obr骲ki zdj赕

WB

World Press Photo 2015: zdyskwalifikowano 20 proc. zdj赕. Za du縪 obr骲ki graficznej

World Press Photo 2015: zdyskwalifikowano 20 proc. zdj赕. Za du縪 obr骲ki graficznej

A 20 proc. zg硂szonych do konkursu World Press Photo zdj赕 zosta硂 odrzuconych ze wzgl阣u na to, 縠 dosta硑 poddane nadmiernej obr骲ce graficznej. "Jury by硂 bardzo rozczarowane" - m體i dyrektor konkursu Lars Boering.

Lasek zawiadamia prokuratur: Zesp蟪 Macierewicza wykorzystuje sfa硈zowane materia硑 dla poparcia tezy o zamachu

Kluczowy dow骴 na poparcie tezy o zamachu w Smole駍ku, wykorzystany przez cz硂nka zespo硊 Macierewicza, zosta sfa硈zowany przez obr骲k zdj阠ia w komputerze - poda dzia砤j眂y przy KPRM zesp蟪 do wyja秐iania przyczyn katastrofy smole駍kiej, kt髍ym kieruje Maciej Lasek. Zesp蟪 przy KPRM z硂縴 wniosek do prokuratury o ustalenia autora tego fa硈zerstwa.

jek: Zaczniemy pokazywa fakty, z kt髍ymi ci昕ko b阣zie si zmierzy zespo硂wi Macierewicza

- Mamy do czynienia z manipulacj faktami. Stwierdzili秏y, 縠 zaczniemy pokazywa takie fakty, z kt髍ymi ci昕ko b阣zie si im zmierzy - m體i Edward jek z zespo硊 Macieja Laska. Dzisiaj ujawniono, 縠 kluczowy dow骴 na poparcie tezy o zamachu w Smole駍ku, wykorzystany przez cz硂nka zespo硊 Macierewicza, zosta sfa硈zowany przez obr骲k zdj阠ia w komputerze.

Niesamowite nocne lotnicze zdj阠ia Las Vegas. Fotograf: - To by硂 jak z 'Blade Runnera'

Niesamowite nocne lotnicze zdj阠ia Las Vegas. Fotograf: - To by硂 jak z 'Blade Runnera'

odpowiedzialni, bo jest naszym wsp髄nym dobrem" - t硊maczy artysta. Wszystkie zdj阠ia z przelotu Vincenta Laforeta nad Las Vegas zosta硑 opublikowane na Storehouse - aplikacji na iPhone'a i iPad'a, kt髍a umo縧iwia 潮czenie film體 ze zdj阠iami i tekstem, by w ten spos骲 opowiada historie. Prace Vincenta

W硂chy.Oszukane zdj阠ia z Toskanii w kampanii promocyjnej regionu

"Boska Toskania" - to tytu przedstawionej we Florencji kampanii promocyjnej, kt髍ej celem jest prezentacja najwi阫szych atrakcji turystycznych. Zdj阠iom towarzysz strofy z "Boskiej komedii" Dantego. Najwi阫sz komedi - zauwa縜 prasa - jest jednak to, 縠 zdj阠ia z pi阫nymi

Photoshop wchodzi do sieci

testowej) bezp砤tny serwis Photoshop Express. Nie trzeba nic instalowa, wystarczy przegl眃arka internetowa. Photoshop Express pozwala na podstawow obr骲k zdj赕 (np. usuwanie efektu czerwonych oczu, wyostrzanie, zmian barw czy kontrastu itp.), ale te na przechowywanie i publikowanie zdj赕 w sieci. Na

Tak Osama bin Laden wygl眃a dzisiaj? FBI opublikowa硂 zmodyfikowane zdj阠ie

Tak Osama bin Laden wygl眃a dzisiaj? FBI opublikowa硂 zmodyfikowane zdj阠ie

dokonania zamach體 terrorystycznych s硊縝y specjalne wzmog硑 czujno舵, cho jest ma硂 prawdopodobne, by Osama opu禼i swoje kryj體ki gdzie na granicy afga駍ko-pakista駍kiej.- Wierzymy, 縠 te zdj阠ie mo縠 komu pom骳 w rozpoznaniu terrorysty - powiedzia Robert Eckert, specjalista z ameryka駍kiej instytucji

T硊m zwolennik體 Ahmadine縜da ur髎 w Photoshopie [ZDJ蔆IE]

T硊m zwolennik體 Ahmadine縜da ur髎 w Photoshopie [ZDJ蔆IE]

Dacie wiar! Zwolennicy ira駍kiego prezydenta u縴waj Photoshopa i to z jakim skutkiem. T硊m na wiecu poparcia dla Ahmadine縜da jest wi阫szy ni by w rzeczywisto禼i.Oryginale zdj阠ie pochodzi z innej oficjalnej witryny, do kt髍ej tu po publikacji podr骲ki odci阾o dost阷.Zobacz stron, kt髍a

Zdj阠ia zab骿c體 z Dubaju przerobione, sprawcy nierozpoznani

Zdj阠ia zab骿c體 z Dubaju przerobione, sprawcy nierozpoznani

Wed硊g izraelskiej gazety policja w Emiratach Arabskich dalej nie ma poj阠ia jak tak naprawd wygl眃ali zab骿cy terrorysty z Hamasu. Wed硊g "Haarec" na zdj阠iach domniemanych zab骿c體, kt髍e opublikowa硑 - za dubajsk policj - 秝iatowe agencje, takie jak Reuters i Associated Press

Du馽zyk Mads Nissen zwyci陑c konkursu World Press Photo

W砤dys砤wowie 27 lipca" - seri zdj赕 z powietrza przedstawiaj眂 ten sam fragment pla縴 w r罂nych porach dnia. Organizatorzy konkursu poinformowali, 縠 musieli odrzuci 20 proc. zdj赕 w przedostatniej rundzie selekcji ze wzgl阣u na ich zbyt inwazyjn obr骲k. "Wydaje si, 縠 niekt髍zy fotograficy

Wroc砤w. Wystawa tw髍czo禼i nestora polskiej fotografii Stefana Arczy駍kiego

wywodzi砤 si z Wielkopolski. Artysta przygod z fotografi rozpocz背 w 1934 r. Cztery lata p蠹niej jako obywatel III Rzeszy zosta wcielony do batalion體 robotniczych, a po p蟪rocznej s硊縝ie powo砤ny do s硊縝y w Luftwaffe. Fotografii zawdzi阠za fakt, 縠 skierowany zosta do obr骲ki zdj赕 lotniczych

