najciekawsze dziesi赕

Jeszcze przed M 2010 przypominamy... najbardziej dramatyczne fina硑 mundiali

Spo秗骴 osiemnastu rozegranych do tej pory fina丑w mistrzostw 秝iata wybrali秏y dziesi赕 naszym zdaniem najciekawszych, z histori, dramatycznych. A kt髍y wed硊g was by tym "naj-naj"? Zag硂sujcie!

Wybieramy policyjny film roku

Z po秗骴 wielu materia丑w wideo otrzymywanych od jednostek policji wytypowali秏y dziesi赕 najciekawszych, kt髍e mundurowi udost阷nili nam w tym roku. Zach阠amy do obejrzenia i zag硂sowania na najlepszy film 2009 roku zrealizowany przez str罂體 prawa.

Kujawsko-Pomorskie. Przewodnik turystyczny dla os骲 niewidomych

opisuje najciekawsze miejsca zwi眤ane z wojew骴ztwem kujawsko-pomorskim. "Mamy tu te tak zwane cyfrografiki, za pomoc kt髍ych osoby niewidome mog wyczu dany budynek" - doda砤 Czerwi駍ka. W przewodniku znajduje si dziesi赕 takich rycin, m.in. filharmonii i opery w Bydgoszczy, planu katedry

Cz阺tochowa. Dziesi赕 spektakli w Przegl眃zie Przedstawie Istotnych

Przegl眃 zjawisk teatralnych ostatnich lat, temat體, konwencji i form jest organizowany od 2007 roku. Ka縟ego roku na deskach cz阺tochowskiego teatru mo縩a ogl眃a najciekawsze spektakle g丑wnie polskiej sceny. Dob髍 spektakli - jak t硊maczy dyrekcja teatru - jest wy潮cznie "autorskim wyborem

眘kie. Ponad 630 tys. go禼i na Szlaku Zabytk體 Techniki w 2013 r.

Szlak Zabytk體 Techniki to flagowy produkt turystyczny woj. 秎眘kiego. 1czy najwa縩iejsze i najciekawsze obiekty przemys硂we w regionie. Obiekty Szlaku zwi眤ane s z tradycj g髍nicz, hutnicz, energetyk, kolejnictwem, 潮czno禼i, produkcj wody oraz przemys砮m spo縴wczym. Co roku liczba

Patti Smith za秔iewa w niedziel w Warszawie

najmocniej kojarzona jest z Nowym Jorkiem. W砤秐ie w "mie禼ie, kt髍e nigdy nie 秔i" nastoletnia Smith zdobywa砤 reputacj jednej z najciekawszych wokalistek, wyst阷uj眂 w s硑nnym klubie CBGB w dzielnicy Bowery. Cho sukces odnios砤 jako piosenkarka - jak przekonuje w swoich ksi笨kach - marzy砤 o

Euroliga koszykarzy - PGE Tur體 - EA7 Armani 96:101

kibice ogl眃ali jeden z najciekawszych fragment體 meczu. Najpierw Bruno Cerella zosta zablokowany, co wyra糿ie go podra縩i硂, bo szybko zaatakowa Tony Taylora i odzyska pi砶. Po rozegraniu ataku pozycyjnego Cerella znalaz si ponownie pod koszem i kiedy wydawa硂 si, 縠 tym razem 砤two zdob阣zie

Pat Metheny,The Jolly Boys i Richard Galliano na Szczecin Music Fest 2014

Organizator festiwalu Dariusz Startek powiedzia dziennikarzom, 縠 imprez otworzy na pocz眛ku marca koncert wokalisty jazzowego Kurta Ellinga. Jak m體i, Elling przez dziesi赕 kolejnych lat by wybierany przez Jazz Journalists Association najlepszym wokalist jazzowym 秝iata. Jego wszystkie p硑ty

Politolog: Gowin walizki ma ju spakowane, pytanie, czy we糾ie je sam, czy kto mu je wci秐ie do r阫i

Politolog: Gowin walizki ma ju spakowane, pytanie, czy we糾ie je sam, czy kto mu je wci秐ie do r阫i

przed drzwi. "Najciekawsze by硂, jak daleko Gowin si posunie w krytyce rz眃u" Prowadz眂a audycj Karolina Lewicka zwraca砤 uwag, 縠 zainteresowanie spo砮czne wyborami w PO jest niewielkie. - Gdy rywalizowali Komorowski z Sikorskim, to mimo 縠 tam konfliktu i rywalizacji praktycznie nie by硂

Homo sapiens sprzed 400 tys. lat? To odkrycie mo縠 zmieni teori ewolucji

Homo sapiens sprzed 400 tys. lat? To odkrycie mo縠 zmieni teori ewolucji

Archeolodzy z Uniwersytetu w Tel Awiwe badali jaskini Qassem odkryt dziesi赕 lat temu. - W ci眊u ostatnich kilku lat znale糽i秏y fragment czaszki, zbyt ma硑, by cokolwiek o nim powiedzie, ale natkn阬i秏y si te na r罂ne z阞y - m體i szef zespo硊 badawczego profesor Aviv Gopher. Jego zdaniem, s

Nieznane listy Mileny Jesenskiej. Niezwyk砮 odkrycie polskiej bohemistki

Nieznane listy Mileny Jesenskiej. Niezwyk砮 odkrycie polskiej bohemistki

Milena Jesenska nale縴 do jednych z najciekawszych kobiet 縴j眂ych w czeskiej Pradze w pierwszej po硂wie XX wieku. By砤 czesk dziennikark, pisark i t硊maczk, kt髍 zamordowano 17 maja 1944 r. w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. W powszechnej 秝iadomo禼i zapisa砤 si jako adresatka "

Andrzej Franaszek laureatem Nagrody Ko禼ielskich za biografi Mi硂sza

"Dzie硂 to opowiada o jednym z najciekawszych 縴wot體 pisarskich ostatniego stulecia. Znakomicie udokumentowana, nie omijaj眂 spraw kontrowersyjnych i nieoczywistych, ksi笨ka Franaszka jest pasjonuj眂ym przewodnikiem po czasach i tw髍czo禼i wielkiego pisarza" - napisa硂 w uzasadnieniu

