kobieta pobi砤 m昕a

cheko

Pobi 84-letnia kobiet i jej 80-letniego m昕a

Pobi 84-letnia kobiet i jej 80-letniego m昕a

S眃 Rejonowy w Toruniu zastosowa 秗odek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesi阠y wobec 25 letniego mieszka馽a Torunia. M昕czyzna w ci眊u p蟪 roku dokona w mie禼ie kilku rozboj體.

"Zobaczy砮m zdj阠ia 縪ny po pobiciu w policyjnych aktach. Straszne. Nie widzia砮m innych ofiar w takim stanie"

Do秝iadczony policjant z komendy wojew骴zkiej w Lublinie siedzi w celi za zn阠anie si nad 縪n. Ostatnio pobi j tak, 縠 mia砤 m.in. z砤many nos i zwichni阾y 硂kie. Trafi砤 do szpitala. Jej m笨 縜硊je tego, co zrobi. Obiecuje popraw - wstrz眘n瓿y nim policyjne materia硑 dotycz眂e przemocy. - Nie widzia砮m innych tak mocno pobitych kobiet - m體i, p砤cz眂. - Bardzo 縜硊j - dodaje. S眃 zdecydowa dzi, 縠 posiedzi w areszcie kolejne trzy miesi眂e.

Zabi砤 znajomego nog od sto硊, bo si zdenerwowa砤. Wcze秐iej zamordowa砤 m昕a

S眃 w Kutnie w woj. 丑dzkim aresztowa 41-letni kobiet podejrzan o zab骿stwo znajomego, kt髍ego mia砤 zakatowa nog od sto硊. By砤by to ju druga zbrodnia Doroty S. W latach 90. zosta砤 skazana za zab骿stwo m昕a; ma te na koncie wyrok za pobicie innego m昕czyzny.

Kobieta mnie bije!

Kobieta mnie bije!

Jak p蠹niej t硊maczyli ma晨onkowie, zirytowa硂 ich zachowanie ochrony. Dyskusja zako馽zy砤 si walk wr阠z, a ofiara krewkiej pary dozna砤 og髄nych obra縠. Tylko m笨 trafi do aresztu. 痮n zwolniono, poniewa karmi piersi dziecko. Wcze秐iej jednak policjanci stwierdzili, 縠 kobieta mia砤 0,74

Tak si zdenerwowa砤, 縠 d糶n瓿a m昕a no縠m

Tak si zdenerwowa砤, 縠 d糶n瓿a m昕a no縠m

Po powrocie z pracy 55-letnia mieszkanka Lidzbarka Warmi駍kiego w woj. warmi駍ko- mazurskim po raz kolejny zasta砤 w domu swojego m昕a kompletnie pijanego. Zdenerwowa硂 j to tak bardzo, 縠 pomi阣zy ma晨onkami dosz硂 do awantury. Agresywna kobieta zacz瓿a ok砤da m昕czyzn butem, a nast阷nie

''Napadli na nas ze wszystkich stron, bili kobiety''

''Napadli na nas ze wszystkich stron, bili kobiety''

- doda Harbaczou. - Napadli na nas ze wszystkich stron przebrani ludzie, bili kobiety. Wielu jest pobitych, ludzie maj po砤mane r阠e - opisywa atak na opozycyjn kolumn Wiktar Harbaczou, m笨 zaufania jednego z kandydat體 na urz眃 prezydenta U砤dzimira Niaklajeua.Kilka godzin wcze秐iej ten kandydat w

Pobi砤 i uwi陑i砤 te禼iow aby m骳... sprzeda krow

Pobi砤 i uwi陑i砤 te禼iow aby m骳... sprzeda krow

postanowi砤 doprowadzi transakcj do skutku. W tym celu pobi砤 te禼iow i uwi陑i砤 j w domu aby ta nie przeszkadza砤 w realizacji jej planu. Krow sprzeda砤. Poszkodowan 83-letni kobiet uwolni z zamkni阠ia dopiero po paru godzinach jej syn. Synowa zosta砤 zatrzymana przez policj i trafi砤 do aresztu

Bili i gwa砪ili, 縠by w ten spos骲 wymierzy sprawiedliwo舵

Bili i gwa砪ili, 縠by w ten spos骲 wymierzy sprawiedliwo舵

Krakowska prokuratura oskar縜 ca砤 czw髍k o wdarcie si do mieszkania, pobicie i zbiorowy gwa硉. Najm硂dszy z oskar縪nych ma 18 lat, najstarszy - 23. 痑den nie przyznaje si do zgwa砪enia kobiety, cho nie zaprzeczaj, 縠 bili jej m昕a. Dramatyczne sceny rozegra硑 si w nocy z 13 na 14 czerwca

Wyrok w procesie odwo砤wczym ws. zab骿stwa niepe硁osprawnego - za tydzie

niepe硁osprawnego "pozby si". Kobieta wysz砤 z m昕em na w髗ku inwalidzkim na spacer; w體czas zosta on zaatakowany przez jej przyjaciela i znajomego. M昕czy糿i 禼i眊n阬i niepe硁osprawnego z w髗ka, dusili i dotkliwie pobili. Cia硂 zostawili w zaro秎ach, zosta硂 znalezione nast阷nego dnia przez

Kara 25 lat wi陑ienia za zab骿stwo niepe硁osprawnego w Olsztynie

m昕czyzna wni髎 pozew o rozw骴 i eksmisj kobiety z mieszkania stanowi眂ego jego w砤sno舵, a do kt髍ego wprowadzi si te jej kochanek. Kobieta nie chcia砤 jednak utraci mieszkania i gro糱ami pr骲owa砤 nak硂ni m昕a do wycofania pozwu z s眃u. Poniewa kobieta i jej kochanek byli agresywni, m昕czyzna

Wyrok ws. 秏ierci dzieci w rodzinie zast阷czej z Pucka - 4 lutego

winn zn阠ania si nad powierzonymi jej dzie鎚i. Kobieta mia砤 bi je m.in. pogrzebaczem i pasem, dusi, przypala zapalniczk, pozostawia bez ubrania w kot硂wni, nie podawa jedzenia, krzycze na nie, a tak縠 grozi pozbawieniem 縴cia. Uzasadniaj眂 uniewinnienie m昕a Anny C. od zarzutu pobicia, s眃

Do gda駍kiego s眃u wraca g硂秐a sprawa 秏ierci dzieci w rodzinie zast阷czej

., prowadz眂ym rodzin zast阷cz, prokuratura zarzuci砤 zn阠anie si nad dzie鎚i oraz pobicie ze skutkiem 秏iertelnym 3-letniego Kacpra. Annie C. postawiono poza tym zarzut zab骿stwa z zamiarem ewentualnym 5-letniej Klaudii. Prokuratura domaga砤 si 25 lat wi陑ienia dla kobiety i 13 lat wi陑ienia dla m昕czyzny

ier dzieci z Pucka. S眃 z砤godzi wyrok dla rodzic體 zast阷czych

ier dzieci z Pucka. S眃 z砤godzi wyrok dla rodzic體 zast阷czych

zakresie zn阠ania si nad ma硂letni King C., biologiczn c髍k ma晨e駍twa - zosta砤 skierowana do ponownego rozpatrzenia przed S眃 Rejonowy w Wejherowie. odowy wyrok jest prawomocny. Dzieci opowiadaj o biciu Proces 35-letniej kobiety i jej 39-letniego m昕a toczy si przed S眃em Okr阦owym w Gda駍ku od