Du馽zyk Mads Nissen zwyci陑c konkursu World Press Photo

. zdj赕 w przedostatniej rundzie selekcji ze wzgl阣u na ich zbyt inwazyjn obr骲k. "Wydaje si, 縠 niekt髍zy fotograficy nie umiej oprze si pokusie estetycznego ulepszania swoich zdj赕 podczas p蠹niejszej obr骲ki, albo poprzez dodawanie detali, by +wyczy禼i+ zdj阠ie, albo poprzez zbytnie

瑀骴砤: Zdj阠ie z beatyfikacji Jana Paw砤 II b阣zie te na kanonizacji

b阣zie go symbolizowa. Grzegorz Ga潮zka zrobi to zdj阠ie 19 lutego 1989 roku podczas wizyty Jana Paw砤 II w rzymskiej parafii Santa Maria Mater Ecclesiae w dzielnicy Tor di Valle. W chwili, gdy zosta硂 wykonane, papie rozmawia z dzie鎚i. Fotografia zosta砤 poddana specjalnej obr骲ce graficznej.

Problemy z dost阷em do Facebooka w wielu krajach

W Polsce g丑wna strona Facebook nie od秝ie縜砤 si lub nie mo縩a by硂 na ni wej舵. Niedost阷na by砤 te nale勘ca do tego portalu spo砮czno禼iowego aplikacja Instagram, umo縧iwiaj眂a robienie zdj赕, ich obr骲k i udost阷nianie. Instagram poinformowa na Twitterze, 縠 pracuje nad rozwi眤aniem

sd. Ruchoma galeria refotografii na pojazdach sdzkich Wodoci眊體

lat prowadzi refotograficzny blog ze zdj阠iami dzi, ta wymy秎ona w latach 50. XX w. technika fotografowania nieustannie si rozwija, co zwi眤ane jest z nowymi mo縧iwo禼iami, jakie daje elektroniczna obr骲ka zdj赕 oraz internet. Do tej pory 丑dzcy pasjonaci refotografii prezentowali swoje prace za

Lubuskie. Wystawa "Portret wsi wielkopolskiej w zdj阠iach weselnych"

pocz眛k體 XX wieku zdj阠ia weselne, przedstawiaj眂e nowo縠馽體 wraz z rodzicami i zaproszonymi na wesele go舵mi" - powiedzia PAP autor wystawy Jan Twardak. Doda, 縠 oryginalne fotografie zosta硑 zeskanowane i poddane obr骲ce komputerowej, maj眂ej na celu poprawienie ich jako禼i. Nast阷nie powsta硑

Rozpocz瓿a si 11. edycja konkursu BZ WBK Press Foto

wy硂ni si z konkursowych zdj赕" - przyznaje Grz阣zi駍ki w przes砤nym PAP materiale prasowym. "W秗骴 nades砤nych prac b阣 szuka wyr罂niaj眂ych si pomys砮m, ciekawym tematem i jego konsekwentn realizacj. Wa縩a jest sp骿no舵 formy i tre禼i, jak i w砤禼iwa obr骲ka graficzna obrazu"

Pojecha na Antarktyd fotografowa g髍y lodowe. Gdy jedna z nich si odwr骳i砤, powsta硑 te zdj阠ia

Pojecha na Antarktyd fotografowa g髍y lodowe. Gdy jedna z nich si odwr骳i砤, powsta硑 te zdj阠ia

niego zdj阠ia zosta硑 poddane jedynie "niezb阣nej obr骲ce zwi眤anej z regulacj krzywych" "By砮m bardzo szcz甓liwy, 縠 uda硂 mi si napotka t g髍 w odpowiednim momencie. Kilka dni p蠹niej s硂馽e, woda, 秐ieg i wiatr zmieni硑by jej kolor i powierzchni" - pisze Cornell L骴

Grupa haker體 przyzna砤 si do ataku na Facebooka

g丑wna strona Facebooka nie od秝ie縜砤 si lub nie mo縩a by硂 na ni wej舵. Niedost阷na by砤 te nale勘ca do tego portalu spo砮czno禼iowego aplikacja Instagram, umo縧iwiaj眂a robienie zdj赕, ich obr骲k i udost阷nianie. Instagram informowa na Twitterze, 縠 pracuje nad rozwi眤aniem problemu. K硂poty z

Google fotografuje w Bia硑mstoku. U秏iechnij si!

Google fotografuje w Bia硑mstoku. U秏iechnij si!

ulic zdj阠ia czeka mozolna obr骲ka. Trzeba b阣zie powymazywa z nich rejestracje samochod體 i twarze pieszych oraz poskleja w panoramy. P蠹niej trafi do sieci.

Iran: S阣zia wzywa szefa Facebooka do stawienia si w s眃zie. "Aplikacje naruszaj prywatno舵..."

Iran: S阣zia wzywa szefa Facebooka do stawienia si w s眃zie. "Aplikacje naruszaj prywatno舵..."

Instagram to aplikacja na smartfony, umo縧iwiaj眂a robienie zdj赕, ich obr骲k i udost阷nianie na portalach spo砮czno禼iowych. WhatsApp to popularny komunikator internetowy. W zesz硑m tygodniu inny ira駍ki s阣zia r體nie nakaza zablokowanie aplikacji Instagram, powo硊j眂 si na ochron prywatno禼i

Pierwsze od dw骳h lat zdj阠ie Osamy bin Ladena?

Pierwsze od dw骳h lat zdj阠ie Osamy bin Ladena?

. Obraz poddano obr骲ce, ale pewno禼i wci笨 brak. Analiza grupy ekspert體 z Waszyngtonu nie potwierdzi砤, 縠 na zdj阠iu jest terrorysta. Podtrzyma砤 te opini, 縠 od 2007 r. nie pojawi硂 si nowe zdj阠ie Osamy.

