczyciel klasy I może przedstawić część programu nauczania

konieczna zgoda organu prowadzącego szkołę. Projekt nowelizacji, który jest procedowany w trybie pilnym, trafi teraz z powrotem do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która zajmie się nim na posiedzeniu 21 maja. Uzupełnia on i rozszerza uchwaloną w lutym nowelizację umożliwiającą MEN zlecenie

Raport: darmowe podręczniki dużą pomocą dla rodzinnych budżetów

Polsce, w tym ponad 99 procent szkół publicznych. Nauczyciele mogą skorzystać z innego podręcznika niż rządowy pod warunkiem, że jego zakup finansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta zasada

Deklaracja wiary nauczycieli? Kluzik-Rostkowska: Będą spotkania z kuratorami. A jeżeli jakiś nauczyciel będzie według tego uczył...

deklarację i będzie uczyć zgodnie z zapisami w niej zawartymi, to powinien liczyć się z reakcją dyrektora szkoły, organu prowadzącego i wojewody. - Łamie on konstytucję, która mówi, że wszyscy obywatele mają takie same prawa i obowiązki bez względu na wyznanie i światopogląd oraz łamie przepisy Karty

MEN: "Nasz elementarz" będzie miał wersje dla uczniów niepełnosprawnych

. niewidomego, będą własnością organu prowadzącego, a nie konkretnej szkoły. W przypadku zmiany miejsca nauki uczeń będzie zabierał go z sobą do nowej szkoły. W połowie czerwca Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło dyrektorom szkół podstawowych aplikację na portalu Systemu Informacji Oświatowej

Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego

organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Rada Warszawy decyzję w sprawie nadania Dwujęzycznemu Gimnazjum nr 42 imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego podjęła 28 sierpnia tego roku. "Było kilkanaście kandydatur, ale

MEN: w klasach pierwszych uczy się 193 tys. sześciolatków

Klub PiS złożył wniosek o odrzucenie informacji; za jej odrzuceniem są też SLD i Twój Ruch. Obowiązek przedstawiania co roku w Sejmie informacji o przygotowaniu szkół przez ich organy prowadzące, czyli samorządy nakłada na MEN ustawa o systemie oświaty. Rok szkolny 2014/2015 jest pierwszym, kiedy

MEN: szkoły są przygotowane na przyjęcie sześciolatków

W tym roku obowiązkiem szkolnym objęte zostaną tylko sześciolatki z pierwszej połowy 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika rozpoczną naukę w 2015 r. Szefowa MEN, przedstawiając informację o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich

MEN udostępniło w internecie czwartą część "Naszego elementarza"

skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców, by sami kupili podręczniki. "Nasz elementarz" zamówiło

ZNP złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. statusu nauczycieli

publicznych powinien być taki sam. Dlatego chcą, by Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy obecne zróżnicowanie statusu zawodowego nauczycieli szkół publicznych w zależności od ich organu prowadzącego (samorządu lub innego podmiotu) jest zgodne z konstytucją. Delegaci na zjazd wystosowali też apel do

Oświatowa "S" grozi wznowieniem akcji protestacyjnej

obejmowała wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych niezależnie od organu prowadzącego. Ponadto, jak poinformowano w komunikacie, struktury regionalne oświatowej "S" prowadzić będą akcję polegającą na wysyłaniu do posłów rządzącej koalicji listów w sprawie asystentów

MEN udostępniło w internecie trzecią część "Naszego elementarza"

szkoły, mają służyć co najmniej trzem rocznikom. Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła domagać się od

Komisja: od 2015 r. do podręcznika rządowego konieczne recenzje

podręczniki uczniów niepełnosprawnych. W jej myśl, podręcznik dostosowany do potrzeb ucznia, np. niewidomego, będzie własnością organu prowadzącego, a nie konkretnej szkoły. W przypadku zmiany miejsca nauki uczeń będzie zabierał go z sobą do nowej szkoły. Przyjęto też szereg poprawek o charakterze redakcyjnym

RPO pisze do premiera ws. ulg na bilety dla uczniów ze szkół międzynarodowych

doprowadzić do efektywnych ustaleń". "Docelowe rozwiązania prawne, w mojej opinii, powinny mieć na celu zapewnienie równoprawnego traktowania wszystkich uczniów bez względu na miejsce zamieszkania, rodzaj szkoły czy organ prowadzący szkołę" - oświadczyła Lipowicz. Według niej konieczne jest