Czarnosk髍y nauczyciel pobity na ulicy, w秗骴 sprawc體 m硂da kobieta

Czarnosk髍y nauczyciel pobity na ulicy, w秗骴 sprawc體 m硂da kobieta

kobieta atakuj mojego m昕a - opisywa砤 potem na przes硊chaniu 縪na m昕czyzny. Zadzwoni砤 na policj i zbieg砤 na d蟪. Z jej relacji wynika硂, 縠 najbardziej aktywna w rasistowskich wyzwiskach by砤 m硂da kobieta i to ona podjudza砤 koleg體 do dalszego bicia jej m昕a. Nawet odprowadzana potem do radiowozu

Indie. Szwajcarska turystka pad砤 ofiar zbiorowego gwa硉u

Indie. Szwajcarska turystka pad砤 ofiar zbiorowego gwa硉u

napastnicy pobili oboje, po czym zgwa砪ili kobiet na oczach m昕a. Ofiarom ukradli telefon kom髍kowy, laptop i 10 tys. rupii (185 USD). Szwajcarce udzielono pomocy w szpitalu w mie禼ie Gwalior. By砤 przytomna i rozmawia砤 z policjantami. Wed硊g informacji policji ani kobieta, ani jej m笨 nie odnie秎i obra縠

M笨 j bi - wi阠 zleci砤 jego pobicie. Zmar wskutek obra縠

M笨 j bi - wi阠 zleci砤 jego pobicie. Zmar wskutek obra縠

namawianie do zbrodni. Najprawdopodobniej kobieta nie zleci砤 zab骿stwa m昕czyzny, a jedynie pobicie - m笨 mia j bi i si nad ni zn阠a. Sprawa wymkn瓿a si jednak spod kontroli i ranny m昕czyzna zmar.

Matka zast阷cza z Pucka skazana na do縴wocie. Jej m笨 na 5 lat wi陑ienia

Matka zast阷cza z Pucka skazana na do縴wocie. Jej m笨 na 5 lat wi陑ienia

Proces 34-letniej kobiety i jej 38-letniego m昕a toczy si przed S眃em Okr阦owym w Gda駍ku od kwietnia ub. roku. Anna Cz. odpowiada砤 za zab骿stwo 5-letniej Klaudii, a obojgu ma晨onkom prokuratura zarzuci砤 zn阠anie si nad dzie鎚i oraz pobicie ze skutkiem 秏iertelnym 3-letniego Kacpra. W trakcie

Prawomocny wyrok za zlecenie zabicia psa: 8 miesi阠y wi陑ienia

Prawomocny wyrok za zlecenie zabicia psa: 8 miesi阠y wi陑ienia

. - Wcze秐iej oskar縪na zosta砤 skazana na cztery miesi眂e wi陑ienia, ale po jej apelacji kara zosta砤 zwi阫szona do o秏iu. Teraz s眃 podtrzyma ten wyrok. Dla TOZ jest satysfakcjonuj眂y - m體i Chabier. Martwi砤 si o plotki S阣zia by砤 zdziwiona, 縠 TOZ nie pozwa tak縠 m昕a kobiety, bo za przest阷stwo jest on

痮na Tamerlana Carnajewa wsp蟪pracuje ze 秎edczymi

痮na Tamerlana Carnajewa wsp蟪pracuje ze 秎edczymi

uczelni, przesz砤 na islam, wysz砤 za Czeczena i urodzi砤 mu c髍eczk Zahar. Nie uk砤da硂 im si najlepiej. Tamerlan kilka lat temu zosta aresztowany za pobicie 縪ny. By podobno zdziwiony, 縠 w Ameryce "nie mo縩a nawet dotkn辨 kobiety". W momentach kryzysowych Katherine wraca砤 do rodzic體

Niebieskie Karty dla ofiar przemocy mog wypisywa lekarze. Nie robi tego. Czemu? "Nie chc donosi na pacjent體"

Niebieskie Karty dla ofiar przemocy mog wypisywa lekarze. Nie robi tego. Czemu? "Nie chc donosi na pacjent體"

inni, zrezygnuj z porad tego lekarza - powiedzia nam anonimowo przedstawiciel przychodni. Do MOPR przysz砤 kobieta. Bo m笨 k硊 j widelcem Lekarze Niebieskie Karty zak砤daj niezwykle rzadko, zupe硁ie inaczej ni pracownicy socjalni. Stanis砤w Juchta z Miejskiego O秗odka Pomocy Rodzinie w Lublinie

ZEA. 15 lat wi陑ienia za torturowanie s硊勘cej, kt髍a zmar砤

46-letnia pani domu by砤 te oskar縪na o torturowanie innej, pochodz眂ej z Filipin s硊勘cej i pobicie kolejnej, kt髍ej narodowo禼i nie podano. M昕a oskar縪nej skazano na trzy lata wi陑ienia za wsp蟪udzia. Kobieta zosta砤 skazana za "zmuszenie swej etiopskiej s硊勘cej do wypicia pestycydu

Radna Pisza, podejrzana o rozb骿 na m昕u, aresztowana

Radna Pisza, podejrzana o rozb骿 na m昕u, aresztowana

miesi眂e. Grozi im od 2 do 12 lat pozbawienia wolno禼i. Wed硊g prokuratury 4 pa糳ziernika br. w miejscowo禼i Jagodne kobieta wraz z czterema m昕czyznami napad砤 na swego m昕a. Podejrzani skuli m昕czyzn kajdankami, pobili go i grozili 秏ierci; zastraszyli go pistoletem pneumatycznym, przypominaj眂ym bro

ier podczas "egzorcyzm體". S眃 aresztowa syna i c髍k ofiary

ier podczas "egzorcyzm體". S眃 aresztowa syna i c髍k ofiary

pomieszczeniu by o硉arzyk, pe硁o krucyfiks體, woda 秝i阠ona. - Wszyscy troje uwa縜li, 縠 ich dom jest nawiedzony przez ducha. Jaki czas temu zmar m笨 ofiary i st眃 mieli takie przekonanie. 75-letnia kobieta rozmawia砤 nawet na ten temat z ksi阣zem z Ostrowca, kt髍y zajmuje si egzorcyzmami, ale ostatecznie

S眃 apelacyjny: 25 lat wi陑ienia zamiast do縴wocia dla matki zast阷czej z Pucka

kwalifikacj tego drugiego czynu SA podzieli opini prokuratury, kt髍a w akcie oskar縠nia przyj瓿a, 縠 ch硂piec zgin背 na skutek pobicia przez matk zast阷cz. Po zmianie kwalifikacji SA z砤godzi kar wymierzon kobiecie, orzekaj眂 wobec niej 25 lat wi陑ienia. S眃 zaznaczy przy tym, 縠 Anna C. mo縠 stara