"Rzeczpospolita": ubne zdj阠ia wychodz ze studia

polach w秗骴 zb罂, szczeg髄nie w malowniczym rzepaku. M硂dzi decyduj si r體nie na zdj阠ia np. na terenie Muzeum Zamoyskich w podlubelskiej Koz丑wce. "Mamy tu pa砤c i park ze starymi zabudowaniami, malowniczymi alejkami i placem zabaw. Przy ciekawej obr骲ce zdj赕 mo縠 wyj舵 秝ietna sesja"

Facebook zaprzecza, jakoby dosz硂 do ataku haker體

Australii. W Polsce g丑wna strona Facebooka nie od秝ie縜砤 si lub nie mo縩a by硂 na ni wej舵. Nie dzia砤硑 te aplikacje na smartfony, w tym Facebook Messenger. Niedost阷na by砤 te nale勘ca do tego portalu spo砮czno禼iowego aplikacja Instagram, umo縧iwiaj眂a robienie zdj赕, ich obr骲k i udost阷nianie

sd. Projekt Fifty:Fifty pomaga "oswoi" osoby 50+ z komputerem

;, programy Word i PowerPoint, komunikatory internetowe, zakupy przez internet, cyfrowa obr骲ka zdj赕. Na spotkaniach z nowymi technologiami osoby 50+ mog硑 dowiedzie si, jak korzysta z Facebooka, co to s smartfony i tablety, czym jest Wikipedia. "Cz甓 uczestnik體 dzi阫i +oswojeniu komputera+ ju

Ekipa Google na PGE Arenie. Gda駍ki stadion jak w硂skie zabytki

Polecamy - Lechia z najlepsz frekwencj w ekstraklasie. Przed Legi i Wis潮 [ZDJ蔆IA] Zdj阠ia zosta硑 wykonane przez specjalistyczny tr骿ko硂wy rower Street View. Fotografie wykonane podczas objazdu stadionu b阣 teraz poddane obr骲ce. Znajd si m.in. w serwisach Google Maps i Google Earth

Jest odpowied Macierewicza. "Pan Lasek zachowuje si jak przy砤pany z硂dziej"

"Jeden z kluczowych dowod體 na potwierdzenie zamachu smole駍kiego zosta sfa硈zowany poprzez obr骲k zdj阠ia w komputerze oraz wykorzystany przez cz硂nka zespo硊 parlamentarnego Antoniego Macierewicza, prof. Wies砤wa Biniend do argumentacji o rzekomym zamachu bombowym na samolot Tu-154M"

Zesp蟪 Laska przedstawi niepublikowane zdj阠ia ze Smole駍ka

zwr骳i uwag w ubieg硑m tygodniu. Dzisiaj pokazano, 縠 na zmodyfikowanym zdj阠iu w wyniku obr骲ki znalaz si element skrzyd砤, kt髍y zosta zniszczony w katastrofie. Chcesz wiedzie wi阠ej i szybciej? Masz telefon z Androidem? i眊nij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE! Najwa縩iejsze informacje codziennie

Zesp蟪 Macierewicza poka縠 materia dowodowy i uzasadni swoje tezy. Powo砤 si na NASA

, wykorzystany przez cz硂nka zespo硊 Macierewicza, zosta sfa硈zowany przez komputerow obr骲k zdj阠ia w komputerze. Prezentacja prof. Biniendy Podczas jutrzejszej debaty referaty maj wyg硂si eksperci zespo硊, m.in.: dr Bogdan Gajewski, prof. Kazimierz Nowaczyk, prof. Wies砤w Binienda, dr Chris Cieszewski

W硂chy.Afera 秏ieciowa w Rzymie: 7 os骲 aresztowanych

zbieg硑 si w czasie z prawdziwym kryzysem na ulicach miasta. Pod koniec grudnia w wielu punktach w硂skiej stolicy przestano wywozi 秏iecie z powodu braku personelu i urlop體. W rezultacie rzymianie powitali Nowy Rok w秗骴 g髍 秏ieci. Media opublikowa硑 zrobione na p蟪nocnych peryferiach zdj阠ia, na

Zabudowania dworu Srebrzysko. Budynek bez dachu, jako ogrodzenie ta秏a foliowa

m昕czyzna w wieku oko硂 35 lat. Spyta mnie, dlaczego robi zdj阠ia, na co odpowiedzia砮m, 縠 jestem mi硂秐ikiem Gda駍ka i robi je dla w砤snej dokumentacji zagro縪nych zniszczeniem budynk體. Zapyta砮m, czy nie ma mo縧iwo禼i wej禼ia chocia na pi赕 minut, moja pro禸a spotka砤 si jednak z odmow

Konserwator zdecyduje o blachach na wa砤ch i schodach ko禼io砤 秝. Rocha

Chodynicki, prezes bia硂stockiego oddzia硊 Towarzystwa Opieki nad Zabytkami uwa縜, 縠 nie ma co dzieli obr骲ek na te ewentualnie, kt髍e pozostan i te, kt髍e maj by usuni阾e jeszcze w tym miesi眂u. - Nie rozumiem dlaczego ma by zdj阾a tylko cz甓 blach, a nie wszystkie? - Chodynicki zadaje s硊szne

Doda i Maja Sablewska maj przeprosi "Super Express"

(przedstawi砤 te inne zdj阠ia z tej samej imprezy, na kt髍ych wida, 縠 ma bielizn), ale "wyci阾o" je ze zdj阠ia komputerowo. Redakcja replikowa砤, 縠 agencja fotograficzna, od kt髍ej kupiono zdj阠ia, zapewnia砤, i obr骲ki nie by硂. S眃 oddali pozew, bo "pozwane mog硑 przypuszcza, 縠 zdj阠ie

Bia硑stok od dzisiaj na Google Street View

W ramach Street View dost阷ne s zdj阠ia wi阫szo禼i ulic Gda駍ka, Poznania, Warszawy i Wroc砤wia, czyli miast, kt髍e b阣 gospodarzami Mistrzostw Europy w Pi砪e No縩ej. Mo縩a te ogl眃a panoramy np. z Krakowa, dzi i wielu innych miast, w tym zdj阠ia atrakcji turystycznych z ca砮j Polski, od Helu

Wojew骴zki oskar縜 "Newsweek" i Lisa. "Ok砤mali禼ie nas, sta砮 si handlarzem". Jest odpowied tygodnika

fryzur". "Po zako馽zeniu sesji p. Wojew骴zki wybra dwa zdj阠ia do obr骲ki graficznej i do dalszej akceptacji (...). W czasie sesji zdj阠iowej nie pad硂 zapewnienie, 縠 na ok砤dce tygodnika pojawi si obaj panowie. Ju wcze秐iej redaktor naczelny "Newsweeka" poinformowa obu autor體

