najciekawsze dziesi赕

Jeszcze przed M 2010 przypominamy... najbardziej dramatyczne fina硑 mundiali

Spo秗骴 osiemnastu rozegranych do tej pory fina丑w mistrzostw 秝iata wybrali秏y dziesi赕 naszym zdaniem najciekawszych, z histori, dramatycznych. A kt髍y wed硊g was by tym "naj-naj"? Zag硂sujcie!

Wybieramy policyjny film roku

Z po秗骴 wielu materia丑w wideo otrzymywanych od jednostek policji wytypowali秏y dziesi赕 najciekawszych, kt髍e mundurowi udost阷nili nam w tym roku. Zach阠amy do obejrzenia i zag硂sowania na najlepszy film 2009 roku zrealizowany przez str罂體 prawa.

Kujawsko-Pomorskie. Przewodnik turystyczny dla os骲 niewidomych

opisuje najciekawsze miejsca zwi眤ane z wojew骴ztwem kujawsko-pomorskim. "Mamy tu te tak zwane cyfrografiki, za pomoc kt髍ych osoby niewidome mog wyczu dany budynek" - doda砤 Czerwi駍ka. W przewodniku znajduje si dziesi赕 takich rycin, m.in. filharmonii i opery w Bydgoszczy, planu katedry

Cz阺tochowa. Dziesi赕 spektakli w Przegl眃zie Przedstawie Istotnych

Przegl眃 zjawisk teatralnych ostatnich lat, temat體, konwencji i form jest organizowany od 2007 roku. Ka縟ego roku na deskach cz阺tochowskiego teatru mo縩a ogl眃a najciekawsze spektakle g丑wnie polskiej sceny. Dob髍 spektakli - jak t硊maczy dyrekcja teatru - jest wy潮cznie "autorskim wyborem

眘kie. Ponad 630 tys. go禼i na Szlaku Zabytk體 Techniki w 2013 r.

Szlak Zabytk體 Techniki to flagowy produkt turystyczny woj. 秎眘kiego. 1czy najwa縩iejsze i najciekawsze obiekty przemys硂we w regionie. Obiekty Szlaku zwi眤ane s z tradycj g髍nicz, hutnicz, energetyk, kolejnictwem, 潮czno禼i, produkcj wody oraz przemys砮m spo縴wczym. Co roku liczba

Bielsk Podlaski 秝ieci lepiej ni Bia硑stok. Internauci wybieraj w konkursie

Bielsk Podlaski 秝ieci lepiej ni Bia硑stok. Internauci wybieraj w konkursie

trwaj眂ym do 6 stycznia finale ka縟y oddany g硂s powi阫sza pul dotychczas uzyskanych przez miasto punkt體. Niekt髍e z miejscowo禼i uzyska硑 ich ju ponad 10 tysi阠y. Na prowadzeniu s Bielsko-Bia砤, Rzesz體, Szczecin, Gdynia czy Toru. Jednak przez dziesi赕 fina硂wych dni konkursu wszystko jeszcze mo縠 si

Jak pisz, czuj si szcz甓liwa

Jak pisz, czuj si szcz甓liwa

szuflady. Mia砤m mn髎two pomys丑w na kr髏kie opowiadania. P蠹niej na prawie dziesi赕 lat zarzuci砤m pisanie. Pracowa砤m, uczy砤m si. Wszystko si zmieni硂, gdy w bibliotece w Londynie znalaz砤m kilka poradnik體, jak napisa powie舵. Trafi砤m na nie przypadkiem, ale przyku硑 moj uwag i postanowi砤m si z

Patti Smith za秔iewa w niedziel w Warszawie

najmocniej kojarzona jest z Nowym Jorkiem. W砤秐ie w "mie禼ie, kt髍e nigdy nie 秔i" nastoletnia Smith zdobywa砤 reputacj jednej z najciekawszych wokalistek, wyst阷uj眂 w s硑nnym klubie CBGB w dzielnicy Bowery. Cho sukces odnios砤 jako piosenkarka - jak przekonuje w swoich ksi笨kach - marzy砤 o

Euroliga koszykarzy - PGE Tur體 - EA7 Armani 96:101

kibice ogl眃ali jeden z najciekawszych fragment體 meczu. Najpierw Bruno Cerella zosta zablokowany, co wyra糿ie go podra縩i硂, bo szybko zaatakowa Tony Taylora i odzyska pi砶. Po rozegraniu ataku pozycyjnego Cerella znalaz si ponownie pod koszem i kiedy wydawa硂 si, 縠 tym razem 砤two zdob阣zie

Pat Metheny,The Jolly Boys i Richard Galliano na Szczecin Music Fest 2014

Organizator festiwalu Dariusz Startek powiedzia dziennikarzom, 縠 imprez otworzy na pocz眛ku marca koncert wokalisty jazzowego Kurta Ellinga. Jak m體i, Elling przez dziesi赕 kolejnych lat by wybierany przez Jazz Journalists Association najlepszym wokalist jazzowym 秝iata. Jego wszystkie p硑ty

Pieni眃ze artysty G髍eckiego w salonie BWA

Ekspozycja G髍eckiego jest wielow眛kow opowie禼i o 秝iecie pieni眃za i medi體. Artysta prezentuje malarstwo, obiekty, kola縠, instalacje. Pochodzi ze S硊bic. Uko馽zy WSP w Zielonej G髍ze. Za硂縴 w swoim rodzinnym mie禼ie Galeri Prowincjonaln, w kt髍ej przez dziesi赕 lat prezentowa

Politolog: Gowin walizki ma ju spakowane, pytanie, czy we糾ie je sam, czy kto mu je wci秐ie do r阫i

Politolog: Gowin walizki ma ju spakowane, pytanie, czy we糾ie je sam, czy kto mu je wci秐ie do r阫i

przed drzwi. "Najciekawsze by硂, jak daleko Gowin si posunie w krytyce rz眃u" Prowadz眂a audycj Karolina Lewicka zwraca砤 uwag, 縠 zainteresowanie spo砮czne wyborami w PO jest niewielkie. - Gdy rywalizowali Komorowski z Sikorskim, to mimo 縠 tam konfliktu i rywalizacji praktycznie nie by硂