Andrzej Chyra z "dziewczyn Bonda" na festiwalu filmowym w Wenecji

rodzin, kt髍ych 縴cie zniszczy wybuch reaktora. "Film pokazuje losy bohater體 w dw骳h r罂nych okresach - w dniu eksplozji, a nast阷nie dziesi赕 lat p蠹niej" - informuje Apple Film Production . 68. Mi阣zynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji potrwa od 31 sierpnia do 10 wrze秐ia. "Zniewa縪na

Czytelnik: "Zaryzykowali秏y. Czy si ba砮m? Jasne, 縠 tak. A teraz..." [30-LATKOWIE I DZIECI]

kontynuacj tematu, a teraz prezentujemy jeden z najciekawszych Waszych komentarzy. Oto, co pod tekstem napisa czytelnik wiceherszt: "Do dziecka trzeba dojrze. Dop髃i gdzie w 秗odku tkwi prze秝iadczenie, 縠 dziecko co cz硂wiekowi "odbierze", po prostu nie nale縴 ich mie, w przeciwnym

Polityka w pi眛ek. Co dalej z PO, PiS i rekonstrukcj? [PI势 PUNKT覹]

Polityka w pi眛ek. Co dalej z PO, PiS i rekonstrukcj? [PI势 PUNKT覹]

Micha Kolanko* - dziennikarz polityczny, wsp蟪za硂縴ciel serwisu 300polityka.pl - teraz w Gazeta.pl! Micha b阣zie dla was pisa o polityce od kuchni, b阣zie relacjonowa i komentowa najciekawsze momenty nadchodz眂ych kampanii wyborczych 1. Platforma unikn瓿a kryzysu Fot. AG To, 縠 Platforma

W weekend na Planete+ Doc: o "synu Hamasu", Kambod縴 i domu mody Gucci

Jest to jedna z najwa縩iejszych dorocznych imprez kulturalnych w Polsce, prezentuj眂a najciekawsze nowe produkcje dokumentalne z ca砮go 秝iata. 11. edycja festiwalu trwa jednocze秐ie w Warszawie i we Wroc砤wiu - rozpocz瓿a si 9 maja, a zako馽zy w niedziel. W stolicy seanse organizowane s w

Chomsky i Gondry na Planete+ Doc w Warszawie - festiwal ju od pi眛ku

W秗骴 najciekawszych film體 do obejrzenia podczas tegorocznej edycji s m.in.: "#chicagoGirl. Facebookowa rewolucja" (re. Joe Piscatella), "Podejrzany: Ai Weiwei" (re. Andreas Johnsen), "Zielony ksi笨" (re. Nadav Schirman) oraz polski dokument "Przyw骴cy"

Du縴 Dong dla Znaku

;Dziesi赕 stron 秝iata" Anny Onichimowskiej, "Pompona w rodzinie Fisi體" Joanny Olech, "Czarno na bia硑m i bia硂 na czarnym" Marcina Brykczy駍kiego. To nie pierwszy Dong dla Znaku. W 2007 roku nagrod otrzyma砤 ksi笨ka "Sztuka nie tylko dla dzieci", za w 2006 jury

MATURA 2014: studia i kariera po maturze z geografii, czyli dlaczego WARTO wybra geografi!

MATURA 2014: studia i kariera po maturze z geografii, czyli dlaczego WARTO wybra geografi!

najciekawszych matur, jakie zdawa砮m, a 潮cznie by硂 ich dziesi赕, wliczaj眂 dwa egzaminy ustne." Geografia ostatni desk ratunku? Maturzy禼i wybieraj geografi nie tylko ze wzgl阣u na zainteresowania i pasj. W niekt髍ych przypadkach przyzwoity wynik z egzaminu mo縠 stanowi furtk otwieraj眂 drog do

10 najciekawszych nowych gatunk體 - chodz眂y kaktus, piekielny robak...

10 najciekawszych nowych gatunk體 - chodz眂y kaktus, piekielny robak...

kolczastymi pier禼ieniami. Z cia砤 wyrasta硂 dziesi赕 n骻, pokrytych kolcami i zako馽zonych dwoma kolcami. Uczeni uwa縜j, 縠 kolce chroni硑 "kaktusa" przed drapie縩ikami, mog硑 mu te u砤twia polowania. Ka縟e z odn罂 mia硂 16 twardych cz甓ci. Te bli縠j g硂wy wystawa硑 do przodu, co mo縠 oznacza

REGULAMIN KONKURSU "Wygraj zestaw gad縠t體 z filmu Seksmisja " ("Regulamin")

WYNIANIA ZWYCI蔤C覹. 1. Zwyci陑cy Konkursu zostan wy硂nieni przez jury tylko spo秗骴 uczestnik體, kt髍zy spe硁iaj warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 2. Spo秗骴 odpowiedzi zg硂szonych przez uczestnik體 spe硁iaj眂ych warunki okre秎one w ust. 1 powy縠j, jury wska縠 dziesi赕 (10) najciekawszych

W Na酬czowie zacz阬i w starym, a przybiegli w nowym roku

Bieg Sylwestrowy, nosz眂y oficjaln nazw "Na酬cz體 - Sao Paulo", w swym zamy秎e nawi眤uje do maj眂ej najwi阫sze tradycje imprezy sylwestrowej, jaka od 1925 roku odbywa si w Brazylii. Wyj眛kowo舵 zawod體 w Na酬czowie polega na tym, 縠 start do biegu nast阷uje dziesi赕 minut przed p蟪noc

Dwa mecze i miejsce w p蟪finale

Zdecydowanie najciekawszy przebieg mia pojedynek faworyta gospodarzy, Melzera (numer 6) z Rainierem Schuettlerem (numer 2). Mecz trwa dwie godziny i dwadzie禼ia dwie minuty i zako馽zy砤 si wynikiem 2:6, 7:5, 7:5. W pierwszym secie inicjatywa le縜砤 po stronie Niemca, kt髍y wykorzysta dwie