Uczniowie z Kwidzyna muszą powtórzyć maturę

Elżbieta Wasilenko, dodając, że - jak wynika z jej wiedzy - organ prowadzący kwidzyńską placówkę odwołał już dyrektorkę tej szkoły. Fakt zwolnienia dyrektora kwidzyńskiej placówki potwierdziła Elżbieta Ziąbska, zastępca dyrektora do spraw kształcenia Centrum Nauki i Biznesu "Żak". Jak

Abp Gądecki: świeckość państwa nie oznacza jego laicyzacji

sytuacji. Będę robić wszystko, by neutralność światopoglądowa polskiej szkoły została zachowana" - zadeklarowała Kluzik-Rostkowska. Ostrzegła też, że jeżeli nauczyciel podpisze taką deklarację i będzie uczyć zgodnie z zapisami w niej zawartymi, to powinien liczyć się z reakcją dyrektora szkoły, organu

Kluzik-Rostkowska: gimnazja są mocno wpisane w system edukacji

podstawowych dlatego część uczniów, zwłaszcza mieszkająca na obszarach wiejskich, musi do nich dojeżdżać. Aby im to ułatwić, wiele gmin, które są organem prowadzącym dla gimnazjów, zaczęło organizować transport specjalnym autobusami szkolnymi powszechnie nazywanymi gimbusami. Eksperci podkreślają, że wysokie

Pół tysiąca uczniów nie będzie zdawać matury. Dlaczego?

matur, zestawia się właśnie zdawalność, a nie na przykład wyniki z obowiązkowych przedmiotów. Ze zdawalności rozlicza szkołę organ prowadzący, dobry wynik jest też magnesem przyciągającym kandydatów. A od tego, ilu uczniów przyjdzie, zależy, czy nauczyciele będą mieli pracę czy ją stracą. Jest więc o co

W szkołach będą mogły zostać zawieszone lekcje w czasie EURO 2012

O podpisaniu nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach poinformował resort edukacji na swojej stronie internetowej. Zgodnie z nowelizacją organ prowadzący szkołę lub placówkę (np. przedszkole) będzie mógł zawiesić zajęcia

Lekcje etyki? Nie, dziękujemy. Winni rodzice czy urzędnicy?

decyzja, czy decydują się na utworzenie grupy, należy do organu prowadzącego, czyli do gmin lub powiatów - informuje Małgorzata Muzoł, świętokrzyski kurator oświaty. Z tym jednak bywa różnie. Na przykład w Samorządowym Zespole Szkół nr 2 w Opatowie zajęcia są organizowane, choć uczęszcza na nie tylko

Fuszara: zajęcia z wychowania do życia w rodzinie powinny być obowiązkowe

rodziny nie zawiera wszystkich elementów gwarantujących konstytucyjność przepisu. Zgodnie z art. 92 konstytucji każde upoważnienie do wydania rozporządzenia musi zawierać trzy elementy: wskazywać organ, który je wydaje, kwestie do uregulowania oraz wytyczne dot. treści rozporządzenia czyli wyjaśnienie

Etyka dla jednego ucznia? Minister wydała rozporządzenie, ale sprawa wcale nie jest prosta

Praw Człowieka - przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby uczniów - mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej. Jeden czy dwóch uczniów wystarczy, by szkoła musiała zorganizować etykę u siebie? Nie do końca

Zima na Lubelszczyźnie - odwołane lekcje

odwołują zajęcia lekcyjne. Mogą o tym powiadomić jedynie organ prowadzący, czyli samorząd. Dlatego tak naprawdę nie wiadomo, w ilu jeszcze szkołach oprócz Żółkiewki lekcji nie ma. Pewne jest, że nawet jeśli są to w małych wiejskich placówkach uczniów jest na lekcjach zdecydowanie mniej. Bo część z powodu

Wydawcy: ceny podręczników wzrosną średnio o 2,5 proc.

się na przygotowywany na zlecenie resortu edukacji "Nasz elementarz". Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy tylko pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła

W czwartek minister edukacji spotka się z kierownictwem ZNP

poruszyć w rozmowach z MEN jest także uporządkowanie prawa oświatowego. Prezes ZNP mówił w połowie stycznia, że jego zdaniem przyszedł czas na przygotowanie nowej ustawy o systemie oświaty, w której znalazłyby się tylko kwestie dotyczące struktury szkolnictwa, nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących

Kielce. Teatr "Kubuś" ma mieć nową siedzibę

Obchodzący w tym roku 60-lecie powstania teatr, od 23 lat zajmuje pomieszczenia w kompleksie kamienic przy ul. Dużej, w centrum miasta. Są one w złym stanie technicznym i od dawna wymagają remontu, m.in. ze względu na przepisy sanepidu i przeciwpożarowe. Jednak miejski samorząd - który jest organem

Hall: w 84 proc. szkół są już sześciolatki

Według minister, oznacza to, że dyrektorzy tych szkół oraz ich organy prowadzące uznały te placówki za gotowe do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Mówiła, że analizy demograficzne jednoznacznie pokazują, że proces wdrażania obniżenia wieku spełniania obowiązku szkolnego rozpoczęto w najbardziej

ZNP chce rozmów z MEN na temat podwyżek w 2016 r.

dotyczące struktury szkolnictwa, nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły i przedszkola oraz finansowania oświaty. Pozostałe kwestie, np. dotyczące zasad oceniania i promowania uczniów, rekrutacji i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, według ZNP, powinny być ujęte w osobnej ustawie, z kolei

MEN przedstawił podręcznik "Nasza szkoła" dla klas II w podstawówkach

. Nauczyciele mogą skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup finansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców zakupu podręczników. Ta zasada będzie dotyczyła także

Grypa zamyka szkoły na Lubelszczyźnie

wicekurator oświaty. Lekcji w piątek nie ma także w szkole podstawowej w Czernięcinie (gmina Turobin), gdzie dyrekcja odnotowała 72-procentową absencję wśród swoich uczniów.Decyzję o zawieszeniu zajęć podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Przepisy oświatowe nie precyzują jednak

Były dyrektor CKE, szefem białostockiego ogólniaka

prowadzący, czyli białostocki magistrat) byli przedstawiciele: organu prowadzącego szkołę, tego liceum i zakładowych organizacji związkowych. Do konkursu zgłosili się dwaj kandydaci: obecny dyrektor i Tadeusz Mosiek. Wygrał ten drugi. Choć gros nauczycieli z VI LO i rodziców uczniów z tej szkoły chciało

Szkoły będą radosne

, zadecyduje specjalna komisja. Wybierze spośród tych placówek, które zdążyły złożyć odpowiednie wnioski do organów prowadzących. Czas na to dyrektorzy podstawówek mieli do poniedziałku. - Dokumenty dostarczyły wszystkie płockie szkoły podstawowe oraz szkoła muzyczna I-go stopnia - informują w biurze prasowym

Rozstrzygnięto konkurs "Wybierzmy wspólnie lektury najmłodszych uczniów"

rzeczywistości, w której dzieciaki dzisiaj żyją. W efekcie nie są one dla nich interesujące, a wręcz je nudzą" - zauważyła Kluzik-Rostkowska. Przypomniała, że za wyposażenie biblioteki szkolnej w nowe tytuły odpowiada samorząd, jako organ prowadzący szkołę. "Tylko, że mamy samorządy bogate i biedne

Wydawcy: koszt naszych podręczników i rządowego jest taki sam

podręcznika do języka obcego oraz 50 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych. Jednocześnie zaznaczono, że szkoła będzie mogła wybrać inny podręcznik niż rządowy tylko wtedy, gdy zapłaci za niego organ prowadzący szkołę, a nie rodzice. Według Matuszewskiego, zaproponowany przez MEN mechanizm, według którego

Laureaci rankingu szkół: zdolna młodzież to przepis na sukces szkoły

świetna młodzież, bardzo dobra kadra nauczycielska, dobra współpraca z rodzicami, a w naszym przypadku również wyjątkowy organ prowadzący jakim jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika" - zaznaczył. Dodał, że UMK w Toruniu wspiera liceum nie tylko finansowo, dokładając do subwencji oświatowej, ale również

Centrum Edukacji ma 10 lat

Wtedy to miasto przekazało spółce V Liceum Ogólnokształcące, a płocka Petrochemia - zespół szkół, w tym technikum chemiczne, policealne studium zawodowe i szkołę zawodową. Centrum Edukacji stało się organem prowadzącym te szkoły, dziś funkcjonują one jako Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego

Są pieniądze dla szkoły dzieci oficerów NATO

niepewne. UKW, organ prowadzący placówkę, nie dostał bowiem funduszy na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy od września pracują tam za darmo. Nauczyciele zapowiadają, że jeśli do końca miesiąca nie otrzymają swoich wypłat, przestaną przychodzić do pracy.