Raport - co poprawia dost阷no舵 stron internetowych dla niewidomych i niedowidz眂ych

skan體 wydrukowanych dokument體 - s one zupe硁ie niedost阷ne dla os骲 niewidomych. "Zeskanowane dokumenty bez obr骲ki s zwyk硑mi zdj阠iami, a nie elektronicznym tekstem. Na razie czytniki ekranu nie rozpoznaj tekstu na zdj阠iach" - przypomnia Kud砤cik. Je縠li zamieszcza si pliki w

Dzieci i m硂dzie ucz si programowania

czym chce - jedni korzystaj眂 ze specjalnych program體 ucz si kodowania czyli j陑yka programowania, tworz w砤sne gry, inni ucz si korzysta np. z program體 do obr骲ki zdj赕 czy w grupie my秎 nad stworzeniem aplikacji. "Ka縟y decyduje, co chce robi, a my mu w tym pomagamy" - m體i Sijko

"Times": wideo z egzekucj Foleya - zainscenizowane

postaci, kt髍a na nagraniu pokazuj眂ym egzekucj stoi z no縠m przy uprowadzonym w Syrii ameryka駍kim zak砤dniku i wygra縜 Stanom Zjednoczonym. Tabloidy powo硊j si na r罂ne zdj阠ia, kt髍e Bary sam opublikowa w internecie - pokazuj眂e go z broni w r阫u i zabitymi 縪硁ierzami syryjskiej armii w tle

W.Brytania.Pierwsze polemiki w kampanii wyborczej

). Jak o秝iadczy, premier "idzie na r阫 pot昕nym interesom korporacyjnym". Laburzy禼i opublikowali w niedziel plakat wyborczy z podobizn premiera, odm硂dzonego do niepoznaki przy u縴ciu programu do obr骲ki zdj赕. To parodia podobnego plakatu konserwatyst體 sprzed pi阠iu lat, na kt髍ym

Ogrodzili Gr骲 Nieznanego 痮硁ierza. Zaatakowa go grzyb

. - W czasie uroczysto禼i pa駍twowych Gr骲 zas硂nimy siatk z odwzorowaniem jego frontu - zapowiada Renata Kaznowska. Spacery po nieodbudowanej Warszawie z Jerzym S. Majewskim Szar縜 husarii podczas inscenizacji bitwy pod K硊szynem. Zobacz galeri zdj赕

Doda nie musi przeprasza "Super Expressu". Tabloid przerobi jej zdj阠ia?

zdj阠ia komputerowo. Redakcja replikowa砤, 縠 agencja fotograficzna, od kt髍ej kupiono zdj阠ia, zapewnia砤, i obr骲ki nie by硂. Warszawski s眃 oddali jednak pow骴ztwo wydawcy "Super Expressu". Zarz眃zi te, 縠 pow骴 ma zwr骳i pozwanym po prawie 4 tys. z koszt體 s眃owych. Doda mog砤

Zatrzymani fa硈zerze dolar體. Nawet nie zd笨yli obrobi wyprodukowanych banknot體

. M昕czyzna by ju wcze秐iej karany za fa硈zerstwo banknot體 euro. Obecnie ma on przerw w odbywaniu kary. Funkcjonariusze zatrzymali dw骳h wsp髄nik體 58-latka. Ca砤 tr骿ka trafi砤 do aresztu. Grozi im do 25 lat wi陑ienia. igani przez policj [ZDJ蔆IA]

Czeski b潮d Google'a. Nad We硉aw nie b阣zie Street View

Przeciwko metodzie robienia zdj赕 zaprotestowa ad pro ochranu osobn~ch daj (UOOU) - czeski urz眃 ochrony danych osobowych. Jak zaznacza prezes urz阣u Igor Nemec, Google u縴wa metod, kt髍e zbyt mocno ingeruj w 縴cie prywatne obywateli. W jaki spos骲? Ot罂 aparaty fotograficzne umieszczano zbyt

M.land, czyli subiektywnie o miko砤ju

lub wyra糿ie spi阾e obecno禼i dziwnego 秝i阾ego u boku.Wszystkie fotografie wzbudza硑 salwy 秏iechu w秗骴 tych, kt髍zy przyszli zobaczy ten "M.land". Dla kontrastu jest te wsp蟪czesne zdj阠ie z "Choinki 2010", kt髍e dzi阫i nowoczesnym programom do obr骲ki zdj赕 wygl眃a wr阠z jak

Kalina spe硁ia si w o秗odku

cho przez chwil poczu硑 si wyj眛kowo i zapomnia硑 o swoim po硂縠niu. Zrobi砤m ponad 500 zdj赕, z czego po obr骲ce zosta硂 300. Wszystkie przekaza砤m paniom w 秝ietlicy, a one zaj瓿y si przegrywaniem zdj赕 dla konkretnych os骲. Mnie, niestety, nie sta ani na ich wydrukowanie, ani na stworzenie

Informatycy nie musz wyje縟縜 za prac. 'Podobnie zarobi w Polsce'

oznacza dla naszych uczelni drena縰 z informatycznych kadr - twierdzi. To, 縠 i w Polsce mo縩a stworzy program, kt髍y podbije 秝iat, udowodni w 2010 r. Sylwester , absolwent Politechniki sdzkiej. Jego program do obr骲ki obraz體 i zdj阠ia, "wstawiony" do internetowego sklepu Apple'a pobi

Nakr阠ili klip

kilka os骲 pomaga硂 przy obr骲ce zdj赕 i postprodukcji. Monta klipu trwa oko硂 miesi眂a. Studio BM ma ju na swoim koncie inny teledysk, r體nie zrobiono go jako animacj, dla zespo硊 Flapjack - "Dead End".Osianie swoje do秝iadczenie opieraj na edukacji w砤snej, a tak縠 studiach w dzi na

TK rozpatrzy spraw karania w砤禼iciela pojazdu za niewskazanie kieruj眂ego

wynika, 縠 system fotoradar體 jest nieskuteczny i niesp骿ny. "W systemie obs硊giwanym przez generalnego inspektora transportu drogowego z dalszej obr骲ki w latach 2011-2013 wyeliminowano 53 proc. zdj赕. Wiele zdj赕 dotyczy硂 np. samochod體 na zagranicznych numerach rejestracyjnych, a przepis jest

TK rozpatruje spraw karania w砤禼iciela pojazdu za niewskazanie kieruj眂ego

przez generalnego inspektora transportu drogowego z dalszej obr骲ki w latach 2011-2013 wyeliminowano 53 proc. zdj赕. Wiele zdj赕 dotyczy硂 np. samochod體 na zagranicznych numerach rejestracyjnych, a przepis jest nieegzekwowalny w stosunku do cudzoziemc體" - m體i Marek Bie駅owski z NIK. NIK po