Skauci mog by tylko hetero

To jedna z najciekawszych spraw s眃owych w USA ostatnich lat. Z jednej strony s racje miasta, kt髍e nie chce popiera dyskryminacji, z drugiej - 秝i阾e w Stanach Zjednoczonych prawa swobody zrzeszania si i wolno禼i s硂wa. Prawie dziesi赕 lat temu rada miejska Filadelfii uchwali砤 przepis

Co nowego na ta秏ach "Wprost"? 4 nagrania, mn髎two wulgaryzm體, kilka dowcip體 i... powa縩a wpadka

Dariusza Zawadki. Dotyczy ona g丑wnie gier i wojenek w sp蟪kach, a tak縠 biurokracji, kt髍e je tocz. - Polska Sp蟪ka Gazownictwa - 13 tys. ludzi. Ale jak si b阣ziesz budowa, to na dziesi赕 metr體 rury z gazem b阣ziesz czeka dwa lata - dzieli si swoj fachow wiedz z kolegami Parafianowicz, w體czas

Wielkopolska. Franaszek odebra literack nagrod im. Ko禼ielskich

"Dzie硂 to opowiada o jednym z najciekawszych 縴wot體 pisarskich ostatniego stulecia. Znakomicie udokumentowana, nie omijaj眂 spraw kontrowersyjnych i nieoczywistych, ksi笨ka Franaszka jest pasjonuj眂ym przewodnikiem po czasach i tw髍czo禼i wielkiego pisarza" - napisa硂 w uzasadnieniu

10 powod體, dla kt髍ych lubili秏y R.E.M.

1. "Radio Free Europe" Wydany w 1981 roku debiutancki singel grupy nowojorski magazyn "New York Times" umie禼i w zestawieniu dziesi赕 najlepszych piosenek roku, a Biblioteka Kongresu przechowuje go w swoich zbiorach fonograficznych jako wzorcowy przyk砤d "niezale縩ego

Brak br眤owej kredki i inne wpadki Disneya

. Brak br眤owej kredki to jednak nie jedyna wpadka Disneya. Tygodnik "Time" znalaz ich dziesi赕, ale ja nie by砤bym a tak surowa. Oto te najciekawsze: 1. W piosence na pocz眛ku "Aladyna" (1992) arabski bohater opisuje swoj ojczyzn jako miejsce, "w kt髍ym obcinaj uszy, je秎i

Grammy - presti i konserwa

, kt髍e ma oddzielne dziesi赕 kategorii. Bo Grammy to w du縠j mierze nagrody techniczne, doceniaj眂e nie tylko piosenk czy artyst, ale te jako舵 nagrania. Dla postronnego fana jest to jednak ma硂 interesuj眂e i mocno nieczytelne. Czy wi阠 jest si w og髄e czym ekscytowa? Ot罂 tak. Grammy mo縠 i s

"Sk髍a, w kt髍ej 縴j", "Drive" i "W imieniu diab砤" w polskich kinach

nakr阠i砮m". Obraz powsta na motywach powie禼i francuskiego pisarza Thierry Jonqueta pt. "Tarantula". "Przeczyta砮m t ksi笨k dziesi赕 lat temu. Co mnie w niej uderzy硂? Mi阣zy innymi 勘dza zemsty, kt髍 kieruje si bohater" - m體i re縴ser po pokazie filmu w Cannes. Realizuj眂

Robinho w Anglii za 40 mln euro

for Development and Investment Ltd. Maj眛ek rodziny zarz眃zaj眂ej firm szacowany jest na 250 mld dol. Dziesi赕 razy wi阠ej ni ma szef Chelsea Roman Abramowicz. - Chcemy, aby City by硂 jednym z najlepszych klub體 w lidze angielskiej - powiedzia przedstawiciel nowych w砤禼icieli, kt髍zy do roboty

Nied紈iecki, smooth jazz i Bydgoszcz

w砤dze Bydgoszczy na wizyt體k miasta Operze Nova. Na pierwszej z nich na niebiletowanym plenerowym koncercie za秔iewaj m.in. soulowa ameryka駍ka diwa soul Macy Gray oraz hiszpa駍ki zesp蟪 Chambao. Dziesi赕 lat temu Gray przebojem wdar砤 si na 秝iatowe listy bestseller體 swoim debiutanckim albumem

Wybrali禼ie najlepsze zdj阠ia tygodnia

W sobot zrobi砤m przegl眃 zdj赕 tygodnia - zaprezentowa砤m Wam siedem galerii z najciekawszymi zdj阠iami dnia . Spo秗骴 nich zaproponowa砤m Wam dziesi赕, moim zdaniem najlepszych. Oto, kt髍e z nich wybrali禼ie Wy. Miejsce I - si砤 strachu Fot. REUTERS Kliknij w zdj阠ie, aby obejrze galeri

Diabelski g砤z z piaskowca

wioski zacz阬i przeje縟縜 m.in. wielbiciele Dänikena, kt髍zy m體ili, 縠 to wizerunek kosmit體. S砤wa kamieniowi nie s硊縴砤, kto go nawet porysowa, 縠by ryty by硑 lepiej widoczne. G砤z wi阠 zasypano i zapomniano o nim na ponad dziesi赕 lat - do czasu, gdy dr Gerard Gierli駍ki z Pa駍twowego

Czy "Katy" trafi do ameryka駍kich kin?