GW: Pobili pracownika, bo chcia odej舵 z firmy. M昕czyzna mo縠 straci oko

podw髍ku. Po podpisaniu dokument體 Lity駍ki chcia po縠gna si m昕czyznami. Wtedy Tomasz D. na硂縴 na d硂 kastet i go zaatakowa. Pobicie widzia砤 z okna 縪na Lity駍kiego. - Jak dobieg砤m do furtki, m笨 le縜 na ziemi, zakrwawione papiery by硑 porozrzucane po ulicy, a ci dwaj wskoczyli do auta i

Wyroki dla b. szefowych Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

jednoznacznie, jako przyczyn 秏ierci, wskaza硑 na pobicie. edczy zdecydowali o zatrzymaniu ma晨onk體. Miesi眂 temu przed S眃em Apelacyjnym w Gda駍ku zapad硑 prawomocne wyroki w procesie ma晨e駍twa C. Ann C. za spowodowanie 秏ierci dw骿ki dzieci skazano na 25 lat wi陑ienia, za jej m昕a - za zn阠anie si

Rzesz體.Koniec procesu ws. zab骿stwa kobiety

Podczas m體 ko馽owych prokurator za勘da we wtorek dla obu oskar縪nych 30-letniego kasza P. i 29-letniego kasza T. po 25 lat pozbawienia wolno禼i. Obaj mieliby tak縠 zap砤ci m昕owi ofiary po 10 tys. z. Na 砤wie oskar縪nych zasiad tak縠 36-letni Jacek K. bez sta砮go adresu zamieszkania, ale

Radom. edztwo ws. pobicia pacjentki w szpitalu psychiatrycznym

Z ustale prokuratury wynika, 縠 72-letnia pacjentka szpitala psychiatrycznego zosta砤 zaatakowana w trakcie jedzenia przez inn chor b阣眂 w stanie pobudzenia. O pobiciu zawiadomi policj i prokuratur m笨 pobitej. W trakcie obdukcji lekarz stwierdzi na ciele kobiety niegro糿e zasinienia i

Radna PO z Piszu oskar縪na o rozb骿 na m昕u. Pobi砤 go, okrad砤 i grozi砤 秏ierci

pa糳ziernika br. w miejscowo禼i Jagodne kobieta wraz z czterema m昕czyznami napad砤 na swego m昕a. Podejrzani skuli m昕czyzn kajdankami, pobili go i grozili 秏ierci. Zastraszyli go pistoletem pneumatycznym, przypominaj眂ym bro paln. Sprawcy ukradli napadni阾emu 20 tys. z, usi硂wali te ukra舵 mu toyot

Olsztyn. iadkowie o zab骿stwie niepe硁osprawnego: planowane wcze秐iej

placu zabaw mi阣zy dzielnicami Nag髍ki a Jaroty. Cia硂 ofiary by硂 skatowane. O zab骿stwo Piotra G. oskar縪no jego 縪n Joann oraz Paw砤 P., z kt髍ym kobieta mia砤 romans i by砤 w ci笨y. Parze mia pomaga kasz K., kt髍y pracowa razem z P. w firmie przeprowadzkowej. Nie wiadomo, czy kt髍y z

15. Pozna Maraton - pobiegn po stadionie pi砶arskim

podwoili premie finansowe dla najlepszych zawodnik體. Zwyci陑cy w kategorii m昕czyzn i kobiet otrzymaj po 20 tysi阠y z硂tych, a dodatkowy bonus w wysoko禼i 10 tys. z przewidziano za pobicie rekordu trasy (2:11.53 u m昕czyzn i 2:35.08 u kobiet). O rekord trasy opr骳z Kenijczyk體 b阣 walczy czo硂wi

Korea P砫./ Walentynkowy prezent dla chorego m昕a - 60 godzin 秔iewu

po pobiciu rekordu, straci砤 przytomno舵. Zd笨y砤 za秔iewa 979 z 1014 piosenek, jakie przygotowa砤 na t okazj. Kobieta powiedzia砤 p蠹niej, 縠 celem jej wyst阷u nie by硂 pobicie rekordu, lecz przede wszystkim pocieszenie ci昕ko chorego m昕a i wszystkich rodzin, w kt髍ych znajduje si taka chora

Indyjska policja o gwa砪ie na turystce ze Szwajcarii: "Kobieta jest wsp蟪winna"

. w nieoznaczonych terenach w lesie. Gdy ich zaatakowano, mieli wraca z wycieczki do 秝i眛yni w Orchha i jecha w stron Agry. Wed硊g relacji napastnicy pobili oboje, po czym zgwa砪ili kobiet na oczach m昕a. Ofiarom ukradli telefon kom髍kowy, laptop i 10 tys. rupii (185 USD). W po硂wie grudnia

S眃 w Belgii przyznaje ojcu prawa do opieki nad dzie鎚i. Matka: Jest pedofilem

. Kobieta wskaza砤, 縠 syn mia by 秝iadkiem, jak jego ojciec uprawia seks z inn kobiet w Sopocie. Ponadto ca砤 rodzina mia砤 by n阫ana przez by砮go m昕a, nawet ju po przyje糳zie do Polski. Oprawca raz pobi nawet swojego te禼ia, kt髍y z硂縴 zawiadomienie na policji. Pani Barbara w obawie przed

Prokuratorki pobi硑 si przed szko潮. Posz硂 o dziecko

dziecko Jako pierwsze poinformowa硂 o tym Radio Gda駍k. Wed硊g rozg硂秐i prokurator Anita S. jest w trakcie rozwodu, a prokurator Beata M. przyjecha砤 przed szko酬 z jej m昕em, znanym w mie禼ie stomatologiem. Chcieli odebra dziecko, kt髍e wr骳i硂 ze szkolnej wycieczki. K丑cili si o to, kto ma zabra

Dzieciob骿stwo z Hipolitowa. Spowied oskar縪nej przed s眃em

b阫arta wychowywa nie b阣zie. Gdy zacz瓿y si b髄e porodowe, prosi砤m go, 縠by wezwa pogotowie. Odm體i. Przysz砤 te禼iowa, odebra砤 por骴, potem zabra砤 dziecko. W體czas m笨 pobi mnie i zgwa砪i. Te禼iowa zn體 przynios砤 dziecko, wtedy on zacz背 je dusi, zaciskaj眂 mu r阠e na szyi. P砤ka砤m, prosi砤m

Zabi砤 pi眛k noworodk體? Pocz眛ek procesu o dzieciob骿stwo z Hipolitowa

. Zacz背 j bi, nadu縴wa alkoholu. Wzajemnych stosunk體 w ma晨e駍twie nie poprawi硑 narodziny kolejnych dzieci - pe硁oletnich dzi c髍ki i syna. Gdy w 1998 roku m笨 wyjecha do W硂ch do pracy, kobieta zwi眤a砤 si z s眘iadem, zachodz眂 z nim w ci笨. - Po powrocie m笨 pobi s眘iada, potem kobiet. Por骴

