matek ci昕arnych

PAP

Zembala w dzi o opiece zdrowotnej nad matk i dzieckiem

Zembala w dzi o opiece zdrowotnej nad matk i dzieckiem

O konieczno禼i wprowadzania zmian legislacyjnych dotycz眂ych opieki nad kobiet ci昕arn i dzieckiem, a tak縠 o przysz硂禼i zad硊縪nego na 280 mln z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki m體i w czwartek w dzi minister zdrowia Marian Zembala.

Zmar硂 dziecko, kt髍ego ci昕arna matka zgin瓿a w sylwestra pod ko砤mi auta

Dziecko, w stanie krytycznym, urodzi硂 si poprzez cesarskie ci阠ie w szpitalu. Zmar硂 w nocy z czwartku na pi眛ek.

Jedzcie ryby, radz ci昕arnym i matkom karmi眂ym ameryka駍cy naukowcy

Kobiety w ci笨y i karmi眂e powinny je舵 w ci眊u tygodnia co najmniej 340 gram體 ryb i innych zwierz眛 morskich. Korzy禼i z takiej diety zwi眤ane z rozwojem m髗gu dziecka, znacznie przewy縮zaj niepokoje dotycz眂e ewentualnego ska縠nia mi阺a rt阠i - t硊macz naukowcy ameryka駍cy.

Rusza "Teen Mom PL". MTV nakr阠i reality show o ci昕arnych nastolatkach - zwiastun

Rusza "Teen Mom PL". MTV nakr阠i reality show o ci昕arnych nastolatkach - zwiastun

Ruszy砤 kampania zach阠aj眂a ci昕arne do wykonywania test體 na HIV

na badania w kierunku HIV, cho zgodnie z prawem ka縟y lekarz prowadz眂y ci笨 ma obowi眤ek dwukrotnie takie badanie zaproponowa. Test powinien zosta wykonany przed 10. tygodniem ci笨y oraz mi阣zy 33. a 37 tygodniem. Testy wykonuje jednak jedynie co dziesi眛a ci昕arna Polka. Konsultant krajowy w

Porzucona ci昕arna napisa砤 do papie縜. Franciszek do niej zadzwoni

Porzucona ci昕arna napisa砤 do papie縜. Franciszek do niej zadzwoni

, chrze禼ijanie, nie mo縠my da sobie odebra nadziei". - Papie m體i mi, 縠 by砤m bardzo dzielna i silna, decyduj眂 si urodzi dziecko, mimo 縠 jego ojciec mnie zostawi. Rozmowa z Franciszkiem by砤 pe硁a intensywnych emocji i zmieni砤 moje 縴cie - powiedzia砤 ci昕arna kobieta. - Powiedzia砤m papie縪wi

Bez zgody pacjentki przeprowadzili cesarskie ci阠ie i odebrali jej dziecko. Dzi twierdz: "To dla jej dobra"

Bez zgody pacjentki przeprowadzili cesarskie ci阠ie i odebrali jej dziecko. Dzi twierdz: "To dla jej dobra"

, aby wzi辨 udzia w szkoleniu. W swoim pokoju hotelowym, spanikowana, zadzwoni砤 na policj, poniewa nie mog砤 znale兼 paszport體 swoich dwu c髍ek, kt髍e wcze秐iej wr骳i硑 z babci do W硂ch. Policjanci zaniepokoili si dziwnym zachowaniem kobiety. Jej matka telefonicznie wyja秐i砤 im, 縠 c髍ka cierpi

Ci昕arna nastolatka zmar砤, bo zakaz aborcji op蠹ni jej chemioterapi

Ci昕arna nastolatka zmar砤, bo zakaz aborcji op蠹ni jej chemioterapi

16-letnia chora na bia砤czk zosta砤 przyj阾a do szpitala w Santo Domingo w lipcu. Lekarze nie chcieli rozpoczyna chemioterapii, bo mog砤by ona spowodowa 秏ier p硂du. By硂by to ich zdaniem pogwa砪enie dominika駍kiej konstytucji, kt髍a zakazuje aborcji. Matka dziewczyny, Rosa Hernandez, stara砤

Wielka Brytania: Lekarze wykonali cesarskie ci阠ie, by odebra dziecko niczego nie秝iadomej matce

Wielka Brytania: Lekarze wykonali cesarskie ci阠ie, by odebra dziecko niczego nie秝iadomej matce

zaniepokoili si dziwnym zachowaniem kobiety. Jej matka telefonicznie wyja秐i砤 im, 縠 c髍ka cierpi na chorob dwubiegunow. Jej nienaturalne pobudzenie by硂 spowodowane tym, 縠 prawdopodobnie nie wzi瓿a lek體. Policjanci postanowili zabra kobiet do szpitala, aby "upewni si, 縠 wszystko jest w

Kobieta w ci笨y mia砤 2,5 promila alkoholu

Spraw policji zg硂si kurator s眃owy, kt髍y wizytowa we wtorek wieczorem jedno z mieszka w centrum Zielonej G髍y. Pijana 34-letnia kobieta, nie do舵, 縠 zajmowa砤 si tr骿k dzieci, to by砤 jeszcze w zaawansowanej ci笨y. Badanie wykaza硂 ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Policjanci wezwali pogo

Trzy ofiary po縜ru w Siemianowicach 眘kich

Trzy ofiary po縜ru w Siemianowicach 眘kich

troje dzieci. 6-letniego ch硂pczyka i 9-letniej dziewczynki nie uda硂 si uratowa. Ich matka oraz inne 10-letnie dziecko s w szpitalu. W wyniku po縜ru zgin瓿a te 74-letnia kobieta z mieszkania pi阾ro wy縠j. Przyczyn 秏ierci wszystkich ofiar prawdopodobnie by硂 zaczadzenie. W akcji ga秐iczej

Pijana, ci昕arna kobieta opiekowa砤 si p蟪rocznym dzieckiem

Pijana, ci昕arna kobieta opiekowa砤 si p蟪rocznym dzieckiem

Policjanci zostali wezwani przez anonimow osob. Kobieta, kt髍a otworzy砤 drzwi policjantom by砤 pod wp硑wem alkoholu. Nie chcia砤 podda si badaniu alkomatem, twierdzi砤, 縠 jest trze紈a. W mieszkaniu by ba砤gan, czu by硂 zapach alkoholu i papieros體. Poniewa 6-miesi阠zny maluch na sta砮 potrz