Homo sapiens sprzed 400 tys. lat? To odkrycie mo縠 zmieni teori ewolucji

Homo sapiens sprzed 400 tys. lat? To odkrycie mo縠 zmieni teori ewolucji

Archeolodzy z Uniwersytetu w Tel Awiwe badali jaskini Qassem odkryt dziesi赕 lat temu. - W ci眊u ostatnich kilku lat znale糽i秏y fragment czaszki, zbyt ma硑, by cokolwiek o nim powiedzie, ale natkn阬i秏y si te na r罂ne z阞y - m體i szef zespo硊 badawczego profesor Aviv Gopher. Jego zdaniem, s

Nieznane listy Mileny Jesenskiej. Niezwyk砮 odkrycie polskiej bohemistki

Nieznane listy Mileny Jesenskiej. Niezwyk砮 odkrycie polskiej bohemistki

Milena Jesenska nale縴 do jednych z najciekawszych kobiet 縴j眂ych w czeskiej Pradze w pierwszej po硂wie XX wieku. By砤 czesk dziennikark, pisark i t硊maczk, kt髍 zamordowano 17 maja 1944 r. w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. W powszechnej 秝iadomo禼i zapisa砤 si jako adresatka "

Literacka zabawa z esperanto

Literacka zabawa z esperanto

, kt髍zy uko馽zyli 15 lat. Obj阾o舵 utworu nie powinna przekroczy pi阠iu stron A4, nie powinien on by wcze秐iej nigdzie publikowany. Tw髍czo舵 b阣zie ocenia jury pod przewodnictwem dyrektora Ksi笨nicy Podlaskiej. Organizatorzy przewiduj, 縠 najciekawsza praca zostanie opublikowana w esperanckim

Andrzej Franaszek laureatem Nagrody Ko禼ielskich za biografi Mi硂sza

"Dzie硂 to opowiada o jednym z najciekawszych 縴wot體 pisarskich ostatniego stulecia. Znakomicie udokumentowana, nie omijaj眂 spraw kontrowersyjnych i nieoczywistych, ksi笨ka Franaszka jest pasjonuj眂ym przewodnikiem po czasach i tw髍czo禼i wielkiego pisarza" - napisa硂 w uzasadnieniu

Jak to z we硁 w naszym mie禼ie by硂. Kr髏ka historia fabryki [WIDEO, ZDJ蔆IA]

Jak to z we硁 w naszym mie禼ie by硂. Kr髏ka historia fabryki [WIDEO, ZDJ蔆IA]

we硁y. Firma si rozwija i w latach 1906-1907 Wolff buduje prz阣zalni przy ul. Sulechowskiej (dzi mie禼i si tutaj Lumel). Dziesi赕 lat p蠹niej zak砤d 潮czy si z s眘iedni fabryk i powstaje Niemiecka Manufaktura We硁iana. Nowe wszystko W 1920 r. zapada decyzja o budowie ca砶owicie nowej fabryki

Wielki Konkurs Fotograficzny National Geographic Polska. Te zdj阠ia zapami阾acie na d硊go. Zw砤szcza jedno

Wielki Konkurs Fotograficzny National Geographic Polska. Te zdj阠ia zapami阾acie na d硊go. Zw砤szcza jedno

cienk warstw mokrego 秐iegu, szukaj眂 jakiego pokarmu, z czego korzysta砤 gromada mazurk體. I miejsce w 11. Wielkim Konkursie Fotograficznym National Geographic Polska w kategorii "Krajobraz" - Jerzy Rojkowski: "Krajobraz w skali mikro" . To jedno z najciekawszych zdj赕

Andrzej Chyra z "dziewczyn Bonda" na festiwalu filmowym w Wenecji

rodzin, kt髍ych 縴cie zniszczy wybuch reaktora. "Film pokazuje losy bohater體 w dw骳h r罂nych okresach - w dniu eksplozji, a nast阷nie dziesi赕 lat p蠹niej" - informuje Apple Film Production . 68. Mi阣zynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji potrwa od 31 sierpnia do 10 wrze秐ia. "Zniewa縪na

Moja przygoda z esperantem - konkurs literacki

Moja przygoda z esperantem - konkurs literacki

wykorzystana w wydawnictwach promuj眂ych esperanto i Bia硑stok. Tw髍czo舵 b阣zie ocenia jury pod przewodnictwem dyrektora Ksi笨nicy Podlaskiej, organizatorzy przewiduj za najciekawsz prac nagrod g丑wn, rzeczow oraz publikacj w esperanckim kwartalniku literackim "Spegulo". Dodatkowo przyznane

Czytelnik: "Zaryzykowali秏y. Czy si ba砮m? Jasne, 縠 tak. A teraz..." [30-LATKOWIE I DZIECI]

kontynuacj tematu, a teraz prezentujemy jeden z najciekawszych Waszych komentarzy. Oto, co pod tekstem napisa czytelnik wiceherszt: "Do dziecka trzeba dojrze. Dop髃i gdzie w 秗odku tkwi prze秝iadczenie, 縠 dziecko co cz硂wiekowi "odbierze", po prostu nie nale縴 ich mie, w przeciwnym

S硂wem odda ducha esperanto. Konkurs

S硂wem odda ducha esperanto. Konkurs

jury pod przewodnictwem dyrektora Ksi笨nicy Podlaskiej. Organizatorzy przewiduj, 縠 najciekawsza praca zostanie opublikowana w esperanckim kwartalniku literackim "Spegulo". Dodatkowo przyznane zostan trzy wyr罂nienia. Do tego dziesi赕 najlepszych prac zostanie wydrukowanych w formie zeszytu

Polityka w pi眛ek. Co dalej z PO, PiS i rekonstrukcj? [PI势 PUNKT覹]

Micha Kolanko* - dziennikarz polityczny, wsp蟪za硂縴ciel serwisu 300polityka.pl - teraz w Gazeta.pl! Micha b阣zie dla was pisa o polityce od kuchni, b阣zie relacjonowa i komentowa najciekawsze momenty nadchodz眂ych kampanii wyborczych 1. Platforma unikn瓿a kryzysu Fot. AG To, 縠 Platforma