"Super Express" ma przeprosi Dod

celebrytka nie ma na sobie bielizny. Ona sama twierdzi砤, 縠 majtki, kt髍e mia砤 na sobie tego dnia, "wyci阾o" ze zdj阠ia komputerowo. Redakcja replikowa砤, 縠 agencja fotograficzna, od kt髍ej kupiono zdj阠ia, zapewnia砤, i obr骲ki nie by硂.Tabloid naruszy cze舵 i godno舵 DodyPo procesie

"Super Express" pozwa Dod za rzekome zdj阠ie bez majtek

fotograficzna, od kt髍ej kupiono zdj阠ia, zapewnia砤, i obr骲ki nie by硂. Dorota Rabczewska wytoczy砤 za to proces "SE".W marcu 2009 r. S眃 Okr阦owy Warszawa-Praga nakaza "SE" przeprosi Dod za podanie nieprawdy, jakoby by砤 bez garderoby. S眃 nakaza te wydawcy "SE" wyp砤cenie

Sfotografuj przemys硂wy P硂ck - kominy i hale

przy placu Narutowicza 8. Mo縩a dostarcza odbitki w formacie minimum 20 na 30 cm, kolorowe lub monochromatyczne. Nie b阣 przyjmowane wydruki komputerowe. Do odbitek nale縴 do潮czy r體nie wersj elektroniczn, zapisan na p硑cie CD lub DVD. Organizatorzy dopuszczaj obr骲k zdj赕 w zakresie

Gda駍k.Narodowe Muzeum Morskie chce stworzy wirtualny skansen wrak體

zdj阠ia, oddawane s potem do obr骲ki dysponuj眂ej odpowiednim sprz阾em firmie, kt髍a na podstawie fotogram體 tworzy wirtualny model. Na wykonanie przestronnych cyfrowych modeli trzech dotychczas udokumentowanych t technik wrak體, fundusze przyzna硂 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe

Chiny otwieraj rynek dla polskich sk髍 zwierz阠ych i produkt體 rybnych

wymaga dalszych krok體, ale najwa縩iejsza bariera umo縧iwiaj眂a handel rybami zosta砤 ju zdj阾a. Poinformowa砤, 縠 w砤dze chi駍kie przekaza硑 dokument informuj眂y o obowi眤uj眂ych wymaganiach weterynaryjnych, kt髍y obecnie jest t硊maczony z chi駍kiego na polski. B阣zie ono gotowe za kilka dni, w體czas

Inni, ale tacy sami. Tydzie Tolerancji w m縴 i Jedwabnem

obr骲k zdj赕. Na wszystkie wydarzenia wst阷 jest bezp砤tny. Organizowane s wsp髄nie z: Centrum Katolickim im Jana Paw砤 II w m縴, Fundacj Wiedza Lokalna, Stowarzyszeniem im Jana Karskiego, Akademickim Liceum Og髄nokszta砪眂ym w m縴, Burs nr 1 w m縴, I Liceum Og髄nokszta砪眂e im. T. Ko禼iuszki w

Policja przerabia zdj阠ia w Photoshopie?

i opublikowane w internecie . Informacje internaut體 potwierdza fotoedytorka portalu Gazeta.pl: - Na zdj阠iu wida, 縠 jest to jedna i ta sama torebka z narkotykami nieudolnie kopiowana w Photoshopie (program do obr骲ki zdj赕 - red.) - m體i Izabela Procyk-Lewandowska. - Nie tylko torebki z bia硑m

Palikot: pieni眃ze z Unii powinny by inwestowane a nie wydawane

obszar to informatyka. "Polacy s wybitnie uzdolnieni w tej dziedzinie. Mogliby秏y zbudowa nad Wis潮 co w rodzaju +doliny oprogramowania+" - powiedzia Palikot dodaj眂, 縠 widzia砨y te inwestycje w biotechnologi, w kt髍ej Polacy te maj sukcesy oraz w obr骲k drewna, bo "Polacy s

W centrum Warszawy jak w czasie wojny - zobacz filmik

Zdj阠ia dostali秏y dzi阫i Alert24.pl Krakowskie Przedmie禼ie wygl眃a硂 w sobot jak w czasach II wojny 秝iatowej. Wszystkie wsp蟪czesne szyldy zdj阾o (bank Pekao SA, Apteka, bank Milleniumm) i zast眕iono szyldami z epoki. Na ulicach pojawi硑 si wojenne riksze, stare auta, cywilni przechodnie oraz

"Rzeczpospolita": T阦ie g硂wy zostaj w kraju

niemieckiego rynku pracy nie oznacza dla naszych uczelni drena縰 z informatycznych kadr" - twierdzi. To, 縠 i w Polsce mo縩a stworzy program, kt髍y podbije 秝iat, udowodni w 2010 r. Sylwester , absolwent Politechniki sdzkiej. Jego program do obr骲ki obraz體 i zdj阠ia, "wstawiony" do

Zobacz podlask przyrod. Seniorzy z Turcji i Hiszpanii w Bia硑mstoku

seniorzy.A jako, 縠 celem tego przedsi陊zi阠ia jest propagowanie zdrowego, aktywnego trybu 縴cia nie zabraknie pieszych wycieczek i nordic walking. Do tego uczestnicy doskonal j陑yk angielski oraz swoje komputerowe umiej阾no禼i m.in. poprzez nauk obr骲ki zdj赕, jakie robi podczas woja縴. Celem tego

"Times": Nagranie z egzekucj Jamesa Foleya to fa硈zywka. Inscenizacja dla cel體 propagandowych

maj udowadnia, 縠 wideo z egzekucji ameryka駍kiego dziennikarza zosta硂 sfa硈zowane, zamieszczono te w serwisie YouTube. "i阾y James Foley NIE JEST Jamesem Foleyem" - to tytu jednego z nagra. Jego autor por體nuje stare zdj阠ia Foleya z kadrami z egzekucji sfilmowanej przez Pa駍two

Zatrzymani z samochodem pirackich p硑t

, m.in. pakiet體 biurowych, system體 operacyjnych czy program體 do obr骲ki zdj赕 oraz gier na komputer i konsole. Prawie 800 p硑t CD i DVD z pirackimi programami policjanci znale糽i w samochodzie, kt髍ym handlarze przyjechali na gie砫. Grozi im do pi阠iu lat wi陑ienia i wysokie grzywny w procesach

