jadowite w昕e

met, PAP

Jadowita kobra grasuje nad jeziorem?

Jadowita kobra grasuje nad jeziorem?

Jadowita kobra grasuje nad jeziorem Pogoria IV na 眘ku! Takie zg硂szenie otrzyma砤 policja od turyst體. Policjanci i stra縜cy zabezpieczaj teren i poszukuj 秏iertelnie gro糿ego w昕a. A mo縠 si okaza, 縠 to zaskroniec

Gro糿y w笨 grasuje na Goc砤wku? Nikt go nie widzia

Kartki ostrzegaj眂e przed grasuj眂ym w zaro秎ach jadowitym w昕em mokasynem b硂tnym pojawi硑 si wczoraj w parku im. Jana Szypowskiego "Le秐ika" na Goc砤wku. Stra miejska zorganizowa砤 trzy ob砤wy, ale gada nie znalaz砤.

Z autobusu z Zakopanego do Ustki wydosta si... w笨 boa. Nie wiadomo gdzie jest

sdzcy policjanci interweniowali w nocy w nietypowej sprawie. Z autokaru jad眂ego z Zakopanego do Ustki wydosta si 1,5 - metrowy w笨. Nie wiadomo, gdzie dosz硂 do tego zdarzenia. Autokar zatrzymywa si w kilku innych miastach. Policja uspokaja, 縠 w笨 nie jest jadowity.

W mieszkaniu trzyma jadowite w昕e

W mieszkaniu trzyma jadowite w昕e

Kryszta硂we pi髍o dla dziennikarza PAP

przekonuje red. Wojtasi駍ki, z nowotworem coraz cz甓ciej mo縩a 縴; pacjent czuje si, jakby siedzia na koszyku pe硁ym jadowitych w昕y, ale medycynie coraz cz甓ciej udaje si utrzyma wieko zamkni阾e. Jeszcze dwa-trzy lata temu diagnoza zaawansowanego czerniaka, najbardziej z硂秎iwego nowotworu sk髍y

痽cie z nowotworem nie musi by wyrokiem - nowa ksi笨ka o raku

Dost阷na od 秗ody w ksi阦arniach pozycja jest efektem spotka i rozm體 publicysty z wieloma specjalistami oraz pacjentami z ca砮go 秝iata. Cytowany przez Wojtasi駍kiego prof. Pawe Kali駍ki z University of Pittsburgh Cancer Institute ocenia, 縠 w眛pliwe jest, by w najbli縮zym czasie mo縩a by硂 wyel

Pomorskie . W S硊psku zatrzymano hodowc jadowitych w昕y

Znalezione w昕e to: kobra indyjska, 縨ija gabo駍ka, trwo縩ica pospolita i 縨ija rogata. M昕czyzn - jak powiedzia PAP rzecznik s硊pskiej policji Robert Czerwi駍ki - namierzyli funkcjonariusze z sekcji zajmuj眂ej si 禼iganiem przest阷stw w internecie, gdy pochwali si na jednym z for體

Policjanci 禼igali w昕a w przedszkolu

Policjanci 禼igali w昕a w przedszkolu

Na terenie przedszkola jest w笨 - zaalarmowa砤 policj opiekunka dzieci. Policjanci przyjechali na miejsce i w wyniku przeszukania odnale糽i stworzenie terroryzuj眂e przedszkolak體. W笨 na widok mundurowych zacz背 ucieka. Po kr髏kim po禼igu gada zatrzymano i osadzono w s硂iku. Zatrzymanym okaza

Uk眘zony przez grzechotnika w Lublinie

Przemek kupi siej眂ego postrach w昕a na aukcji internetowej. Zreszt nie by硂 to jedyne nietypowe zwierz w jego mieszkaniu. Hodowa ju dwa inne w昕e i kilka paj眐體. Wcze秐iej mia jeszcze legwana i nietoperza. Rodzice Przemka byli zadowoleni z tego, 縠 ch硂piec lubi opiekowa si zwierz阾ami

Widzisz ptasznika na ulicy? Zachowaj spok骿

Cho sklep mie禼i si w bloku, 縜den z mieszka馽體 nie zauwa縴 w砤mania. Z硂dzieje sforsowali drzwi, wy砤muj眂 k丑dki i zamki. Ukradli niemal wszystkie egzotyczne zwierz阾a: ptaszniki k阣zierzawe (w砤禼iciel oszacowa, 縠 by硂 ich ok. 250-350), kilkadziesi眛 w昕y zbo縪wych, jaszczurki i gekony. By

Wrzucaj w昕a do samochodu i...