W weekend na Planete+ Doc: o "synu Hamasu", Kambod縴 i domu mody Gucci

Jest to jedna z najwa縩iejszych dorocznych imprez kulturalnych w Polsce, prezentuj眂a najciekawsze nowe produkcje dokumentalne z ca砮go 秝iata. 11. edycja festiwalu trwa jednocze秐ie w Warszawie i we Wroc砤wiu - rozpocz瓿a si 9 maja, a zako馽zy w niedziel. W stolicy seanse organizowane s w

Chomsky i Gondry na Planete+ Doc w Warszawie - festiwal ju od pi眛ku

W秗骴 najciekawszych film體 do obejrzenia podczas tegorocznej edycji s m.in.: "#chicagoGirl. Facebookowa rewolucja" (re. Joe Piscatella), "Podejrzany: Ai Weiwei" (re. Andreas Johnsen), "Zielony ksi笨" (re. Nadav Schirman) oraz polski dokument "Przyw骴cy"

Du縴 Dong dla Znaku

;Dziesi赕 stron 秝iata" Anny Onichimowskiej, "Pompona w rodzinie Fisi體" Joanny Olech, "Czarno na bia硑m i bia硂 na czarnym" Marcina Brykczy駍kiego. To nie pierwszy Dong dla Znaku. W 2007 roku nagrod otrzyma砤 ksi笨ka "Sztuka nie tylko dla dzieci", za w 2006 jury

W dworcu PKS sam Lynch by si zakocha

Z Pa駍twa pomoc wybrali秏y dziesi赕 miejsc, z kt髍ych mo縠my by dumni i dziesi赕, do kt髍ych zagl眃a nie warto. Mo縩a g硂sowa na nie na naszej stronie internetowej. List pi阠iu miejsc z ka縟ej kategorii, kt髍e otrzymaj najwi阠ej Pa駍twa g硂s體, przeka縠my naszej "misjonarce" Camilli

Pomys硂wy jak radny, czyli najbardziej oryginalne interpelacje

Czynimy to tak na zach阾 - przed ich wrze秐iowym powrotem do 砤w - by i w kolejnym sezonie nie zabrak硂 秝ietnych pomys丑w na uzdrawianie Bia砮gostoku. Oto dziesi赕 najciekawszych interpelacji z minionego sezonu. C罂 oznacza najciekawszych? Naprawd wszystko. Dlatego te przy ka縟ej z interpelacji

MATURA 2014: studia i kariera po maturze z geografii, czyli dlaczego WARTO wybra geografi!

najciekawszych matur, jakie zdawa砮m, a 潮cznie by硂 ich dziesi赕, wliczaj眂 dwa egzaminy ustne." Geografia ostatni desk ratunku? Maturzy禼i wybieraj geografi nie tylko ze wzgl阣u na zainteresowania i pasj. W niekt髍ych przypadkach przyzwoity wynik z egzaminu mo縠 stanowi furtk otwieraj眂 drog do

10 najciekawszych nowych gatunk體 - chodz眂y kaktus, piekielny robak...

kolczastymi pier禼ieniami. Z cia砤 wyrasta硂 dziesi赕 n骻, pokrytych kolcami i zako馽zonych dwoma kolcami. Uczeni uwa縜j, 縠 kolce chroni硑 "kaktusa" przed drapie縩ikami, mog硑 mu te u砤twia polowania. Ka縟e z odn罂 mia硂 16 twardych cz甓ci. Te bli縠j g硂wy wystawa硑 do przodu, co mo縠 oznacza

W Na酬czowie zacz阬i w starym, a przybiegli w nowym roku

Bieg Sylwestrowy, nosz眂y oficjaln nazw "Na酬cz體 - Sao Paulo", w swym zamy秎e nawi眤uje do maj眂ej najwi阫sze tradycje imprezy sylwestrowej, jaka od 1925 roku odbywa si w Brazylii. Wyj眛kowo舵 zawod體 w Na酬czowie polega na tym, 縠 start do biegu nast阷uje dziesi赕 minut przed p蟪noc

REGULAMIN KONKURSU "Wygraj zestaw gad縠t體 z filmu Seksmisja " ("Regulamin")

WYNIANIA ZWYCI蔤C覹. 1. Zwyci陑cy Konkursu zostan wy硂nieni przez jury tylko spo秗骴 uczestnik體, kt髍zy spe硁iaj warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 2. Spo秗骴 odpowiedzi zg硂szonych przez uczestnik體 spe硁iaj眂ych warunki okre秎one w ust. 1 powy縠j, jury wska縠 dziesi赕 (10) najciekawszych

Dwa mecze i miejsce w p蟪finale

Zdecydowanie najciekawszy przebieg mia pojedynek faworyta gospodarzy, Melzera (numer 6) z Rainierem Schuettlerem (numer 2). Mecz trwa dwie godziny i dwadzie禼ia dwie minuty i zako馽zy砤 si wynikiem 2:6, 7:5, 7:5. W pierwszym secie inicjatywa le縜砤 po stronie Niemca, kt髍y wykorzysta dwie

Skauci mog by tylko hetero

To jedna z najciekawszych spraw s眃owych w USA ostatnich lat. Z jednej strony s racje miasta, kt髍e nie chce popiera dyskryminacji, z drugiej - 秝i阾e w Stanach Zjednoczonych prawa swobody zrzeszania si i wolno禼i s硂wa. Prawie dziesi赕 lat temu rada miejska Filadelfii uchwali砤 przepis

Wielkopolska. Franaszek odebra literack nagrod im. Ko禼ielskich

"Dzie硂 to opowiada o jednym z najciekawszych 縴wot體 pisarskich ostatniego stulecia. Znakomicie udokumentowana, nie omijaj眂 spraw kontrowersyjnych i nieoczywistych, ksi笨ka Franaszka jest pasjonuj眂ym przewodnikiem po czasach i tw髍czo禼i wielkiego pisarza" - napisa硂 w uzasadnieniu

Zmiany w szafach kielczanek

ciuchy. A o wyborze zdecyduj najciekawsze wypowiedzi, dlaczego w砤秐ie t osob organizatorzy maj wybra. Wej禼i體k mo縩a te kupi, rezerwuj眂 mailem stoisko ma砮 (na dwa do o秏iu ubra) za 7 z lub du縠 (dziesi赕 i wi阠ej rzeczy) za 8 z. Zainteresowane panie mog te skorzysta z wej禼ia w dniu

10 powod體, dla kt髍ych lubili秏y R.E.M.