Komisje przeciw jednolitemu pensum dla psychologów i pedagogów szkolnych

Obecnie o wysokości pensum psychologów i pedagogów szkolnych oraz logopedów - czyli o wysokości obowiązującego wymiaru ich godzin pracy bezpośrednio z dziećmi w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy - decyduje organ prowadzący daną szkołę (stosownie do typu placówki: rada gminy, rada

Już dwa razy więcej szkół z etyką. "Fajne lekcje. Ostatnio rozmawialiśmy o wyborach"

w Polsce, w których etyki nigdy wcześniej nie było, a teraz jest. - Po raz pierwszy mamy takie zajęcia. W latach poprzednich ograniczało nas rozporządzenie, zgodnie z którym trzeba było zebrać w szkole siedmiu uczniów, by móc takie lekcje zorganizować. Miasto jako organ prowadzący proponowało lekcje

Joanna Kluzik-Rostkowska ponownie odpowiedzialna za edukację

. Jednocześnie zapisano w niej, że nauczyciele mogą korzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie może domagać się od rodziców, by kupili podręczniki sami

Lubuskie. Jarosław Kaczyński odwiedził szkołę w Wężyskach

Garczyńskiego, który był na konferencji Jarosława Kaczyńskiego, gmina nie chciała zlikwidować szkoły i takie stwierdzenie nie jest zgodne z prawdą. "Mowa była o zmianie organu prowadzącego szkołę. Ustawodawstwo jakie mamy w Polsce wymaga, aby przy przekształceniu tak dużej szkoły najpierw podjąć likwidację

Podstawówki mogą zdobyć środki na nowy sprzęt

wniosków przez szkoły, które w tym roku nie otrzymały wsparcia - mówi Edyta Wrotek, rzecznik wojewody. Rządowy program potrwa do 2014 roku. Organ prowadzący placówkę, który chce wybudować lub zmodernizować plac zabaw, musi sfinansować 50 proc. inwestycji, natomiast koszt zakupu pomocy dydaktycznych będzie

Minister edukacji podpisała rozporządzenie ws. lekcji etyki w szkołach

zapewnić naukę etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu. Wyeliminuje jednocześnie, wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby uczniów"

Siarczysty mróz lub Euro 2012 - i lekcje zawieszone

Zmiany dotyczą rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Daje ono możliwość organom prowadzącym szkoły zawiesić lekcje, gdy zagrożone będzie bezpieczeństwo uczniów lub będą oni mieli kłopot z dojazdem i powrotem ze szkoły. Dotyczy to

Radosnej szkoły odsłona trzecia

koszt Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje na około 2,5 mld zł (część wyłoży resort, resztę organy prowadzące szkoły). Aby szkoła mogła starać się o takie dofinansowanie najpierw dyrektor szkoły musi złożyć wniosek do gminy, ta przekazuje go dalej do kuratorium, to do wojewody - a wojewoda zaś składa

Dyrektorzy szkół i samorządowcy o zmianach w nauczaniu etyki

międzyoddziałowe. W Gimnazjum nr 2 w Częstochowie jak dotąd nie było chętnych na lekcje etyki. "Jeśli uczeń zgłosi taką potrzebę, to trzeba będzie mu zapewnić takie zajęcia w porozumieniu z organem prowadzącym" - powiedział PAP dyrektor gimnazjum Tomasz Ociepa. W szkole jest 167 uczniów. Podobną

Protesty pod kancelarią premiera. Nauczyciele chcą podwyżek

sytuacja ekonomiczna oświaty powoduje, że - w ich ocenie - powszechnym zjawiskiem jest nagminne łamanie prawa oświatowego i prawa pracy przez organy prowadzące, co skutkuje obniżaniem jakości i warunków pracy w polskich szkołach. "Kształtuje się fałszywe przekonanie, że Karta nauczyciela - czyli

Minister Hall inauguruje nowy rok szkolny

pochodzić będzie z budżetu państwa, a resztę dołożą organy prowadzące szkoły.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

LangSystem

LangSystem to nowoczesny program do zarządzania jednostką prowadzącą kursy oraz szkolenia, w szczególności szkołą językową.

LangSystem pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz zasobów ludzkich. LangSystem zapewnia skuteczną kontrolę opłat za kursy, w

Wirtualne Szkolenie

Wirtualne Szkolenie jest bardzo dobrą aplikacją dla nauczycieli służącą do organizowania szkoleń oraz nowoczesnych, multimedialnych lekcji w szkołach.