Wrzucaj w昕a do samochodu i...

napady zdarzaj si ostatnio coraz cz甓ciej. W昕e okazuj si bardzo skuteczne bez wzgl阣u na fakt, 縠 te 縴j眂e na Madagaskarze nie s jadowite. Mieszka馽y wyspy po prostu bardzo si boj wszelkich gad體. Metoda "na w昕a" mo縠 si spodoba z硂dziejom na ca硑m 秝iecie. U nas mo縠 trudniej o

P髄torametrowy pyton znaleziony przy wej禼iu do Auschwitz

mieszka馽體 nie zg砤sza by z jego mieszkania uciek Pyton. W笨 trafi wkr髏ce prawdopodobnie do krakowskiego ZOO. Pytony nie s jadowite. Nale勘 do dusicieli, a ofiar zabijaj oplataj眂 j i uniemo縧iwiaj眂 oddychanie. W naturalnym 秗odowisku 縴j w Azji, Afryce i Australii.

Brazylia.Odszkodowania dla wojennych pracownik體 plantacji kauczuku

krokodyle i jadowite w昕e. "Kongres czci tych, kt髍zy sp阣zili lata swego 縴cia spe硁iaj眂 podczas drugiej wojny 秝iatowej narodowy obowi眤ek pomagania tym, kt髍zy chcieli 縴 w wolnym 秝iecie" - powiedzia kongresmen Marcio Bittar. Senator Anibal Diniz nazwa wojennych pracownik體 plantacji

眘kie. Koniec poszukiwa zaskro馽a, wzi阾ego za kobr

05.08. Katowice (PAP) - Policjanci i stra縜cy zako馽zyli w pi眛ek po po硊dniu poszukiwania w昕a, widzianego w czwartek nad zalewem Pogoria IV (眘kie). Akcj przerwano, gdy biegli ostatecznie potwierdzili, 縠 sfotografowny przez turyst體 w笨 to zaskroniec, a nie jadowita kobra. Oficer prasowy

W笨 Rafa wpad w r阠e policji

W笨 Rafa wpad w r阠e policji

. M昕czyzna by zaskoczony wizyt policjant體. Nie wiedzia, 縠 w笨 uciek z terrarium i wype硓 na ulic. Jak si okaza硂, 23 latek kupi gada w sklepie zoologicznym i nazwa go ,,Rafa". W笨 zbo縪wy pochodzi z Ameryki P蟪nocnej i nie jest jadowity. Pe硓aj眂y Rafa wr骳i do w砤禼iciela.

眘kie. Poszukiwania kobry nad zalewem Pogoria IV

O tym, 縠 w trawie w pobli縰 brzegu zbiornika jest w笨 przypominaj眂y charakterystyczn kobr kr髄ewsk, policjant體 powiadomili dwaj tury禼i wypoczywaj眂y w pobli縰 zalewu. Pr骲owali te sfotografowa w昕a. "Wed硊g relacji obu m昕czyzn us硑szeli oni krzyk kobiety ostrzegaj眂y przed w昕em

眘kie. Rzekoma kobra znad zalewu - prawdopodobnie zaskro馽em

05.08. Katowice (PAP) - Rzekoma jadowita kobra, kt髍ej w pi眛ek w pobli縰 zbiornika wodnego Pogoria IV (眘kie) szukaj policjanci i stra縜cy, mo縠 okaza si zwyk硑m zaskro馽em - wynika ze wst阷nej na razie opinii bieg砮go. Policja nadal zabezpiecza teren, gdzie widziano w昕a. "Tury禼i

Trzyip蟪metrowy w笨 pe硓a po poci眊u [ZDJ蔆IA]