1. "Radio Free Europe" Wydany w 1981 roku debiutancki singel grupy nowojorski magazyn "New York Times" umie禼i w zestawieniu dziesi赕 najlepszych piosenek roku, a Biblioteka Kongresu przechowuje go w swoich zbiorach fonograficznych jako wzorcowy przyk砤d "niezale縩ego

Co nowego na ta秏ach "Wprost"? 4 nagrania, mn髎two wulgaryzm體, kilka dowcip體 i... powa縩a wpadka

Dariusza Zawadki. Dotyczy ona g丑wnie gier i wojenek w sp蟪kach, a tak縠 biurokracji, kt髍e je tocz. - Polska Sp蟪ka Gazownictwa - 13 tys. ludzi. Ale jak si b阣ziesz budowa, to na dziesi赕 metr體 rury z gazem b阣ziesz czeka dwa lata - dzieli si swoj fachow wiedz z kolegami Parafianowicz, w體czas

Brak br眤owej kredki i inne wpadki Disneya

. Brak br眤owej kredki to jednak nie jedyna wpadka Disneya. Tygodnik "Time" znalaz ich dziesi赕, ale ja nie by砤bym a tak surowa. Oto te najciekawsze: 1. W piosence na pocz眛ku "Aladyna" (1992) arabski bohater opisuje swoj ojczyzn jako miejsce, "w kt髍ym obcinaj uszy, je秎i

Podlaskie w pigu砪e. Magiczna trasa przez Puszcz Knyszy駍k

tym magicznym miejscu nie縴j眂y ju bia硂ruski pisarz Sokrat Janowicz. To, co jednak w tym wielkim lesie i jego najbli縮zych okolicach jest najciekawsze, to ludzie, kt髍zy odcisn阬i na nim nieusuwalne pi阾no. Przedstawiciele wielu kultur i religii, 縴j眂y od kilkuset lat zgodnie obok siebie

Grammy - presti i konserwa

, kt髍e ma oddzielne dziesi赕 kategorii. Bo Grammy to w du縠j mierze nagrody techniczne, doceniaj眂e nie tylko piosenk czy artyst, ale te jako舵 nagrania. Dla postronnego fana jest to jednak ma硂 interesuj眂e i mocno nieczytelne. Czy wi阠 jest si w og髄e czym ekscytowa? Ot罂 tak. Grammy mo縠 i s

Robinho w Anglii za 40 mln euro

for Development and Investment Ltd. Maj眛ek rodziny zarz眃zaj眂ej firm szacowany jest na 250 mld dol. Dziesi赕 razy wi阠ej ni ma szef Chelsea Roman Abramowicz. - Chcemy, aby City by硂 jednym z najlepszych klub體 w lidze angielskiej - powiedzia przedstawiciel nowych w砤禼icieli, kt髍zy do roboty

"Sk髍a, w kt髍ej 縴j", "Drive" i "W imieniu diab砤" w polskich kinach

nakr阠i砮m". Obraz powsta na motywach powie禼i francuskiego pisarza Thierry Jonqueta pt. "Tarantula". "Przeczyta砮m t ksi笨k dziesi赕 lat temu. Co mnie w niej uderzy硂? Mi阣zy innymi 勘dza zemsty, kt髍 kieruje si bohater" - m體i re縴ser po pokazie filmu w Cannes. Realizuj眂

Nied紈iecki, smooth jazz i Bydgoszcz

w砤dze Bydgoszczy na wizyt體k miasta Operze Nova. Na pierwszej z nich na niebiletowanym plenerowym koncercie za秔iewaj m.in. soulowa ameryka駍ka diwa soul Macy Gray oraz hiszpa駍ki zesp蟪 Chambao. Dziesi赕 lat temu Gray przebojem wdar砤 si na 秝iatowe listy bestseller體 swoim debiutanckim albumem

Wybrali禼ie najlepsze zdj阠ia tygodnia

W sobot zrobi砤m przegl眃 zdj赕 tygodnia - zaprezentowa砤m Wam siedem galerii z najciekawszymi zdj阠iami dnia . Spo秗骴 nich zaproponowa砤m Wam dziesi赕, moim zdaniem najlepszych. Oto, kt髍e z nich wybrali禼ie Wy. Miejsce I - si砤 strachu Fot. REUTERS Kliknij w zdj阠ie, aby obejrze galeri

Diabelski g砤z z piaskowca

wioski zacz阬i przeje縟縜 m.in. wielbiciele Dänikena, kt髍zy m體ili, 縠 to wizerunek kosmit體. S砤wa kamieniowi nie s硊縴砤, kto go nawet porysowa, 縠by ryty by硑 lepiej widoczne. G砤z wi阠 zasypano i zapomniano o nim na ponad dziesi赕 lat - do czasu, gdy dr Gerard Gierli駍ki z Pa駍twowego

Czy "Katy" trafi do ameryka駍kich kin?