Szcz甓liwy por骴 na autostradzie A2

- By硂 oko硂 godz. 15. Samoch骴 podjecha do punktu poboru op砤t, bo kobiecie odesz硑 wody p硂dowe - opowiada Renata Rychlewska, rzecznik prasowy sp蟪ki Autostrada Eksploatacja. - Potem wypadki potoczy硑 si ju bardzo szybko i po oko硂 15-20 minutach dziecko by硂 ju na 秝iecie.Najwi阫sze brawa nal

Karetka z ci昕arn uderzy砤 w drzewo

Karetka z ci昕arn uderzy砤 w drzewo

We wtorek rano ze szpitala w Kielcach wyruszy砤 karetka. Do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w dzi wioz砤 ci昕arn w 21. tygodniu ci笨y. - Mia砤 mie tam wykonane badania diagnostyczne w kierunku wady serca u jej dziecka - informuje Grzegorz Wydrzy駍ki, zast阷ca kierownika Kliniki

Przeciwnicy aborcji z硂縴li w Sejmie 400 tys. podpis體 pod projektem ustawy przeciwko "legalnemu ludob骿stwu"

Przeciwnicy aborcji z硂縴li w Sejmie 400 tys. podpis體 pod projektem ustawy przeciwko "legalnemu ludob骿stwu"

dzieci przychodz na 秝iat 縴we, a nast阷nie cz阺to po wielu godzinach dusz si i umieraj. Nie b阣zie te przypadk體, w kt髍ych dziecko b阣zie karane 秏ierci za przest阷stwo (np. gwa硉) swojego ojca. Nie b阣zie wreszcie bezdusznych lekarzy, kt髍zy od niechcenia b阣 proponowa chorym matkom zabicie

Zebrano ponad 400 tys. podpis體 pod ustaw antyaborcyjn

zagro縠nie dla 縴cia lub zdrowia kobiety ci昕arnej, jest du縠 prawdopodobie駍two ci昕kiego i nieodwracalnego upo秎edzenia p硂du albo nieuleczalnej choroby zagra縜j眂ej jego 縴ciu (w obu przypadkach do chwili osi眊ni阠ia przez p丑d zdolno禼i do samodzielnego 縴cia poza organizmem matki) lub gdy ci笨a powsta砤

Ekspert: kobiety w ci笨y powinny szczepi si przeciwko grypie

szczepienia przeciwko grypie sezonowej powinny by wykonywane z u縴ciem szczepionek inaktywowanych (z rozszczepionym wirionem lub podjednostkowych). Takie szczepienia s dla ci昕arnych bezpieczne. "Nie stwierdzono, by u kobiet w ci笨y zwi阫sza硑 one ryzyko poronienia czy porodu przedwczesnego lub

Eksperci: 25 proc. Polek zachodz眂ych w ci笨 ma nadwag

Eksperci zaprezentowali na konferencji nowe, proste narz阣zie edukacyjne dla kobiet ci昕arnych i m硂dych matek. To infografika, kt髍a w przyst阷ny spos骲 prezentuje zasady prawid硂wego 縴wienia i dbania o form fizyczn. Opracowali j specjali禼i z Instytutu 痽wno禼i i 痽wienia oraz Instytutu "

Rosja.51 proc. Rosjan za utrzymaniem prawa do aborcji

ci昕arnych z psychologami. Zabieg usuni阠ia ci笨y mo縩a przeprowadzi do 12. tygodnia ci笨y, w szczeg髄nych przypadkach do 22. tygodnia. Jednoznacznie za zakazem przerywania ci笨y opowiada si Rosyjska Cerkiew Prawos砤wna, kt髍a 18 czerwca zawar砤 z ministerstwem zdrowia porozumienie dotycz眂e zapobiegania

Instytut Matki i Dziecka krytykuje raport ws. Chazana. "Kontrolerzy nie zapoznali si z dokumentacj medyczn pacjentki"

Instytut Matki i Dziecka krytykuje raport ws. Chazana. "Kontrolerzy nie zapoznali si z dokumentacj medyczn pacjentki"

odmowie przeprowadzenia aborcji oraz o z砤maniu prawa do informacji, kt髍e przys硊giwa硂 ci昕arnej pacjentce. Wedle dokumentu, gdy w szpitalu 秝. Rodziny wykryto powa縩e wady rozwojowe p硂du, kobiet w trybie pilnym przekazano do Instytutu Matki i Dziecka. Pacjentka poprosi砤 tam o przerwanie ci笨y

Pozna. Trzy lata wi陑ienia dla ginekologa za 秏ier pacjentki i dziecka

S眃 uzna, 縠 oskar縠ni umy秎nie narazili ci昕arn matk i jej dziecko na utrat 縴cia. Prokuratura wnioskowa砤 o kar pozbawienia wolno禼i w zawieszeniu. Wed硊g aktu oskar縠nia ginekolog i po硂縩a dzia砤li nieumy秎nie. Do zdarzenia dosz硂 30 pa糳ziernika 2009 roku. Zdaniem s眃u, lekarz Piotr M

Badania: kobiety w ci笨y maj wiele obaw dot. zdrowia dziecka

proc. matek debiutuj眂ych i zaledwie 11 proc. do秝iadczonych. Na pobranie i przechowywanie krwi p阷owinowej w banku zdecydowa硂 si 3 proc. kobiet w pierwszej ci笨y i 7 proc. tych ci昕arnych, kt髍e ju maj dzieci. "W przeci眊u ostatnich kilku lat zauwa縴li秏y wyra糿y wzrost zainteresowania

Niger.Handel dzie鎚i z Nigerii, w秗骴 zatrzymanych 縪ny polityk體

prywatne kliniki, do kt髍ych przyjmowane s ci昕arne kobiety; ich dzieci s nast阷nie sprzedawane. Ci笨e s cz阺to wynikiem gwa硉u, ale zdarza si te, 縠 do klinik zg砤szaj si kobiety, kt髍e zasz硑 w niechcian ci笨 i decyduj si na sprzeda z w砤snej woli lub pod presj rodzin - twierdz nigeryjskie

O ci笨y w PRL

O ci笨y w PRL

Ci昕arnej zabrania si zeskakiwa z furmanek Ksi笨eczka "O ci笨y, porodzie i piel阦nacji niemowl眛", autorstwa Leokadii Grabowieckiej i Sabiny Kocha駍kiej, zosta砤 wydana w 1950 roku przez Polski Czerwony Krzy. Zawiera wiele porad dla kobiet o tym, jak dba o w砤sne zdrowie i higien