Trzyip蟪metrowy w笨 pe硓a po poci眊u [ZDJ蔆IA]

policji w I砤wie. Doda, 縠 nie jest w stanie okre秎i, czy gad by jadowity. Jego odbiorc mia by mieszkaniec Nowego S眂za. Nojman przyzna, 縠 policja na wszelki wypadek sprawdzi砤 inne paczki jad眂e w przedziale i... znalaz砤 w nich kolejnego w昕a. - Ten by mniejszy, mia p蟪tora metra i p髃i co

Podkarpackie.Na prze硂mie kwietnia i maja okres godowy 縨ij

Rzecznik przypomnia, 縠 "縨ija zygzakowata jest jedynym jadowitym w昕em 縴j眂ym w Polsce i w zwi眤ku z tym budzi powszechny strach". "Mimo 縠 tak naprawd liczba uk眘ze przez ni jest niewielka, co roku setki tych gad體 gin z r眐 wystraszonych turyst體" - doda. Le秐icy

Pochwali si jadowitymi gadami w sieci, ma k硂poty

Pochwali si jadowitymi gadami w sieci, ma k硂poty

jadowite. Ich uk眘zenie powoduje 秏ier cz硂wieka nawet w ci眊u kilku minut. Dlatego posiadanie tych zwierz眛 bez specjalnego zezwolenia jest nielegalne.S硊pszczanin us硑sza ju zarzuty nara縠nia innych na utrat 縴cia lub zdrowia. Grozi za to kara do pi阠iu lat wi陑ienia.Podczas zatrzymania 30-latka

Trzyma ponad 50 jadowitych w昕y w mieszkaniu

Jak wpad ten mi硂秐ik w昕y? Okazuje si, 縠 jeden z jego podopiecznych go uk眘i. Nobukazu Kashiwiagi zosta zatrzymany, gdy opuszcza szpital, gdzie opatrywano go po uk眘zeniu zielonej mamby. Posiadanie jadowitych w昕y jest w Japonii nielegalne. Szpital by zmuszony powiadomi policj, kt髍a

Australia/ Schwytano gigantyczn jadowit ropuch

Ropucha na ponad 40 centymetr體 秗ednicy i wa縴 ponad kilogram. Zosta砤 znaleziona przez dzia砤czy organizacji Frogwatch, tropi眂ych jadowite ropuchy, zagra縜j眂e australijskiemu 秗odowisku. Gigantyczna ropucha nale縴 do gatunku ropucha aga (bufo marinus) zwanych te kururu b眃 縜b talerzow

Jastrun o "rozejmie" Kaczy駍kiego: znamy ju jego poprzednie zamienianie brzytwy na p阣zel

Jastrun o "rozejmie" Kaczy駍kiego: znamy ju jego poprzednie zamienianie brzytwy na p阣zel

przedsi阞iorczo舵, nareszcie uwolniona od kajdan biurokracji. Jak jadowity w笨 wype硓a prawda na temat smole駍kiej katastrofy. Polska ju nie cz砤pie, pobrz阫uj眂 moskiewskim 砤馽uchem, ale dumnie kroczy". Jastrun dodaje, 縠 w tym scenariuszu odzyskaliby秏y podmiotowo舵 na arenie mi阣zynarodowej, a Ko禼i蟪

Rudy w笨 - bia硑 w笨

Enhydris gyii ma p蟪 metra d硊go禼i, jest jadowity i trafi砨y bez rozg硂su na list ponad 360 endemicznych gatunk體 odkrytych w ci眊u ostatniej dekady na tej wyspie, gdyby nie zaobserwowano, 縠 potrafi zmienia kolor. - W硂縴砮m tego rudobr眤owego w昕a do ciemnego wiaderka - opowiada dr Mark

W笨 zagoni Polak體 do toalety

Jadowite w昕e pod Wiedniem? Pomys硂wo舵 restaurator體 w radzeniu sobie z niepokornymi turystami nie zna granic. Franz Perner od dawna mia problem z polskimi i czeskimi wycieczkami, kt髍e bezwstydnie obsikiwa硑 mu okolice lokalu. Jak m體i, szczeg髄nie w ciep硑ch miesi眂ach od髍 by nie do