Nominowany do Oscara film o masakrze polskich oficer體 mia kilka dni temu swoj nowojorsk premier. Na dotychczasowych pokazach sala by砤 niemal pe硁a, a najwa縩iejsze dzienniki, w tym "New York Times", poleca硑 "Katy" jako jeden z najciekawszych film體 festiwalu. Dzie硂

Co wida z ko駍kiego grzbietu? Lato w regionie: stadniny, szk蟪ki je糳zieckie, hipoterapia

dziesi赕 dni skorzysta z nich zupe硁ie za darmo. - To s wsp蟪finansowane turnusy. Niestety, ich warto舵 normalnie jest do舵 spora. Bez dotacji, jak otrzymali秏y, trzeba by by硂 zap砤ci 1000 z硂tych - m體i Ewelina Byczek-Kalinowska. Opr骳z jazdy konnej w klubie m硂dzie ma te mo縧iwo舵 skorzystania z

Ka縟e miasto jest stolic kultury

Bez wzgl阣u na wynik konkursu wszystkie miasta, kt髍e wzi瓿y w nim udzia, mog ju og硂si sukces. Czy dziesi赕 lat temu kto m骻 przypuszcza, 縠 kultura na pocz眛ku drugiej dekady XXI wieku stanie si g丑wnym obszarem rywalizacji polskich miast? 痚 samorz眃y b阣 z r體nym zaanga縪waniem

Festiwal w Wenecji - z filmem Pola駍kiego w konkursie

histori grupy ludzi, kt髍ych 縴cie zniszczy wybuch reaktora. Film ukazuje losy bohater體 w dw骳h r罂nych okresach: w dniu eksplozji oraz dziesi赕 lat p蠹niej. Polskim koproducentem "Zniewa縪nej ziemi" jest Dariusz Jab硂駍ki i jego firma Apple Film Production. Komediodramat "Ki" z Rom

Najkr髏sza ulica w Polsce jest w Warszawie!

, arty禼i i socjologowie. Mistrz gry przeprowadzi ich przez dziesi赕 etap體. Fina warsztat體 - w pi眛ek o godz. 14 w M硂dzie縪wym Domu Kultury "Muran體" przy ul. Stawki 10. B阣zie to ocena wszystkich pomys丑w i g硂sowanie na najciekawszy. Wojny Warszawy z Sosnowcem o najkr髏sz ulic w Polsce

Lataj眂y architekt III RP

. Kamieniem milowym przemys丑wki Kury硂wicza by砤 zbudowana dziesi赕 lat temu fabryka kosmetyk體 firmy Avon w Garwolinie. Opowiada mi wtedy, 縠 architektura przemys硂wa rz眃zi si niezmiennymi prawami: - Ka縟a decyzja dotycz眂a zastosowanego materia硊, ka縟y b潮d projektowy przemno縪ny przez dziesi眛ki

Chochlik w redakcji, czyli czego wstydzi si "Gazeta"

funkcj p.o. zast阷cy dyrektora departamentu urbanistyki. I to w tym departamencie - a nie architektury - zosta硑 wydane warunki zabudowy dzia砶i u zbiegu ulic Jagiello駍kiej, Mickiewicza i Pod Krzyw". 20 lat Gazety w Bia硑mstoku. Zobacz 20 najciekawszych 'Jedynek' naszej Gazety! [ZDJ蔆IA

Na spacer po szlaku esperanto

Zamenhof si urodzi, dzi ozdobione du縴m muralem. Szko砤, w kt髍ej si uczy, oraz powstaj眂e w砤秐ie Centrum im. Ludwika Zamenhofa przy ul. Warszawskiej i wreszcie dom przy ul. Lipowej, w kt髍ym mieszka Jakub Szapiro, mi阣zywojenny dzia砤cz esperancki. Dziesi赕 kolejnych miejsc to ju 秝i眛ynie

Agent體 przybywa powoli. A donos體 ubywa?

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.plDzi jawn "Informacj o wynikach dzia砤lno禼i CBA w 2009 r." Biuro przedstawi publicznie. Najciekawszy jest ostatni rozdzia: "Ocena funkcjonowania jednostek organizacyjnych CBA". Oraz to, czego w raporcie nie ma.W 2009 r

O teatralnych radyka砤ch przy piecu

porno" i "Made in Poland") opowie o wsp蟪czesnych formach teatru dokumentalnego w Polsce i na 秝iecie, kt髍e s jednymi z najciekawszych i najbardziej radykalnych zjawisk artystycznych naszych czas體. Przedstawienia Rimini Protokoll s specyficzne, Paw硂wski tak pisa o nich jaki czas

Zosta "wc dziur" lub dziur piewc

opis miejsca wyst阷owania otworu w jezdni (w miar precyzyjny, kt髍y pomo縠 nam zweryfikowa prawdziwo舵 listy; mile widziane zdj阠ia najciekawszych okaz體). Ci, kt髍zy b阣 chcieli dosy砤 zg硂szenia kolejnych dziur, proszeni s o korzystanie z tego samego adresu mailowego i podpisywanie si tym samym

Ekstraklasa. Transferowy sen zimowy

. Trapiony kontuzjami rozegra zaledwie 73 mecze, strzelaj眂 dziesi赕 goli. Jesieni dobrze spisywa si w lidze i zadebiutowa w kadrze Franciszka Smudy w meczu z Bo秐i i Hercegowin. Na Plizg, w秗骴 najciekawszych pi砶arzy do wzi阠ia, wskazuje sam Smuda, dodaj眂 do tej grupy m.in. 25-letniego Janusza

Niezwyk硑 przewodnik po Tr骿mie禼ie

Dziesi赕 lat bada: zbierania informacji, prywatnych historii, notowania w砤snych wra縠. Efekt? Unikalny Projekt Miejski, rodzaj przewodnika po miejscach zdawa硂by si zwyk硑ch czy wr阠z nudnych, a jednak ciekawych dzi阫i ludziom, kt髍zy je tworz. Na stronie (http

Wojtek Mazolewski: W Brazylii czuli秏y si jak Beatlesi

, gra w punkowym zespole Iwan Gro糿y. Ja zosta砮m wokalist, wyst阷owali秏y m.in. na festiwalu Rock na Zaspie. Mia砮m dziesi赕 lat, nosi砮m ramonesk z NRD, zamszowe glany. iewa砮m: "Raz, dwa, trzy, cztery my we糾iemy rz眃體 stery..." Pisa砮m te protest songi, na przyk砤d przeciwko paleniu