Alkohol w ci笨y szkodzi w ka縟ej ilo禼i

wa縩e jest, 縠by ograniczy jego spo縴wanie ju w czasie, kiedy planujemy ci笨 - dodaje. Niestety nadal zdarzaj si lekarze, kt髍zy zalecaj picie czerwonego wina ci昕arnym, jedni m體i, 縠 dla rozlu糿ienia, inni, 縠 dla podtrzymania ci笨y. Dziecku w 硂nie matki mo縠 zaszkodzi nawet niewielka ilo舵

Trzy lata wi陑ienia dla ginekologa za 秏ier pacjentki i dziecka. "Wykona niedopuszczalny zabieg"

r阫oczynem lub manewrem Kristellera. Pozna駍ki s眃 uzna, 縠 oskar縠ni narazili w ten spos骲 umy秎nie ci昕arn matk i jej dziecko na utrat 縴cia. - Opinie bieg硑ch jednoznacznie wskazuj na to, 縠 wykonywanie takich czynno禼i przez lekarzy jest wsp蟪cze秐ie niedopuszczalne. Jest to wiedza powszechna w秗骴

Rosjanki z obwodu kaliningradzkiego b阣 mog硑 rodzi w olszty駍kim szpitalu

rozmowie z PAP Jurga. Ci昕arne, kt髍e b阣 chcia硑 rodzi w Olsztynie, na miesi眂 przed porodem b阣 przyje縟縜硑 do Polski na badania KTG, UGS oraz wizyt lekarsk. "Te, kt髍ym stan zdrowia na to pozwoli i b阣 chcia硑, mog wr骳i do Rosji i ponownie przyjecha do Olsztyna na oko硂 tydzie przed

Rosjanki przed cesarskim ci阠iem uciekaj do Olsztyna

ci昕arnych Rosjanek podpisa umowy z trzema hotelami w Olsztynie. Podpisano te umowy ze studiem fryzur i zak砤dem kosmetycznym. Szpital b阣zie za砤twia te formalno禼i zwi眤ane z legalnym powrotem matek i noworodk體 do obwodu kaliningradzkiego: najpierw w olszty駍kim Urz阣zie Miasta dzieciom b阣zie

Bielsko-Bia砤.S眃 skaza kobiet, kt髍a urodzi砤 dziecko, b阣眂 pijana

. St昕enie alkoholu w organizmie noworodka jest takie samo jak w krwi matki. Tak wysoki poziom m骻 u dziecka spowodowa 秏ierteln w skutkach niewydolno舵 oddechow. Skutki picia alkoholu przez ci昕arn mog si ujawni tak縠 w p蠹niejszym okresie w postaci zaburze neurologicznych lub rozwoju

Ci昕arne Polki i leki

Ci昕arne zazwyczaj popadaj w dwie skrajno禼i: albo nie przyjmuj absolutnie 縜dnych lekarstw, albo gar禼iami 硑kaj kupione w aptece tabletki. Problem jest na tyle powa縩y, 縠 zainteresowali si nim eksperci z Urz阣u Rejestracji Produkt體 Leczniczych. Wed硊g ich szacunk體 nawet po硂wa ci昕arnych

"Cud". Urodzi砤 si dziewczynka, kt髍ej matka jest w 秔i眂zce. Dano jej imi Maria

秝iecie przypadek narodzin dziecka, kt髍ego matka przez wi阫szo舵 ci笨y by砤 w stanie 秔i眂zki. W硂skie media przytaczaj przypadki, opisane przez 秝iatow literatur medyczn. Wed硊g tych danych poprzedni rekord d硊go禼i utrzymania ci笨y w stanie 秔i眂zki to 107 dni. Na W阦rzech w tym roku ci昕arna

Prezydent RPA b阣zie ojcem. Po raz 21.

Jacobowi Zumie, prezydentowi RPA wkr髏ce urodzi si dwudzieste pierwsze dziecko. Jego matk b阣zie Nompumelelo Ntuli-Zuma, czwarta z pi阠iu 縪n 縴j眂ego w poligamii prezydenta. To ju ich trzecie dziecko. Po硊dniowoafryka駍kie media podkre秎aj, 縠 prezydent ostatnio faworyzuje ci昕arn 縪n

Czterolatka zamordowana przez chor psychicznie matk?

dziewczynki potwierdzi sekcja zw硂k. Policja nie chce udziela szczeg蟪體, jednak portal Gazetacodzienna.pl nieoficjalnie ustali, 縠 dziecko zosta硂 uduszone przez matk. Kobieta jest podejrzewana o chorob psychiczn. Dopiero po pi阠iu latach przyzna si do zab骿stwa swojej ci昕arnej dziewczyny [ZDJ蔆IA

Pijana kobieta urodzi砤 dziecko; odpowie przed s眃em

bezpo秗ednie niebezpiecze駍two utraty 縴cia lub ci昕kiego uszczerbku na zdrowiu. St昕enie alkoholu w organizmie noworodka jest takie samo jak w krwi matki. Tak wysoki poziom m骻 u dziecka spowodowa 秏ierteln w skutkach niewydolno舵 oddechow. Skutki picia alkoholu przez ci昕arn mog si ujawni tak縠 w

Matka Polka zap砤ci milion sparali縪wanemu Stasiowi

Robert i Jolanta do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki przyjechali w po硂wie maja 2007 r. Ci昕arna tu przed sz髎t rano le縜砤 na sali porodowej. Sama, bo w砤秐ie ko馽zy砤 si nocna zmiana. Oko硂 godz. 7.45 do Instytutu przyje縟縜 jeszcze jedna ci昕arna. Od razu zostaje przyj阾a, odbywa si

"Poufny por骴" od roku dzia砤 w Niemczech. To lepsze rozwi眤anie ni "okno 縴cia"?