Rekiny i krokodyle wp硑waj do zalanych miast Australii

ze swojego agresywnego zachowania w stosunku do cz硂wieka. Jest to trzeci najniebezpieczniejszy gatunek rekina, znany z niesprowokowanych atak體 na ludzi.Wcze秐iej donoszono, 縠 na zalanych terenach pojawi硑 si krokodyle, w昕e, jadowite paj眐i oraz inne gro糿e gatunki.Pow骴 nawiedza stan Queensland

Gigantyczna jadowita ropucha schwytana w Australii

Ropucha na ponad 40 centymetr體 秗ednicy i wa縴 ponad kilogram. Zosta砤 znaleziona przez dzia砤czy organizacji Frogwatch, tropi眂ych jadowite ropuchy, zagra縜j眂e australijskiemu 秗odowisku.Gigantyczna ropucha nale縴 do gatunku ropucha aga (bufo marinus) zwanych te kururu b眃 縜b talerzow

Gniewosz? Jaki gniewosz?

procederu. 痬ije t硊czono, bo jadowite, a gniewosze - bo jak jadowite si zachowuj. Podobnie jest ze zwyczajow nazw miedzianka, kt髍 opisywano 縨ije o br眤owym ubarwieniu, padalce (kt髍e nie s w昕ami a jedynie beznogimi jaszczurkami) i gniewosze, kt髍e u nas raczej s bardziej szarawe ni miedziane

Znawca w昕y nie 縴je

, 縠 rzuci jadowitym w昕em w kierunku recepcjonistki w przychodni. S眃 najpierw skaza m昕czyzn na grzywn, ale w procesie odwo砤wczym uniewinni, uznaj眂, 縠 Leszek L. dzia砤 w stanie wy縮zej konieczno禼i, by ratowa swoje 縴cie. Chodzi硂 o wydarzenia ze stycznia 2004 r. L. zosta poproszony przez

Zak砤d o 縨ij

縨ij. Wi阫szo舵 ludzi w潮cznie ze mn zwykle czuje dyskomfort na ich widok. To przecie nasz jedyny jadowity w笨. Jad s硊縴 im do polowania na gryzonie, a nie do k眘ania ludzi. Mo縠 si jednak zdarzy, 縠 w笨 zaatakuje. I cho uk眘zenie nie jest gro糿e dla zdrowego doros砮go cz硂wieka, to lepiej nie

Pradawny jad

sk髍ze lub w ciele. Niekt髍e s jednymi z najsilniej dzia砤j眂ych spo秗骴 znanych cz硂wiekowi trucizn. Jadowite p砤zy cz阺to maj charakterystyczne, jaskrawe barwy, kt髍e odstraszaj potencjalnych drapie縩ik體.Gady. Najbardziej jadowite w昕e nale勘 do dw骳h wysoce wyspecjalizowanych rodzin

Za skorpiona czy szympansa nawet do wi陑ienia

Na li禼ie zwierz眛 szczeg髄nie niebezpiecznych, obj阾ych ca砶owitym zakazem prywatnej hodowli, znalaz硂 si ponad 250 gatunk體. S tam na przyk砤d w昕e, skorpiony, paj眐i, lwy, pumy, nied紈iedzie, czy krokodyle - o kt髍ych wiadomo powszechnie, 縠 mog by niebezpieczne. Ale znalaz硑 si tam r體nie

Bia硂ru. Inwazja 縨ij

Gadzi inwazj prze縴wa obw骴 witebski na p蟪nocnym wschodzie kraju. Odnotowano tam ostatnio ju ponad 200 przypadk體 uk眘zenia cz硂wieka przez 縨ij - dwa omal nie sko馽zy硑 si 秏ierci poszkodowanych. 痽cia o ma硑 w硂s nie straci miejscowy biolog, kt髍y s眃zi, 縠 ugryz go niegro糿y w笨