Kozi pazur, g阺ia stopa i ju wiesz, 縠 masz dzi ch硂pa

/podst阷ne/lisie/pokr阾ne/natr阾ne/wstr阾ne/m阾ne* z阞y wpadn w b硂to ... w mord kopane. * wybierz prawid硂w wersj Po wybraniu i napisaniu zakl阠ia, okr赕 butelk dziesi赕 razy na pod硂dze i potnij no縴czkami. Resztki zapakuj w kopert i wy秎ij do zak砤du oczyszczania miasta. Inne odczyny W polszczy糿ie

痚gnaj p硑to, witaj dobra muzyko

wytw髍nie to przede wszystkim rozwi眤anie dla nowych i ambitnych zespo丑w. Bo, paradoksalnie, mniej sprzedanych p硑t nie oznacza wcale artystycznej zapa禼i na muzycznym rynku. Wr阠z przeciwnie: polskiej muzyki jest dzi znacznie wi阠ej ni dziesi赕 lat temu. - Ka縟y mo縠 dzi wyda p硑t. To nic

NZS 30 lat p蠹niej. Warto by硂

- to by硂 wielkie szcz甓cie, bo poznawali秏y nowe rzeczy. Chodzili秏y na przegl眃y film體 niezale縩ych. To by硂 co cudownego. Czu砮m, 縠 縴j w najciekawszych czasach, 縠 jestem w 秗odku 秝iata. Na tego typu imprezy przychodzi硂 mn髎two ludzi. Kiedy do Bia砮gostoku pierwszy raz przyjecha Adam Michnik

Podsumowanie poniedzia砶u: Z硂ty medal, sukces siatkarzy, smutek lekkoatlet體

wygra砤 髎my i by砤 trzecia w dziewi眛ym wy禼igu klasy RS:X. Przed Klepack jeszcze wy禼ig numer dziesi赕 oraz medalowy. Klepacka idzie jak burza » Mateusz Kusznierewicz i Dominik 痽cki spadli na czwarte po poniedzia砶owych wy禼igach klasy Star w 縠glarskich regatach olimpijskich na akwenie

Mys硂wice stolic wszelkich odmian rocka

muzyki indie. Od 1997 r. wyda dziesi赕 album體. 1czy indie-pop z psychodeli, new wave, kraut-rockiem, funkiem, afro-beatem, reggae i elektronik. Recenzenci por體nuj te p硑ty do The Beatles, Queen i Blur. - Nie wstydz si tego, 縠 szukam inspiracji w geniuszu innych ludzi i staram si zrobi z tego

Dziewczynki nie s gorsze

W badaniach bra硂 udzia ponad p蟪 miliona os骲, kt髍e w latach 2000-08 rozwi眤ywa硑 prosty test w internecie - na stronie Implicit.harvard.edu. Zajmuje to ledwie dziesi赕 minut, a polega na jak najszybszym kojarzeniu ze sob s丑w oznaczaj眂ych p砮 (np. on, ona, syn, matka) i dziedziny nauki

W telewizji poka勘: Reggae - styl 縴cia z Jamajki

) pozwalaj za spojrze na muzyka od nietypowej strony. Jedn z najciekawszych grup czerpi眂ych z reggae s The Skatalites. Uznawani za tw髍c體 ska-jazzu na rodzinnej Jamajce byli gwiazdami ju w po硂wie lat 60. Wywarli wielki wp硑w na rodz眂 si dopiero scen reggae. Reaktywowali si w roku 1983. Od tego

Polacy ruszyli na podb骿 Chin

w Chinach na sta砮, jest ju co najmniej 50. Ale nawet dziesi赕 razy tylu Polak體 przebywa tam na rocznych lub kilkuletnich kontraktach. - S przysy砤ni jako specjali禼i i mened縠rowie przez mi阣zynarodowe koncerny - t硊maczy Inokomis, kt髍a osiedli砤 si w Pekinie 15 lat temu, a obecnie pracuje w

Polka pod napi阠iem

Przypominamy, 縠 raport powsta po przeprowadzeniu ankiet w秗骴 600 Polek mi阣zy 18. a 70. rokiem 縴cia. Dziewi赕 na dziesi赕 Polek deklaruje w nim, 縠 spos骲 od縴wiania si i jako舵 jedzenia s dla nich bardzo wa縩e. Ponad 70 proc. twierdzi, 縠 zawsze wybiera zdrowe jedzenie. Tyle samo zgadza si

B眐iewicz: Metamorfoza nowego kapitana reprezentacji. Siatkarz nie do zajechania?

, zdobywaj眂 punkty. Tak by硂 w niedzielnym meczu z Egiptem, w kt髍ym zdoby dziesi赕 punkt體, w tym siedem po atakach. Pozosta砮 do硂縴 blokiem (tyle samo atak體 zatrzyma w naszym zespole tylko Daniel Pli駍ki). Wida by硂, 縠 dwudniowa przerwa w grze pomog砤 mu, tak samo jak pozosta硑m kolegom. Cho po

Alternatywa i hamburgery w Hard Rock Cafe

Wyst眕i dwie gwiazdy ameryka駍kiego podziemia: And You Will Know Us By The Trail Of Dead z Teksasu (nazywana przez fan體 po prostu Trail Of Dead) oraz zesp蟪 !!! z硂縪ny z muzyk體 mieszkaj眂ych w Oregonie, Kalifornii i nowym Jorku. Pierwsza grupa dzia砤 ju ponad dziesi赕 lat i jest jednym z

Jak w阣rowali秏y z Czytelnikami po mie禼ie

kiedy b阣zie plan? - dr笨y砤 dalej dociekliwa spacerowiczka. Prezydent: - No my秎, 縠 jeszcze w tym roku. Podsumowa Lechowski: - A ja mam nadziej, 縠 za dziesi赕 lat. Gdy b阣 opisywa dzieje Bojar, wreszcie b阣 m骻 napisa, 縠 prezydentowi uda硂 si przekona radnych, i Bojary trzeba chroni, i

Cavallucci: Zamek jest za ma硑

najciekawsz sztuk w Europie, tylko jeszcze nie wszyscy o tym wiedz. Dziesi赕 lat temu zosta砮m z kilkoma innymi w硂skimi kuratorami zaproszony do Polski przez Instytut Adama Mickiewicza. Wtedy zobaczy砮m prace Althamera, Kozyry, 痬ijewskiego, widzia砮m wystaw Kantora w Krakowie w Bunkrze Sztuki. Polska