Gwa硉 na Szwajcarce w Indiach: pi阠iu m昕czyzn przyzna硂 si do winy

siedmiu-o秏iu m昕czyzn uzbrojonych w drewniane kije. Napastnicy pobili m昕a kobiety i przywi眤ali go do drzewa. Nast阷nie zgwa砪ili kobiet. Ofiarom ukradli telefon kom髍kowy, laptop i 10 tys. rupii (185 USD). Obra縠nia ofiary nie zagra縜j jej 縴ciu Szwajcarce udzielono pomocy w szpitalu w mie禼ie

Ukraina. W砤dze: w S硂wia駍ku odkryto pierwszy zbiorowy gr骲, s inne

torturom. O systematycznych porwaniach, pobiciach i przypadkach tortur zwolennik體 w砤dz w Kijowie informowa砤 te HRW. Jedna z kobiet opowiada砤 przedstawicielce tej organizacji, 縠 pod koniec maja mia砤 ostatni telefoniczny kontakt z m昕em, kt髍y powiedzia, 縠 przetrzymuj go rebelianci i strac za 15

Seryjny gwa砪iciel wpad, gdy jecha autem za kolejn swoj ofiar

Zatrzymany m昕czyzna ma 46 lat i pochodzi z Chorzowa, jest m昕em i ojcem. Jego przes硊chanie trwa硂 kilkana禼ie godzin. - Szczeg蟪owo opowiada nam o ka縟ym dokonanym przez siebie napadzie, przyzna 縠 atakowa kobiety z powod體 seksualnych - m體i komisarz Jacek Pytel, rzecznik prasowy katowickiej

Wyrok na rodzic體 zast阷czych: do縴wocie dla matki, 5 lat dla ojca

Ma晨onkom C., prowadz眂ym rodzin zast阷cz, prokuratura zarzuci砤 zn阠anie si nad dzie鎚i oraz pobicie ze skutkiem 秏iertelnym 3-letniego Kacpra. Annie C. postawiono poza tym zarzut zab骿stwa z zamiarem ewentualnym 5-letniej Klaudii. Prokuratura domaga砤 si 25 lat wi陑ienia dla kobiety i 13 lat

Szef muzu砿a駍kiej telewizji obci背 g硂w 縪nie

Za硂縴ciel nadaj眂ej w USA muzu砿a駍kiej stacji telewizyjnej Bridges TV, 44-letni Muzzammil Hassan, w 2009 r. brutalnie zamordowa swoj 縪n i obci背 jej g硂w - uzna wczoraj ameryka駍ki s眃. M昕czy糿ie grozi do縴wocie. Do zab骿stwa dosz硂 po tym, gdy Aasiy Hassan oskar縴砤 m昕a o pobicie i

Radom. edztwo ws. pobicia pacjentki w szpitalu psychiatrycznym

stanie pobudzenia. O pobiciu zawiadomi policj i prokuratur m笨 pobitej. W trakcie obdukcji lekarz stwierdzi na ciele kobiety niegro糿e zasinienia i otarcia nask髍ka. W sobot, po dw骳h tygodniach od pobicia, pacjentka zmar砤 w szpitalu. Przeprowadzona w 秗od sekcja zw硂k mia砤 wykaza, czy by

"M笨 si zn阠a, koledzy z PSL wiedzieli i milczeli"

, kt髍y sta obok. Peda硂wa砤m, ile mia砤m si w nogach. On za mn. Te na rowerze. Wrzeszcza砤m: pomocy, ratunku! Przejecha砤m trzy ulice, ba砤m si, 縠 mnie dogoni, wi阠 wskoczy砤m w krzaki przy drodze. M笨 by tak pijany, 縠 mnie min背 i nie zauwa縴. Jaka kobieta to wszystko widzia砤, zawo砤砤 mnie

Ziobro o Kaczmarku: "Jego zachowanie - infantylne. Ale w klubie PiS jest dw骳h macho. Kaczmarek i..."

niedopuszczalne, nie tylko dla pos砤, ale dla cz硂wieka. Nie wyobra縜m sobie, 縠by jedna osoba grozi砤 innej pobiciem - m體i Ziobro w Radiu ZET. To jego komentarz do nagra ujawnionych w 秗od przez tygodnik "Wprost". - Za trzy sekundy wstan i ci naje**. Jed do domu, bo ja si napier*****em i m體i

Wyroki dla b. szefowych Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ma晨e駍twa C. Ann C. za spowodowanie 秏ierci dw骿ki dzieci skazano na 25 lat wi陑ienia, za jej m昕a - za zn阠anie si nad dzie鎚i - na cztery lata wi陑ienia. Kobieta mo縠 stara si o przedterminowe wyj禼ie z wi陑ienia po 20 latach. Wed硊g prokuratury Anna C. mia砤 bi dzieci m.in. pogrzebaczem i pasem

Nowicka pisze do Seremeta ws. przypadk體 przemocy domowej

, m昕czyzna pobi. Nowicka zwr骳i砤 uwag, 縠 m昕czy糿ie postawiono zarzuty zn阠ania si nad rodzin, rozpijania ma硂letniej c髍ki i zmuszenia 縪ny gro糱 do zaniechania wezwania pogotowia ratunkowego i udzielenia dziewczynce specjalistycznej pomocy medycznej, za co grozi mu kara do pi阠iu lat pozbawienia

Skatowany na 秏ier na melinie. Zemsta za gwa硉?

towarzystwa rzuci, 縠 kobieta, kt髍a by砤 na imprezie, wcze秐iej zosta砤 zgwa砪ona przez 35-latka. M昕czyzna zosta zaatakowany przez m昕a 23-latki. Oboje i Pawe L. rzucili si na Rafa砤 S. Brutalne go pobili, w g硂w dostawa ciosy rurk metalow. Na koniec ofiar rozebrali do naga i wyrzucili na klatk

Rodzina zmusza砤 kobiet, by ci眊n瓿a p硊g...

Prokuratura oskar縴砤 trzech braci B., w秗骴 kt髍ych jest m笨 kobiety, a tak縠 ksi眃z oraz te禼iow, matk braci B - wszyscy z jednej z miejscowo禼i w gminie kowica.37-letnia kobieta w ubieg硑m roku zg硂si砤 si na policj i do limanowskiej prokuratury. Opowiedzia砤 o gehennie, jak zgotowa砤 jej

Upozorowa砤 gwa硉, 縠by nak硂ni m昕a do kupna nowego domu

domu, m.in.. komputery, konsol do gier, kamer i karty kredytowe. Nast阷nie Martinez zadzwoni砤 na policj i powiedzia砤, 縠 pad砤 ofiar gwa硉u. Sprawca mia j te pobi do nieprzytomno禼i i okra舵 mieszkanie. Kobieta zezna砤, 縠 gwa砪iciela spotka砤 w domu, kiedy wr骳i砤 z pracy. edczy uznali jej

Zwyrodnialec bi i wypr罂nia si na 縪n. Ale to nie on j zabi

wskazywa硂 na to, 縠 Ryszard M. pobi 縪n na 秏ier. Badania wykaza硑 jednak, 縠 przyczyn zgonu by硂... zatrucie alkoholowe. Kobieta mia砤 4,5 promila we krwi. Jej m笨 - oko硂 trzech promili. St眃 dosta jedynie zarzut zn阠ania. I do tego si przyzna tylko cz甓ciowo. Stwierdzi, 縠 to 縪na po alkoholu

