m昕czy糿i utopili

Sid

Oskar縠ni o gwa硉 i gro縠nie kobiecie 秏ierci

Oskar縠ni o gwa硉 i gro縠nie kobiecie 秏ierci

Nie pomog硂, 縠 ich zna砤. Niemal na oczach ludzi m硂da kobieta zosta砤 brutalnie zgwa砪ona przez swojego by砮go ch硂paka i jego koleg. Uratowali j dopiero przypadkowi przechodnie.

Wr骲el: W Polsce kobiety by硑 zawsze szanowane. Je秎i kto tego nie robi, stawia硑 go do pionu [U LISA]

Dyskusja ws. konwencji o przeciwdzia砤niu przemocy wobec kobiet zdominowa砤 program "Tomasz Lis na 縴wo" w TVP2. - Gendery禼i atakuj Ko禼i蟪 podobnie jak kiedy marksi禼i - przekonywa ks. Oko. - Sugesti, 縠 Polki maj tak niskie poczucie w砤snej warto禼i, 縠 boj si zg砤sza akty przemocy, obra縜 pani mnie i tysi眂e kobiet - atakowa砤 Kazimier Szczuk pos砤nka Wr骲el.

Z jeziora Lutol wy硂wiono cia砤 dw骳h w阣karzy

Z jeziora Lutol w pobli縰 miejscowo禼i Lutol Mokry w wojew骴ztwie lubuskim p砮twonurkowie ze stra縴 po縜rnej wy硂wili cia砤 dw骳h w阣karzy, pod kt髍ymi w sobot za砤ma si l骴 - poinformowa dy縰rny lubuskiej stra縴 po縜rnej.

Amerykanin i Ira馽zyk handlowali w Gda駍ku narkotykami

tabletek ekstazy. Jak si okaza硂 narkotykowy biznes zjednoczy student體 z wrogich sobie kraj體, poza Anglikiem handlem rami w rami zajmowali si Amerykanin i Ira馽zyk. Policja zabezpieczy砤 ich paszporty, w kt髍ych udokumentowane s cz阺te wyjazdy do Holandii. Wszyscy zatrzymani m昕czy糿i trafili do

Tamara Bo砫ak-Janowska: Niedobra niech赕 do utopii

- m昕czy糿i). Ich wsp髄not spaja d笨enie do przyjemno禼i - lubi seks, kt髍ego celem nie jest prokreacja. Nieszcz甓liwym daj prawo do eutanazji. Ich g丑wne zaj阠ie stanowi wynalazczo舵, jednak nie technokratyczna. Nie wierz w wynalazki jako motor abstrakcyjnego post阷u cywilizacyjnego i moralnego (jak by硂

Przykry odprysk tragedii na Sanie

pewnej chwili podbieg硂 do mnie dw骳h m昕czyzn. Jeden z nich krzykn背: Ty ch..., utopi砮 ludzi i uderzy mnie w twarz - m體i Pelc. Dwaj opisywani m昕czy糿i to uczestnicy sp硑wu - nauczyciele Zespo硊 Szk蟪 Zawodowych nr 1 Pawe Morawski i Marcin Wo. Wed硊g zezna Pelca kielczanie byli przekonani, 縠

Warlikowski - nowy klasyk do k眘ania

Warlikowski - nowy klasyk do k眘ania

秏ier i 縴cie Desdemony, Goneryli, Regany, Porcji, kt髍e walcz o prawo do wolno禼i i r體nouprawnienia. "Gromadzona latami, pokoleniami w禼iek硂舵 wyla砤 z brzeg體, nie tylko uzdrawiaj眂, ale i niszcz眂. Ani kobiety, ani m昕czy糿i nie byli na to przygotowani, dlatego ich spotkanie, wzajemne

25 lat wi陑ienia dla mordercy: utopi by潮 dziewczyn w ka硊縴 "bo go zdradzi砤".