Dyrektor Krystyna Meissner: odchodz z teatru!

ostateczne. B阣ziemy rozmawia, szuka kompromisu. Zrobimy wszystko, by j we Wroc砤wiu zatrzyma. Rz眃y w Teatrze Wsp蟪czesnym Krystyna Meissner obj瓿a dziesi赕 lat temu. Re縴serowa砤 w nim ju w latach 60. ubieg砮go wieku. Jest absolwentk warszawskiej Akademii Teatralnej i polonistyki na Uniwersytecie

Mistrz zacz背 od zwyci阺twa

czasu w砤秐ie z Nunesem widzewiacy mieli najwi阫sze problemy, bo ju dziesi赕 minut wcze秐iej by bliski zdobycia gola, ale w dobrej sytuacji nie trafi w bramk. Niestety o grze ofensywnej 丑dzkiej dru縴ny wiele dobrego napisa nie mo縩a. Latem nie sprowadzono do klubu rozgrywaj眂ego, takiego jak

C.S. Lewis. Od Narnii do Ewangelii , Gulisano, Paolo

teologiczn - jest jednym z mocniejszych punkt體 biografii. Ale - co chyba najciekawsze - Gulisano odmalowuje portret pisarza, kt髍y wobec siebie potrafi by tak samo bezlitosny jak dla teologicznych adwersarzy. Dziesi赕 lat przed 秏ierci Lewis pozna Joy Davidman, pisark 縴dowskiego pochodzenia

Kup dzia砶 bezpo秗ednio od gminy

. Najciekawszym terenem, jaki posiadamy, jest polana Bronka Czecha, po硂縪na na wysoko禼i oko硂 1000 metr體 n.p.m. Ma 5,5 ha. Na razie nie jest jednak obj阾y planem zagospodarowania przestrzennego, dlatego potencjalny inwestor musia砨y z硂縴 u nas wniosek o warunki zabudowy. Nasi inwestorzy pochodz z ca砮go

Jerzy Baranowski: Kryzys pomaga Linuxowi i Open Source

zazwyczaj jest tak, 縠 spotykaj si rzesze spec體 od IT i od marketingu, a nast阷nie zastanawiaj si czego u縴tkownik mo縠 potrzebowa. W ten spos骲 powstaje np. popularne oprogramowanie z charakterystycznym spinaczem, kt髍y ma dziesi赕 funkcji, normalnie u縴tkownikowi niepotrzebnych, zaciemniaj眂ych

Stadion Toru駍kie Jajo czy im. Mariana Rose?

96,2 mln z brutto nowy stadion przy Szosie Bydgoskiej. Na razie nie ma dla niego oficjalnej nazwy. Miejski O秗odek Sportu i Rekreacji na swojej stronie internetowej (www.mosir.torun.pl) uruchomi sond dla kibic體 - maj wskaza, jaka nazwa nowego stadionu jest wed硊g nich najciekawsza. Do wyboru

Wi阠ej wyboru, mniej czasu

i si w tym nie pogubi. Najwi阫szy prze硂m przyni髎 post阷 technologii. W 1992 r. wesz硑 telefony kom髍kowe, potem internet. Zwi阫szy硑 si mo縧iwo禼i, ale z drugiej strony skr骳i czas na przygotowanie projekt體. Dziesi赕 lat temu mieli秏y w agencji trzy miesi眂e na przygotowanie si do przetargu

Liga angielska. 22. kolejka: 943 minuty van der Sara

pierwsze miejsce. Rok temu zdoby mistrzostwo, dzi阫i bij眂emu rekordy skuteczno禼i Ronaldo. Dzi bije je bramkarz. Je秎i za dziesi赕 dni Holender nie pu禼i gola w meczu ze s砤biutkim West Bromwich, pobije o osiem minut wynik wszech czas體 Petra Czecha. Dlaczego Ferguson nie sprzeda Ronaldo czytaj tutaj

Najwspanialszy budynek Piastowa w ruinie

na charakterystyczne motywy, proporcje i podej禼ie do detalu secesyjnego co w Bia硑m Pa砤cu. Por體nuj眂 obydwa obiekty, mo縩a odnie舵 wra縠nie, 縠 architekt, projektuj眂 w砤sny dom, tworzy wariacj na temat powszechnie chwalonego pawilonu - uznanego za jeden z najciekawszych architektonicznie

Burza, Parowski, Maciej

jest Kim Philby (w realu sowiecki agent w Anglii). Pojawia si te polskie medium Ossowiecki i nazistowski mistyk Karl Maria Wiligut. Czy wrogom wolnej Polski uda si odwr骳i pomy秎ny dla niej bieg historii? T硂 przyt砤cza fabu酬, ale to nie jest zarzut. Najciekawsze w ksi笨ce s w砤秐ie wyobra縪ne

Film o pielgrzymce Benedykta XVI na 1000 kamer

inne miasto - Krak體 縴j眂y pielgrzymk i robi眂y nietypowe rzeczy. Niby typowe, bo np. kto kupuje bu砶i albo siedzi u fryzjera. Niezwyk砮 jest to, 縠 robi si to w takim czasie. Wprawdzie Ridan zaprosi do wsp蟪pracy dziesi赕 profesjonalnych ekip operatorskich (absolwent體 i student體 丑dzkiej

Nowy film o Asteriksie

Asterix i wikingowie re. Stefan Fjeldmark i Jesper Moller Francja/Dania 2006 Jak bardzo 秝iat animacji zmieni si przez ostatnie dziesi赕 lat! W czasach "Toy Story" tr骿wymiarowa animacja komputerowa otwiera砤 bajeczny 秝iat nowych mo縧iwo禼i, jako widzowie ekscytowali秏y si nie tylko