Soko硂wski: je秎i wiemy o przemocy w rodzinie, nie b眃糾y oboj阾ni

, zakaz zbli縜nia si ) - policjanci niewiele mog zrobi bez wsp蟪pracy ze strony ofiary. "Cz阺to problem pojawia si ju po kilku dniach. Przyk砤dowo kobieta zg砤sza si do nas, m體i, 縠 bije j m笨. Dzie, dwa dni p蠹niej wycofuje si ze swoich zezna lub m體i, 縠 nic nie pami阾a, by砤

Z no縠m na policjant體

W niedziel policjanci zostali wezwani przez mieszkank Ryk. Kobieta poskar縴砤 si, 縠 pijany m笨 grozi jej pobiciem. M昕czyzna by agresywny. Zamkn背 si w jednym z pokoj體, ale po chwili wybi szyb i rzuci si z no縠m na policjant體. Ci szybko go obezw砤dnili. Dzi m昕czyzna zostanie

Rosyjski mistrz karate zamordowa dwie osoby z powodu wszy

縪ny i ca砮go korytarza wszami - doda. 58-letni m笨 zamordowanej kobiety zosta te dotkliwie pobity, ale prze縴. Oskar縪nemu mistrzowi karate, kt髍e 鎤iczy od 7 lat, grozi do縴wocie.

Zleci砤 pobicie by砮go m昕a, sfingowa砤 napad na siebie

wesz硂 do budynku, w kt髍ym mieszka砤 74-letnia kobieta wraz z 52-letnim synem. Bandyci grozili, a potem pobili pa砶ami mieszka馽體, po czym znikn阬i w ciemno禼iach.Po kilku dniach intensywnego dochodzenia policjanci wpadli na trop szajki. Okaza硂 si, 縠 to 47-letnia mieszkanka Przeczyc zleci砤 trzem

Zat硊k koleg z zazdro禼i o dziewczyn

Le勘ca w szpitalu kobieta przez kilka dni nie mog砤 si dodzwoni do swojego m昕a. W ko馽u zawiadomi砤 policj. Powiedzia砤, 縠 podejrzewa, 縠 jej m笨 zosta pobity. Policjanci zapukali do drzwi mieszkania ma晨e駍twa, ale nikt nie otwiera. Us硑szeli j阫i dochodz眂e zza drzwi. Wezwali stra縜k體

Co 40 sekund kobieta do秝iadcza przemocy. W Polsce. "Prawo jest dobre, ale..."

porozmawia? - s硑sz), podwa縠nie os眃u i odczu (to by硂 takie straszne?), obwinianie (co pani zrobi砤, 縠 m笨 tak pani pobi?) - m體i砤. Ofiary bezradne Jak doda砤, powszechnym grzechem jest te nieinformowanie ofiary o przys硊guj眂ych jej prawach (cz阺to odczytywane s tylko niezrozumia砮 formu砶i), a

Kij體: Ludzie w禼iekli na surowy wyrok s眃u. Brutalne starcia milicji z opozycj. W秗骴 rannych Jurij cenko [ZDJ蔆IA]

jego siedziby. Do potyczek dosz硂, gdy na miejsce przyby硑 milicyjne oddzia硑 specjalne Berkut. iadkowie twierdz, 縠 milicjanci bili zebranych pa砶ami, nie zwa縜j眂 na to, 縠 by硑 w秗骴 nich kobiety, oraz chronieni immunitetem deputowani parlamentu. Obecna na miejscu ma晨onka Jurija cenki, Iryna

Po pobiciu kobiety na komendzie. Policjantka oskar縪na

s硊縝owych. B. ma odebran bro i legitymacj policyjn.- Oskar縠nie policjantki 秝iadczy o tym, 縠 to, co m體i砤 dotychczas pani Jab硂駍ka nie by硂 jej imaginacj - komentuje Henryk Streit, adwokat Ma砱orzaty Jab硂駍kiej.Aktem oskar縠nia obj阾a jest tylko policjantka, cho - jak twierdzi砤 pobita kobieta

Rodzina zmusza砤 kobiet do ci眊ni阠ia p硊ga

O sprawie pisze Dziennik Polski. 37-letnia dzisiaj kobieta, w ubieg硑m roku zg硂si砤 si na policj i do prokuratury. Opowiedzia砤 o domowych awanturach, biciu i wypominaniu, 縠 "nic nie wnios砤 do rodzinnego maj眛ku". W psychicznym i fizycznym zn阠aniu si bra udzia jej m笨, szwagier i

M笨 policjant j pobi. Jego 縪na wycofa砤 zeznania

podstawy ustale faktycznych czynionych przez prokuratur czy s眃 - t硊maczy Syk-Jankowska. W przypadku podobnych spraw w zakresie przemocy w rodzinie kobiety bardzo cz阺to zmieniaj zdanie, bo boj si m昕a oprawcy. Maj obawy, 縠 sobie nie poradz finansowo, albo nie chc, by dzieci wychowywa硑 si bez

Pi赕 tysi阠y z硂tych za zbiorowy gwa硉 na by砮j 縪nie

kobiety zosta硂 utajnione. Do przest阷stwa dosz硂 w jednym z dom體 na przedmie禼iach Ko禼ierzyny. Trzech m昕czyzn w kominiarkach na g硂wach po zwi眤aniu kobiety i pobiciu zgwa砪i硂 j, a na ko馽u obci阬i jej w硂sy. Napastnicy ukradli jeszcze dokumenty i dwa telefony kom髍kowe. Kobiecie uda硂 si

M笨 umiera, 縪na z zab骿c w tym samym pokoju ogl眃ali telewizj

秏ierci m昕czyzny by硑 obra縠nia g硂wy oraz klatki piersiowej. Jak ustalili policjanci, mi阣zy 46-letni Gra縴n B. i 50-latkiem dosz硂 do ma晨e駍kiej sprzeczki, w trakcie kt髍ej m笨 mia uderzy 縪n. W odwecie kobieta prawdopodobnie poskar縴砤 si swojemu koledze. 27-letni Marcin . niewiele si

Za硂縴li rodzin zast阷cz, 縠by sp砤ci kredyt. "Powierzone im dzieci to nie byli ludzie. Liczy硑 si tylko pieni眃ze"

post阷owanie w sprawie 秏ierci 3-latka. Ustalono, 縠 do jego 秏iertelnego pobicia dosz硂, gdy przed wyj禼iem z domu do lekarza ch硂piec zmoczy si w majtki i konieczne by硂 przebranie go. To wyprowadzi硂 opiekun體 z r體nowagi. Klaudia zosta pobita przez matk zast阷cz pod prysznicem. Kobieta wpad砤 w sza

Ci昕ki psi los - w beczce i na wa勘cym 6 kg 砤馽uchu. "A kto to doni髎?"