Wernisa fotografii kamiennych warmi駍kich drogowskaz體

nich, jak si dobrze przyjrze, do dzi wida napisy z nazwami, po niemiecku oczywi禼ie, miejscowo禼i" - doda砤 Bojarska-Waszczuk. Wystawa dwudziestu fotografii pokazuje kamienne drogowskazy o r罂nych porach roku, a tak縠 dnia. Kilka zdj赕 przedstawia sam struktur kamienia - podczas wernisa縰

Mandaty on-line: nowy bat na pirat體. Zobacz jak dzia砤

, kt髍a urz阣uje przy ul. Mokotowskiej. To graficzka, kt髍a przeprowadza wst阷n obr骲k. Sprawdza, czy zdj阠ie nadaje si jako dow骴 w sprawie o wykroczenie. Mo縠 je wykadrowa, rozja秐i. Bia硑m kwadratem zas砤nia te twarz ewentualnych pasa縠r體. - Nas interesuje tylko sprawca wykroczenia, czyli

Nie fotografuj zabytk體, tylko p硂cki przemys

30 cm, kolorowe lub monochromatyczne. Nie b阣 przyjmowane wydruki komputerowe. Do odbitek nale縴 do潮czy r體nie wersj elektroniczn, zapisan na p硑cie CD lub DVD. Organizatorzy dopuszczaj obr骲k zdj赕 w zakresie odpowiadaj眂ym zabiegom stosowanym w ciemni. Przetwarzanie zdj赕 w inny spos骲 i

Okrasa inspirowa karpiem

ludowych, wystawc體 z 縴wno禼i ekologiczn, cho鎎y gospodarstwa agroturystycznego Zagroda pod Lipami pa駍twa Kloneckich z Je縠wa, a tak縠 k蟪 gospody, gdzie nasz powiat reprezentowa硑 panie z KGW Je縠wo. Lokalizacja ich stoiska okaza砤 si sprzyjaj眂 poznaniu si i zrobieniu kilku zdj赕 z samym Okras

Nowe zdj阠ia "Marsja駍kiej Twarzy"

"Twarzy" zosta硑 wykonane w lipcu tego roku. Pocz眛kowo uchwycenie tajemniczej g髍y by硂 utrudnione z powodu mg硑 i du縠j ilo禼i py丑w w atmosferze. Korzystne warunki pojawi硑 si dopiero 22 lipca. Zdj阠ia wykonane kamer wysokiej rozdzielczo禼i zosta硑 nast阷nie poddane obr骲ce przez

Zielona G髍a w秗骴 wirtualnych cud體 秝iata [WIDEO, ZDJ蔆IA]

krokiem jest wyj禼ie na miasto z aparatem i wykonanie nawet kilkudziesi阠iu zdj赕 budynku. Po obr骲ce obraz體 mo縩a zabra si za modelowanie bry硑 budynku. Na ni nak砤da si zdj阠ia. - Najtrudniejsze s ko禼io硑. Najwi阠ej pracy mia砮m z konkatedr 秝. Jadwigi, ko禼io砮m pw. Matki Bo縠j Cz阺tochowskiej

Nazwiska wcze秐iak體 wci笨 nieznane

Same fotografie trafi硑 ju do laboratorium, bo tylko cyfrowa obr骲ka pozwoli odczyta napisy umieszczone na inkubatorach noworodk體. 痑dna z by硑ch pracownic szpitala nie potrafi砤 poda daty dy縰ru, na kt髍ym wykonywa硑 zdj阠ia. Twierdzi硑, 縠 nie pami阾aj nazwisk pacjent體. Jedna z kobiet

Rekonstruowa tramwaje

. Ma by niespotykan dekoracj na posesji klienta. Pracuj r體nie nad drzwiami do pewnego pa砤cyku na terenie naszego powiatu. Tworz je na podstawie zdj阠ia i tego, co widzia砮m osobi禼ie. Drzwi maj oko硂 130 lat. Mam bujn wyobra糿i i ju wiem, jak powinno to wygl眃a. Takie prace wykonuj

Kaplica Dobrawy pod promieniem lasera

. Poniewa urz眃zenie jest zintegrowane z aparatem cyfrowym, po skanowaniu wykonuje si zdj阠ia, kt髍e s automatycznie odczytywane. Po obr骲ce otrzymujemy rzeczywisty wygl眃 潮cznie z faktur i kolorem. Czy ta technika umo縧iwi odtworzenie wygl眃u kaplicy Dobrawy? Mo縧iwe jest na przyk砤d wirtualne

Rok z PIK-iem

internetowych instytucji kultury, zdj阠ia, wywiady, recenzje, opisy atrakcji turystycznych oraz e-learning, czyli szkolenia przez internet. Materia硑 do portalu s nagrywane i poddawane obr骲ce w nowoczesnym studiu telewizyjnym. Uruchomienie portalu kosztowa硂 ponad 2 mln z i by硂 wsp蟪finansowane z

Fa硈zywe zdj阠ia Reutersa z atak體 na Liban

narz阣ziem fotografa prasowego jest aparat cyfrowy, proces obr骲ki zdj阠ia jest b硑skawiczny i prosty. A to stwarza pokus manipulacji. Coraz cz甓ciej dopuszcza si jej sam fotograf. Agencje i redakcje coraz cz甓ciej daj si nabra. Nawet do秝iadczony Reuters da si oszuka liba駍kiemu fotografowi

USA.Trzyminutowy film z wakacji odkrywa zapomnian histori Nasielska

w 2012 roku, byli troch podejrzliwi. Ale kiedy przyjechali秏y, burmistrz nas powita, a lokalna biblioteka zorganizowa砤 wystaw zdj赕, kt髍 przygotowa砮m. Kilku cz硂nk體 grupy powiedzia硂 mi, 縠 s硑sza硂 jakie nieprzyjemne komentarze, ale jako grupa byli秏y bardzo ciep硂 przyj阠i"

Google chce fotografowa Polsk. Czy urz阣nicy mu na to pozwol?