Nominowany do Oscara film o masakrze polskich oficer體 mia kilka dni temu swoj nowojorsk premier. Na dotychczasowych pokazach sala by砤 niemal pe硁a, a najwa縩iejsze dzienniki, w tym "New York Times", poleca硑 "Katy" jako jeden z najciekawszych film體 festiwalu. Dzie硂

Ka縟e miasto jest stolic kultury

Bez wzgl阣u na wynik konkursu wszystkie miasta, kt髍e wzi瓿y w nim udzia, mog ju og硂si sukces. Czy dziesi赕 lat temu kto m骻 przypuszcza, 縠 kultura na pocz眛ku drugiej dekady XXI wieku stanie si g丑wnym obszarem rywalizacji polskich miast? 痚 samorz眃y b阣 z r體nym zaanga縪waniem

Festiwal w Wenecji - z filmem Pola駍kiego w konkursie

histori grupy ludzi, kt髍ych 縴cie zniszczy wybuch reaktora. Film ukazuje losy bohater體 w dw骳h r罂nych okresach: w dniu eksplozji oraz dziesi赕 lat p蠹niej. Polskim koproducentem "Zniewa縪nej ziemi" jest Dariusz Jab硂駍ki i jego firma Apple Film Production. Komediodramat "Ki" z Rom

Lataj眂y architekt III RP

. Kamieniem milowym przemys丑wki Kury硂wicza by砤 zbudowana dziesi赕 lat temu fabryka kosmetyk體 firmy Avon w Garwolinie. Opowiada mi wtedy, 縠 architektura przemys硂wa rz眃zi si niezmiennymi prawami: - Ka縟a decyzja dotycz眂a zastosowanego materia硊, ka縟y b潮d projektowy przemno縪ny przez dziesi眛ki

Agent體 przybywa powoli. A donos體 ubywa?

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.plDzi jawn "Informacj o wynikach dzia砤lno禼i CBA w 2009 r." Biuro przedstawi publicznie. Najciekawszy jest ostatni rozdzia: "Ocena funkcjonowania jednostek organizacyjnych CBA". Oraz to, czego w raporcie nie ma.W 2009 r

Zosta "wc dziur" lub dziur piewc

opis miejsca wyst阷owania otworu w jezdni (w miar precyzyjny, kt髍y pomo縠 nam zweryfikowa prawdziwo舵 listy; mile widziane zdj阠ia najciekawszych okaz體).Ci, kt髍zy b阣 chcieli dosy砤 zg硂szenia kolejnych dziur, proszeni s o korzystanie z tego samego adresu mailowego i podpisywanie si tym samym

Ekstraklasa. Transferowy sen zimowy

. Trapiony kontuzjami rozegra zaledwie 73 mecze, strzelaj眂 dziesi赕 goli. Jesieni dobrze spisywa si w lidze i zadebiutowa w kadrze Franciszka Smudy w meczu z Bo秐i i Hercegowin. Na Plizg, w秗骴 najciekawszych pi砶arzy do wzi阠ia, wskazuje sam Smuda, dodaj眂 do tej grupy m.in. 25-letniego Janusza

Kozi pazur, g阺ia stopa i ju wiesz, 縠 masz dzi ch硂pa

/podst阷ne/lisie/pokr阾ne/natr阾ne/wstr阾ne/m阾ne* z阞y wpadn w b硂to ... w mord kopane. * wybierz prawid硂w wersj Po wybraniu i napisaniu zakl阠ia, okr赕 butelk dziesi赕 razy na pod硂dze i potnij no縴czkami. Resztki zapakuj w kopert i wy秎ij do zak砤du oczyszczania miasta. Inne odczyny W polszczy糿ie

痚gnaj p硑to, witaj dobra muzyko

wytw髍nie to przede wszystkim rozwi眤anie dla nowych i ambitnych zespo丑w. Bo, paradoksalnie, mniej sprzedanych p硑t nie oznacza wcale artystycznej zapa禼i na muzycznym rynku. Wr阠z przeciwnie: polskiej muzyki jest dzi znacznie wi阠ej ni dziesi赕 lat temu. - Ka縟y mo縠 dzi wyda p硑t. To nic

Podsumowanie poniedzia砶u: Z硂ty medal, sukces siatkarzy, smutek lekkoatlet體

wygra砤 髎my i by砤 trzecia w dziewi眛ym wy禼igu klasy RS:X. Przed Klepack jeszcze wy禼ig numer dziesi赕 oraz medalowy. Klepacka idzie jak burza » Mateusz Kusznierewicz i Dominik 痽cki spadli na czwarte po poniedzia砶owych wy禼igach klasy Star w 縠glarskich regatach olimpijskich na akwenie

Mys硂wice stolic wszelkich odmian rocka

muzyki indie. Od 1997 r. wyda dziesi赕 album體. 1czy indie-pop z psychodeli, new wave, kraut-rockiem, funkiem, afro-beatem, reggae i elektronik. Recenzenci por體nuj te p硑ty do The Beatles, Queen i Blur. - Nie wstydz si tego, 縠 szukam inspiracji w geniuszu innych ludzi i staram si zrobi z tego

Dziewczynki nie s gorsze

W badaniach bra硂 udzia ponad p蟪 miliona os骲, kt髍e w latach 2000-08 rozwi眤ywa硑 prosty test w internecie - na stronie Implicit.harvard.edu. Zajmuje to ledwie dziesi赕 minut, a polega na jak najszybszym kojarzeniu ze sob s丑w oznaczaj眂ych p砮 (np. on, ona, syn, matka) i dziedziny nauki

W telewizji poka勘: Reggae - styl 縴cia z Jamajki

) pozwalaj za spojrze na muzyka od nietypowej strony. Jedn z najciekawszych grup czerpi眂ych z reggae s The Skatalites. Uznawani za tw髍c體 ska-jazzu na rodzinnej Jamajce byli gwiazdami ju w po硂wie lat 60. Wywarli wielki wp硑w na rodz眂 si dopiero scen reggae. Reaktywowali si w roku 1983. Od tego

Polacy ruszyli na podb骿 Chin

w Chinach na sta砮, jest ju co najmniej 50. Ale nawet dziesi赕 razy tylu Polak體 przebywa tam na rocznych lub kilkuletnich kontraktach. - S przysy砤ni jako specjali禼i i mened縠rowie przez mi阣zynarodowe koncerny - t硊maczy Inokomis, kt髍a osiedli砤 si w Pekinie 15 lat temu, a obecnie pracuje w

Polka pod napi阠iem

Przypominamy, 縠 raport powsta po przeprowadzeniu ankiet w秗骴 600 Polek mi阣zy 18. a 70. rokiem 縴cia. Dziewi赕 na dziesi赕 Polek deklaruje w nim, 縠 spos骲 od縴wiania si i jako舵 jedzenia s dla nich bardzo wa縩e. Ponad 70 proc. twierdzi, 縠 zawsze wybiera zdrowe jedzenie. Tyle samo zgadza si

B眐iewicz: Metamorfoza nowego kapitana reprezentacji. Siatkarz nie do zajechania?