: Ukraina, Bia硂ru, Rosja. Tymczasem w Gowidlinie Patrycja Wajcht dalej rozmawia z blondynk. - Pies powinien biega, chodzi na spacery. Ma pani smycz? - Gdzie jest - niepewnie odpowiada kobieta. - To m笨 z psem wychodzi. - Ile czasu pani potrzebuje na za砤twienie porz眃nej, wy禼ie砤nej budy? - Eee, nie

Zn阠a si nad niepe硁osprawn 縪n

Policja ustali砤, 縠 sprawc pobicia jest jej m笨 69-letni Eugeniusz K. - Zn阠a si nad 縪n od wielu lat - m體i S砤womir Konieczny, rzecznik gorzowskiej policji. - Na pocz眛ku grudnia wybi jej z阞y, potem wywr骳i w髗ek inwalidzki, na kt髍ym si porusza砤. Upadaj眂 na pod硂g, kobieta z砤ma砤

M笨 policjant skatowa 縪n. Dzi prosi o umorzenie sprawy

). Kobieta napisa砤, 縠 nie mieszka ju z tr骿k dzieci w ich wsp髄nym domu pod Lublinem, 縠 musia砤 si wyprowadzi do swoich rodzic體, do Lublina. A to ze wzgl阣u na kolejne ataki agresji ze strony m昕a. Jak doda砤 w przes砤nym do s眃u pi秏ie, mimo 縠 nie mieszka, to ponosi op砤ty, bo m笨 p砤ci nie chce

Zn阠a si nad 縪n, a zmar砤. Prokurator: to nie mord

do 縪ny, w kt髍ej grozi jej pobiciem. Z wiadomo禼i wys砤nych przez kobiet wynika硂, 縠 by砤 bita przez m昕a. Mia砤 秝ie縠 秎ady uderze na twarzy i krwiaka na g硂wie od ciosu najprawdopodobniej twardym narz阣ziem. To w砤秐ie krwiak by przyczyn 秏ierci. Na ca硑m ciele lekarze znale糽i mn髎two

Dwa dni znajdowali i sk砤dali zamordowanego

po鎤iartowa zw硂ki. M昕czyzna przyzna si. Dwaj panowie razem pili alkohol. W pewnym momencie dosz硂 mi阣zy nimi do awantury. Pono o kobiet. 49-latek pobi starszego o trzy lata kompana. I to pobi tak, 縠 ofiara zmar砤. Gdy si zorientowa, 縠 jego kolega nie 縴je, postanowi pozby si zw硂k. Por眀a je

Makabryczne zeznania maltretowanych dzieci

Kacperka. 12 wrze秐ia w tej samej rodzinie zmar砤 jego 5-letnia siostra. 32-letnia Anna i 39-letni Wies砤w Cz. zg硂sili, 縠 by硑 to nieszcz甓liwe wypadki, ale 秎edztwo wykaza硂, 縠 dzieci zmar硑 z powodu pobicia przez opiekun體. Kobieta jest podejrzana o zab骿stwo, a jej m笨 o pobicie ze skutkiem

"Dlaczego m昕czy糿i nas tak nienawidz?" Wstrz眘aj眂y zapis niedoli arabskich kobiet

rutynowym testom na dziewictwo czy 縠 wed硊g tamtejszego kodeksu karnego m笨 mo縠 bezkarnie pobi swoj 縪n, o ile robi to "z dobrymi intencjami". "Dobre intencje" zostan przypisane ka縟emu, kto nie pobije kobiety zbyt brutalnie i b阣zie omija jej twarz.Wed硊g badania Egipskiego

Porwali, pobili i zostawili nagiego w lesie

ustalili porywaczy. To 30-letnia kobieta i jej 37-letni m笨, oraz ich 30 letni kompan. Odpowiedz za pozbawienie wolno禼i i rozb骿. Grozi im po 12 lat wi陑ienia.iganie przez policj [ZDJ蔆IA] »

60 godzin 秔iewu w prezencie

po pobiciu rekordu, straci砤 przytomno舵. Zd笨y砤 za秔iewa 979 z 1014 piosenek, jakie przygotowa砤 na t okazj. Kobieta powiedzia砤 p蠹niej, 縠 celem jej wyst阷u nie by硂 pobicie rekordu, lecz przede wszystkim pocieszenie ci昕ko chorego m昕a i wszystkich rodzin, w kt髍ych znajduje si taka chora

ODPUBLIKOWANE !!!!"Polska nie jest krajem przyjaznym kobietom". Prokurator udaje, 縠 prawa nie zna

Zdaniem prof. Moniki P砤tek takie sytuacje, jak przedstawiona w reporta縰, s mo縧iwe, bo pozwala na to pa駍two. - Pobita kobieta si wstydzi. A dlaczego nie wstydzi si sprawca pobicia? Dlaczego nie ma ostracyzmu wobec tych, kt髍zy si w ten prymitywny spos骲 zachowuj? Prokurator generalny

Dotkliwie pobi 縪n na oczach dziecka

W poniedzia砮k pod numer alarmowy Policji zadzwoni砤 kobieta, kt髍a powiadomi砤 oficera dy縰rnego, 縠 zosta砤 pobita przez m昕a. 36-letni Grzegorz M., b阣眂 pod wp硑wem alkoholu, urz眃zi w domu awantur, a nast阷nie dotkliwie pobi 25-letni 縪n. Jak si okaza硂, 36-latek p蠹nym wieczorem wr骳i

"Mam do舵! Przecie J髗ef nigdy nie przywali Maryi!" - uczestniczki Kongresu Kobiet

policji, ani pa駍twa w og髄e. Wiele os骲 ci眊le nie wierzy te, by kobieta mog砤 zosta zgwa砪ona przez w砤snego m昕a - m體i砤 Koz硂wska-Rajewicz, a jej s硂wa widownia kwitowa砤 gniewnymi pomrukami. Poza gniewem by硑 te krzyki, 硓y i nieko馽z眂e si owacje - ka縟a historia, postulat, apel spotyka硑 si z

Brutalne morderstwo dw骳h bezdomnych. Oprawcy zn阠ali si nad nimi przez dwa dni

obra縠 obaj m昕czy糿i zmarli. Podejrzanym przedstawiono zarzuty pobicia ze skutkiem 秏iertelnym i aresztowano. Jednak - jak powiedzia prokurator rejonowy w E砶u, Dariusz Piekarski - 秎edczy nie wykluczaj zmiany tych zarzut體 na surowsze. Prokuratura czeka na wyniki sekcji w硂k i opinie bieg硑ch, kt髍zy

Mog砤 by katastrofa. Mocne zarzuty po wtorkowych wydarzeniach

oskar縪nemu o ubieg硂roczn tragedi na ul. Chrobrego, gdzie kierowca bmw 秏iertelnie potr眂i dwie starsze kobiety id眂e w towarzystwie m昕體 na dzia砶. - Zdecydowali秏y si przedstawi Paw硂wi K. taki zarzut, bo naszym zdaniem wyczerpa znamiona tego przest阷stwa. Prowadzi samoch骴 w stanie nietrze紈o禼i

Z砤manie nosa to jednak zn阠anie? Prokuratura zmienia zdanie

Pod koniec wrze秐ia opowiedzieli秏y histori pani Iwony, prawniczki, 縪ny znanego lubelskiego notariusza, kt髍ajest ofiar przemocy domowej . Pisali秏y o jej domowym koszmarze, kt髍y zacz背 si kilka lat temu. M笨 zn阠a si nad ni psychiczne i fizycznie. Kobieta ucieka砤 do domu samotnej matki i