; zosta硑 maksymalnie uproszczone. Ci昕arne zwracaj si o pomoc do specjalnych poradni. Te zachowuj wszystkie dane o matce i przekazuj je w zapiecz阾owanej kopercie do centralnej urz阣owej plac體ki, gdzie przechowywane s przez 16 lat. Po up硑wie tego czasu dziecko ma prawo pozna to縮amo舵 matki, je秎i

Pijany zab骿ca za kierownic. Nigdy nie mia prawa jazdy

dziecko. Leszek F. mia trzy promile alkoholu we krwi i jecha z niedozwolon pr阣ko禼i ponad 90 km/h. Ci昕arna kobieta by砤 w bardzo ci昕kim stanie i lekarz pogotowia pr骲owa przeprowadzi cesarskie ci阠ie jeszcze w karetce. Niestety, ani dziecka, ani matki nie uda硂 si uratowa. Powa縩ie ranny

Irlandia: Nie odmowa aborcji, lecz b酬dy lekarzy przyczyn zgonu Hinduski

projektem ustawy zezwalaj眂ej na aborcj w przypadku zagro縠nia zdrowia matki. Socjalistyczna deputowana Clare Daly, kt髍a zg硂si砤 proaborcyjny projekt, argumentowa砤, 縠 zwlekanie z przyj阠iem ustawy mo縠 doprowadzi do tragicznych konsekwencji, takich jak 秏ier Savity. Jednak izba ni縮za parlamentu

Aborcje w Polsce. NFZ ujawnia dane: w 2014 o jedn trzeci wi阠ej rozliczonych zabieg體 ni rok wcze秐iej. Gdzie najwi阠ej?

mie wp硑w wi阫sza dost阷no舵 do bada. - Obejmuj one swoim zasi阦iem coraz wi阠ej ci昕arnych kobiet - powiedzia. Zaznaczy jednak, 縠 upowszechnienie bada nie s硊縴 tylko przerywaniu ci笨y, ale przede wszystkim wykrywaniu wad p硂du. Dzi阫i ich wynikom mog by podj阾e interwencje prenatalne. - W

Upi砤 si w ci笨y, urodzi砤. Jest akt oskar縠nia

bieg硑. Stwierdzi te, 縠 cho u noworodka nie stwierdzono cech FAS, to odleg砮 skutki spo縴wania alkoholu przez ci昕arn matk mog dopiero ujawni si w p蠹niejszym okresie 縴cia ch硂pca. 33-latka przyzna砤 si do pope硁ienia zarzucanego jej czynu i z硂縴砤 wniosek o dobrowolne poddanie karze bez

Prof. Zembala o priorytetach w MZ: Ochrona dzieci, cz甓 ubezpieczenia OC na medycyn ratunkow

Polki w dzi Zembala poinformowa, 縠 w ka縟y czwartek wsp髄nie z dziennikarzami b阣zie podr罂owa po kraju. Pierwszym miejscem, kt髍e zamierza odwiedzi nowy minister, jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w dzi. - Problemem, kt髍y b阣ziemy omawia, b阣 kobiety ci昕arne i dzieci - w wymiarze

Spis szkolnych ci笨

Wczoraj opisali秏y nowe ankiety, kt髍e MEN rozes砤硂 do szk蟪. Dotycz realizacji zaj赕 "Wychowanie do 縴cia w rodzinie" i wymagaj od dyrektor體 policzenia ci昕arnych uczennic w latach 2004-06.W rubrykach trzeba poda liczb ci昕arnych oraz ich wiek - od V klasy podstaw體ki (11-12 lat

Pijana matka urodzi砤 pijane dziecko - 4,5 promila

odczytywany jest wynik badania na zawarto舵 alkoholu, lekarze i piel阦niarki s w szoku. Ci昕arna ma a pi赕 promili! - Ju kilkana禼ie lat pracuj na oddziale po硂縩iczym. Widzia砮m r罂ne patologie, ale a tak pijanej matki jeszcze nie - m體i dr Wojciech Zawalski, dyrektor ds. medycznych w tomaszowskim

Noworodek zmar. Matka: Lekarz powiedzia, 縠 nie ma dla mnie czasu

dosta砤 kropl體k. Dopiero nast阷nego dnia rano personel zainteresowa si stanem ci昕arnej. Okaza硂 si, 縠 kobieta musi urodzi, mimo 縠 jest to dopiero sz髎ty miesi眂. Zosta砤 odes砤na na oddzia ginekologiczny. W sali le縜砤 sama. Zadzwoni砤 po matk. Kiedy 糽e si poczu砤, poprosi砤 j, by posz砤

Jedno dziecko urodzone 22 lipca w Londynie 秎edzi ca硑 秝iat. Trzyna禼ioro dzieci urodzonych 22 lipca w obozie w Zaatari nie obchodzi nikogo

si ci昕arnymi. W 2012 roku na terenie obozowiska urodzi硂 si 30 tys. dzieci. Jednym z problem體, kt髍y narasta, jest rosn眂y w zastraszaj眂ym tempie odsetek ci笨 nastolatek. UNICEF podaje, 縠 matkami zostaj nawet 14-latki. Dziewcz阾a nie s jeszcze dojrza砮 p砪iowo, dodatkowo emocjonalnie nie s

10 proc. przysz硑ch mam pije alkohol. To problem Polek w ci笨y

秝iadomo舵 zagro縠, ale nie wszystkie si tym przejmuj - powiedzia profesor Kinalski. Wed硊g bada GIS z 2012 roku 2,2 proc. polskich kobiet w ci笨y przyjmuje 秗odki uspokajaj眂e lub nasenne, 7 proc. pali papierosy, a a 10,1 proc. spo縴wa alkohol. Dodatkowo 22,5 proc. ci昕arnych jest nara縪nych na

Znaleziono martwego noworodka. Tragedii nie mo縩a by硂 unikn辨

O秗odka Pomocy Rodzinie Zdzis砤w Markiewicz twierdzi, 縠 matka i ojciec dziecka przez dwa lata konsekwentnie odmawiali pomocy ze strony s硊縝 socjalnych i nie wpuszczali ich pracownik體 do mieszkania. Tak by硂 te ostatnim razem, kiedy MOPR - zawiadomiony przez policj o tym, 縠 partner ci昕arnej idzie do

Ko禼i蟪 zaskar縴 planowan ustaw aborcyjn w Irlandii? "Moralnie jest nie do przyj阠ia"

precyzuj眂ej dopuszczalno舵 usuni阠ie p硂du w razie zagro縠nia dla 縴cia matki. Pod to poj阠ie podpadaj te sk硂nno禼i samob骿cze. Wicepremier Eamon Gilmore, ustosunkowuj眂 si do wypowiedzi Brady'ego, stwierdzi, 縠 rz眃 ma prawny obowi眤ek wprowadzenia ustawy aborcyjnej. "Prawo musi okre秎a, jakie

Uratowano ch硂pca spod gruz體 w Turcji

nie znaleziono ojca dziecka. Spod gruz體 wydobywane s kolejne osoby. Poza Azr i jej matk uratowano ci昕arn kobiet z dw骿k dzieci oraz policjanta i jego 縪n"Nic nie wiemy, s tylko pog硂ski". Tu wydobywa si gaz 硊pkowy »

sd. Wyrok ws. lekarki oskar縪nej o nieumy秎ne spowodowanie 秏ierci noworodka

21.03. sd (PAP) - Na kar roku wi陑ienia w zawieszeniu na trzy lata skaza s眃 68-letni lekark-ginekologa ze szpitala im. Rydygiera w dzi. Kobieta by砤 oskar縪na o nieumy秎ne spowodowanie 秏ierci noworodka oraz nara縠nie 縴cia i zdrowia matki dziecka. S阣zia Jan K硂sowski z S眃u Rejonowego