, zdobywaj眂 punkty. Tak by硂 w niedzielnym meczu z Egiptem, w kt髍ym zdoby dziesi赕 punkt體, w tym siedem po atakach. Pozosta砮 do硂縴 blokiem (tyle samo atak體 zatrzyma w naszym zespole tylko Daniel Pli駍ki). Wida by硂, 縠 dwudniowa przerwa w grze pomog砤 mu, tak samo jak pozosta硑m kolegom. Cho po

Alternatywa i hamburgery w Hard Rock Cafe

Wyst眕i dwie gwiazdy ameryka駍kiego podziemia: And You Will Know Us By The Trail Of Dead z Teksasu (nazywana przez fan體 po prostu Trail Of Dead) oraz zesp蟪 !!! z硂縪ny z muzyk體 mieszkaj眂ych w Oregonie, Kalifornii i nowym Jorku. Pierwsza grupa dzia砤 ju ponad dziesi赕 lat i jest jednym z

Cavallucci: Zamek jest za ma硑

najciekawsz sztuk w Europie, tylko jeszcze nie wszyscy o tym wiedz. Dziesi赕 lat temu zosta砮m z kilkoma innymi w硂skimi kuratorami zaproszony do Polski przez Instytut Adama Mickiewicza. Wtedy zobaczy砮m prace Althamera, Kozyry, 痬ijewskiego, widzia砮m wystaw Kantora w Krakowie w Bunkrze Sztuki. Polska

Jak w阣rowali秏y z Czytelnikami po mie禼ie

kiedy b阣zie plan? - dr笨y砤 dalej dociekliwa spacerowiczka. Prezydent: - No my秎, 縠 jeszcze w tym roku. Podsumowa Lechowski: - A ja mam nadziej, 縠 za dziesi赕 lat. Gdy b阣 opisywa dzieje Bojar, wreszcie b阣 m骻 napisa, 縠 prezydentowi uda硂 si przekona radnych, i Bojary trzeba chroni, i

Jerzy Baranowski: Kryzys pomaga Linuxowi i Open Source

zazwyczaj jest tak, 縠 spotykaj si rzesze spec體 od IT i od marketingu, a nast阷nie zastanawiaj si czego u縴tkownik mo縠 potrzebowa. W ten spos骲 powstaje np. popularne oprogramowanie z charakterystycznym spinaczem, kt髍y ma dziesi赕 funkcji, normalnie u縴tkownikowi niepotrzebnych, zaciemniaj眂ych

Mistrz zacz背 od zwyci阺twa

czasu w砤秐ie z Nunesem widzewiacy mieli najwi阫sze problemy, bo ju dziesi赕 minut wcze秐iej by bliski zdobycia gola, ale w dobrej sytuacji nie trafi w bramk. Niestety o grze ofensywnej 丑dzkiej dru縴ny wiele dobrego napisa nie mo縩a. Latem nie sprowadzono do klubu rozgrywaj眂ego, takiego jak

C.S. Lewis. Od Narnii do Ewangelii , Gulisano, Paolo

teologiczn - jest jednym z mocniejszych punkt體 biografii. Ale - co chyba najciekawsze - Gulisano odmalowuje portret pisarza, kt髍y wobec siebie potrafi by tak samo bezlitosny jak dla teologicznych adwersarzy. Dziesi赕 lat przed 秏ierci Lewis pozna Joy Davidman, pisark 縴dowskiego pochodzenia

Nowe gatunki zwierz眛, kt髍e poznali秏y w 2014 roku

秔ieszk體 (ang. cave crickets - bezskrzyd硑ch owad體 z rz阣u prostoskrzyd硑ch, do kt髍ego nale勘 秝ierszcze i szara馽ze). Wed硊g badaczy jednym z najciekawszych element體 odkrycia jest miejsce, w kt髍ym go dokonano. By砤 to niedu縜 jaskinia o d硊go禼i zaledwie 76 metr體. Mimo swojego relatywnie

Liga angielska. 22. kolejka: 943 minuty van der Sara

pierwsze miejsce. Rok temu zdoby mistrzostwo, dzi阫i bij眂emu rekordy skuteczno禼i Ronaldo. Dzi bije je bramkarz. Je秎i za dziesi赕 dni Holender nie pu禼i gola w meczu ze s砤biutkim West Bromwich, pobije o osiem minut wynik wszech czas體 Petra Czecha. Dlaczego Ferguson nie sprzeda Ronaldo czytaj tutaj

Burza, Parowski, Maciej

jest Kim Philby (w realu sowiecki agent w Anglii). Pojawia si te polskie medium Ossowiecki i nazistowski mistyk Karl Maria Wiligut. Czy wrogom wolnej Polski uda si odwr骳i pomy秎ny dla niej bieg historii? T硂 przyt砤cza fabu酬, ale to nie jest zarzut. Najciekawsze w ksi笨ce s w砤秐ie wyobra縪ne

Film o pielgrzymce Benedykta XVI na 1000 kamer

inne miasto - Krak體 縴j眂y pielgrzymk i robi眂y nietypowe rzeczy. Niby typowe, bo np. kto kupuje bu砶i albo siedzi u fryzjera. Niezwyk砮 jest to, 縠 robi si to w takim czasie. Wprawdzie Ridan zaprosi do wsp蟪pracy dziesi赕 profesjonalnych ekip operatorskich (absolwent體 i student體 丑dzkiej