Prokuratura: z砤manie nosa to nie zn阠anie nad 縪n

Pani Iwona jest osob wykszta砪on, po studiach; pracowa砤 u m昕a w kancelarii. Domowy koszmar zacz背 si kilka lat temu. M笨 zn阠a si nad ni psychiczne i fizyczne. Kobieta wiele razy wzywa砤 policj; zawiadamia砤 prokuratur. Wynios砤 si nawet do domu samotnej matki i w o秗odku dla ofiar

Ukraina. Po nocnych starciach z milicj sytuacja w Kijowie spokojna

. iadkowie twierdz, 縠 milicjanci bili zgromadzonych pa砶ami nie zwa縜j眂 na to, 縠 by硑 w秗骴 nich kobiety oraz chronieni immunitetem parlamentarzy禼i. Rannych zosta硂 kilkana禼ie os骲, w tym dziennikarze i by硑 szef MSW Ukrainy, a obecnie jeden z lider體 opozycji Jurij cenko. Jego 縪na Iryna, pos砤nka

Zleci zbiorowy gwa硉 na w砤snej 縪nie. Jest proces

Na kolejnej rozprawie w przysz硑 pi眛ek, utajnionej dla medi體 z uwagi na dobro poszkodowanej kobiety, oskar縠ni b阣 sk砤da wyja秐ienia.Do przest阷stwa dosz硂 w jednym z dom體 na przedmie禼iach Ko禼ierzyny. Trzech m昕czyzn w kominiarkach na g硂wach po zwi眤aniu kobiety i pobiciu zgwa砪i硂 j, a

Chcia zabi 縪n fioletowym granulatem

- podkre秎a Cezary Kiszka, szef prokuratury w Busku-Zdroju.Okaza硂 si bowiem, 縠 w kawie by砤 trucizna, kt髍 podst阷em dosypa kobiecie do szklanki jej m笨. Prokuratura nazwy substancji nie podaje, aby nie inspirowa potencjalnych na秎adowc體 Mariana B., cho przyznaje, 縠 z tak trucizn u縴t do

Ma砱orzata Jab硂駍ka pobita na komendzie? B阣zie wizja

powsta硑.Przypomnijmy: 36-letnia Ma砱orzata Jab硂駍ka z Jaros砤wia oskar縜 czterech policjant體 o brutalne pobicie w komendzie. Kobieta twierdzi, 縠 funkcjonariusze bili j po twarzy, kopali po ca硑m ciele, a na ko馽u rozebrali do naga.Jab硂駍ka wychodzi砤 z komendy posiniaczona, z podbitym oczami i zakrwawionymi

Polka w Tajlandii trafi砤 do szpitala z obra縠niami g硂wy. Pobi砤 j ladyboy

POLUB NASDo incydentu dosz硂 w niedziel w nocy w popularnym w秗骴 zachodnich turyst體 mie禼ie Pattaya. Transp砪iowa kobieta mia砤 zaoferowa m昕owi polskiej turystki us硊gi seksualne. Kiedy Polka chcia砤 przerwa rozmow, ladyboy zaatakowa砤 kobiet butem na obcasie. Polka dozna砤 obra縠 g硂wy i

Komitet Noblowski pilnie strze縠 listy nominowanych. Ale domys丑w nie mo縠 si ustrzec. Kto zdob阣zie Pokojow Nagrod Nobla?

W tym roku pobito rekord zg硂sze do Pokojowej Nagrody Nobla. Nominowano do niej a 278 kandydat體, z czego 47 to organizacje. Tylko takie informacje przekaza Komitet Noblowski. I opr骳z nazwiska tegorocznego laureata nagrody o nominowanych nie dowiemy si nic wi阠ej przez najbli縮ze... 50 lat

Nie do縴wocie, ale 25 lat wi陑ienia za pi阠iokrotne dzieciob骿stwo z Hipolitowa

jej m.in. szybki powr髏 do dzieci. Kobieta za jest niezaradna 縴ciowo, a warunki materialne w jakich funkcjonowa砤, by硑 skrajnie z砮. Mecenas przypomina砤 te, 縠 w 1998 roku 縴j眂y jeszcze w體czas m笨 oskar縪nej, bezpo秗ednio po tym jak urodzi砤 pierwsze dziecko konkubenta, pobi j i zgwa砪i

Policja wie, kim jest zab骿ca z Witomina, ale wci笨 go szuka

Gdynianka zosta砤 zamordowana we wtorek oko硂 godz. 20. Sta硂 si to na oczach co najmniej kilku os骲, w tym m昕a ofiary. Z relacji 秝iadk體 wynika, 縠 22-latek - wcze秐iej notowany m.in. za b骿ki i pobicia - czeka na ofiar przed jej blokiem przy ul. Widnej. Gdy 39-latka wysz砤 z budynku razem ze

Jab硂駍ka pobita na komendzie. Zarzuty dla policjantki

podczas pobicia. Prokuratura zabezpieczy砤 je i wys砤砤 do bada. Specjali禼i od genetyki sprawdzali, czy s na nich 秎ady DNA nale勘ce do Jab硂駍kiej. Okaza硂 si, 縠 tak.Dla 秎edczych to jeden z najmocniejszych dowod體, 縠 Jab硂駍k pobito na komendzie. Prokuratura ma te zeznania bieg砮go lekarza

Szykany w Czeczenii. Niemuzu砿a駍ki str骿? Gangi strzelaj do kobiet, publikuj filmy

odpowiadaj m昕czy糿i - pisze brytyjski tygodnik.Jedn z kobiet, kt髍a sprzeciwi砤 si napastnikom, sfilmowano w chwili, gdy wymierzono jej cios pi甓ci. W innym incydencie dotkliwie pobito m昕czyzn staj眂ego w obronie dw骳h szykanowanych kobiet. - Nie wiem, kto jest sprawc takich incydent體, ale gdy to

Poci背 now ci昕ar體k na kawa砶i, 縠by nie p砤ci rat

kabin, przewody, kierownic itp. M笨 w砤禼icielki firmy przyzna, 縠 poci背 samoch骴 na kawa砶i. Zosta zatrzymany w policyjnym areszcie. Jego 縪na wysz砤 na wolno舵, ale tylko dlatego, ze maja ma砮 dziecko. Serwis policyjni.pl poleca: Sam si napad i pobi - by ob砤skawi dziewczyn

Dzia砤cz PSL: Pi砮m jak Polak. Reszta to prowokacja

na czwartkow konferencj z c髍k i wielokrotnie przywo砤 szczeg蟪y swoich relacji ma晨e駍kich. Niepytany te perorowa o prze縴ciach swojego 10-letniego syna. Po co to wszystko?Polityk PSL musia odpowiedzie na s硂wa swojej by砮j 縪ny. Kobieta m體i砤 "Gazecie": - 10 lat musia砤m znosi