Gruzi駍kie toasty

. Ale i tak po dziewi阠iu miesi眂ach kobieta urodzi砤 dziecko. Wypijmy za Karlsona, kt髍y mieszka na dachu! O przyja糿i Przez rzek p硑nie 矿硍. Na jego grzbiecie przycupn背 jadowity w笨. "Zrzuc, ugryzie" my秎i 矿硍. "Ugryz, zrzuci" my秎i w笨. Wypijmy za nierozerwaln przyja捡! O

Stasiuk: A je秎iby nawet to wszystko zmy秎i

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl 1 Jest gdzie w "Hebanie" taka scena: Kapu禼i駍ki i jego towarzysz podr罂y odkrywaj w chacie, w kt髍ej przysz硂 im nocowa, du縠go jadowitego w昕a. Nie mam egzemplarza pod r阫, mo縠 to by砤 kobra, mo縠 co innego. Z jakiego powodu

Grubas i orchidee

Zab骿cza gra Rex Stout prze. Beata Misiek Wydawnictwo Dolno秎眘kie, Wroc砤w To pierwsza powie舵 (wydana w roku 1934, w oryginale zwie si "Fer-de-Lance", co oznacza gatunek jadowitego w昕a), w kt髍ej wyst阷uje detektyw Nero Wolfe i jego asystent Archie Goodwin, b阣眂y jednocze秐ie

Zaskroniec na pierwszym spacerze

Pozna砮m go po 矿硉ych plamach z ty硊 g硂wy, od kt髍ych wzi瓿a si nazwa gatunkowa tego w昕a. W og髄e bym go nie zauwa縴, gdyby nasz pies nie narobi rwetesu. Co ciekawe maluch, kt髍y mia mo縠 z kilkana禼ie centymetr體 d硊go禼i, bardzo dzielnie si broni, udaj眂 縨ij zygzakowat. To jeden z

P阫ni阠ia w antyterrorystycznym sojuszu

s眘iadowi, 縠 to w砤秐ie Pakistan w po硂wie lat 90. przyczyni si do powstania ruchu talib體 i by jednym z trzech kraj體, kt髍e uznawa硑 ich rz眃y w Afganistanie. - Pr骲owali禼ie wyszkoli jadowitego w昕a, by k眘a innych. Ale w昕a nie da si niczego nauczy. W ko馽u uk眘i tak縠 nauczyciela - powiedzia

Rusza konkurs "Biblioteka moich marze..."

lub wypo縴czonych nie zwraca, w tego r阫u niech ksi笨ka zmieni si w jadowitego w昕a. Niechaj go tknie apopleksja i porazi jego cz硂nki. Wrzeszcz眂 w niebog硂sy, niechaj b砤ga o 砤sk i niech 縴je w m阠zarniach, dop髃i jego cia硂 nie zgnije. Mole niech z縠raj jego trzewia jak robak 秏ierci, kt髍y

Ni to ptak, ni gad, troch ssak

zwierz阠ia pokrywa futro - wytw髍 sk髍y charakterystyczny dla ssak體. Po gadzich przodkach dziwak ten odziedziczy m.in. to, 縠 sk砤da sk髍zaste jaja i jest jadowity. Samce na tylnych 砤pach maj tzw. ostrogi, kt髍e zako馽zone s kolcem jadowym. W sk砤d jadu wchodzi co najmniej 19 zwi眤k體. Trzy z toksyn s

Straszny los zak砤dnik體 FARC

ponownie. Potem zosta硑 na dwa tygodnie zakute w 砤馽uchy, a stra縩icy podrzucali im do legowiska jadowite w昕e i paj眐i. M昕czy糿i - 縪硁ierze, policjanci i cywile - s stale skuci. Na szyjach maj stalowe obro縠 po潮czone 砤馽uchami mocowanymi na noc do drzew lub zwalonych pni. Skuci maszeruj, skuci

Najmniejszy w笨 秝iata jest cienki jak spaghetti

jest jadowity, 縴wi si termitami i ich larwami. Poza tym ma硂 wiadomo o jego zwyczajach. Sk砤da zaledwie jedno jajo. Gatunek odkryto w 2006 roku.