Nowy film o Asteriksie

Asterix i wikingowie re. Stefan Fjeldmark i Jesper Moller Francja/Dania 2006 Jak bardzo 秝iat animacji zmieni si przez ostatnie dziesi赕 lat! W czasach "Toy Story" tr骿wymiarowa animacja komputerowa otwiera砤 bajeczny 秝iat nowych mo縧iwo禼i, jako widzowie ekscytowali秏y si nie tylko

Najlepsze budynki 秝iata s w Polsce

秝iatu, tak縠 laikom, najlepszych, najciekawszych, najbardziej innowacyjnych projekt體 architektonicznych i urbanistycznych, na kt髍ych mog si wzorowa kolejne pokolenia. Z otrzymaniem IAA nie wi笨e si 縜dna materialna nagroda dla architekta. Dla ich tw髍c體 satysfakcj jest ju znalezienia si w

Szklany dom Historii Polski

si pod patronatem Mi阣zynarodowej Unii Architekt體 przyci眊n背 ponad 300 pracowni z ca砮go 秝iata. Do ostatniego etapu zakwalifikowa硂 si dziesi赕 zespo丑w. Przyznano trzy g丑wne nagrody i trzy wyr罂nienia. Cho konkurs by mi阣zynarodowy, to w秗骴 laureat體, pr骳z zespo硊 Paczowskiego, z zagranicy

Kaczy駍ki wart tyle co 50 pos丑w - Felieton

wi阠ej g硂s體 ni PiS, to ten serial tym bardziej si powt髍zy. Najciekawsze jest jednak to, 縠 jak si cz硂wiek poszwenda po Sejmie, to si dowiaduje zar體no od pos丑w PO, jak i PiS, 縠 najlepiej to by by硂 zawrze koalicj. - Gdyby oni pu禼ili do nas realny sygna, 縠 chc tej koalicji - m體i

Hot spot i Wi-Fi dla wsi

-Fi. Nie wsz阣zie si udaje - w Przesmykach (obrze縜 woj. mazowieckiego, 4 tys. mieszka馽體) w骿t nie m骻 przez dziesi赕 lat doprosi si u operator體, by pod潮czyli gmin do internetu. Podpi背 wi阠 do sieci o秗odek pomocy spo砮cznej, stra po縜rn, plac體ki o秝iatowe i ponad 20 so砮ctw. Ale cho

Beskidy na rowerze. adami Gary'ego Fischera

pojawi si zasapany i zachwycony beskidzkimi trasami. G髍ale z Tr骿wsi postanowili to wykorzysta - wytyczono ju dziesi赕 tras dla rowerzyst體 g髍skich. Od 砤twych, kt髍e mo縩a przejecha z ca潮 rodzin, po takie, kt髍e dadz w ko舵 nawet zawodowcom.***P阾la, kt髍a zm阠zy砤 nawet legend kolarstwa

10 lat temu ma硑 Ukrainiec dosta od Putina zegarek. Chce go odda. "W砤dimirze W砤dimirowiczu, pan mnie ok砤ma" [WIDEO]

tylko dziennikarzy. Z setek pyta przes砤nych przez internet wybrano te, kt髍e uznano za najciekawsze. Putinowi szczeg髄nie spodoba硂 si pytanie zadane przez pierwszoklasist z Kijowa. Ch硂piec zapyta przyw骴c Rosji: "O czym pan marzy?". - Pami阾am pa駍k odpowied. M體i pan, 縠 chce, by

Doce駇y wilka

W tym roku mija pewna wa縩a rocznica. Przypomnia砮m sobie o niej, gdy niedawno razem z przyjaci蟪mi wybra砮m si do lasu na spacer z oswojonymi wilkami z Parku Dzikich Zwierz眛 w Kadzid硂wie. Dziesi赕 lat temu w Parku Narodowym Yellowstone wypuszczono pierwsze z 31 wilk體, kt髍e schwytano wcze秐iej

Nieszcz甓ni, Johnson, B.S.

. Bohaterem Johnsona jest dziennikarz - a wi阠 kto, kto zawodowo zajmuje si uk砤daniem "okr眊硑ch zda" i jest przez to bardziej ni inni podatny jest na samooszukiwanie si w j陑yku. I jest to bodaj najciekawszy aspekt tej ksi笨ki - Johnson dzia砤 tu jak podw骿ny agent, jednocze秐ie relacjonuj眂

Janusz Rudnicki i polski s硂ik na pety

Zach阠amy do g硂sowania na najlepsz ksi笨k tegorocznego fina硊. G硂sy z kr髏kim uzasadnieniem prosimy przysy砤 na adres: Nagroda Literacka "Nike", ul Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, lub mailem: nagrodanike@gazeta.pl. Nagrod dla autora najciekawszego uzasadnienia b阣zie voucher

Wycieczka TVP na tropie Lechonia

, doskonale o tym wie. Gdzie tu wi阠 tajemnica, gdzie "errata"? Najciekawsza jest trzecia strona, na kt髍ej pojawia si dziesi赕 nazwisk os骲, z kt髍ymi realizatorzy zamierzaj przeprowadzi wywiady w USA. Na wszelki wypadek zastrzegaj: "brak informacji o datach zgonu - w razie mo縧iwo禼i

Lubuskie na rowerze. P阾le ma砮 i du縠

pa砤cowej. Obecnie wst阷u broni wysoki p硂t i zardzewia砤 k丑dka na bramie. Blisko dziesi赕`lat temu miasto sprzeda硂 pa砤ce Towarzystwu Ubezpieczeniowemu "Warta". Powsta砤 sp蟪ka Centrum Zamek, kt髍 zarz眃za Jan Kulczyk, udzia硂wiec Warty. Remont oszacowano na ok. 200 mln z. Nie powsta硑

Dwa chemiczne bratanki

uzale縩ieniem miasta od przemys硊. Sp阣zi砤m tam dziesi赕 dni Zachwyci砤m si drogami, zieleni, porz眃kiem, t阾ni眂ym 縴ciem Renem. Oddzielny zeszyt zapisa砤bym o drobiazgach, kt髍e sprawiaj, 縠 w Leverkusen mieszka si wygodnie i przyjemnie. O tym wszystkim b阣 pisa przez najbli縮ze dwa tygodnie. Ale jest