Damski bokser w mundurze

cho interwencja w domu policjanta by砤, to zawiadomienia o przest阷stwie nie ma. Poszkodowana kobieta nie chcia砤 go z硂縴. Mundurowi sami z siebie spraw si nie zajm, bo pobicia 禼igane s tylko na wniosek ofiary. - Kiedy patrol przyjecha na wezwanie, m笨 tej pani by spokojny. Policjanci

Obrona chce uniewinnienia w precedensowej sprawie zab骿stwa czterech os骲

We wtorek przed S眃em Okr阦owym w Warszawie zako馽zy si poszlakowy proces w jednej z najbardziej intryguj眂ych spraw polskiej kryminalistyki ostatnich lat. 33-letniego dzi Mariusza B. oskar縪no o zabicie czterech os骲 - m昕a i c髍ki swej kochanki, uczestnika kursu ta馽a, kt髍y z ni ta馽zy

Pobita w nocnym klubie. Sprawca znany, a policja umarza

tyle mi si sta硂, bo s kobiety regularnie bite przez m昕體. A mnie by硑 ch硂pak ju wi阠ej tego nie zrobi - m體i G.Policja dostaje opini bieg砮go, kobieta liczy, 縠 sprawc pobicia czeka kara. Rozczarowuje si. - Od znajomych dowiaduj si, 縠 m骿 by硑 ch硂pak mie禼ie chwali si na mie禼ie, 縠 nic

Policjanci r阠z za koleg, kt髍y prawie zakatowa 縪n

. Okaza硂 si w體czas, 縠 dobra opinia s硊縝owa o Tomaszu S. nijak si ma do tego, co wyczynia w swoim domu. Przes硊chiwana w szpitalu kobieta opowiedzia砤, jakim tyranem jest podkomisarz S. M體i砤, 縠 przez osiem lat ma晨e駍twa zwykle by o ni chorobliwie zazdrosny. Wszczyna awantury. Pobi j na

Osiem lat wi陑ienia za zlecenie gwa硉u na 縪nie. Ojciec ofiary zszokowany

Ze wzgl阣u na niezwykle brutalny charakter przest阷stwa uzasadnienie wyroku jest tajne, ale znamy okoliczno禼i tych tragicznych wydarze. W czerwcu 2008 roku m昕czy糿i w砤mali si do domu kobiety na przedmie禼iach Ko禼ierzyny. Po zwi眤aniu i pobiciu brutalnie j zgwa砪ili, a na ko馽u obci阬i jej

Kto powalczy o Warszaw? Galeria kandydat體 na prezydenta Warszawy

. bagatelizowa gwa硉 na kobiecie w Lesie Kabackim. Kandydatem Kongresu Nowej Prawicy nie b阣zie 秝ie縪 upieczony europose, Janusz Korwin-Mikke, a mec. Jacek Wilk - adwokat i wiceprezes KNP. Szerszej publiczno禼i da sie pozna jako cz阺ty go舵 program體 publicystycznej, g丑wnie "Tak czy Nie"

Pokrzywdzona, oskar縪na, zatrzymana...

procentowym obiektywizmem przebieg zdarzenia. Pyta砤m tak縠 jak mog砤m pobi zdrowego, silnego 28-letniego m昕czyzn uwzgl阣niaj眂 m骿 wiek - 59 lat i wag - 52 kg - skar縴 si kobieta.Prokuratura da砤 wiar zeznaniom policjanta oraz sprawcy kolizji, kt髍ego, jak twierdzi kobieta, policjant w og髄e nie ukara

Tak wielu kobiet w polityce Egipt nie widzia od dawna

te przed ponad tygodniem granic, za kt髍 dla egipskich kobiet nagle otworzy si 秝iat niespodziewanej r體no禼i, 秝iat egipskich m昕czyzn gotowych s硊cha Egipcjanek. - To te jest prawdziwa rewolucja egipska. Rewolucja w sposobie, w jaki oni na nas patrz - m體i Marwa.Farida ar-Rais, 29-letnia

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Virtual Visage

Virtual Visage to prawdziwa gratka dla kobiet i dziewczynek, kt髍e ju si maluj - studio wiza縰 na ekranie komputera.

Virtual Visagepozwala na za砤dowanie zdj阠ia twarzy i dowoln jej aran縜cj.

Virtual Visage pozwala za砤dowa zdj阠ia do

Dream Chronicles: The Chosen Child

Dream Chronicles: The Chosen Child to gra zr阠zno禼iowo-przygodowa, w kt髍ej b阣ziemy przemierza magiczn krain.

Dream Chronicles to gra przygodowa zawieraj眂a elementy gry logicznej. Gracz wciela si w posta kobiety o imieniu Faye. Jej m笨 zosta uprowadzony przez

Dream Chronicles: The Chosen Child Mac

Dream Chronicles: The Chosen Child Mac Demo to wersja demonstracyjna pozycji zr阠zno禼iowo-przygodowej, kt髍a jest przeznaczona dla posiadaczy komputer體 Mac.

Dream Chronicles to gra przygodowa zawieraj眂a elementy gry logicznej. Gracz wciela si w posta kobiety o

Kobieta z wydm

, a on sam nie potrafi si wydosta. Okazuje si, 縠 mieszka馽y wsi utrzymuj si ze sprzeda縴 wydobywanego piasku, a Niki Jumpei sta si ich wi昙niem. Rodzina kobiety zgin瓿a w wypadku, a on ma zast眕i jej m昕a.

Kobieta na topie

w Cannes. Opis fabu硑Isabella jest mistrzyni w gotowaniu oryginalnych potraw. Dzi阫i temu restauracja jej m昕a Toninha znana jest niemal w ca砮j Brazylii. Pewnego dnia kobieta przy砤puje ma晨onka na zdradzie. Wyje縟縜 do San Francisco, by tam rozpocz辨 nowe 縴cie. Wyst阷uje w programie kulinarnym i robi

Kobieta z prowincji

Aleksander Fogiel – ojciec Andzi Maciej G髍aj – Szczepan Cichalski, pierwszy m笨 Andzi Eugeniusz Wa砤szek – plantator chmielu Micha Szewczyk – "prezes" Jan Jankowski – Heniu, syn Andzi Opis fabu硑Andzia, 60-letnia kobieta, mieszka w ma硑m miasteczku. Ma drugiego m昕a

Kobieta w islamie

wiele dziedzin np. miejsce zamieszkania i zgod 縪ny na poligami m昕a. W sferze seksualnej: kilka hadis體 nakazuje m昕czy糿ie zaspokoi najpierw kobiet, a dopiero potem siebie. Kobieta nie mo縠 obj辨 funkcji imama, je秎i w grupie wiernych s m昕czy糿i. Za niezamierzone zab骿stwo lub okaleczenie kobiety nale縴

Kobieta bez cienia

za trzydniow s硊縝 Cesarzowej i Mamki oraz obietnic otrzymania skarb體 kobieta zgadza si odda sw骿 cie. Akt IIMamka zwodzi 痮n Baraka wizj M硂dzie馽a, a ta coraz oschlej zachowuje si wobec m昕a. Cesarz dowiaduje si o wyprawie Cesarzowej i pocz眛kowo chce j zabi, p蠹niej jednak rezygnuje

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.