Irlandia. Dzia砤cze pro-life wysy砤j gro糱y politykom popieraj眂ym liberalizacj prawa aborcyjnego. "Gro勘 poder縩i阠iem gard砤"

, chyba 縠 zagro縪ne jest 縴cie (nie zdrowie) matki. Zadecydowa tak w 1992 r. S眃 Najwy縮zy, jednak nigdy nie przyj阾o odpowiedniej ustawy, a szpitale boj si przeprowadzi zabieg w jakiejkolwiek sytuacji. "Chc spali m骿 dom razem z moimi dzie鎚i w 秗odku" Wed硊g proponowanej przez rz眃

Piekarska przynosi do TOK FM zawiadomienie do prokuratury ws. dra Chazana [DOKUMENTY]

dzieci. Ponadto, jak powiedzia砤 tygodnikowi matka, domaga si dostarczania kolejnych wynik體 bada i "chcia wszystko jak najd硊縠j przeci眊a", aby min背 termin, kiedy mo縩a legalnie wykona aborcj w przypadku, gdy p丑d jest ci昕ko i nieodwracalnie uszkodzony. "Zachowanie prof. Chazana

770 lat temu przyby do Krakowa Zakon Ducha i阾ego

w Krakowie. Do舵 szybko plac體ka ta sta砤 si g丑wnym zak砤dem opieku馽zo-leczniczym w Krakowie. W miejscu, gdzie obecnie stoi Teatr im. Juliusza S硂wackiego, powsta kompleks, w kt髍ym mie禼i si szpital dla 350 chorych, przytu砮k, azyl dla kobiet ci昕arnych, a tak縠 pierwsze w Krakowie tzw. okno

Kobiety z zespo砮m stresu pourazowego rodz s砤bsze dzieci

Badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Michigan, pod opiek prof. Julii Seng, na grupie 839 matek. Cz甓 z nich ma objawy zespo硊 stresu pourazowego (PTSD); cz甓 ma w 縴ciorysie traum, ale poradzi砤 sobie z ni nie wykszta砪aj眂 syndromu PTSD; a cz甓 stanowi硑 kobiety z przeci阾nie

Krak體. Neurochirurdzy prawomocnie uniewinnieni od zarzutu b酬du

S眃 uzna, 縠 zarzuty wobec neurochirurg體 by硑 bezzasadne i nie wiadomo, dlaczego w砤秐ie oni stan阬i przed s眃em, a przypadek ci昕arnej pacjentki by rzadki i tak skomplikowany, 縠 縜dna metoda nie gwarantowa砤 powodzenia w leczeniu. S眃 utrzyma w ten spos骲 wyrok s眃u pierwszej instancji

Noworodek mia 4,5 promila: s zarzuty dla matki

We wtorek oko硂 po硊dnia w sklepie spo縴wczym ze stoiskiem monopolowym w Tomaszowie zas砤b砤 24-letnia kobieta w zaawansowanej ci笨y. Trafi砤 do szpitala. Badanie na zawarto舵 alkoholu wykaza硂, 縠 ci昕arna ma a pi赕 promili. Lekarze uznali, 縠 jej stan zagra縜 縴ciu i zdrowiu dziecka

sd. O秗odek terapii noworodk體 po remoncie przyjmie wi阠ej pacjent體

noworodki z problemami chirurgicznymi, kt髍e przychodz na 秝iat w Matce Polce. Nie musz by nigdzie transportowane, maj na miejscu zesp蟪 lekarzy r罂nych specjalno禼i: zabiegowych i niezabiegowych. Opieka odbywa si u nas w oddziale, a przy 丑縦u pacjenta spotykaj si r罂ni specjali禼i" - wyja秐i砤

Kobieta w nieodwracalnej 秔i眂zce urodzi砤 dziecko

- Cud w wielkim dramacie - tak w硂skie media pisz o narodzinach dziecka, kt髍ego matka by砤 w 秔i眂zce. 30-letnia ci昕arna imigrantka ze Sri Lanki trafi砤 na pogotowie szpitala w Mediolanie w 21. tygodniu ci笨y z bardzo wysok gor眂zk. Tam stwierdzono chorob - ci昕kie zapalenie opon m髗gowych

sd: na aucie, kt髍e mia硂 przejecha ci昕arn, nie ma 秎ad體 potr眂enia

si o bezpiecze駍two, pr骲owa odjecha. Po przejechaniu kilku metr體 zauwa縴 le勘c na ulicy kobiet, kt髍a by mo縠 zaczepi砤 si o samoch骴. Jak si okaza硂, kobieta by砤 w dziewi眛ym miesi眂u ci笨y. Rann przewieziono najpierw do szpitala w Zgierzu, a nast阷nie do Centrum Zdrowia Matki Polki w

Eksperci: opracowujemy program eliminacji epidemii WZW C w Polsce

(np. wykonywanie tatua縴), w 1 proc. przypadk體 wirus zosta przekazany przez ci昕arn matk na dziecko, a w 1 proc. do infekcji dosz硂 podczas stosunku seksualnego. Prof. Halota podkre秎i, 縠 HCV nie bez przyczyny jest nazywany "cichym zab骿c". Zaka縠nie rozwija si bowiem przez wiele

Wysz砤 z imprezy, pojecha砤 do lasu i tam urodzi砤. Dziecko zostawi砤 na pewn 秏ier

Kobieta zosta砤 zatrzymana w niedziel w niewielkiej miejscowo禼i San Martin y Mudrian ko硂 Segowii w 秗odkowej Hiszpanii. Dzie wcze秐iej w okolicznym lesie znaleziono cia硂 noworodka. Wed硊g policji, matka usi硂wa砤 ukry ci笨 przed swoim partnerem, kt髍ego zna砤 od sierpnia, a tak縠 w miejscu

Turcja: Dwutygodniowe dziecko prze縴硂 dwie doby pod gruzami

Dwutygodniowa dziewczynka o imieniu Azra zosta砤 dzi wydobyta spod gruz體 w mie禼ie Ecris. Trz阺ienie ziemi prze縴砤 te matka i babcia dziewczynki. Wci笨 nie znaleziono ojca dziecka.Spod gruz體 wydobywane s kolejne osoby. Poza Azr i jej matk uratowano ci昕arn kobiet z dw骿k dzieci oraz