Zatrzymani z硂dzieje jadowitych paj眐體

, policjanci ustalili, a nast阷nie zatrzymali dw骳h sprawc體 w砤mania - 24 letniego cz阺tochowianina i jego 25-letniego koleg. Sta硂 si to dwa dni po w砤maniu. Wszystkie paj眐i, w昕e i gekony przekazano w砤禼icielowi. Zatrzymanym przedstawiono zarzut kradzie縴 z w砤maniem, za co grozi im kara do 10 lat

Co najmniej 68 ofiar huraganu Katrina

kilka dni nie pr骲owali wraca do dom體. Drogi s bowiem zniszczone lub zalane, w wodzie p硑waj nie tylko 秏ieci i fekalia, lecz tak縠 jadowite w昕e i aligatory. W niekt髍ych miejscach zerwane przewody elektryczne mog spowodowa pora縠nie pr眃em. W Zatoce Meksyka駍kiej zerwa硂 si kilka platform

Z硂dzieje ptasznik體 zatrzymani

, policjanci ustalili, a nast阷nie zatrzymali dw骳h sprawc體 w砤mania - 24 letniego cz阺tochowianina i jego 25-letniego koleg. Sta硂 si to dwa dni po w砤maniu. Wszystkie paj眐i, w昕e i gekony przekazano w砤禼icielowi. Zatrzymanym przedstawiono zarzut kradzie縴 z w砤maniem, za co grozi do 10 lat wi陑ienia.

Jak kobry pluj nam w twarz?

uniwersytecie w Bonn. - C罂, za硂縴砮m gogle, a kobry zacz瓿y je ca砮 zapluwa - opisuje istot eksperymentu prof. Young. Wszystko by硂 rejestrowane na filmie z pr阣ko禼i 500 klatek na sekund. Po blisko sze禼iu tygodniach biolodzy wreszcie si domy秎ili, co prowokuje w昕a do spluni阠ia - zwykle by硂 to po

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

W昕e

, kt髍e maj (podobnie jak u waran體) dodatkowe powierzchnie stawowe, mo縠 si阦a 400. W昕e (jadowite i w砤禼iwe) maj tylko jedno (prawe) p硊co (dusiciele maj dwa), wyd硊縪n w眛rob, nerki u硂縪ne jedna za drug. Maj dobrze rozwini阾y narz眃 Jacobsona. W昕e s grup monofiletyczn. Rozmna縜j si p砪iowo.Do chwili

Wios硂gon 縨ijowaty

Wios硂gon 縨ijowaty (Laticauda colubrina) – gatunek w昕a morskiego z rodzaju Laticauda, wyst阷uj眂y w wodach morskich Azji Po硊dniowo-Wschodniej. OpisUbarwienie szaroniebieskie z czarnymi pasami, d硊go舵 1-2 m. Charakterystyczn cech jest sp砤szczony, wios硂waty ogon, podobnie jak u innych w

Poskramianie w昕y

kazalnicy specjalne miejsce dla poskramiaj眂ych w昕e. Podczas nabo縠駍twa wierni, kt髍zy czuj namaszczenie, b眃 zostali „dotkni阠i przez Ducha” zajmuj specjalne miejsca, aby poskramia jadowite w昕e (poskramiane s r罂ne gatunki, m.in. grzechotniki i kobry). Zwykle poskramiaj眂y podnosz

Suche uk眘zenie

Suche uk眘zenie – uk眘zenie zwierz眛 jadowitych, w kt髍ym sk髍a zostaje przebita, jednak nie nast阷uje wstrzykni阠ie jadu. Wiele gatunk體 jadowitych, takich jak w昕e i paj眐i, jest w stanie kontrolowa wstrzykni阠ie jadu i st眃 mo縠 k眘a na sucho.Poniewa zwierz阾a jadowite maj ograniczony

Atractaspis bibronii

centymetr體, samiec 65 centymetr體. Cia硂 w kolorze od purpurowo-br眤owego do czarnego. Samica sk砤da do 7 jaj pod koniec lata, m硂de w昕e po wykluciu si mierz oko硂 15 centymetr體.W昕e te zamieszkuj tereny Afryki Po硊dniowej.

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.