Nobel za cudowny materia

lat temu uda硂 si uzyska czysty grafen. Najciekawsze, 縠 odby硂 si to w ramach - mo縩a by rzec - zaj赕 nadobowi眤kowych. Tandem Geima i Nowosieliowa mia zwyczaj przeznacza pi眛kowe wieczory na wszelkie dziwne i zwariowane eksperymenty. Takie, kt髍e kr阠 badaczy, ale zazwyczaj nie ma na nie czasu

PLS wkracza w decyduj眂 faz

Ledwie po trzech dniach od zako馽zenia rundy zasadniczej w Polskiej Lidze Siatk體ki rozpoczyna si faza play off. W najciekawszej parze pierwszej rundy Mlekpol AZS Olsztyn zagra z Asseco Resovi. Pocz眛ek pierwszego meczu dzi o godz. 18, transmisja w Polsacie Sport. PLS to liga, w kt髍ej gra

Off pr昕y musku硑

W moim odtwarzaczu w砤秐ie przesta砤 si obraca nowa p硑ta warszawskiej formacji Starzy Singers "Takie jest c'est la vie" - jednego z najciekawszych polskich zespo丑w niezale縩ych. Zesp蟪 powsta na pocz眛ku ubieg砮j dekady. Mocno wszed na scen za spraw nagranej w 1996, wydanej rok

Nobel za wyszukiwark

Fire'em opracowali秏y metod wstrzykiwania do niego kwas體 nukleinowych, a nast阷nie sprawdzali秏y rezultaty takich zastrzyk體. Podawali秏y najr罂niejsze cz眘teczki - DNA, jednoniciowy RNA, dwuniciowy RNA. Zorientowali秏y si, 縠 najciekawsze efekty wyst阷uj po podaniu kr骳iutkich odcink體 dwuniciowego

Jak w dzi dbaj o pracownika?

rocznie, co daje oko硂 dziesi赕 razy wi阠ej ni zarabia砮m w Polsce. iadczy o tym, 縠 jednak moje kwalifikacje s adekwatne do zarobk體, kt髍ych oczekiwa砮m w Polsce .... my秎, 縠 posiedz tutaj jeszcze par lat zanim 丑dzkie warunki poprawi si nieco. Pozdrawiam, Sebastian Wilczy駍ki Nie by硂 縜dnych

Micha 痚w砤kow: 痮硁ierz, kt髍y wykona ka縟y rozkaz

w eliminacjach dziesi赕 asyst, wykorzysta砮m ich umiej阾no舵 gry praw nog. Micha wykonywa rzuty wolne i karne. Mia pewne uderzenie i mocn psychik. Umia si odci辨 od meczowego stresu i atmosfery stadionu. 28 marca 2001 roku przy zienkowskiej Polska pokona砤 w eliminacjach Armeni 4:0

Polska szko砤 informatyki

, kt髍y odnosi wielkie sukcesy w zawodach Top Coder w rywalizacji z tysi眂ami programist體 z ca砮go 秝iata. Indywidualnie pewnie potrafi砨y wygra z ka縟ym z nas. Mieli禼ie dziesi赕 problem體 matematycznych do rozwi眤ania w ci眊u pi阠iu godzin. Kiedy byli禼ie pewni zwyci阺twa? Marek Cygan: Kiedy p蟪

Czy lato z nami pilot?

Pekinie - od 8 sierpnia w TVP 1 b阣zie mo縩a ogl眃a wielogodzinne transmisje. Ale ju teraz z okazji sportowego 秝i阾a - w cieniu kt髍ego rozgrywa si dramat narodu tybeta駍kiego - w stacji Ale Kino! ruszy cykl "Buddyzm w kinie". Kana wyemituje dziesi赕 film體 o buddyzmie tybeta駍kim, zen i

Pierwsze Mi阣zynarodowe Ma硂polskie Spotkania z Folklorem - w lipcu

niezwykle uniwersalna z uwagi na to, b阣ziemy prezentowali najciekawszy folklor z r罂nych cz甓ci 秝iata. Chcieliby秏y, 縠by dosz硂 do wsp蟪dzia砤nia mi阣zy widzami a artystami i 縠by spotkanie to pozostawi硂 w widzach nie tylko 秎ad artystyczny, ale i emocjonalny" - powiedzia Piotr Szewczyk. Jak

"Rzu pan bachora i chod pan ta馽zy". Tak wygl眃a "N阣za Warszawy". Przeczytaj reporta Janusza Korczaka sprzed 113 lat

100 tekst體 na 100 lat polskiego reporta縰 -"100/XX". Takie has硂 przy秝ieca硂 Mariuszowi Szczyg硂wi, gdy zbiera najciekawsze, najlepsze i najg硂秐iejsze dzie砤 polskich reporta縴st體 minionego stulecia. Zredagowana przez niego "Antologia polskiego reporta縰 XX wieku" to ho砫

Rewolucja anarchist體 z Otwocka

kapitalizmu, czy te globalny wolny rynek i coraz bardziej ograniczona demokracja s jedyn ucieczk przed komunistycznym totalitaryzmem i faszystowsk dyktatur. Najciekawszy i zarazem najbardziej zaskakuj眂y jest ostatni spektakl - to ironiczna wiwisekcja mitu RAF, do dzisiaj 縴wego w 秗odowiskach

Gdynia - narodzi砤 si nam nowa "szko砤 polska"

ostatniego roku najciekawsze s te filmy o wsp蟪czesno禼i, kt髍e zawieraj krytyk j陑yka: "Wojna polsko-ruska" Xawerego 痷砤wskiego wg powie禼i Mas硂wskiej. Na przeprowadzonym konsekwentnie formalnym koncepcie, przej阾ym z kina Inarritu ("Amores perros") jest oparte niedocenione w Gdyni