Instytut Matki i Dziecka chce korekty raportu ratusza ws. prof. Chazana

mo縩a zabieg wykona. W projekcie raportu pokontrolnego napisano m.in., 縠 kiedy w szpitalu . Rodziny wst阷nie potwierdzono powa縩e wady rozwojowe p硂du, ci昕arn w trybie pilnym przekazano do IMiD, gdzie zlecono i wykonano kolejne badania, w tym genetyczne. Z dokumentu wynika, 縠 pacjentka poprosi砤

Nie pal, mamo!

ryzyko wad rozwojowych, przedwczesnego porodu czy poronienia, 17 proc. Brytyjek w ci笨y pali papierosy. A w秗骴 ci昕arnych, kt髍e nie sko馽zy硑 jeszcze 20 lat, palaczek jest a 45 proc." - pisz badacze z Londynu. W Stanach Zjednoczonych papierosy regularnie pali co pi眛a kobieta b阣眂a w ci笨y i

sd. Wyrok ws. lekarki oskar縪nej o nieumy秎ne spowodowanie 秏ierci noworodka

dotycz眂ych wcze秐iejszej jej hospitalizacji w elektronicznej bazie danych szpitala. Wed硊g 秎edczych lekarka stwierdzi砤, 縠 po stronie pokrzywdzonej dosz硂 do "b酬du dietetycznego", kt髍y mia by przyczyn dolegliwo禼i b髄owych. Odes砤砤 ci昕arn kobiet do domu i zaleci砤 za縴wanie lek體

Zw硂ki dziecka na wysypisku. Policja szuka 秝iadk體

Policja poszukuje 秝iadk體, kt髍zy pomog znale兼 matk noworodka, lub maj jakiekolwiek informacje dotycz眂e okoliczno禼i jego porzucenia, na wysypisku 秏ieci w Lipnie. O znalezieniu zw硂k noworodka poinformowali wczoraj policj pracownicy wysypiska. Funkcjonariusze przes硊chali wszystkich

W wykazie bada obowi眤kowych dla ci昕arnych test na HIV

Do tej pory lekarze musieli zaleca wykonanie badania na HIV jedynie ci昕arnym z tzw. grup ryzyka. Teraz, po wydaniu rozporz眃zenia przez ministra zdrowia, b阣 mieli obowi眤ek proponowa je wszystkim kobietom w ci笨y. Gazeta przypomina, 縠 pacjent ma prawo odm體i ka縟ego badania. Zadaniem lekarza

Opolskie. Wydano informator dla przysz硑ch mam

W opracowaniu szczeg蟪owo om體iono m.in. kalendarium bada diagnostycznych czy konsultacji medycznych, kt髍e przys硊guj ci昕arnym; w formie tabeli rozpisano, jakie badania i 秝iadczenia przys硊guj przysz硑m mamom, w okre秎onych tygodniach ci笨y. S te m.in. wskaz體ki dotycz眂e przygotowa do

Instytut Matki i Dziecka chce korekty raportu ratusza ws. prof. Chazana

11.07. Warszawa (PAP) - Instytut Matki i Dziecka nie zgadza si z dotycz眂ymi tej plac體ki tezami, jakie pojawi硑 si w projekcie raportu sto砮cznego ratusza po kontroli w Szpitalu im. . Rodziny w Warszawie ws. prof. Chazana. Ratusz odpowiada, 縠 raport powsta m.in. na podstawie dokument體 z

Kobiety w ci笨y wymuszaj 9-miesi阠zne zwolnienia lekarskie? "Widz co odwrotnego" [WYWIAD]

odpoczynku dla ci昕arnej staje si bardzo dobrym bod糲em do powrotu do pracy. Zobacz te: Matki 'z硂dziejkami publicznego grosza'? Luka w prawie uderzy w bud縠t [EKG]

Noworodek na detoksie

, w jakim urodzi硂 si dziecko. - Niestety do ko馽a nie mo縩a przewidzie, jak na zdrowie dziecka wp硑nie to, 縠 jego matka spo縴wa砤 alkohol b眃 bra砤 narkotyki w ci笨y - dodaje Wojciech Puzyna. Pawe Krajewski, ordynator oddzia硊 patologii noworodka Wojew骴zkiego Specjalistycznego Szpitala im. M

Pu砤wy: Czy 秏ier dziecka to wina lekarzy?

Ci昕arna kobieta zg硂si砤 si do szpitala w Nowy Rok z objawami zatrucia pokarmowego. Skierowano j na oddzia ginekologiczno - po硂縩iczy Szpitala Miejskiego w Pu砤wach. W dniu przyj阠ia lekarze przeprowadzili badania, m.in. t阾na p硂du. Jeszcze 1 stycznia wszystko by硂 w porz眃ku. Cztery dni

Brytyjskie talony na zdrow 縴wno舵

Chodzi o program Healthy Start (Zdrowy Start) wprowadzony cztery lata temu przez laburzyst體. Korzysta ze obecnie 600 tys. kobiet w Wielkiej Brytanii - ci昕arne i m硂de matki pozostaj眂e na zasi砶u. Dziennik "Daily Telegraph" poinformowa kilka dni temu, 縠 za talony przeznaczone na

Autyzm to nie tylko geny, r體nie 秗odowisko

jest zw砤szcza okres p硂dowy. Licz si: wiek rodzic體, czy ci笨a jest mnoga, waga urodzeniowa (zbyt niska jest niebezpieczna), choroby matki i za縴wanie przez ni lekarstw. Do dok砤dnego okre秎enia przyczyn autyzmu jest jeszcze d硊ga droga, ale pewne jest, 縠 ci昕arna kobieta powinna bardzo

Australijskie radio przeka縠 co najmniej p蟪 miliona dolar體 dla rodziny piel阦niarki

dy縰r w recepcji piel阦niarce przedstawili si jako rodzina kr髄ewska. Kobieta przekaza砤 po潮czenie kole縜nce, kt髍a - my秎眂, 縠 rozmawia z kr髄ow El縝iet II - udzieli砤 dziennikarce informacji na temat stanu zdrowia ci昕arnej ksi昕nej Kate. 痑rt dziennikarzy obieg media na ca硑m 秝iecie i sta si