25 lat wi陑ienia dla mordercy: utopi by潮 dziewczyn w ka硊縴 "bo go zdradzi砤".

komisariatu zawieziony do domu, dwaj agresywni m昕czy糿i dostali po mandacie za zak丑canie porz眃ku. Zostali zwolnieni, podobnie jak Sylwia S.Nad Odr ich drogi ponownie si przeci瓿y. Dominik K. mia w sercu 縜l, bo ona - jak wynika z jego relacji - zdradzi砤 go, co by硂 wed硊g niego powodem ich rozstania

Birma駍kie podziemie zn體 dzia砤

przetrzymanie. Pierwszy spacer odby si w Rangunie 18 sierpnia. Drugiego dnia do spaceruj眂ych do潮czyli dzia砤cze studenccy z pokolenia '88. To tak縠 pokolenie Nyein Chana - w 1988 r. junta utopi砤 we krwi studenckie demonstracje, zabijaj眂 ponad trzy tysi眂e ludzi. Wielu dzia砤czy studenckich jak Nyein Chan

20 samochod體 utopionych w gliniance

podejrzanych jest czterech m昕czyzn, kt髍zy od kilku miesi阠y przebywaj w areszcie. Zarzucono im kradzie縠 wielu samochod體. Wszyscy s mieszka馽ami powiat體 縜ga駍kiego i 縜rskiego. Tym razem z niewielkiego wyrobiska zalanego woda wyci眊ni阾o: seata toledo, trzy BMW oraz trzy volkswageny. - M昕czy糿i

Pobili, zgwa砪ili i utopili bo... by砤 brzydka

Tomasza i 20-letniego Paw砤 S. Bracia przyznali si do winy. Podczas przes硊chania m昕czy糿i dok砤dnie opisali przebieg wydarze. Swoja ofiar zaatakowali niedaleko Netty. Najpierw uderzyli j w g硂w, potem zaci眊n阬i w ustronne miejsce nad rzek. Tam zacz阬i j rozbiera, a ubrania wyrzuca do wody

ier 62-letniego w阣karza. Zw硂ki odnalaz jego syn

Policja ustali砤, 縠 62-latek z koleg wybra si w sobot wieczorem na ryby. Oko硂 p蟪nocy towarzysz眂y mu m昕czyzna zako馽zy w阣kowanie, a jego kompan postanowi zosta na tzw. nock. Ustalono r體nie, 縠 obaj m昕czy糿i pili alkohol.W niedziel rano syn 62-latka powiadomi policj, 縠 jego

Tragiczny tydzie. Zdj阠ia z akcji stra縜k體

Tragiczny tydzie. Zdj阠ia z akcji stra縜k體

uwi陑iony, reszta o w砤snych si砤ch opu禼i砤 pojazdy. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Droga by砤 ca砶owicie zablokowana.Utopili si podczas w阣kowaniasdka z trzema m昕czyznami przewr骳i砤 si na jeziorze G酬bokie. M昕czy糿i wyp硑n阬i na jezioro 硂wi ryby. Jednemu z nich uda硂 si dop硑n辨 do

Rozpocz背 si proces morderc體 dziecka

mia砤 te bra udzia w trwaj眂ym od listopada 2000 r. planowaniu tego zab骿stwa. Barbara S. odrzuca te zarzuty. Obaj m昕czy糿i przyznali si do zarzutu zab骿stwa. Podczas wizji lokalnej jeden z nich m體i, 縠 "nie wie, dlaczego to zrobi". Obaj m昕czy糿i s oskar縠ni o zab骿stwo. Matce

Uchod糲y z Po硊dniowej Osetii gotuj si ju do powrotu

Uchod糲y z Po硊dniowej Osetii gotuj si ju do powrotu

rozejdzie si po ko禼iach. Dzieci si ba硑, ale ja nie chcia砤m wyje縟縜 - m體i Laura Cchawiebowa.Mimo huku w czwartek wieczorem po硂縴砤 si wcze秐ie spa, ale kiedy o 23.30 zatrz阺硂 domem, wyskoczy砤 z 丑縦a. - M昕czy糿i powiedzieli, 縠 uderzy pocisk z haubicy. Pobieg砤m do piwnicy naszego

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體