Kaczy駍ki wart tyle co 50 pos丑w - Felieton

wi阠ej g硂s體 ni PiS, to ten serial tym bardziej si powt髍zy. Najciekawsze jest jednak to, 縠 jak si cz硂wiek poszwenda po Sejmie, to si dowiaduje zar體no od pos丑w PO, jak i PiS, 縠 najlepiej to by by硂 zawrze koalicj. - Gdyby oni pu禼ili do nas realny sygna, 縠 chc tej koalicji - m體i

Najlepsze budynki 秝iata s w Polsce

秝iatu, tak縠 laikom, najlepszych, najciekawszych, najbardziej innowacyjnych projekt體 architektonicznych i urbanistycznych, na kt髍ych mog si wzorowa kolejne pokolenia. Z otrzymaniem IAA nie wi笨e si 縜dna materialna nagroda dla architekta. Dla ich tw髍c體 satysfakcj jest ju znalezienia si w

Szklany dom Historii Polski

si pod patronatem Mi阣zynarodowej Unii Architekt體 przyci眊n背 ponad 300 pracowni z ca砮go 秝iata. Do ostatniego etapu zakwalifikowa硂 si dziesi赕 zespo丑w. Przyznano trzy g丑wne nagrody i trzy wyr罂nienia. Cho konkurs by mi阣zynarodowy, to w秗骴 laureat體, pr骳z zespo硊 Paczowskiego, z zagranicy

Ko daje prawdziwego kopa i u砤twia wyj舵 z na硂gu

powsta硂 w 2005 r. z inicjatywy pedagog體, przedstawicieli 秗odowisk harcerskich, rodzic體 i naukowc體. Jego celem jest promocja i prowadzenia zaj赕, spotka, warsztat體 i projekt體 spo砮cznych dla dzieci i m硂dzie縴. Konkurs na najciekawsz prac magistersk z pedagogiki organizowany by po raz drugi. W

Nowe gatunki zwierz眛, kt髍e poznali秏y w 2014 roku

秔ieszk體 (ang. cave crickets - bezskrzyd硑ch owad體 z rz阣u prostoskrzyd硑ch, do kt髍ego nale勘 秝ierszcze i szara馽ze). Wed硊g badaczy jednym z najciekawszych element體 odkrycia jest miejsce, w kt髍ym go dokonano. By砤 to niedu縜 jaskinia o d硊go禼i zaledwie 76 metr體. Mimo swojego relatywnie

Hot spot i Wi-Fi dla wsi

-Fi. Nie wsz阣zie si udaje - w Przesmykach (obrze縜 woj. mazowieckiego, 4 tys. mieszka馽體) w骿t nie m骻 przez dziesi赕 lat doprosi si u operator體, by pod潮czyli gmin do internetu. Podpi背 wi阠 do sieci o秗odek pomocy spo砮cznej, stra po縜rn, plac體ki o秝iatowe i ponad 20 so砮ctw. Ale cho

Doce駇y wilka

W tym roku mija pewna wa縩a rocznica. Przypomnia砮m sobie o niej, gdy niedawno razem z przyjaci蟪mi wybra砮m si do lasu na spacer z oswojonymi wilkami z Parku Dzikich Zwierz眛 w Kadzid硂wie. Dziesi赕 lat temu w Parku Narodowym Yellowstone wypuszczono pierwsze z 31 wilk體, kt髍e schwytano wcze秐iej

Beskidy na rowerze. adami Gary'ego Fischera

pojawi si zasapany i zachwycony beskidzkimi trasami. G髍ale z Tr骿wsi postanowili to wykorzysta - wytyczono ju dziesi赕 tras dla rowerzyst體 g髍skich. Od 砤twych, kt髍e mo縩a przejecha z ca潮 rodzin, po takie, kt髍e dadz w ko舵 nawet zawodowcom.***P阾la, kt髍a zm阠zy砤 nawet legend kolarstwa

Nieszcz甓ni, Johnson, B.S.

. Bohaterem Johnsona jest dziennikarz - a wi阠 kto, kto zawodowo zajmuje si uk砤daniem "okr眊硑ch zda" i jest przez to bardziej ni inni podatny jest na samooszukiwanie si w j陑yku. I jest to bodaj najciekawszy aspekt tej ksi笨ki - Johnson dzia砤 tu jak podw骿ny agent, jednocze秐ie relacjonuj眂

Wycieczka TVP na tropie Lechonia

, doskonale o tym wie. Gdzie tu wi阠 tajemnica, gdzie "errata"? Najciekawsza jest trzecia strona, na kt髍ej pojawia si dziesi赕 nazwisk os骲, z kt髍ymi realizatorzy zamierzaj przeprowadzi wywiady w USA. Na wszelki wypadek zastrzegaj: "brak informacji o datach zgonu - w razie mo縧iwo禼i

Janusz Rudnicki i polski s硂ik na pety

Zach阠amy do g硂sowania na najlepsz ksi笨k tegorocznego fina硊. G硂sy z kr髏kim uzasadnieniem prosimy przysy砤 na adres: Nagroda Literacka "Nike", ul Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, lub mailem: nagrodanike@gazeta.pl. Nagrod dla autora najciekawszego uzasadnienia b阣zie voucher

Lubuskie na rowerze. P阾le ma砮 i du縠

pa砤cowej. Obecnie wst阷u broni wysoki p硂t i zardzewia砤 k丑dka na bramie. Blisko dziesi赕`lat temu miasto sprzeda硂 pa砤ce Towarzystwu Ubezpieczeniowemu "Warta". Powsta砤 sp蟪ka Centrum Zamek, kt髍 zarz眃za Jan Kulczyk, udzia硂wiec Warty. Remont oszacowano na ok. 200 mln z. Nie powsta硑

Dwa chemiczne bratanki

uzale縩ieniem miasta od przemys硊. Sp阣zi砤m tam dziesi赕 dni Zachwyci砤m si drogami, zieleni, porz眃kiem, t阾ni眂ym 縴ciem Renem. Oddzielny zeszyt zapisa砤bym o drobiazgach, kt髍e sprawiaj, 縠 w Leverkusen mieszka si wygodnie i przyjemnie. O tym wszystkim b阣 pisa przez najbli縮ze dwa tygodnie. Ale jest

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體