Po縜r w Siemianowicach. Zgin瓿y dzieci

uratowa. Ich ci昕arna matka oraz inne 10-letnie dziecko s w szpitalu. W wyniku po縜ru zgin瓿a te 74-letnia kobieta z mieszkania pi阾ro wy縠j. Przyczyn 秏ierci wszystkich ofiar prawdopodobnie by硂 zaczadzenie. Do szpitala trafi硂 w sumie trzyna禼ie podtrutych dymem os骲.Po縜r gasi硂 jedena禼ie zast阷體

Tajemnica dziewczynki o imieniu Maria rozwi眤ana. S wyniki test體 DNA

10 dzieci, o秏ioro 縴je w tej rodzinie. Pi阠ioro z nich ma jasn sk髍, blond w硂sy i jasne oczy. Publiczne radio podawa硂, 縠 dzieci s bardzo podobne do ma砮j Marii. Zar體no matka, jak i ojciec s trwale bezrobotni, 縴j ze 秝iadcze socjalnych w skrajnym ub髎twie w dwupokojowym domu. "Maria

Kopacz: kobiety b阣 mia硑 prawo wyboru znieczulenia porodowego

powo硑wa si na zapisy ze standardu. Obecnie zgodnie z obowi眤uj眂ymi procedurami decyzje w sprawie podania znieczulenia, w tym terapii przeciwb髄owej, mog by modyfikowane przez lekarza odpowiednio do sytuacji zdrowotnej ci昕arnej i jej potrzeb podczas trwania porodu. W niekt髍ych szpitalach pacjentki

Papie zdziwiony nagrywa si zakonnicom na sekretark: "Co takiego robicie, 縠 nie odbieracie?"

telefonach..." We wrze秐iu zatelefonowa do ci昕arnej kobiety z Rzymu, kt髍a w li禼ie opisa砤 mu, 縠 b阣zie samotn matk, gdy zosta砤 porzucona przez partnera, niechc眂ego mie z ni dziecka. Papie podczas rozmowy telefonicznej obieca jej, 縠 je ochrzci. Sam Franciszek przyzna z satysfakcj, 縠 do

sd. edztwo ws. wypadku, w kt髍ym zgin瓿a kobieta w 9. miesi眂u ci笨y

Matki Polki w dzi, gdzie nast眕i por骴. Dziecko urodzi硂 si w stanie krytycznym. Kobieta trafi砤 do szpitala im. Kopernika, gdzie zmar砤 w wyniku odniesionych ran. Tam badanie na zawarto舵 alkoholu w organizmie wykaza硂, 縠 mia砤 ponad 2,2 promila. edztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura

"czek dla smaku nie zaszkodzi", "piwo pomaga na nerki", a "p丑d regeneruje si sam". Czy w ci笨y naprawd mo縩a pi alkohol? [ROZMOWA]

ci笨y - rozmawiamy z dr Ann Stanis砤wsk, ginekolog po硂縩ik z Instytutu Matki i Dziecka. Aneta Ba駅owska, Gazeta.pl: Czy istnieje "bezpieczna" dawka alkoholu, kt髍 mo縩a spo縴wa w ci笨y? Dr Anna Stanis砤wska, ginekolog po硂縩ik z Instytutu Matki i Dziecka: Niestety, nie mamy opracowanych

Warszawa. Wystawa "G硂s" w Centrum Sztuki Wsp蟪czesnej

do秝iadczenie, narracja rozgrywaj眂a si w przestrzeni, przez kt髍 prowadz widza r罂ne g硂sy. Sk砤daj眂e si na ni prace powstawa硑 w okresie od lat 80. do roku 2014. Jedn z nich jest "Bombowniczka" Anny Baumgart (2005), gipsowa figura ci昕arnej kobiety z silikonow mask, przedstawiaj眂 砮b

M阺kie p硂dy ignoruj matczyny stres

Wcze秐iejsze badania wykaza硑, 縠 kortyzol (zwany hormonem stresu) wydzielany w organizmie matki potrafi przenika przez 硂縴sko do p硂du. Wci笨 brakowa硂 jednak danych, czy wywiera on jednakowy wp硑w na p硂dy m阺kie i 縠駍kie. Poniewa w czasie ataku astmy u pacjent體 wydzielaj si du縠 ilo禼i

Niemcy ostrzegaj: W眛r骲ka z ba硉yckich ryb niebezpieczna dla ludzi

maj one dzia砤nie rakotw髍cze. W przypadku kobiet ci昕arnych i karmi眂ych matek mog one przedostawa si przez 硂縴sko lub pokarm do organizmu dziecka i stanowi dla niego powa縩e ryzyko. Dioksyny i PCB powstaj przede wszystkim w procesach spalania w zak砤dach przemys硂wych. Zawarte s one tak縠 w

Kobiety z zaburzeniami 縴wienia trudniej zachodz w ci笨

Naukowcy z King's College London i University College London opublikowali wyniki d硊goterminowych bada 11 088 kobiet, podczas kt髍ych przygl眃ano si wp硑wowi zaburze 縴wieniowych u matki na ci笨. 39,5 proc. kobiet, kt髍e chorowa硑 na anoreksj lub bulimi potrzebowa硂 wi阠ej ni p蟪 roku, aby

Irlandia: 31-latka zmar砤, bo odm體iono jej aborcji. "Jest pani w katolickim kraju"

oczywistych lekarskich decyzji w obawie przed ostrymi konsekwencjami - powiedzia砤 rzeczniczka jednej z grup walcz眂ych o prawo kobiet do wyboru. Chora chce aborcji? Nie tak 砤two Teoretycznie przerwanie ci笨y jest mo縧iwe w Irlandii tylko w przypadku zagro縠nia 縴cia matki - zdecydowa o tym w 1992 roku S眃

"Chc by z Tob mamo!". Polskie prawo jest okrutne wobec matek w poprawczakach

W Polsce rocznie brakuje kilkudziesi阠iu miejsc dla nieletnich matek z poprawczak體 czy m硂dzie縪wych o秗odk體 wychowawczych. Wszystko dlatego, 縠 po urodzeniu dziecka prawo nie pozwala dziewczynom pozosta z maluchem w tego typu plac體kach. Najcz甓ciej s oni rozdzielani lub trafiaj do dom體

Australijscy prezenterzy ze 硓ami przepraszaj za 縜rt z piel阦niarki [WIDEO]

dziennikarce informacji na temat stanu zdrowia ci昕arnej ksi昕nej Kate. 痑rt dziennikarzy obieg media na ca硑m 秝iecie i sta si hitem na YouTube'ie. Ludzie oceniali skandaliczn niedyskrecj personelu szpitala i 秏iali si z 縜rtu radiowc體. W pi眛ek piel阦niarka zosta砤 znaleziona martwa na terenie posesji