View. I wysy砤, prawdopodobnie w czerwcu tego roku, specjalne auta z zamontowanymi na dachach obiektywami. To ostatni gwizdek, bo auta musz wykorzysta dobr pogod (b阣 je糳zi prawdopodobnie do sierpnia), a obr骲ka zdj赕 potrwa kilka miesi阠y. Gdzie pojad nietypowe auta z czaszami, w kt髍ych tkwi

Nie tylko Lovejoy jest ciekawa

astrobazy s硊縴 szkole. W wi阫szo禼i jest to sprz阾 przeno秐y, tak wi阠 mo縩a z niego korzysta w salach lekcyjnych. Na komputerach uczymy r體nie sk砤dania film體 czy obr骲ki zdj赕. Pokazujemy, 縠 przyrz眃體 tych mo縩a u縴wa do obserwowania przyrody i element體 architektonicznych. Dla przyk砤du, na

Bill Gates: Nied硊go znikn klawiatury i myszki

czynno禼i, takich jak obr骲ka zdj赕 czy zakupy internetowe b阣ziemy dokonywa dzi阫i ekranom dotykowym - prognozuje Gates. B阣 one instalowane wsz阣zie: na stole w kuchni, w sypialni, w telefonie czy w samochodzie. To b阣zie bardzo proste. Zdaniem Gatesa tego typu rewolucja mo縠 dokona si w ci眊u

Koniec prywatnych fotoradar體 w Pszczynie

wyrabia砤 si w terminie z obr骲k zdj赕, a dane osobowe sfotografowanych kierowc體 bezprawnie przekazywano osobie powi眤anej z prywatn firm. Sprawa trafi砤 do prokuratury. Po grudniowych wyborach nowe w砤dze Pszczyny zapowiedzia硑 renegocjacj umowy z firm wypo縴czaj眂 fotoradary. "Gazeta"

HP rezygnuje z cyfr體ek

walki o fan體 cyfrowej fotografii - liczy na sprzeda oprogramowania do obr骲ki zdj赕 i drukarek skierowanych zar體no do profesjonalist體, jak i zwyk硑ch u縴tkownik體. Koncern ma te chrapk na pieni眃ze z internetowych us硊g fotograficznych. W zwi眤ku z now strategi, sp蟪ka odpisze 30 mln dol. od

Fotoreporter traci nagrod Grand Press Photo za sfa硈zowane zdj阠ie

Piotr Sk髍nicki zdoby drug nagrod w kategorii przyroda oraz trzeci w kategorii sport (obie za zdj阠ia pojedyncze). Zdj阠ie, wyr罂nione w kategorii przyroda, przedstawia ptaki na miejskim przystanku autobusowym. Internauci pisali o swych podejrzeniach, 縠 korzystaj眂 z programu do obr骲ki

Po縜r w Rudzie 眘kiej. D紈ig przewr骳i si na zbiornik gazu

ponad 20 samochod體 stra縜ckich. Sytuacj opanowano w ci眊u niespe硁a dw骳h godzin. Firma, na terenie kt髍ej dosz硂 do po縜ru, zajmuje si m.in. obr骲k materia丑w z aluminium. Pracownik體 ewakuowano. Nikomu nic si nie sta硂. Masz zdj阠ia? Wy秎ij je na Alert24

Szpital kliniczny ma nowoczesn aparatur radiologiczn

tak縠 chroni 秗odowisko naturalne przez wyeliminowanie szkodliwych 秗odk體 chemicznych stosowanych w obr骲ce klisz rtg, poniewa pacjent otrzymuje zdj阠ia w formie cyfrowej na p硑cie CD - dodaje Poniatowski. Kolejny zakupiony ultrasonograf umo縧iwia diagnostyk naczy t阾niczych a mobilny, lekki aparat

Praludzie wyszli z Afryki 65 tys. lat wcze秐iej. Naukowcy znale糽i now drog

sieci rzek i jezior.Zdaniem Simona Armitage'a, autora publikacji o wynikach bada zespo硊 w ostatnim wydaniu "Science", przez 體czesny P蟪wysep Arabski otwiera砤 si dla praprzodk體 cz硂wieka droga z Afryki do Mezopotamii oraz do Indii. Design z PRL. Pami阾acie? [ZDJ蔆IA]

Cios w mi阺ne podziemie. Kebab體 pod dworcem by硂 wi阠ej

obowi眤ywa zakaz przyrz眃zania posi砶體. B阣zie mo縩a tam kupi jedynie kanapk czy dro縟矿wk. Przeczytaj tak縠: Ostatnie starcie z kebabami na Centralnym Ruszy remont Dworca Centralnego. Zobacz zdj阠ia

Google inwestuje w internetow telefoni i wideokonferencje

, kt髍y b阣zie w stanie udzieli odpowiedzi na nasze pytanie) czy Picnik (program do obr骲ki zdj赕 dzia砤j眂y w przegl眃arce).

"Zamglenia i kolory" - wystawa fotografii Edwarda Hartwiga

20. Przyja糿i si z malarzami i deklarowa, 縠 "to, co oni robili p阣zlem, ja pr骲owa砮m dokona aparatem". By to czas fotografii czarno-bia砮j. Na zdj阠iach Hartwiga z tego okresu, przedstawiaj眂ych cz阺to wiejskie pejza縠, brak ostrego konturu, przenikaj si 秝iat硂 i cie

Magiczne zdj阠ie warte tysi眂e

trzeba do潮czy zapis cyfrowy na CD. Organizatorzy b阣 przyjmowali do konkursu fotografie przetwarzane cyfrowo, ale obr骲ka zdj赕 mo縠 polega jedynie na dzia砤niach odpowiadaj眂ych zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej. Wszelkie inne zmiany, zw砤szcza fotomonta, s niedopuszczalne. Zdj阠ia

Jak okulary 3D pomog硑 pokona Hitlera

rozpoznania. Z dum dodaje, 縠 lata najpi阫niejszym i najszybszym samolotem w tamtych czasach. 3D jak we wsp蟪czesnym kinie Ju na ziemi zdj阠ia poddawano obr骲ce przy pomocy stereoskopu - prostego, pochodz眂ego z czas體 kr髄owej Wiktorii urz眃zenia, kt髍e tereny sfotografowane nad Europ przekszta砪a w

Przetworzone? Naturalnie!