Szekspir i uzurpator, Gruszczy駍ki, Piotr

zagranicznych nagr骴, aby zosta uznany w kraju. Dopiero w tym roku miesi阠znik "Teatr" zdecydowa si przyzna Warlikowskiemu swoj Nagrod im. Swinarskiego dla najlepszego re縴sera. Sta硂 si to dziesi赕 lat po jego warszawskim debiucie. Lepiej p蠹no ni wcale. Dialog z cz硂wiekiem Pierwsza ksi笨ka

Broniewski to nie Che - ksi笨ka i wystawa w galerii Raster

zorientowanego, generalnie rzecz bior眂, na lewo. A jednak czego takiego nie by硂 wcze秐iej. Jeszcze niespe硁a dziesi赕 lat temu, kiedy "Literatura na iecie" przeprowadzi砤 w秗骴 poet體 ankiet z pytaniem o "po縴tki z Majakowskiego", wypowiedzi w wi阫szo禼i by硑 ma硂 entuzjastyczne: "

Szczup砮 i niezbadane

Sze舵set Polek w wieku od 18 do 70 lat przepyta硑 ankieterki firmy 4P research mix przy wsp蟪pracy grupy LuxMed. W badaniu udzia wzi瓿y kobiety z r罂nym wykszta砪eniem; mieszkanki zar體no du縴ch miast, jak i miasteczek czy wsi. Oto najciekawsze wnioski. Chcia砤bym mniej Przeci阾na Polka ma 165 cm

Kino Anga Lee, czyli cz硂wiek kontra fatum

Filmow "Przyczajonym tygrysem, ukrytym smokiem" (2000) - efektowna ba恶 z baletow wizj sztuk walki zdoby砤 dziesi赕 nominacji do Oscara i cztery statuetki - to jedynie po to, by zaskoczy za chwil w "Hulku" (2003) celowan w masow publiczno舵 ekranizacj komiksu. Imponuj眂y to

Bia硂wie縜 i okolice. Na 痚brach 痷bra

Hajn體k i Narewk) znajduje si a 130 kurhan體.Po 15 km peda硂wania - Narewka. To nazwa wsi i przep硑waj眂ej przez ni rzeki (liczy 65 km, mo縩a sp硑n辨 kajakiem, przy mo禼ie widzimy ich sporo czekaj眂ych na przenosk). Najciekawszym zabytkiem jest murowana cerkiew Miko砤ja Cudotw髍cy z drugiej po硂wy

TVP 2: Koniec festyniarstwa

im tego nie poka縠my, to nawet nie b阣 wiedzieli, co trac. S硊cha si tych deklaracji z rosn眂 rado禼i, kt髍ej nie zamierzam nawet ukrywa, ale jak to ma wygl眃a w konkretach? - S i konkrety. Od wrze秐ia zamierzamy w Dw骿ce przywr骳i polski teatr dla dzieci. Przez ostatnich dziesi赕 lat nie

Internet zachorowa na Chucka Norrisa

bezprzewodowym telegrafem, a nie pierwszym masowym medium elektronicznym. Podobne efekty towarzysz internetowi, a jednym z najciekawszych s "wirusy" - informacje, kt髍e niczym zaraza rozprzestrzeniaj si na witrynach i w poczcie elektronicznej. To cho鎎y listy 砤馽uszkowe - "je秎i prze秎esz

Madonny ho砫 muzyce disco

tak b阣 robi swoje. Najciekawszym tekstowo utworem na p硑cie jest "Issac". To refleks zainteresowania Madonny kaba潮 i jej zwi眤ku z modnym ostatnio w hollywoodzkim 秝iatku Kaballah Center. Po秝i阠ona XVI-wiecznemu mistykowi Izaakowi Lurii piosenka wywo砤砤 ju protesty ortodoksyjnych

Tak naprawd to interesuje mnie 縴cie

jidysz", kt髍y poprowadzi autor bestselleru "Born to Kvetch" Michael Wex. Zobaczymy najciekawsze filmy tegorocznego festiwalu film體 縴dowskich w Nowym Jorku i najnowsze dzie硂 Marii Zmarz-Koczanowicz "Dworzec Gda駍ki". Przyjad pisarze: Aharon Apelfeld (w Polsce ukaza硑 si jego

Tajny agent na tropie Rembrandta

roku oswajanie trwa硂 dziesi赕 miesi阠y. Z tym cz硂wiekiem - francuskim gangsterem Bernardem Jeanem Ternusem - pi砮m nawet szampana na jego jachcie. Udawa砮m, 縠 jestem got體 zap砤ci 4,6 mln dol. za cztery obrazy skradzione rok wcze秐iej z Musée des Beaux Arts w Nicei; dwa Breughle oraz pejza縠

Polska ro秐ie za unijne pieni眃ze

Korzystasz z funduszy unijnych? Masz k硂poty z ich wykorzystaniem? Opisz swoje do秝iadczenia i wy秎ij na adres fundusze_europejskie@gazeta.pl . Najciekawsze listy opublikujemy! Determinacja samorz眃owc體 w sk砤daniu wniosk體 o unijne pieni眃ze by砤 wielka. W ci眊u dw骳h lat chwytali si wszelkich

J陑yk g砤dki jest najtrudniejszy

, cho by砤m w nim w sumie z dziesi赕 razy. Mia硑秏y mi砮 towarzystwo innych polskich stypendyst體, m.in. Jana Bia硂stockiego. Zwiedzali秏y razem Francj. Przy ko馽u ka縟y my秎a, czy ma wraca, i do czego. Na og蟪 ludzie wracali. Gdy przyjecha砤m do Polski, zacz瓿am od t硊maczenia rosyjskich tekst體

Memoria Kamili Skolimowskiej. W硂darczyk przed mistrzyni olimpijsk

(AZS AWF Warszawa), kt髍y zaj背 drugie miejsce (20,84), podkre秎i 秝ietn dyspozycj Hoffy. - On jako jedyny spo秗骴 nas wszystkich 鎤iczy najmniej, dwa, g髍a trzy razy w tygodniu, a my robimy po dziesi赕 trening體. Wygra砮m z nim w tym roku tylko dwa razy, ale wiedzia砮m kiedy - w halowych

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體