Kolejna ofiara 秝i駍kiej grypy. 41-latek ze S硊pska

objawami grypy trafi硑 ci昕arna matka dziecka oraz jego lekarka. Matka jest na oddziale ginekologii szpitala w Tychach, Sanepid na razie nie ma wyniku jej bada, zar阠za jednak, 縠, mimo wi阫szej ilo禼i przypadk體 grypy, "nie ma mowy o alarmistycznym, epidemicznym wzro禼ie zachorowa". i w

S髄 w diecie przysz硑ch matek

Do takich wniosk體 doszli naukowcy z Uniwersytetu w Heidelbergu w Niemczech oraz Uniwersytetu w Aarhus w Danii, kt髍zy ci昕arne, a nast阷nie karmi眂e samice szczur體 hodowali na diecie zawieraj眂ej ma砮, 秗ednie lub du縠 ilo禼i sodu (w postaci soli kuchennej, czyli chlorku sodu). W czwartym

Chorzy i ci昕arne w jednej poczekalni

jego wyniki, pyta硑 o rodzaj prze秝ietlenia. Pacjenci odpowiadali np., 縠 mieli mie prze秝ietlone p硊ca. Obawiam si, 縠 mog硑 w秗骴 nich by osoby z powa縩ymi infekcjami, a mo縠 nawet z podejrzeniem gru糽icy. Przecie takie osoby nie powinny przebywa tak blisko ci昕arnych - podkre秎a Czytelniczka

sd. Zmar硂 dziecko kobiety, kt髍a zgin瓿a w wypadku

Zdrowia Matki Polki w dzi, gdzie nast眕i por骴. Dziecko urodzi硂 si w stanie krytycznym. Walka lekarzy o 縴cie noworodka zako馽zy硂 si niepowodzeniem w czwartek w nocy. Matka dziecka po cesarskim ci阠iu trafi砤 do szpitala im. Kopernika w dzi, gdzie zmar砤 w wyniku odniesionych ran. Przeprowadzone

"Dziennik": Lekarze chc zakazu sprzeda縴 alkoholu dla ci昕arnych kobiet

p硂du. - Ka縟a, nawet symboliczna lampka alkoholu wypita przez matk mo縠 spowodowa u dziecka FAS. Jestem za zakazem sprzeda縴 - m體i cytowany przez "Dziennik" Tomasz Niemiec, wiceszef Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.Bardziej kontrowersyjny nawet dla lekarzy jest pomys zamykania

i駍ka grypa wraca. Dwie ofiary wirusa A/H1N1

objawy grypy.Chodzi o roczne dziecko leczone obecnie w G髍no秎眘kim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, u kt髍ego badania potwierdzi硑 obecno舵 wirusa A/H1N1. Do szpitala z objawami grypy trafi硑 r體nie ci昕arna matka dziecka oraz jego lekarka. Matka przebywa na oddziale ginekologii szpitala w Tychach

Ginekolog bez kary za zaniedbanie przy porodzie

przep硑wu krwi mi阣zy ch硂pcem a matk - nie wiadomo natomiast, co je wywo砤硂. Aleksander S. pokpi spraw dwukrotnie. Pierwszy raz, gdy przyjmowa 29-latk do lecznicy. Nie skierowa jej wtedy na usg Dopplera, chocia z dokumentacji medycznej wynika硂, 縠 lekarz prowadz眂y ci笨 w jej ostatniej fazie go

Zgwa砪i 70-letni matk znajomego. Zastraszony m昕czyzna musia na to patrze

29-letni Tomasz O. jest bezrobotnym rencist, kawalerem. W przesz硂禼i karany by za kradzie. W maju ubieg砮go roku spotka ko硂 Aresztu w Krakowie Podg髍zu znajomego 40-letniego m昕czyzn. Razem wypili alkohol, potem poszli do mieszkania 40-latka, gdzie by砤 te jego matka. 70-latka odwiedza砤

Om體ienie 8. ekstremalnego quizu czytelnik體

po砶n背 ci昕arn Metyd, uznaje si, 縠 ona jest matk Ateny.9. Nikita Chruszczow bardzo zdenerwowa si przemowami przedstawicieli Filipin i Wielkiej Brytanii w ONZ i dlatego protestowa uderzaj眂 butem w st蟪. Incydent ten mo縩a zobaczy tutaj.10. Syntezja to stan lub zdolno舵, w kt髍ej do秝iadczenia

No縪wnik, kt髍y zaatakowa dwie kobiety, nie 縴je

Po godz. 20 w mieszkaniu w 痑rach dosz硂 do awantury. M昕czyzna rani obie kobiety. M硂dsza, z no縠m w plecach, wybieg砤 z kamienicy i szuka砤 pomocy. Ci昕arna w tym czasie czo砱a砤 si do drzwi s眘iad體. Wtedy straci砤 przytomno舵. 22-letnia konkubina no縪wnika by砤 w si骴mym miesi眂u ci笨y. W

Urodzi砤 podczas s硊縝y na misji Afganistanie. Nie wiedzia砤, 縠 jest w ci笨y. "Pierwszy taki przypadek"

W tym samym stanowisku, rzecznik ministerstwa obrony o秝iadczy: - Jest wbrew naszej polityce, aby wysy砤 ci昕arne kobiety na misje. Jednak w tym przypadku ministerstwo nie by硂 秝iadome, 縠 osoba ta jest w ci笨y. Kobieta, kt髍a s硊縴 jako strzelec w Artylerii Kr髄ewskiej, nie jest wymieniana z

Kole縜nka urodzi砤 dla niej dziecko. S zarzuty

o pope硁ieniu przest阷stwa w tej sprawie z硂縴 na pocz眛ku listopada szpital im. Rydygiera w dzi, gdzie odby si por骴. Jak ustalono, 35-letnia ci昕arna kobieta, matka tr骿ki dzieci, zg砤szaj眂 si do lekarza w celu wyrobienia karty ci笨owej poda砤 dane swojej o rok starszej kole縜nki. To samo

Niekt髍e p硂dy mog widzie ju w brzuchu mamy

Dotychczas naukowcy przyjmowali, 縠 ludzkie p硂dy ucz si rozpoznawa zapachy, smaki i d紈i阫i ju w 硂nie matki, a nauka odbierania bod糲體 wzrokowych jest mo縧iwa dopiero po przyj禼iu na 秝iat. I cho w ostatnich dw骳h miesi眂ach ci笨y zmys wzroku jest u p硂du na tyle dojrza硑, by bezpo秗ednio

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體