10 kwietnia 2010 r. kilka minut po 10 rano nowojorska fotografka Sally Davies kupi砤 w McDonaldzie ma潮 paczk frytek i hamburgera w bu砪e. Nie by砤 g硂dna. Zestaw u硂縴砤 w pracowni na bia硑m talerzu i zrobi砤 mu zdj阠ie. Postanowi砤 fotografowa danie codziennie, tak d硊go a - jak pisze na

Google m體i po polsku

roku na ok. 140 mln z. Ale przedstawiciele sp蟪ki podkre秎ali, 縠 jednym z zada b阣zie r體nie praca nad polskoj陑ycznymi wersjami nowych aplikacji. Pierwszym efektem tej pracy jest Picasa - darmowy program do przechowywania i obr骲ki zdj赕, kt髍y oficjalnie zadebiutowa po polsku w miniony czwartek

Programy komputerowe marki Tesco

B阣zie to m.in. program office, antywirusowy i do obr骲ki zdj赕. Ka縟y z nich b阣zie kosztowa mniej ni 20 funt體. Firma promuje je jako konkurencyjne wobec drogich produkt體 秝iatowych potentat體 tej bran縴 - Microsoftu i Symanteca. W ostatnich miesi眂ach Tesco coraz odwa縩iej wchodzi w rynek

Fotoradar - czysty zysk, nieczysta sprawa

fotoradaru oraz programu komputerowego do obr骲ki i wywo硑wania zdj赕. Firma dostaje 80 z od ka縟ego wystawionego mandatu. Takie praktyki wzbudzi硑 sprzeciw mieszka馽體. Za硂縴li Spo砮czny Komitet Obrony Kierowc體 oraz profil na Facebooku "Nie! dla fotoradar體 w Pszczynie". Zarzucaj w砤dzom gminy

Fotografia opanuje miasto. Bia硑stok Interphoto 禼i眊nie znakomito禼i [PROGRAM]

szablonowe wersje ulubionych zdj赕 - m體i Sylwia Wieczery駍ka z Interphoto. - Dzieci b阣 mog硑 wzi辨 udzia w warsztatach "Jestem kuratorem/k" i po wsp髄nym ogl眃aniu festiwalowych wystaw b阣 mog硑 wybra najlepsze fotografie i stworzy do nich w砤sne opowie禼i. Planujemy te warsztaty z

Nasierowska - fotografka boska

Biografia Zofii Nasierowskiej naprawd jest, jak obiecuje tytu, fotobiografi - chyba ponad po硂w 400-stronicowej ksi笨ki zajmuj zdj阠ia. "Fotografk bosk" nazwa Zofi Nasierowsk Melchior Wa駅owicz. Portrety s阣ziwego ju pisarza znajdziemy oczywi禼ie w ksi笨ce, obok portret體

Fotoradar to 縴砤 z硂ta

sze禼ioro. Z tego trzy osoby na bie勘co musz zajmowa si fotoradarem - obr骲k zdj赕 oraz papierow robot z tym zwi眤an.Stra縩icy w Gda駍ku, Sopocie i Gdyni nie maj fotoradar體, a w砤dze tych miast nie planuj ich zakup體.- Skupiamy si na innych obowi眤kach. W Tr骿mie禼ie problemem s np. kierowcy

Powt髍na premiera po 84 latach. Droga spowied Soplicy na ekranie [WIDEO]

strofami wiersza. Zadbano o realia: zdj阠ia plenerowe kr阠ono w wojew骴ztwie nowogr骴zkim, w maj眛ku nad itezi, nad wystrojem wn阾rz, kostiumami i rekwizytami czuwa sztab konsultant體. Tadeusza gra Leon szczewski, Zosi - Zofia Zaj眂zkowska, Telimen - Helena Sulima, Napoleona - Stefan Jaracz

ONR i 秝i阾o Grunwaldu kontra Europride. B阣zie gor眂o

Sto砮cznej. - Mog zapewni, 縠 zrobimy wszystko, 縠by przebieg硑 bez zak丑ce. Przeczytaj tak縠: Wszystko o Europride w Warszawie Zobacz galeri zdj赕 z koncertu wielkiej czw髍ki trash metalu

Wi阠ej bat體 na pirat體 drogowych. Wi阠ej fotoradar體

Pietraszewski. Bia硂stoccy stra縩icy miejscy podkre秎aj, 縠 obs硊ga fotoradaru wymaga od nich du縠go zannga縪wania. - To wywo砤nie zdj赕, obr骲ka, dokumentacja, wys砤nie mandatu poczt. Dla przyk砤du mog powiedzie, 縠 w ubieg硑m roku wystawili秏y radar trzy razy. W tym czasie wystawili秏y 18 mandat體 na trzy

"Fotoradary to k硊sownictwo i patologia"

Pos硂wie lewicy zapowiedzieli z硂縠nie do NIK wniosku o zbadanie procedur zwi眤anych z ustawianiem fotoradar體 przez gminy. Szczeg髄ne w眛pliwo禼i parlamentarzyst體 budzi wsp蟪praca gmin z prywatnymi firmami podnajmuj眂ymi swoje urz眃zenia i zajmuj眂ymi si obr骲k zdj赕, kt髍e p蠹niej - za

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

ProXmedia Edytor Zdj赕 PRO

ProXmedia Edytor Zdj赕 jest innowacyjnym programem 潮cz眂ym w sobie funkcje wielu program體 graficznych w zakresie hurtowej obr骲ki zdj赕.

ProXmedia Edytor Zdj赕 ma prosty i intuicyjny interfejs u縴tkownika kt髍y sprawia, 縠 jego u縴tkowanie staje si przyjemno禼i a

EasyHDR

EasyHDR to program pozwalaj眂y na obr骲k zdj赕 stosuj眂 technik HDR (High Dynamic Range).

EasyHDR oferuje mo縧iwo舵 潮czenia zdj赕 w jedno, tworz眂 w ten spos骲 zdj阠ie o szerokim zakresie tonalnym. Tak wygenerowane obrazy cechuje przede wszystkim wysoka jako舵

Fotojoker Foto秝iat

rozdzielczo舵 zdj阠ia jest wystarczaj眂a dla wybranego formatu, posiada funkcje obr骲ki zdj赕 oraz wiele wi阠ej. Fotojoker Foto秝iat doskonale poradzi sobie r體nie z przygotowaniem projektu kalendarza oraz foto ksi笨ki.

Fotojoker Foto秝iat jest programem, kt髍y upro禼i i przyspieszy proces

Dimensions 2 Folders

jakiejkolwiek obr骲ki zdj赕.

Compositor

Compositor to wygodny program do edycji grafiki rastrowej, typu zdj阠ia z wakacji, czy te inne bitmapy. Aplikacja ma wbudowanych bardzo wiele efekt體 i narz阣zi, kt髍e przydaj si przede wszystkim w amatorskiej obr骲ce zdj赕. Tego typu zabiegi nie modyfikuj znacznie fotek, aczkolwiek potrafi